No. 38 Een en Negentigste Jaargang. 4889. ASSCHEPOETSTER V R IJ D A G 29 MAART. Prijs der gewone Advertentiën: ©fficiiel (Bebeelte. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR brengen ter algemeene kennis dat met de vernieuwing van een Heel der Scbapeuteru,;; beden een aanvang is ge maakt ten gevolge waarvan bet verkeer over die brug tot nadere aankondiging, gedurende ten hoogste acht dagen, gestremd zal z{jn, Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. MACLAINE PONT, AlkmaarDe Secretaris 28 Maart 1889. YUHOUT VAN DER VEEN. ÊhmcnUaö n* 07 a j T^öe(i0 Kamer. gS'-"™:6" k«* o» -er- verhoud"""126 °m8ÉandiShedea e<* hoogste pikante AlkWAARSCfli; COURANT. Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag-en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franao door het geheele rijk f 1, De 3 nummers f 0,06. Per regel f 0,15. Q-roote letters naar plaatsruimte. Brieven Franco aan de Uitgevers HEBM». COS* TEE ZOON. KENNISGEVING. Het HOGED van het Plaatselijk Bestuur te ALKMAAR brengt, op grond van art. I der wet van 22 Mei 1845 (Staats blad n°. 22) bij deze ter kennis van de ingezetenen der gemeente dat het suppletoir kohier No. 5 van het patentrecht over het 3e kwartaal, dienstjaar 1888/89 op 25 Maart 1889 door den Provincialen Inspecteur der directe belastingen in Noord holland executoir verklaard, heden aan den ontvanger der Rijks directe belastingen binnen deze gemeente ter invordering is overgegeven. leder belanghebbende wordt vermaand op de voldoening van zijnen aanslag acht te geven, ter voorkoming van gerechtelijke vervolging. Alkmaar, Het Hoofd van het Bestuur voornd., 27 Maart 1889.A. MACLAINE PONT. DUITSCHLAHD. Het vertrek van graat' Herbert von Bismarek naar I jonden heeft aanleiding gegeven tot allerlei geruchten. Vrij algemeen wordt aangenomen dat hij zal besprek en de voorgenomen reis van den Keizer naar Londen en den minister van buitenlandscbe zakon gerust stallen omtrent Duitschland's plannen betreffende Oost-Afrik a en de Samoa-eilaoden De Keizer woonde den 26 den door prins Bismarek gegeven maaltijd bij waartoe veertig afgevaardigden van alie voorname par tyer, behalve die-dor vrijzinnigen, genoodigd waren, N a afloop van den maaltijd moest prins Bismarck, op verzc ek van den Keizer^ uit zijne gewone lange pjjp rooken. Aan baron Huene, lid der centrums partij overhandigde hij de orde van den Eooden Ade laar 2 klasse. Het physiologischa en ophthalmologische genootschap te Berlijn beeft besloten een krans te laten nederleggen op het graf van dan te Utrecht overleden hoogleeraar Donders, ENGELAND. Zes duizend schapen,, uit Bremen naar Engeland gezonden, zijn te Deptford wegens mond en klauwzeer door .Je engelscbe overheid in beslag genomen. Deze maatrogel heeft niet alleen het onmid dellijk slachten dier lading ten gevolge gehadmaar ook het uitvaardigen V3n een besluitwaarbij de invoer van duitsche schapen tot nader order verboden wordt. John Bright, een der bekende leiders vaD de liberale partij is den 27 des ochtends in den ouderdom van 78 jaren overleden. D0Q2 52) H. SCHOBEET. XVIII. Het ruitereegiment had een vriendschappeiijben maai tijd in het clubgebouwwaartoe ock een menigte ka meraden van andere regimenten waren uitgenoodigd. Ook Leo Günther behoorde daartoe, ofschoon bij nu juist niet bij al de jongere officieren bemind was. Hy had dikwijls zulke in hun oog ongemanierde burgerlijke denkbeel den over zaken, die toch eigenlijk inderdaad niet zooveel woorden waard waren. Daarentegen stond hij in de meest vriendschappelijke betrekking met de hoogere ran gen; de meesten achtten het ernstige, mannelijke karakter van den reserve-officier hocg en toonden hem onverholen hunne sympathie. Gert, die ook aanwezig was geweest, had zich reeds gernimen tijd geleden stil uit de voeten gemaakthij moest nog een bal bijwonendat hijofschoon hij er behoorlijk op afgaf, toch voor geen geld ter wereld in den steek zon hebben gelaten. Het clubgebouw was even weelderig als comfortabel ingericht er ontbrak niets. Van het groote buffet van gesneden eikenhout, de smyrnasehe tapijten het zilver en kristaltot de kleinste zaken, die het leven gemakkelijk en aangenaam makenwas alles van het beste en kostbaarste. Het diner was afgeloopen. De meeste beeren hadden hunne plaatsen reeds verlaten en zich naar de zijkamer FRANKRIJK, Van eene torpodoboot, den 21 van Havre naar Cherbourg vertrokken is uie es meer ver nomen zoodat zij waarschijnlijk vergaan is; hare beman ning bestond uit den gezagvoerder en veertie n man. Van de Srie torpedobooten, die met haar gehjfctijt lig uitgezeild waren, is eeE te Havre teruggekeerd, een te Cherbourg aangekomen en een deerlijk gehavend aid aar door eene loodsboot binnengebracht. De nieuwe minist er van marine heeft den 2o in den ministerraad melegei leeld, dat hij alle booten van deze soort buiten dienst 1 lad doen stel len, om ze te doen veranderen en die ver klaring in de Kamer herhaald, onder bijvoegingdat er 50 vaartuigen van die soort bestonden en voor iedere b jot eene eom van 7500 noodig zou zijn, om haar ze ewaardiger te maken. Twee boulangisti3che bladen de Cocardi j en de Charge zijn in beaiag genomen wegens het o pnemen eener prentden heer Laguerre voorstellende die den mi nister van binnenlandsche zaken Cons tans met den neus'in een geldelijken smeerboel duwt. De boulangiatisehe afgevaardigden ki ramen den 26 in het kantoor van het blad, de Presse, bijeen en ver klaarden, dat het gerucht, dat generaal Boulanger den 24 door eene beroerte getroffen was, onwai »r was. Hij was eenvoudig op een hem aangeboden feest; naai ongesteld geworden door de warmte. Den 25 had bij zich weder vertoond in het Bois de Boulogne. De fransche gezant te Berlijn heeft mi 5t de duitsche regeering onderhandelingen aangeknoop it over de op- beffing of verzachting van het pas-sL ileel in Elzas- Lotharingen, met het oog op de tentoonsti filing te Parijs. Den 20 des avonds boden de etudei iten den heer Antoine een souper aan dat door een d uizendtal stu denten werd bijgewoond. De heer Antoine hield eene toespraa kwaarin hij den strijd herdacht, dien de studenten ten behoeve der vrijheid ia het land hadden gestreden en een waardig aanzien in het buitenland aanprees. „Europa, zeide hij, maakte zich gereed gewi ehtige vraag stukken op te lossen. Het bad zich gswt ipend tot de tandenzoo zelfs dat de geldmiddelen d er staten er door uitgeput werden. Tot deze vraagstukke sn behoorde in de eerste plaats dat, hetwelk Elzas-. Lotharingen betrof en opgelost moest worden hetzij om de groene tafelhetzij op het slagveld. Het huis EothBchild te Parijs heeft verklaard, dat het op geenerlei wijze, noch middellijk noch zijdelings aan een consortium of Syndicaat, noch aan eonige over eenkomst de koper-operatiëa betreffende, hieeft deel genomen, Kbcdot. Den 25 is met 323 tegen 33 stemmen een voorstel aangenomen, om een eisch tot schadeloos stelling in te stellen tegen minister Buffetdie in 1876 zonder machtiging een extra-trein ter beschikking van don Carlos en zijn gevolg stelde voor eene reis van Pau naar Boulogne. Die uitgave heeft f 3400 bedragen. Met 355 tegen 207 stemmen is dienzelfden dag het wetsontwerp tot het graven van een afwateringskanaal van Parijs naar zee verworpen. Daarentegen werd het begeven. Ook Giinther was reeds opgestaan terwijl een klein aantal jongere officieren nog aan een boek der tafel bleef zitten drinken, ofschoon deze nu juist geen bijzonder aesthetischen aanblik meer bood geen der nog aanwezigen verwaardigde haar meer met een blik; men voerde een luid en oogensehijnlyk zeer geanimeerd gesprek. Günther zat in da zijkamer op een lagen divan dicht by de zware portières, die voor de deur van de eetzaal hingen naast hem zat zijn ritmeester met wien hij tot nu toe ia een levendig gesprek was gewikkeld geweeBt, die nu echter door een kameraad voor een oogenblik was weggeroepen. „Ik kom dadelijk terug", had hy tegen Günther ge zegd en dezen was het in geenen deele onaangenaam dat hij voor een korten tijd aan zich zelf was overge laten hij leunde met aijn hoofd tegen den wand en daar het in deze kamer vrij stil toeging, moest hij, of bij wilde of nietwel ieder woord, dat in de zijkamer gesproken werd, verstaan. „Een spelletje?" vroeg er een, „Nu niet, laat ons dat vandaag maar eens laten!" Het was Scheven, die dit «eide, zeer tegen aller ver wachting; hij was anders een der meest hartstochtelijke spelers zoodat er een storm van verbazing opstak. „Jij niet F Jij? Jij? Zit je al zoo ODder de pan* toffel „Ben je baDgd»;wanneer je gelukkig in het spel mocht zijn, je ongeluk in de liefde zou wachten „Zit het hem in de dubbeltjes „Jy raadt het Maar het zal niet lang meer duren. Aannemen, nog een fleseh of breng er maar twee dat bespaart je een loop. Wat zei jy Oldensloh „Waarom je je toch nergens met je meisje vertoont: geen sterveling heeft je nog samen gezien; iedereen is nieuwsgierig." „Geduld geduid Dat geluk zal je later nog dikwijls genoeg te beurt vallen." voorstel, om het kanaal te Acbères nabij het bosch van St. Germain tot afvoer van het water der Seine geschikt te maken, met het opsteken der handen goedgekeurd. Den 26 werd besloten het voorstel betreffende de burgerlijke verantwoordelijkheid der ministers in over weging te nemen. Ondanks het verzet van den minister vau financiën Bouvier werd tot de artikelsgewijze be handeling van het wetsvoorstel omtrent de algemeene betaalmeesters overgegaan. Met 387 tegen 137 stemmen werd het ontwerp aangenomen ofschoon genoemde minister verschillende artikelen bestreed. OOSTENRIJK-HONGARIJE. In het bon- gaarsche ministerie is verandering gekomen de mi nister van justitie von Eabiny is op zijn verzoek eervol ontslagen evenals de minister van binnenlandsche zaken baron Qczy laatstgenoemde is opgevolgd door den minister van openbare werken Baross die bekend staat als een man van strenge maatregelen tot het nemen waarvan wel noodzakelijkheid bestaat. In de vorige week moest het rijtuig van den minister-president Tisza bij het gaan naar en het terugkeeren van het parle mentsgebouw steeds door 16 gendarmes te paard begeleid worden. Het hongaarsche Huis van afgevaardigden heeft de artikelen 24 en 25 van de legerwet met 253 tegen 144 stemmen onveranderd aangenomen na verwerping van alle door de oppositie ingediende amendementen. RUSLAND. Graaf Peter Schouwaloff, in 1827 te Petersburg geboren, die vóór en in het jaar 1878 als gezant te Londen zooveel bijdroeg om het waDtrouwen vac Engeland tegen Busland's uitbreiding van macht in Midden-Azië tegen te gaan en den vrede tusschen beide rijken te behouden, is overleden. SPANJE. De Koningin kwam den 26, vergezeld van de heeren Sagasta en Vega Amijo, te San Sebastian aan en werd met geestdrift begroet. Den 27 kwam KoinDgin Victoria te een ure aan en werd door de Koningin met gevolg ontvangen. De stoet begaf zich onder levendige toejuichingen naar het kasteel van Ayette. Te 5 uur keerde Koningin Victoria naar Biarritz terug. SERVIE. Toen Koning Alexander den 27 uit de rijschool naar het koninklijk paleis was teruggekeerd, ontploften tussehen half acht en half elf eenige dvna- mietpatronen welke in de nabijheid der rijschool waren geplaatst. De politie gelooftdat er een aanslag tegen het leven des Konings is gepleegd en heeft een onder- zoek ingesteld. STATEN-GENERAAL. ff f f""" """'"S. <l"t -erwo,pen werden 1 het amendement der heeren Kerdijk en Zaaiier tot het verhieden van den veldarbeid, met 66 tegen 27 stem?nen „Ziet zij er goed uit, Scheven Het zou toch eeuwiz laebte> men kon aan den toon hooren, dat hy reeds te veel gedronken had „Smaken versehillen Lankwitz." „Het is toch een Broek geworden als is het dan ook de oudste in plaats van de jongste. Wat heeft je oude vlam Blanche er wel van gezegd Je bent toch doodelijk op haar verliefd geweest „Een allerliefst persoontje met wie je op je tellen moet passen. Nu, zy wordt je schoonzuster - hm ScheveiT lachte luid „Ik had liever Toen brak by plotse ing af, Günther hoorde slechts het rinkelen van de glazen. „Je meisje komt immers van buiten. Heb je misschien plan je uniform aan den kapstok te hangen en rust te gaan nemen spotte er een. „De hemel beware mij. Waar denk je aan, Oldensloh u w- heb vo)8trekt geon aanleg voor land- jonker. Wie zich verkoopt, moet ten minste trachten dat zoo duur mogeljjk te doen dat ia mijn begin sel je zult verbaasd staan wat voor plannen ik al met hebGeld geld ia de hoofdzaak in het leven - de reet hale den duivel „Wees nu eens eerlijk, Konta, het was er zeker na aan toe met je „Helaas ja Dacht je, dat ik anders trouwen be hoort nu juist niet tot de aangenaamste dingen ofschoon ik mijne vrouw wel aan het verstand zal brengen "^le u00 Praten- raken het eerst onder de pantoffel! Denk maar eens aan Martens." „Ik dan niet. Wees daar zeker van, Stetten. Ik zal toch wel opgewassen zijn tegen zoo'n landbloempje. Ik zal naar wel klein krijgen !n

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 1