No. 37. Een en Negentigste Jaargang. 1889. WOENSDAG 27 M A A R T. ASSCHEPOETSTER Prijs der gewone Advertentiën: Dit nummer bestaat uit twee bladen. EERSTE BLAD. (Dfficiëel (pi eb eel te, SniUnUnb. BELGIE. De Kamer heeft de begrooting vau spoorwegen, post- en telegraafwezeu in haar geheel met 66 tegen 6 stemmen sangenomen. Bij de behandeling der artikelen werd een amendemeDt van deu heer Houzeau de la Haiedie eene verhooging van 11000 voor stelde ten behoeve van traktements-verhooging voor de brievengaarders en brievenbestellers verworpen met 52 tegen 24 stemmen. De voorsteller voerde o.a. aan dat de jaarwedden der hoogere ambtenaren in de laatste jaren met 13 pet. en die der ondeigeschikte slechts met 2 tot 7 pet. waren verhoogd. DUITSCHLAND. Een nieuw Wit Boek over de Samoa-Zaken bevat eene depeche van 9 Maart aan den consul-generaal Strübelwaarbij aan den heer Knappe geene machtiging wordt, verleend om den oor log te verklaren het krijgsrecht tegen vreemden aan te wenden en gezegd wordtdat zijne inlijvingsvoor- stellen in strijd zijn met de staatkunde van Duitachland. Heb optreden van Knappe tegenover de vertegenwoor digers van andere mogendheden en tegen inlanders wordt niet kalm en bedaard genoemdwat toch voor eene goede behandeling van internationale vragen onvoor waardelijk noodig is. Zijne ambtelijke verklaring dat bij door de duitsche regeering gemachtigd was of ook wel van haar in last gekregen had den oorlog of ook maar den staat van beleg te verklarenberustte op willekeur of eene moeielijk te begrijpen dwaling. ENGELAND. De minister van buitenl. zaken Salisbury beeft in antwoord op een adres der Oran gisten te Dugamal verklaard dat hij nooit een oogen- blik geloofd heeft, dat het britsche volk denkt aan het toestaan ran home-rule aan de ieren. Lagerhuis. Een voorstel van den heer Redmond, om de bezoldiging van den heer R chard Webster, den advocaat der Times bij de Parnel-commissie, als Attor ney-general (procureur-generaal) bij wijze van straf met f 6000 te verminderen, werd met 286 tegen 206 stemmen verworpen. Het voorstel van den heer Bradlaugb tot vermindering san de jaarwedde van den minister voor Ierland Balfour met 6000 is volgens het verslag der zitting verworpen met 275 tegen 211 stemmen. ALKMAARSCHE COURANT. Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele rijk f 1,—. De 3 nummers f 0,06. Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HEEM». COS- TEE ZOON. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKM.AAR, brengen ter algemeene kennis, dat zij aan M. A. ERKAMP, op zijn verzoek, in hunne op heden gehouden vergadering onder voorwaarden vergunning verleend hebben tot het oprichten eener smederij voor gasfitterswerk in het perceel aan de zuid zijde der Vrouwenstraat No. 3. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 26 Maart 1889. De Secretaris, NUHOUT VAN DER VEEN. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter algemeene kennis, dat met de vernieuwing van een deel der Schapenbrug den 28 Maart een aanvang zal worden gemaakt, tengevolge waarvan het verkeer over die brug tot nadere aankondiging, gedurende ten hoogste acht dagen gestremd zal zijn. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 26 Maart 1889. De Secretaris NUHOUT VAN DER VEEN. Bij den bondsraad is een wetsontwerp ingediend strekkende tot wijziging van het strafwetboek en de DOOE H. SCHOBERT. 51) XVII. Met een brief van Isa in de hand zat Willy eenige weken later in haar kamer en overwoog het voor en tegen van een reis naar Berlijn. Zij moest wel erkennen dat zij zich eenzaam en moedeloos ge voelde en nauwelijks in staat was, die drukkende een zaamheid te verdragen. Waarnaar zij verlangde, dat wist zii eigenlijk zelf nietMisschien naar menschen naar verandering, naar Scheven neen, naar hem niet, integendeel zij zag bijna op tegen een ontmoeting met haar verloofde wien zij op verlangen haara vaders niets van hare veranderde geldelijke omstandigheden mocht meêdeelen. Zij vond deze geheimhouding verkeerd en durfde toch niet anders handelen. De president had er haar zoo dringend om gevraagd. Voor Blanche Angela zelfs voor haar vader gevoelde zij niets; maar Isa, wier trouwe oogen zoo hartelijk in de hare konden zien en Gert, die zoo vroolijk kon lachen En wat had zij hier? Wat liet zij op Warnitz achter In haar gewone werk had zij geen genoegen meer 't was alsof alles met een memento mori geteekend was. Tante Malwine's oogen maakten haar onrustig, als zij haar zoo scherp en vragend aanzagen. Zij las den brief nog eens over. „Kom toch, liefste Willy Ik heb duizenderlei zaken voor mjjn huwelijk in orde te brengen en jij moet mij daar bij raden en helpen. Mama wil alles zoo prachtig hebben. Ik kan toch onmogelijk met gaskronen en met antieke meubelen de Warnitzer pastorie binnentrekken. Wat drukperswet. De straffen tot dusver slechts op sociaal- demokratische vergrijpen gesteld, worden uitgebreid tot alle aanvallen op den bestsanden maatschappelyken toestand, de monarchie en den eigendom. Zij, die een maal wegens dergelijke vergrijpen gerechtelijk veroor deeld zijn, kunnen voor eenige jaren verbannen worden. De uitgifte van dagbladen, die eenmaal veroordeeld zijn, kan voor goed verboden worden. Te Keulen zijn in eene dyoamietfabriek door eene ontploffing 4 man gedood. Pruisen. Git de bespreking den 21 in het Huis van afgevaardigden gehouden over het besluit, waarbij de Volkszeitung op grond van de socialistenwet verboden is, blijkt, dat de eigenaren van dat blad zich gewend hebben tot de rijkscommissiein genoemde wet aan gewezen bestaande uit eenige leden van den bondsraad en eenige leden van de rechterlijke macht, welke com missie thans beslissen moetof bet genomen besluit al dau niet wettig is. De heer Rickert ontkende dat het nummer van den 18 beschouwingen bevatte, welke een verbod van het blad rechtvaardigden hoe ongun stig men overigens ook oordeelen moest over den toon, waarin dat blad meer en meer geschreven werd. Even zoo kwam hij op tegen het recht om bladen als de na den 19 verschenen Arbeitsmarkt en Zukünft te verbie den alleen omdat zij onder een anderen naam eene voortzetting van het eerst verboden blad schenen te zijn. Alleen de inhoud dier nieuwe bladen bad tot een nieuw verbod aanleiding kunnen geven, Bij de verkiezing van een lid van het Lagerhuis te Gorton is de heer Mather, aanhanger van Gladstone, gekozen met 5155 stemmen tegen 4309 op den heer Hatchconservatief. De meerderheidwaarmede de heer Mather gekozen werd, bedraagt bijna het dubbele, waarmede zijn voorganger Peacock by de vorige ver kiezing verkozen werd. FRANKRIJK. Toen de heer Autoine den 19 des namiddags te ruim 4 uur te Parijs aankwam, was eene zeer grooto menigte op de been, docb slechts aan alge- vaardigden en leden van den gemeenteraad was vergund het perron van het spoorwegstation te betreden. Onder de aanwezigen bevonden zich de vertegenwoordigers van zou Erich staau te kijken Kostbare oehtendtoiletteu zijn, dunkt mij, ook volkomen overbodig; ik wil buiten dien den ouden Adam geheel en al afleggen. Kom jij dus, om mij te helpen; een gulden middelweg, een degelijke eenvoud is het, wat ik wensch. Mama raakt, bij het denkbeeld alleen, reeds buiten zich zelve. Ik heb daar dagelijks meê te strijden en heb hulp uoodig; niemand kan mij die beter verleenen dan jij met je kalmen, verstandigen aard. Ik geloof dat je nooit iets ondoordacht of onverstandig kunt deen. Laat mij, als 't je belieft, niet in den steek; al die goede eigensehsppen ontbreken mij geheel. Kom en kom spoedig, Isa." „Ja, ik zal komen zeide Willy beslist en zij ging nog dienzelfden middag naar Malchin om haar oude vriendin te raadplegen. „Ga maar 1" zeide freule van Malkoitzwie het in het mattewegstervende licht van den Novem- avond, sterk opviel, hoe bleek en ingevallen de wangen van haar lieveling geworden waren. „Ga maar Wil je niet dat de met er ïd komt, dan moet je het bont uitkloppenzegt het spreekwoord en menschen die zwaarmoedig beginnen te worden, moeten door hun „lieve naasten" maar wat onder handen genomen wor den, dat is het beste middel om weêr beweging in hun bloed te krijgen. Nu, Willy, in de residentie zullen zy daar wel voor zorgen." „Maar, tante wat blijft u hier dan alleen achter 1" „Papperlapap 1 De eenzaamheid en ik zijn goede vrienden. Maak je over mij maar niet ongerustik zal den tijd wel klein krijgen. Hoe zou het dan wel moeten gaan, als je getrouwd bent Willy beet zich op de lippen. „Dat heeft den tijd nog 1" „Zoo? Nu ja, als mynheer de bruidegom het per mitteert. Vrede kan men alleen houden wanneer één de baas isspeel je met z'n tweeën een eerste viool dan is het mis Wanneer ga je kind „Overmorgen." Als Willy missohien nog niet vast besloten was ge weest, dan had de volgende dag den doorslag gegeven. vele vaderlandslievende vereenigingen en van het El- zasser genootschap. De heer Antoine werd ontvangen met de kreten leve de republiek leve Frankrijk Verschillende redevoeringen werden gehouden, o. a. over Elzas-Lotharingen over een revanche-oorlog en tot verdediging der etelling, dat recht boven macht gaat. De heer Antoine dankte voor de hartelijke ontvangst, welke bij op den Elzas overbracht. Den 22 des avonds is hem een feestmaal aange boden in het Grand Hötel te Parijs. Bij die gelegen heid hield hij eene redevoering, waarin bij o. a. zeide Gedurende achttien jaren van duitsche overheersching zijn de bewoners van Elzas-Lotharingen steeds onder mijn naam opgekomen tegen de soort van koop welke hen bond aan den overwinnaardie noch buune zeden kentnoch hunne wenschen deelt. Hun vertrouwen evenals het mijne bleef onwrikbaar. Zij hoopten dat de vaderlandsliefde der franscbeu niet de nadeeien zou ondervinden van de verdeeldheid en de twisten der partijen, van welke zij hunne bevrijding verwachten. Thans verkeert Elzas-Lotharingen in dubbele rouw want het begint te vreezen, dat bet in de vergetelheid zal geraken. Om die reden legde ik mijn mandaat neer. Wij begonnen ons af te vragen, of gij in de worste ling, welke onder de verschillende groepen heerscht, niet het grootscbe doel, dat wij ons voorstelden, uit het oog verliest. Daarom kwam het denkbeeld bij ous op, een vertegenwoordiger der verloren provinciën af te vaardigen die u toeroeptHoudt op met u ouderling te verscheuren verdedigt de republiek waakt voor de vrijheid, die een onderpand is van de eer en den vrede, waardoor het mogelijk wordt aller hoop te vervullen en avontuurlijke ondernemingen te vermijden, welke doode- lijk zouden zija voor het vaderland. Zoolang gij u zeiven weet te beheerscbenzullen de eizassers het recht hebben alles van de toekomst te hopen. Uwe voormalige provinciën lijden onder uwe verdeeldheid eu zullen ten onder gaan onder uwe worstelingen welke met broedermoord gelijk staan. Zy hebben het reeht te eischendat gjj u schaart rondom bet vaandel der verzoening. Wat mij zeiven betreft, ik ben trouw gebleven aau het woord, eens door Gambatta gesproken: Wanneer het land bewust is van zijne materieele kracht, wan neer zijne grenzen ongeschonden zijn, mag het abstracte staatkundige vraagstukken ter sprake brengenmaar in een land dat niet in het volle bezit zijner grenzen iswordt zulk een streven misdadig. Dezer dagen is eene wet in werking getreden tot bestrijding van bet boulangisme wrarbij het verboden is couranten en andere gedrukte stukken op den open baren weg te verkoopen en uit te dealen zonder vermelding van naamprijs en naam der redac teurs of schrijvers. Verder geschreeuw bij den verkoop mag niet plaats hebben. Dit laatste geschiedde iu hooge mate door de rondbrengers der boulangistische bladen. Zij ontving een briefvan de hypotheekbank met de mededeeling, dat deze eigenares was geworden van de hypo.heek op Warnitz van twee honderdduizend gulden, tegen vijf proeent en met eene aanmaning tevens om de verschuldigde rente stipt aan het agentschap te B. te betalen. „Hce verkeerd van papawas Willy's eerste ge dachte. „Vijf procent kan ik immers niet betalen Zij ging zitten en rekende en rekende. Als er geen enkele oogst mislukte, moesten bare inkomsten tot den Ratsten penning voor rentebetaling worden gebruikt van overhouden, ja zelfs van kleine uitgaven voor zich zelf, was geen sprakeéén enkel ongelukkig toeval en zij was haar ondergang nabij. Hoe waren de voorwaarden van opzegging? Hoe dikwijls zij den brief ook las geen enkel woord daarover; het moest, onverantwoordelijk genoeg, geheel vergeten zijn. „Natuurlijk moet papa my dat ophelderen ik moet hem spreken", sprak zij bij zich zelf. „Zoo lichtzinnig kan hij toch niet gehandeld hebben Langzamerhand was er echter zoo veel van hare kinderlijke piëteit voor haar vader verloren gegaan, dat zy ten opzichte van de handelwijze haars vaders niet volkomen gerust was. Zija kras, roekeloos egoïsme, dat bij onder innemende vormen zoo goed wist te verbergen, was voor haar geen geheim meer en had haar alle ver trouwen ontnomen. Zij zag met angst de toekomst tegemoet. Toen zij op den tweeden dag van haar verblijf te Berlijn voor het eerst eenige oogenblikken met den president alleen was en hem opheldering vroeg, lachte hij haar, met zijn betooverende beminnelijkheid, in haar gezicht uit. „Zottinnetje waarom kwel je je toch met allerlei schrikbeelden. Vrouwen moeten zich in het algemeen niet met zaken inlaten dat gaat jullie uu eenmaal niet goed af en het heeft bovendien een slechten invloed op je uiterlijk. Alleen een blind vertrouwen op do on betwistbare kracht van den man doet een gezichtje

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 1