No. 42. Een en Negentigste Jaargang. 1889. ZONDAG 7 A P HI L. ASSCHEPOETSTER Prijs der gewone Advertentiën: Dit nummer bestaat uit twee bladen. EERSTE BLAD. iStnuenlatib. 56) H. SCHOBERT. XIX. Te Haarlemmermeer zijn de mazelen epi- &ta&0~tte?ichten. (TcUijVAtisvhe S3svichUu. nil* 57% *6% 27% 101%' 4LKMAARSCHE COURANT. Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag-en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele rijk f 1, De 3 nummers f 0,06. Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HEEM". COS- TEE ZOON. De milicien W. vau G, die verklaard had inden nacht van 21 Februari te Helder als schildwacht op het fort De Harssens door onbekende personen te zijn aangevallen en mishandeld, ontving den 1 Maart een brief, waarin zijne aanvalle-s verklaarden, dat hij zich dapper gehouden had wat zijn behoud was geweest daar zij hem hadden willen verdrinken. Uit een in gesteld onderzoek is thans gebleken dat die milicien zelf het verhaal verzonnen en den brief geschreven heeft. De heer M. J. van Bosse, hoofd-ingenieur van den waterstaat, is benoemd tot directeur van het departe ment vau burgerlijke openbare werken in Nederl. Indie. Volgens de Zutf, Ct. heeft de heer Eaupp, burge meester van Lichtenvoordedoor de katholieke kies- vereeniging aldaar candidaat gesteld voor de Prov. Staten in het district Euurloogeweigerd het program der centrale kath. kiesvereeniging Eecfct voor Allen te onderteekenen. Dit program bevat de volgende drie artikelen Art. I. Onvoorwaarde ijk ijveren voor bijzonder on derwijs. Art. 2. Bij verkiezingen voor Eerste Kamer en Gedeputeerde S'.aten nooit eenen liberalen candidaat steunen doch altijd met de E. K. Statenelub meegaan van de laatste moet hij lid worden. Art. 3. IJveren tegen centralisatiezucht van het pro vinciaal bestuur. De beugvisscherijvereeniging Neptuuus, gevestigd te NieUWSdiep, keert over 1888 een dividend van 3% pet. dividend uit. Engeland is thans officieel toegetreden tot de overeenkomst met Nederlaud en Duitschland betredende de verlaging van het tarief voor telegrammen. Een bunder bloembollenland te Lisse is dezer dagen verkocht voor f 9500. Op de internationale tentoonstelling te Algiers werd een bekend bollandsch fabrikaat de zoogenaamde „ankerbeschuit" met de gouden medaille bekroond. De Nuts-Spaarbank te Eotterdam keert na 1 Mei a.s. 2M/,„ 0/o rente uitingaande op den 1 en 16 der maand na de inlage. Uit het huis van bewaring te Utrecht zijn twee personen die preventief opgenomen waren ontvlucht. Den 3 werd ten huize van den kastelein Boon te Benningbroek eene vergadering gehouden van het bestuur der centrale liberale kiesvereeniging en de be sturen der plaatselijke kiesvereenigen in dit district, ten einde over de kandidaten voor de aanstaande verkie zing der provinciale staten te spreken. Als gevolg der uitvoerige besprekingen mag men aannemendat van de zijde der liberalen vrij zeker de beeren Hartkamp te Enkhuizen en Willinge te Hensbroek zullen worden DOOR Kletterend sloeg de regen tegen de ruiten, in kleine beekjes op de roeden der vensters vloeiend. De trottoirs stroomden over en de straten waren, niettegenstaande asphalt en houten plaveisel, in poelen herschapen. Het was wat men noemt hondenweer. Een scherpe koude wind deed den meusch huiveren en de bladeren aan de boomen zoo hevig schudden, dat de meeste er afvielen. Gert had Scheven 's morgens naar den trein gebracht, en daar hij de laatste dagen meer en meer begon in te zien, van welken omvang zijne schulden waren, nam hij zich vaBt vooreens ernstig en openhartig met zijn vader te spreken. Hij voelde, dat de grond onder zijne voeten begon te wankelen; ieder uitstel was dwaasheid. Niettegenstaande bet slechte weêr verliet bij dan ook zijne woning en begai bij zich naar het westelijk deel der stad, naar het huis zijns vaders. „Mijn hemel, jij hier riep deze verbaasd, toen Gert zijn kamer binnentrad waar hij op zijn gemak lag te rooken en luchtkasteelen te bouwen. „Ben je reeds bij mama geweest?" „Neen, papa, ik kom meer bepaald om uik heb iets ernstigs met u te bespreken." „Iets ernstigs 1 Wat zegt gij dat op een onaange- namen toon! Ik ben werkelijk blij, als ik de dagelyksche lasten en zorgen achter den rug heb en wat kan uit rusten, ofschoon toch mijn geest rusteloos bezig blijft, onuitputtelijk in nieuwe berekeningen en planneD. Ik sta vaak verbaasd over mij zelf. Je kunt niet gelooven, mijn beste jongen Maar neem dan toch eerst een sigaur I" Hij schoof hem met een kleine handbeweging het geopende kistje toe, terwijl Gert gedachteloos over aanbevolen. Op dienzelfden dag vergaderden ook de roomsch-catholieken te Wognum met soortgelijk doel- Meldt men uit den zuidwesthoek van Friesland, dat beste nuchtere kalveren daar worden opgekocht, om voor de engelsche markt geslacht te worden te Pur merond worden 's voorjaars dat soort kalven opge kocht voor de fokkerij op Walcheren. Zij worden per boot naar Amsterdam en verder naar Middelburg ver zonden. Door de kiesvereeniging te Y7ieringör Waard zijn tot kandidaten voor ledon vau de provinciale staten gekozen de heeren A. J. Kaan, te Wieringerwaard, aftredend lid en Th. J. Wallerte Anna Paulowna. misch verklaard. Dat de schoolspaarbank te St. Pankras gunstig werkt, kan uit de volgende cijfers blijken. Aan bet einde van het eerste boekjaar, (1881) bedroeg hst te goed der inleggers f 288.8254 in de volgende jaren achtereenvolgens f 594 53J, f641 42,/ 557 44, f 731.24, f 9L1.30, f 954 43, terwijl dat te goed aan hot einde van het laatst afgesloten dienstjaar, (1888), f 1108.47 bedroeg. Aan renten werd in die jaren gemaakt ach tereenvolgens f 6 5454 f 15.66 f 23.32 f 21.82 23.75, f 30.26, f 32 86 en 34 62. De beraadslaging over de plannen tot SChOOl- bOUW liep in de raadsvergadering van den 3 niet af. In ons volgend nummer zuilen wij een overzicht geven van het te dien aanzien verhandelde. Bil RGEKLIJKE STAND. ONDERTROUWD. 4 April. Albertus van Brederodete Haarlem en Geertruida Anna Elizabeth Reijdonalhier. Pieter Volger, te Akersloot en (drietje Oliete Alkmaaronl. te Zuid- en Noordsoliermer. Abraham van Witzenburg, te Zaandam en Maria Catbarina Engelsmante Alk maar. Jan van Woerkom te Alkmaar en Adriana van den Haak, te Rotterdam. Jacob Houtkooper, alhier en Maartje Groot, te (Haft. 's GR.WE.MIAGE, 6 April. Tweede Kamer. Art. 5 over de arbeidswet (een nor male werktijd van elf nur voor personen beneden 16 jaar en vrouwen behoudens uitzonderingen) is aangenomen, na aanneming met 57 tegen 26 stemmen van een amendement Sandersverbiedende nachtarbeid tot 14 jaar en voor vrouwen. Verworpen is een amendement- Heldt tot verkorting van den werktijd voor kinderen tot 14 jaar. Op art. 6 is aangenomen een amendement, om den rusttijd minstens op een uur te bepalen. Dins dag voortzetting. ziju bakkebaarden streek. „Of wilt gij een Nargiheh een Tschibuck Levenskunstenaars, zooals ik, letten op zulke kleinigheden al naar de stemming is en jij ziet er al heel bedrukt uit „Ik ben ook werkelijk zeer ontstemd, papa. Ik ver zoek u vriendelijk eenB oplettend naar mij te luisteren, wilt u „Neen, mijn jongen zeide de president koel. „Want het zijn of geldzaken, öf amouretten, die je in 't nauw brengen öf je hebt onaangenaamheden met je supe rieuren gehadallemaal lastige dingen en ik heb geen plan mijn goed humeur te bederven." „Maar papa, het is bepaald noodzakelijk, dat eens met u spreek." De president zette een hoogst ontevreden gezicht. „Moet het? Je verstoort het voor mijn arbeid zoo volstrekt noodige evenwicht van mijn geestzeg ik je. Maar als het wezen moetin Godsnaam dan maar Maurice van den Broek strekte zich op zijn allerlang8t uitsloeg het eene been over het andereen bekeek zich zelf aandachtig in den spiegel. Gert liep, onhoor baar op het dikke kleed, op en neêr. „Ik heb sohulden, papa Geen antwoord. Het hinderde den president ge weldig, dat zijn zoon het hem telkens onmogelijk maakte, in den spiegel te zien. „Ga toch zittenGertdat eeuwigdurende heen en weêr loopen maakt mij zenuwachtig." B| zulk een eergerlijke onverschilligheid, begon Gert's bloed te kokenhij bleef bijna uitdagend voor zijn vader staan. „Ik heb schalden, papa 1" „Nu - en?" „Zij zijn zoo groot, dat ik gedwongen zal zijn, mijn ontslag te nemen." „Als je werkelijk zoo onverstandig geweest bent", zeide de president na een korte panze, waarin bij eenige trekken aan zijn sigaar gedaan had „vrees ik dat je ook de gevolgen zult moeten dragen." AMSTERDAM pCt. Nederland Cert. N. W. Schuld2j dito, dito 3 dito, dito 3 J dito, üblig3| Italië, Inschrijving 1861/81 1 Oostenrijk, Obi. in pay. li. 1000 Mei-Nov. dito, dito Febr.-Ang. dito, zilver Jan.-Juli dito, dito April-Oct. Portugal, Obl. Buit. 1853/80 Rusland, Ob. H en C. 1798/1815 1000 Jan. 5 Cert. lnscb. 6e seria 1855 Z.R. 500 Ap.-Oct 5 Obl. 1864 Amst. ƒ1000 Aprü-Oct5 dito, 1866 5 dito, Oostersche Leening 2e serie5 lito, 1873 gecons. at 50-100 Jnni-Dee. 5 dito, 1860 2e leening 100 4} dito, 1875 gecons. at 50-100 Apr.-Oct. 4J lito, 1880 gecons.ZR. 125-625 13 Mei-13Nov.4 dito, 1889, 1 Jan., I Juni, 1 Sept., 1 Dec. 4 dito, 1867/69 at 20-100 Mei-Nov4 lito, in goud 1883. Juni. Dec..6 Spanje, Obl. Buit. Perpetuele4 dito, dito Binn. dito 4 Turkije, gepriv. Oblig5 dito, Geconverteerden Ser. D dito, id. C Egypte, Obl. leening 18764 Mexico, Obligatiën geconvert2 dito, dito 6 Peru, Oblig. leening 1870 geregist6 dito dito, 1872 id5 Venezuela, Obligatiën 1881..,4 Nederland, Cult. Maatscb.d. Vorstenl. Aand. dito, dito Winst-Aandeelen dito, Koloniale Bank Aandeel. dito, dito Oblig5 dito, Ned. Ind. Handelsb. Aand dito, N.Centr. Spoorw. Aand. 1250 dito. dito gestemp. Oblig.... 1235 Italië, Spoorwegl. 18873 dito, Zuid-Ital. Spoorweg Obl3 Polen, Wars.-Weenen Aandeel Rusland, Gr. Sp.-Maatsch. Aand5 dito, Hypoth. Obligatiën4j dito, id. 8 dito, Baltische Spoorw. Aand3 dito, Jelez-Griasi. Oblig5 dito, Jelez-Orei. dito 5 dito, Orel-Vitebsk. Oblig5 dito, Poti-Tiflis. Oblig. I 1000 dito, Transcaus. Spoorweg Oblig3 dito, Z.-W. Spoorw. Aand. 100-1000 5 ZweedschNoorweegsche Spoorwegen.... 5 Amerika, Cleveland, Akron Shares dito, Denv. Rio Grande dito dito, Illinois Centr. Cert. v. Aand... dito, Louisv. en Nashv. Cert. v. Aand. dito, Miss. Kans. Texas Aaud dito, ditoAlg. Hyp. Certif5 dito, N.-York Erie West. Sp. Aand.. dito Wabash St. L. en Pac. Ct. v. Aand. Canada-South Cert. v. Aandeel Nederland, Stad Amsterdam f 1008 Hongarije, Theiss Spoorweg4 Oostenrijk, Staatsl. 1854 4 dito, dito 1860 dito, dito 18645 dito Stad Weenen 1874....... Rusland, Staatsleening 1864 Loten 5 dito, dito 1866. Dito5 Tnrkije, Spoorwegleening.,3 i" i» 5 Apr, 76% 92%, 102'/, 102'/,. 9154 69» 69(j, 70» 70' 64 161% 90'/,. 102'/, 102' Of/r 101' 987/, 99% 87 L 8Ss 1 91' iOSfc 68 ti 83 1 r 15i/, 898, 89s 8 94 133 12/ 54,, 15 83(4 55" 601, 130'/" 122a 99i/4 74 U 62 99 101 9Ju 68» 8 77» 8 31'/, 30 16», 107 6ll/a I2i 49»; 27V 25» 51 112 1097/ 113»/ 117 15 12 (4 17 54 155 18s/i« 6 Apr. 76 92'A, 102' 102» 90(4 69» 69 70» 70 i 102(4 90%. 102' I, 102 63'/, 101% 99»/, 99'/, 88 88»,', 92%. 10854 70'/, 67 83% 15% 15% 40 94% 13'/, 12(4 54(4 56%. 46(4 70% 83» 4 65»/, 60%. 132% 122" 98» 74% 62'J' 102 102 102 78% 31% 30 16»/ 61 12 48 26'/, 26(4 U2'/, 109', 4 118(4 123 13"/,. „Is dat alleswat u mij te zeggen hebt papa vroeg Gert neerslachtig „ik hooptedat er nog wel een uitweg zou te vinden zijn „Je hebt immers reeds je eigen geld Ik heb je nog uitdrukkelijk gezegd mijn beste jongen toen ik bét voor je deponeerdedat je daar voorloopig mede tevreden moest zijn en de voorwaarde gemaakt, dat je mij met je quaesties niet zoudt lastig vallen, en je die zelf maar moest uitmaken." „Ja, ik weet het wel, papa, u waart toen zeer groot moedig, maar ook erg erg „Laat dat maar rusten Hij maakte een afwerende beweging met de hand, „je hebt gezien, dat ik mij stipt aan de afspraak gehouden heb, maar ook jij moogt er niet van afwijken." „Maar het betreft hier dood of leven mijn positie als officier, papa!" riep de jonge Broek in wanhoop uit. „U moet mij raad geven, mij helpen!" Hij kon een krampachtigen snik niet weerhouden en hij had een gevoel alsof hij stikken zou. „Ik kan eenvoudig nietal wilde ik ook", zeide de president hoofdschuddend„wij behoeven er dus niet verder over te spreken." „Eu de bank dan? Hebt a daarmee dan geen schit terende zaken gemaakt Kunt u er niet wat uitnemen om mij te helpen Tijd en crediet gewonnen alles gewonnen", zei Gert driftig. Totaal onmogelijk Wij moeten het geld houden om er meê te kunnen blijven werkeu, nu vooral, nu er zulk eene krachtige rijziug is. Je vraag bewijst, dat je al bitter weinig verstand van handelszaken hebt." „Papa", Gert's stem klonk schor„ik ben in hevi- gen tweestrijd ik zie in, hoe lichtzinnig ik geweest ben, zonder er ook maar een enkele verontschuldiging voor te kunnen vinden, maar papa, ik smeek u beproef of u mij ook raden en helpen kuntWat zal er van mij worden wanneer ik mijn uniform moet afleggen?" {Wo\dl vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 1