No. 40. Een err Negentigste Jaargang. ASSCHEPOETSTER 1889. WOENSDAG 3 A P R I L. U Prijs der gewone Advertentiën: ©ffictëel (Bebeeltc, jBuiteuUuö. BELGIE. Het blijkt, dat de beer van Taelen te Antwerpen zich van bet leven heeft beroofd wegens een dreigend faillissement zijner handelszaak tengevolge van eene mislukte speculatie in granen. H. SCHOBERT. FRANKRIJK. De nieuw benoemde rechterlijke ALKMAARSCHE COURANT. Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag-en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80; franco door het geheele rijk f 1,—. De 3 nummers f 0,06. Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HEEM». COS« TEE ZOON. Lijst van brieven, waarvan de geadresseerden onbekend zijn verzonden gedurende de le helft der maand Maart 1889. Cohen, Amsterdam; P. Ossebaan Zuid-Amerika: Petro Rus, Bahia Blanca. De gemeenteraad van Brussel heeft voor de exploi tatie eener electrieche verlichting door middel eener leiding onder den grond een plan aangenomen. Men wil vergunning geven voor 18 jaarna afloop waarvan de gemeente de zaak zal kunnen voortzetten. De belgische mailboot Comtesse deElandreis den 28des middags op weg naar Dover, midden in zee, ter hoogte van Duinkerken, gestoomd tegen de andere belgische mailboot de Princesse Henriette op weg naar Ostende. Laatst genoemde boot, onlangs verbouwd door Denny Brothers te Dumbartonkreeg Blechts weinig belangrijke schade, mrar van de Comtesse de Flandre sprong de stoomketel door den schok en de boot zonk in de diepte. De kapi tein, drie van de reizigers en de bemanning, samen 15 per sonen, verdronken. Het achterste gedeelte der boot bleef boven water, dank zij den waterdichten schotten, waar door de aldaar aanwezigen gered konden worden. De engelsche mail met ongeveer 250,000 ging verloren. Prins Jeróme Bonaparte, de neef van Napoleon III, die aan boord van de vergane boot was, werd gered zijn bediende verdronk. DUITSCHLAND. Bij de regeering is de beves. tiging ontvangen vau het uit Auckland (Nieuw-Zeeland) ontvangen berichtdat den 16 Maart bij een hevigen orkaan op de Samoa-eilanden de duitsche oorlogsschepen de Eber, kanonneerboot, en de Adler, kruiser, geheel vergaan zyn en het derde schip de corret de Olga ge- etrand is. Van laatstgenoemd schip werd de bemanning (267 man) gered, doch van de Adler met 127 man verdronken 20 en van de Eber met 80 man 5 officieren en 70 manschappen. Drie amerikaansche oorlogschepen en alle in de haven voor anker liggende koopvaardij schepen vergingen medede amerikanen hadden 30 dooden. Het engelsche oorlogschip Calliope ging bij het opsteken van den orkaan naar zeehet bekwam averij en ging naar Sydney, De haven van Apiade hoofdstad van Upala, het grootste der Samoa-eilanden, waar deze ramp gebeurdestaat bij alle zeelieden als zeer gevaarlijk bekend, vooral in het voorjaar, wanneer daar de hevigste winden te wachten zijn. De haven is geheel omgeven door koraalriffen, gedeeltelijk zichtbaar, gedeeltelijk onder den waterspiegel verborgen. De Staatscourant behelst eene aanschrijving van den Keizer aan den Eijkskanselier, waarbij het opperbevel over DOOR 53) Konstantin von Scheven herinnerde zich den vol genden dag, niettegenstaande de hevige hoofdpijn, die hem kwelde, zeer goed het bedrag, dat hij vandaag aan Günther moest terugbetalen maar bij het heldere, nuchtere daglicht zagen de zaken er zoo geheel anders uit dan in den nachtopgewonden als hij toen was door wijn en spel. Hij had er volstrekt niet aan getwijfeld of hij zou ten slotte nog winnen al ging aanvankelijk ook het eene geldstuk na het andere in de zakken zijner medespelers over. „Geleend geld brengt geluk Dit idee fixe vau deu speler verliet ook hem niet, totdat hij het laatste geldstuk verloren had en daarmede tevens de mogelijkheid verdwenen was, zijn woord van eer gestand te doen. Hoe toch zou hijtot over de ooren in schulden stekende, wien niemand meer wilde leenen, plotseling aan zooveel contant geld kunnen komen Hij vervloekte zijn speelzuchtging geweldig tegen zich zelf te keer maar daarmede was hij niet geholpen. Waarheen hij zich ook wendde, overal vond hij gesloten beurzen en half dood, moedeloos en ten einde raad, ging hij ten slotte naar Gert. Wel wist hij dat die hem niet helpen ken, maar hij kon ten minste zyn hart voor hem uitstorten en misschien wist hij raad. Mismoedig schudde deze echter het hoofd boe gaarne hij ook geholpen had, hij was er niet toe in staat. „Wat te doen Zij zagen elkander een oogenblik diep in de oogen j beiden gevoelden, dat zy hetzelfde dachten en toch durfde geen van hen het onder woor den brengen Willy „Neen", zei Gert eindelijk de zeemacht van het beheer gescheiden en het opper bevel opgedragen wordt aan een bevelvoerend admiraal, overeenkomstig de voorschriften des Keizers, en het be heer onder verantwoordelijkheid des Eijkskanseliers aan het hoofd van bet Eyks-marine-departement. Tot laatstge noemde waardigheid is de vice admiraal Heusner benoemd. Eene dame te Hagenlid der duitsche vereeniging tegen het misbruik van sterken drank is wegens een voudige beleediging veroordeeld tot f 600 boete, omdat zij een inwoner dier stad meer dan eens schriftelyk vermaand had zich niet langer aan den drank te buiten te gaan zich te vergeefs beroepende op de goede be doelingen i waarmede zij zulks gedaan had toen deze persoon eene aanklacht tegen haar had ingediend. De Keizer vertrok den 30 des avonds naar Posen en nam den 31 de schade in oogenschouw, welke in een groot deel der stad is aangericht, doordien de Warthe buiten hare oevers was getreden en schonk eene geldelijke bijdrage om in den dringendsten nood te voorzien. Na het houden eener parade over het gar nizoen, dat onverwachts onder de wapenen werd geroe pen, keerde hij in den namiddag naar Berlijn terug. De bevolking toonde zich zeer ingenomen met zijn bezoek. Rijksdag. Den 29 werd de wet op de verzekering van oude en gebrekkige werklieden bij tweede lezing behandeld. Minister von Bötticber noemde het voorstel Hitzeom den omvang der verzekering te beperken tot hen die in paragraaf een van dat ontwerp genoemd werden, onaannemelijk en verzocht dat artikel volgens de lezing der commissie aan te nemen. Hij verklaarde tevensdat de bewering als zou de Eijkskanselier aan het tot stand komen dezer wet niet hechten, beleedigend was. De Eijkskanselier nam daarop zelf het woord. Drukke bezigheden hadden hem alleen verhinderd de zittingen der commissie bij te wonen. Men bedroog zich als men meendedat hij te oud werd. De buiten- landsche staatkunde nam voornamelijk zijnen tijd in beslag en bovendien wist bij dat de leiding van den arbeid in den boezem der oommissie aan minister von Bötticber zeer goed toevertrouwd was. Hij zou eene vau hem zeiven uitgegane wet, waarin de overleden Keizer Wilhelm zoo groot belang stelde niet in den steek laten. Ten slotte verzocht hijhet ontwerp met de grootst mogelijke meerderheid aan te nemen. Daarna werd de beraadslaging verdaagd tot den 30. ENGELAND. Te Manchester, waar voor 50 a 60 jaren twintig postbeambten waren, zijn er tegen woordig 1600. Voor honderd jaren besteedden de in woners dier stad f 132,000 per jaar aan brievenverzen- dingthans wordt datzelfde bedrag in eene week aan postzegels besteed, ondanks de belangrijke vermindering van het posttarief. Wekelijks worden 150,000 telegram men afgezonden en ongeveer duizend personen zyn aan de telegraafkantoren in verschillende betrekkingen ver bonden. met gebogen hoofd alsof hij antwoord gaf op eenig gezegde, „onmogelijk, Konta Dat zou in geen geval te pas komen. Mijn geheele gevoel verzet zich daar tegen", ging hij voort, terwijl hij van zijn stoel opsprong en zijn uniformjas openrukte alsof hij meende te zullen stikken. „Alles staat voor mij op het spel; óf bet een óf het ander", antwoordde Scheven somber met zijne sporen in het tapijt slaande. „Ja, maar dat niet! Dat niet! -—Ik zal naar Günther gaan en eens openhartig met hem spreken ik kan nog al goed met hem overweg wacht jij dan hier, Konta." Met een diepen zacht drukte de huzarenofficier zijn pet op zijn krullend baar. De gang viel hem ont zettend moeieljjk. Zou hij het voor zich wel gedaan hebben Hoogst waarschijnlijk niet. Maar die arme Konta zat zóó ia het nauw en voor een vriend 1 Gert, die even goedhartig als lichtzinnig was, klemde de tanden vast op elkander en trad zoo ongedwongen mogelijk bij Günther binnen. „Gelukkig dat ik je thuis tref 1" Günther keerde zioh om. Hij stond diep in gedach ten by het venster, er lag een sombere, zwaarmoedige uitdrukking op zijn gelaat en het stond niet bijzonder bemoedigend. „Aha, ben jij het, Broek Ik verwachtte iemand an ders maar dat neemt niet weg, dat je mij van harte welkom bent." „Je verwachttet Scheven." „Ja, weet je er van „Dat niet alleen ik ^kom zelfs in zijn plaats", ging Gert bijna onhoorbaar voort. „BesteGünther, je bent „Beste Broek", viel de andere hem beslist in de rede, „het spijt mij, dat ik in dit geval geen tussohenpersoon kan aanbooren, slechts met mijnheer von Scheven zelf kan k de zaak afdoen, wil je hem dat vertellen Gekrenkt stond Gert op, „Dan heb ik natuurlijk niels meer te zeggen." commissarissen van het Compto r d'Escompte hebben in hun verslag voorgesteld den raad van bestuur verant woordelijk te verklaren, ten gevolge waarvan de pro cureur der republiek een rechterlijk onderzoek heeft doen instellen. Den 31 zijn te Draguignan voor de verkiezing van etn lid van den Senaat 466 stemmen uitgebracht. De heer Daumes, radicaal is gekozen met 289 stemmen. De minister van justitie heeft besloten den procureur- generaal Bouchez die weigerde tot eene strafvervolging tegen Boulanger mede te werken op grond dat daar voor geeae termen bestonden te vervangen. Kamer. Den 30 bracht de heer Labuissière ver slag uit over het door den Senaat aangenomen wets ontwerp, strekkende om drukpersovertredingen voor de rechtbanken te brengen en dus te onttrekken aan de rechtspraak door gezworenen voor de hoven. Niet tegenstaande het verzet der boulangisten, werd met 266 tegen 259 stemmen het ontwerp spoedeischend verklaard. ITALIË. Minister Crispi heeft den 28 in den Senaat in antwoord aan den heer Eossi gezegd dat Frankrijk's antwoord op de inleidende vragen van Italië geene hoop gaf om te verwachten dat de tegenwoor dige fransuhe Kamer een handelsverdrag met Italië zou goedkeuren. Thans was de beurt aan Frankrijk om voorstellen te doen. De minister erkende het bestaan eener crisis in Italië hij deed eer. beroep op het gezond verstand van alle italianen om haar te overwinnen en verklaarde, dat de regeering hair plicht zou doen. Te Bari is de heer Imbreani, sedert jaren aanvoerder der irredentisten, die tot nu toe nergens een zetel had kunnen veroveren, met eene meerderheid van bijna 3000 stemmen tot lid der Kamer gekozen tegenover een groot grondbezitter. Deze verkiezing trekt zeer de aandacht en zal de regeering zeker afschrikken om tob eene ontbinding der Kamer over te gaan. OOSTENRIJK-HONGARIJE. In de April- aflevering van het engelsche tijdschrift Temple Bar komt eene eenigszins van de vroegere verhalen afwij kende mededeeling omtrent den dood van Kroonprins Eudolf voor. Hij zou reeds geruimen tijd aanvallen van krankzinnigheid gehad hebbenwaarin hij al wat onder zijn bereik kwam stuk smeet, hevig tegen zijne bedienden uitvoer en volkomen onhandelbaar was. Hij bad twee vaste denkbeelden dat hijevenals wijlen zijn bloedverwant de Koning van Beieren, krankzinnig zou sterven en dat hij zich van zijne gemalin moest laten scheiden en dan wellicht nog te redden was. De ge dachte aan zelfmoord was toen ongetwijfeld reeds in zijn brein gerijpt. Den Zondag vóór zijn dood had hij een hevigen woor dentwist met zijne echtgenoote en daarna met zijn vader, die ham beval zijne betrekking tot Mary Vetsera af te breken. Dinsdag daarop begaf hij zich met prins Phi lip van Coburg naar Meyerling, waar hij Mary Vetsera aantrof, die de woning harer moeder te Weenen ont- „Maar daarom behoeft gij niet boos op mij te zijn", zeide Günther, hem hartelijk de band toestekende. „Geloof mij er komt vaak heel wat zonderlings in bet leven voor dat men niet ontwijken kan, men moet er rekening mede houden. Het zou mij ontzettend spijten Broekwanneer je mij om deze weigering rancune hieldt." Gert wilde nog met een heldhaftig besluit een goed woord voor zijn vriend doen, maar de uitdrukking op Güntber's gelaat was zoo zonderling, dat bij niets meer durfde zeggen; een gevoel van wrevel tegen Günther maakte zich van hem meester. Was het klein geestigheid, die hem zoo op zijn stuk deed staau of was hij zelf altijd vlekkeloos gebleven Zouden de zwakheden der jeugd nooit vat op hem gehad hebben Zulke menschen mochten zeer eerbiedwekkend zijn; maar zonder twijfel waren zij tevens hoogst onaange naam en onverdraagzaam ten opzichte van anderen. Gert trad onder het mompelen van eenige onver staanbare woorden naar do deur. De gemoedestemming van zijn bezoeker moest Günther wel opvallen, door diens koelen, vormelijken handdruk, maar hij schonk er weinig aandacht aan. Hij had daartoe te veel ernstiger zaken in het hoofd. Niet dan schoorvoetend betrad Scheven voor de eerste maal de sierlijke woning van den jongen landheer, die deze gedurende zijn verblijf in Berlijn had betrokken. Hij was nog nooit, meende hij, in znlk eene ellendige positie geweest; het was tooh lang niet hetzelfde, wien men zijn onmacht om zijn schuld te betalen, bekennen moest. „Mijnheer Günther „Baron ik weetwaarom ik het genoegen heb n hier te zien. bent niet in staat, mij bet geleende terug te betalen, niettegenstaande uw woord van eer." „Zoo is hst, mijnheer Günther." Scheven was doods bleek geworden, het kon hem niet ontgaan, welk eene mincoiting er in Günther's woorden lag, „Ik heb echter reden om te hopen en onder kameraden

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 1