Mej. W. T E C K E RBoterstraat A 20ALKMAAR. Bedden, Dekens, Matrassen, Kinderwiegen. Vuur- en Luiermanden. Hel bekleeden van Wiegen en Ledekanten wordt naar den laatsten smaak en overeenkom-j stig de eischen des lijds uitgevoerd. BOELHUIS VOORJAARSKOEIARKT teUIT&EEST Gebroeders Serbrock isloten 1 DIENSTBODE, Direct uit Engeland!!!»- Giitta-Perclia Reoenmantels, Direct uit Engeland. Groote keuze crème KinderhoedjesBarets en Manteltjes. BOELHUIS Publieke Verkooping Boeren- en Bouwgereedschappen, Woensdag 1© April 1889. Mr. Kleedermakers, Amsterdam, Damrak 11 61 eerste kwaliteit Engelsche Stoffen van Brandverzekering, W. J. BLITZ, Tandarts, Hoofd prijs II. 100,000 IJZER- EN METAALGIETERIJ, Fabriek van Stoom- en andere Werktuigen Gebr. SNEL, SLEMPPOEDERS P. M. Duijvis Co., SPECIALITEIT IKT: ANIJS-TABLETS. BECKER BÜDDISGB. D A m E S- EN KINDER- s |op Woensdag 10 April 1889, 's mor gens 10 uur, ten huize van den heer KLAAS COMMANDEUR, te Koedijk, ten overstaan van den te Alkmaar gevestigden Notaris W F. G. L. GOUWE, van: 6 Kalf koeien, eenige Kalveren, 1 bruin Merriepaard, Rijtuigen, Tuigen, Vaartuigen, Boeren- en Bouwge reedschappen, Huisraad en Inboedel GOUWE, Notaris. om contant geld, te UITGEEST, op het erf van C. MORS, in Westergeest, op Woensdag 10 April 1889, des voormiddags 10 ure, van: 3 Koeien, die gekalfd hebben, 2 Koeien, die op kalven staan, 1 Kapwagen op veeren, IBoerengoed en füereedschap alles in extra goeden staat. Information geeft Notaris B. WIEL AND LOS te Uitgeest. te AKERSLOOT, in de Boekelermeer, vóór de woning van den heer T. GLIJNIS,op Woensdag 10 April 1889, des morgens te 9 uren, van rj) 20 puik beste Koeien, die gekalfd hebben of op kalven staan, 1 Geldekoe, 7 Kalf- vaarzen, 7 Hokkelingen, 1 Hokkeliug Stier, eenige Kuikalveren, Boerenwagens, driewielige Karren, 1 Kapwagen op Veeren, 1 Ierbak, Stalbeunen, Karn, Tuigen, BOEKEN- en BOUWGEREEDSCHAPPEN, enz., enz. Op de plaats is gelegenheid oui uit te spannen. J. VAN LEEUWEN Az, Notaris te Alkmaar op liet Woud, onder Bergen. Notaris C. P. F. VAN BOS8TRAETEN te Bergen, zal op Donderdag 11 April 1889, 's morgens ten 10 uurten huize en ten verzoeke van den heer P. KOOPMAN, wonende op het Woud, tegen con tante betaling, publiek verkoopen 9 uitmuntende Kalf koeien, 2 Kalfvaarzen, 1 Beem- stermarkt-Kalfkoe, 2 Herfstkalfkoeien, 4 Pinken, 1 bruine Bles (gelijktands), eenige Kuikalveren, 2 Zeugen, 1 Kapwagen op veeren, 2 Boerenwagens met toebehooren, 1 driewielige Kar en 2 Ierbakken3 Zoutkisten Kaastobben Karns Weivaten Emmers kleine Kaaszetters. Voortseenige Landbouw- en Boeren gereedschappen Huisraad waaronder eeD eikenhouten Kabinet en hetgeen meer te koop zal worden gepresenteerd. Op de plaats is geen gelegenheid tot uitspanning, doch in de nabijheid zijn twee herbergen. in de Egmondermeer, bij Alkmaar, ten huize van den heer D, VAN DER JAGT, op de Plaats /-Nooit Gedacht", op Maandag 8 April 1889, voormid dags 10 ure, ten overstaan van den te Benningbroek gevestigden Notaris DONKER, van: 12 puiks puik Kalf koeien 1 puiks puik Kalf koe (herfstkalver), 1 puiks puik Gelde- ^koe4 puiks puik Hokkelingen, eenige Kalveren1 Engelsche Pers1 stel Commissie- en 1 stel kleine Kaaszetters 1 bruin Paard minoud 8 jaar, eenige Oonschapen met Lammeren, 2 drachtige Fokvarkens 1 Fokvarken met Biggen 1 Boerenwa gen met veeren Schamel1 Kar op veeren met kap, 1 driewielige Kar met Gierbak 23 Kippen met een Haan, 1 Ploeg, 1 Egge, 1 Dorschzeil. Voorts: als: Tobben, Vaten, Emmers, Karns, Balies, Zout kisten ZouttafelsKaasstanders en BordenKaas persen, Zetters en Makers, Halsjukken, Hooivorken, Harken Schoppen Spaden SchrapersStalschutten, Mestdeelen, Kruiwagens enz, enz. Lenig Huisraad en Inboedelwaar onder 1 EikenkastStoelen, Tafels, Spiegels, Schil derijen en hetgeen meer gepresenteerd zal worden. Gmi contant yeld. Op de Plaats is gelegenheid tot uitspanning. Adres te Alkmaar: Hotel „DE TOELAST." //uit maya zijn is steeds ruim voorzien van gevestigd te TI EL, opyericht inÉ833, KAPITAAL: één Millioen Gulden. Reservefonds. .ƒ243,550,84^ Andere reserves n 5 1 6,244,43 verzekert tegen billijke vaste premie alle onroerende en roerende goederenbinnen het Koninkrijk der Nederlanden, tegen schade ontstaan door brand, of door het inslaan van den bliksem, ook al heeft dat inslaan geen brand ten gevolge gehad. Agent voor ALKMAAR en omstreken ISr. Nic. Hen». DE liANUE Lange- straal, A No. 28, bij wien men zich tot het bekomen van inlichtingen gelieve te vervoegen. zal iederen Maandag en Vrijdag bij de wed. KOETS VELD, Kaasmarkt, en Zaterdags hötel de Burg alhier, des voormiddags te spreken zijn wegens Tand heelkundige operatien en het plaatsen van kunsttanden en geheele gebitten. NB. Alle Tandheelkundige Operatiën 1,— Minvermogenden kosteloos. 4 a 5 duizend bos uitgeslukt lang ROGGESTROOgeheel of bij par tijen, by Jn. LEEGWATER, aan de Ringsloot gem Obdam. ij die hoest; gebruik Drop Uit |l de blikken trommel van Wed. IJ. RAVE te Zwolle. Dit is het eenige echte en heilzaamste middel, per doos 30 cent. G E Z. PERK. Trekking 15 Aprile.k. UITLOTING van 32 seriën; iedere serie heeft in zich de nommers 1 tot en met 50, zoodat J600 prijzen op 15 April e. k. moeten uitkomen. 1 Prijs van fl. ÏOOOO, 1 prijs van fl. 5000, 4 prijzen van fl ÏOOO enz. enz. HEELE AANDEELEN 6,50 HALVE 3,25 Met t 6,50 kan men op 15 April de volle fl 100,000met 3,25 fl. 50000 winnen. Verkrijgbaar gesteld bij de firma L. D. C. VAN DOBBEN boekh. Mient C 8te Alkmaar. Trekkingslijst f r ancoen gratis. Alkinaarsche vervaardigt en herstelt alle soorten van stoom-, landbouw- en andere werktul gen, benevens het maken en repareeren van stoomketels en het smeden van zware stukken voor molenwerken enz Amsterdam Verkrijgbaar te ALKMAAR, bij C. Schipper, Laat 144, Th. Schoon, firma Walraven, Ritsevoort, P. Houtkoopek, WaagpleinC. Berg- houwer, Korte Nieuwesloot, Wed. v. d. Veen, Fnidsen Wed.Levert, Zij- dam, J. W. Tersteeqe, Geest, No. 3, C. M. Tonne- man, Zoutsteeg 7, A. Keuiten, Stationsweg No, 310, en 8. Pos, Mient. Te SCHAGEN bij K. Vkrheus en te WINKEL bij W. v. d. Wal. JProbeer s.v.p. de Souchon-Vhee No. 3 a 1,2» per j kilo- Tegen 1 Mei wordt eene flinke gevraagd, die goed kan koken en verderen huiselijken arbeid kan verrichten, R. C. Zonder goede getuigen onnoodig zich aan te bieden. Gebr. BERENTZEN. van M. CLEBAN te Amsterdam munten uit door geur en smaak. Een poeder is genoeg voor 3 liter melk. Prijs 10 Cts met gebruik, per 6 stuks 55 Cts. Elke tablet, goed voor 1 liter melk, kost 6 Cts. Depót bij Gez. PERK, Fnidsen, Alkmaar. Machine-Fabrikanten, tzooy aan de Zaan, hebben steeds in Magazijn een grooten voorraad Assen, zelfsmerende en gewone Hussenblokken, Stelringen, Mof-, Flens- eu Klemkoppelbussen, naar Stalen Standaardmaten afgewerkt. Koninklijke Fabriek Arnhem. ontvangen eene groote collectie van af ordinair^ tot in de fijnste nuances Prijzen ongekend laag!!! H w II o o f d - D e p t der zoo beroemde en alge- y 5 meen gedragen wordende Ciutta-Percha Boorden, Manchetten en Fronts, bij Mej. U. O WEB—ME «boot, hoek Voor- en Zijdam, te ALK.MAAB. S cn IN DE KEURIGSTE DESSINS. DE NEDEBLANHSCIIE MAATSCHAPPIJ TRADE MARK 6 VAN WEEG- EN MEETWERK- Tl lir.PM. O CS M I SJ h H F

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 3