Tol zeer lagen prijs te lm BOELHUIS BOELHUIS BOELHUIS Melkzaak. Meubelen, Huisraad, Inboedel en Openbare Verkooping Notaris A. VONK, Notaris A. VONK publiek verkoopen Oproeping. Zwaan vermist, Openbare Verkooping Wegens vertrek door toe vallige omstandigheden Landbouw - Crediet 30000 Zetwrakke- of Walpannen 9 Steenkooperij te Alkmaar. Faillissement. Faillissement D, TECKEH, MANUFACTUREN. Alkmaar 5 April. Kleine Kaas hooi t 32, Commissie hooi f 26,50 Middelbare hooi f 26,50aangevoerd 39 stapels wegende 13199 P. Op de graanmarkt werden aangevoerd 1105 mudden. Tarwe f 6,50 a 7,50, Rogge /5a 5,25, Gerst f 4,40 a 4,75, dito chev. /5a 5,75, Haver /3a 3,75, Paardenboonen 17, Bruine dito f 8 a 13, Citroen dito /II a 13Witte dito f 15, Kanariezaad 6,75, Erwten: Groene 8,50 a 17, Grauwe 21. Alkmaar 6 April. Aangevoerd 1 Paard /70, 18 Koeien en Ossen f 100 a 230, 148 nucht. Kalveren 4 a 12, 559 Schapen 1 14 a 285 Lammeren f 10 a 12126 magere Varkens 16 a 20, 323 Biggen /8a 11,50, 8 Bokken en Geiten 3 a 71 Kleine Bok 1 0,25Boter per kop ('s middags 12 uur) 0,60 a 0,70, Kipeieren f 2,50 a 3, Eenden dito 2,90 per 100. Amsterdam 5 April. Aardappelen Eriesche Dokkumer jammen 3,10 a 3,50, dito Franeker 2,90 a 3,20, dito Engelsche 2,50 a 2,60Zeeuwsebe spuisohe Jammen 4,50 a 5,20 Pruisische Hamburgers 3,40 a 4,60, Saksische Jammen f 3 a 3,80, dito roode 2,30 a 2,80, Flakkeesche 4,10 a 4,40. Enkhuizen 3 April. Karweizaad 9,50 a 9,75, Mosterdzaad f 17,50 a 20, Maanzaad /8a 8,50, Erwten: Groene 11 a 14,50, Vale 15 a 18, Wijker Vale 10 a 11,50, Grauwe 16 a 20, Bruine Boonen f 10,50 a 14,50 Gerst 3,75 a 5, Haver 3 a 4. Kippen 0,90 a 1,25, Kipeieren f 2,75 a 3,25 per 100, Boter 0,52'/ a 0,55 per kop. Haarlem 3 April. Aangevoerd 3 stapels Kaas, uitmakende 307 stuks, wegende 639 P. Hoogste prijs 23,50. Aangevoerd 4 Koeien en Ossen f 150 a 80 53 nucht. Kalveren 8 a 4, 104 Schaper. 24 a 17. Hoorn 6 April. Tarwe f 5,75 a 9,50, Rogge f 4,25 a 5,25, Gerst 4,25 a 5, Haver 2,75 a 4,50, Erwten: Witte 12,25 a 13,50, Groene 11,25 a 14, Grauwe f 18,25 a 21Vale 1 13,50 a 18, Bruine boonen 7,50 a 19Kar wei 9,50 a 10, Mosterdzaad 17,25 a 20, 11 Paarden f 40 a 250, 830 Lammeren 16 a 30, 109 Kalveren 6 a 16, 26 Varkens f 12 a 20, 120 Biggen f 6 a 1050 Kippen 0,60 a 1,75, 4000 Kipeieren 2,50 a 3 per 100, 2800 koppen Boter 0,45 a 0,50 per kop. Leiden 5 April. Aangevoerd 4 Stieren 110 a 225 255 Kalf- en Melkkoeien 102 a 245 120 Geldekoeien 96 a 200, 72 vette Ossen en Koeien 125 a 253, 20 vette Kal veren 30 a 66, 186 nucht. Kalveren 3 a 5,75 58 vette Schapen 18 a 30, 525 Weide dito 16 a 29 128 magere Varkens 16 a 33, 300 Biggen /5a 11,50. Londen 4 April. Aangevoerd 300 Runderen 3.4-4.8, 2000 Schapen en Lammeren 2.8-6.4, 40 Kalveren 4-6, 20 Var kens 2.6-4.6. ALGEMEEN E BEWAARSCHOOL. Ouders, die hunne kinderen op bovengenoemde school wen- schen geplaatst te zien, vervoegen zich, voorzien van de inëntings- en geboortebewijzenin 't locaal aan de Doelenstraat, op llinNdag, 9 April, 's avonds te liali'acht uur. J. LATENSTE1N VAN VOORST, Secretaris. £|{>0CV(Kaït£U Ondertrouwd A. v. W1TZENBURG Hz. en MARIA C. ENGELSMAN. Zaandam, 1 4 A 18gg Alkmaar, I 1 Geen receptie. Ondertrouwd Graft5 April 1889. J. HOUTKOOPER en M GROOT. Ondertrouwd P. DE BOER en J. SCHERMERHORN. Zuid- en Noordschermer, j 5 ^pril 1889. AkerslootJ Heden overleed, na een korstondig lijden van slechts weinige dagenonze geliefde zoon en ongehuwde broeder PI ETER SLIK in den nog jeugdigen leef tijd van 39 jaar en bijna 9 maanden. H. DALENBERG Az. A. DALENBERG Alkmaar, Hillkgonds. 1 April 1889. H. SLIK Jz. G. SLIKBoontjes, J. PONS. Heden overleed, in den ouderdom van 49 jaar, mijn geliefde echtgenoot CORNELIS BLOM. Voorschoten Wed. CORNs. BLOM, 1 April 1889. G. BRUGMAN. Voor de vele bewijzen van deelneming ondervon den bij het overlijden van mijn geliefden echtgenoot, betuig ik mijnen hartelijken dank. Alkmaar Wed. J. F. VAN GENDT— 5 April 1889.Croli,. De heer en mevrouw VERBUNTCONIJN be tuigen hun welgemeenden dank voor de vele bewijzen van belangstelling, bij de geboorte van hun zoon ondervonden. Tilburg, 2 April 1889. Bij deze betuig ik mijn hartelijken dank aan de Directie der Belgiscbe UaatschappU wan Algenieene Assurantiën (A. G.) te Brussel, Hoofdagent de heer C. H. DE BOER, Cand. NotarisOudegracht 158 Alkmaarvoor de vlugge uitbetaling der schade, door mij geleden, ver oorzaakt door den brand op 4 Maart j.l., hoewel ik slechts zes weken bij die Maatschappij verzekerd was. S. DE GOEDE, te Anna Paulowna. Ter overname wordt met 1 Mei of later aange boden een welbeklante en goed ter neringstaande nette ZAAK in Melk, Beter, Baas en Eieren, met veel melkstraatklanten, te 's Gravenhage, waarin wekelijks SO,— wordt verdiend. Overne mingssom f 8800,—Franco brieven onder letter B, bij den boekhandelaar Joh. W. RAA DGEEP CornZn., den Haag, Noordeinde 186, Woensdag 19 April 1889voormiddags 10 uur, te GROET, ten huize vsn C. SNIJDER, van Mtoutcgeveednchappen en onmiddellijk na afloop, vóórmiddags 11 uur. te HARGEN, in de herberg van Keijsek van Een Buis, Erf en Bouwland, te Hargen, gem. Schoor!, groot 33 aren, 80 centiaren. Alles nagelaten door JACOBUS KEURIS. A. YOAR4, Notaris te Schoorldam. resideerende te Schoorldam, zal Donderdag 18 April 1889 bij opbod en Vrijdag 26 April 1889 bij afslag, telkens voormiddags 10 uur, te SCHOORL in de herberg van Kbili.ee publiek verkoopen: Eene voor weinige jaren nieuw gebouwde :,v;f Ren ien ier s won i n g met Tuin iSfiSPeene kapitale Schuur en diverse per- ceelen uitmuntend Wei- en Bouwland en een Boschje te Schoor], groot te zamen 15 hectaren, 44 aren, 35 centiaren. Twee perceelen uitmuntend Weiland te Bergen, in den Ondburgerpoldergroot 4 hektaren 5 aren, 70 centiaren. Behoorende tot den boedel van den heer WILLEM BLOM te Schoorl en nu wijlen zijne echtgenoote mejuflrouw TRIJNTJE MINK.' Zie de billetten. te SCHOORLten huize van den heer P. BLOM Dinsdag 23 April 1889 voormiddags 10 uur, van: 7 Koeien die gekalld hebben of op kalven staan, 1 Pink een 5 h 6jarig zwart mak Paard 2 Over- houders Boerenwagen IerwagenKar op Veeren driewielde Kar en verdere Boeren- en Bouwgereed schappen1 Kabinet, Schilderijen, Latafel en verderen Inboedel, 2 Boomen, Takkebossen, een staande Brak, Apporteer- en Waterhond. Er is g e e n e gelegenheid tot uitspanning op de Plaats. A. VONK, Notaris te Schoorldam. resideerende te Schoorldam zal "Woensdag 24 April 1889, vóórmiddags 10 uur, te Schoorldam, in de herberg *'s Lands Welvaren", van J. Dei,vee 1. Eenige perceelen uitmuntend W'ei- en Bouw land, te SCHOORLDAM, gemeente Warmenhui- zenaan den West-Frieschen dijk, groot te zamen 8 hectaren 11 aren7 0 centiaren 2. Rietland in den Grebpoldergem. Warmen- huizen groot 33 aren 50 centiaren 3. Een perceel best Weiland, te SCHOORL, aan den Ouden dijk, groot 5 hectaren, 77 aren, 50 centiaren 4. Eene goed onderhouden en zeer gunstig gelegen Rentenierswoningmet ruim Koets huis en Stalling voor 3 Paarden en zeer vruchtbaren Tuin, met fijne Vruchtboomente SCHOORLDAM, gem. Warmenhuizen en Schoorl, groot 17 aren Nagelaten door mejuffrouw M. DALENBERG, Wed. P. SEVENHUIJSEN. Aanvaarding perc. 1 en 3 Kersttijd 1889onder genot der huurpenningen van het volle jaar, perc. 2 en den Tuin dadelijk, het Huis 1 Mei 1889. te SCHOORLaan den Heerenweg, bij de schuur van den heer WILLEM BLOM, op Woensdag 8 Mei 1889, vóórmiddags 10 uur, van: 10 Koeien (Kalf- en Gelde), 2 Hokke- .lingen, Kalveren, 1 Schimmelpaard, 1 zwart iMerriepaard, 1 Veulen, 6 Schapen, 1 Jacht wagen, zoo goed als nieuw, Boerenwagens, 2 Karren op veeren en 2 driewielde Karren, Hooi, Stroo, 2 groote Stuiten Mest, Tuigen, Boeren- en Bouwge reedschappen Vaten met Haver Koren en GerstBrandhout enz. A. VOABA, Notaris te Schoorldam. Zij, die iets te vorderen hebben vanverschuldigd zijn aanof borgtochten hebben ten laste van AR18 DE JONGH, gewoond hebbende in den LEIJHOEK, gem. ZIJPE, en aldaar overleden 22 Maart 1889, worden verzocht daarvan vóór den 10 April 1889 opgave of betaling te doen ten kantore van den No taris A. VONK te Schoorldam. twee halen over den bek en rechts onder den neus een a A. DE BOER Broek op Langedijk. te ALKMAAR, op Woensdag 10 April 1889 bij opbod en op Woens dag 17 dier maand bij afslag, telkens 's avonds 6 uur, in de herberg van den heer Eldeeing, van Een Winkelhuis met Erf, aan het Ritse voort te Alkmaar, sectie A No. 1134, groot 1 roe 16 ellen. Eigendom van ANTJE HEI JNvrouw van DIRK HEINIS. Breeder bij biljetten en nadere inlichtingen ten kantore van Notaris GOUWEaan de Koorstraat te Alkmaar. zal te ALKMAARin na te melden herbergop Zaterdag 13 April 1889 bij opbod, en op Zaterdag 20 April d. a. v., bij afslagtelkens des middags 12 uur ten overstaan van den te Alkmaar gevestigden Notaris W F. G. L. GOUWE in het openbaar worden verkocht 1. De van ouds bekende en goed beklante Her berg met vergunning en Uitspanning;, be nevens de daarachter gelegen Stalling; en Erf, genaamd de Ooijevaav, aan de westzijde van het Ritsevoortte Alkmaar, sectie A, No. 2664, groot 3 roe 4 el. 2. Een Stal en Erf, aan de noordzijde van de Vrouwenstraat, aldaar, sectie A, No. 1139, groot 94 el. Omtrent dezen verkoop nadere inlichtingen te be komen bij den eigenaar en bewonerden heer H. L. ELDERING en ten kantore van genoemden Notaris GOUWE, aan de Koorstraat. HOORDHOLLAlDiCU te ALKMAAR, Koningsweg, B 91. Volgestort maatschappelijk kapitaal f 100,000, Drleuiaandeltjksche Staat, opgemaakt volgens art. 19 der Statuten, onder ultimo Maart 1889. Onder ultimo Onder ultimo Maart 1889. Maart 1888. Toegestane Credieten f 622090,f 398870, Loopende Credieten 497584,306735, In herdisconto gege ven bij de Nederl. Bank Waarborgfonds Deposito's 69230,— a 39030,— 231503,24 61699,— h 286082,38^ 193059,87£ Goedgekeurd in de vergadering van Commissarissen van 6 April 1889. De Directeur J De Vice-Voorzitter van H. H. MOMMA B.Jz. Commissarissen, P. VAN FOREEST. by geheele partij of gedeelten daarvan. W. F. STOEL, Bij vonnis van de Arrondissements-Rechtbank te Alkmaar, d.d. 4 April 1889, is, met ingang op 2 April bev., JAN BOLLAND, winkelier in kruide niers- en grutterswaren te Alkmaar, verklaard te zijn in staat van faillissement, met benoeming van den E.A. heer Mr. G. WTTEWAALL Rechter in ge melde Rechtbank, tot Rechter-Commissaris en van den ondergeteekende tot Curator. Mr. F. W. TER SPILL Advokaat. Winkelier in Manufacturen te Alkmaar. De derde vergadering van schuldeischers ter verificatie hunner vorderingen en tot stemming over het accoord in bovengenoemd faillissement, is door den EdelAchtb. heer Rechter-Commissaris bepaald op Woensdag 19 April 1889, des middags ten twaalf urein het gebouw der ArrondissemeDts Rechtbank te Alkmaar. Mr. J. A. MIDDELHOFF Curator. In een manufacturenzaak, waar gelegen heid bestaat zich verder te bekwamen, wordt gevraagd tegen 1 Mei een net vlug JONGMENSCH P. G., eenigzins bekend met het vak; eenige geschiktheid van etaleeren strekt tot aanbeveling. Franco brieven met opgaaf van referentiën enz. onder lett. A Z aan het bureau dezer Courant.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 2