Het van ouds bekende en goedkoopste MÜFACTUEEHMIJN J. C. TEEMS, LANGESTEAAT, ALEUAAB. Schoenhandel. HOLST BRUINIER Buitengewoon Groote opruiming voor slechts korten tijd in de LANGESTBAAT A18 te ALK! A AR, tweede huis van het P A Y G L O P. Heeren-§ Jongelieeren- en Kinder-Voor- jaar^- en Zomerk leed i ns;'*liik ken, Langestraat. ALKMAAR. Hoek Boterstraat. Ons groot debiet Uitgebreide keuze in nieuwste dessins. Singer nvincible, dumber diverse modellen. Maatschappij Tan HTcdcrlandsche Fabrikanten. De DIRECTIE van bovengenoemde Maatschappij, aangemoedigd door het steeds toe nemende succes, haar alhier reeds eenige jaren ten deel gevallen, heeft de eer door deze het geëerde publiek van Alkmaar en Omstreken te berichten, dat zij DINSDAG 9 APRIL a.s. haar tijdelijk Magazijn weder zal openen met eene zeldzaam groote en rijke sorteering welke alle van zeer DEUGDZAME STOFFEN, volgens de NIEUWSTE MODELLEN, vervaardigd zijn en tot zoodanige buitengewoon lage prijzen verkocht zullen worden dat concur rentie totaal onmogelijk zal zijn. Beleefd noodigen wij een ieder uitons Magazijn met een bezoek te vereerenopdat men zich overtuige van den enormen voorraadelegante coupe en billijkheid der prijzen. Achtend, JD3Ï2 m VOOR DE SCHOONMAAK. Meubelgordijnen, Talelkleeden GangloopersVloerzeilen, IVeteldoeksche enVitrage Gordijnen, Gordijnlinnen, Gordijnkatoe nen, Witte en Crème Franjes, Kanten Enterdeux Embrassen en Cordelières. STEARIN E-KAARSEN KANTOOR, MAGAZIJN cn HERSTELPLAATS Volle Garantie DE AMSTERDAMSCHE COGNAC-IMPORTEURS De stelregel om alle goederen, zonder onderscheid, tot goedkoope en vaste prijzen te verkoopen, maakt het voor ieder gemakkelijk, zijne inkoopen met vertrouwen te doen bij sr-: - MEN LETTE HET EENIO ADFLES. -Sll in den uitmuntend zachten ('CM*!V%C Bon Bois 50%, voor grog, h f per liter, getuigt voor zijn beste qualiteit (Gebroeders SCIIOLS ■Sarde, Kille en Zuivere van de Stearine-KaarsenlabriekAPOLLO," te Schiedam, B ekroond te Weenen in 1873 met de Verdienst- Medalje, te Parijs in 1878 met de Gouden Medalje, te Amsterdam in 1883 met de Gouden Medalje, te Antwerpen in 1885 met het EERE-D1PL0MA (hoogste onderscheiding.) Zijn verkrijgbaar bij alle voorname winkeliers. 609 PRINSENGRACHT 609, AMSTERDAM. en andere rijwielen alle soorten en in prijzen. Leveranciers van TRANSPORT- WIELERS. Nieuwe en ge bruikte WIELERS iu de Prijscouranten tranco op aanvrage! SINGEL 322 W. A. WOLFF Co. SINGEL 822 is het goedkoopste en beste adres voor alle mogelijke soorten COGNAC. IS4 Voor de prijzen raadplege men de Prijscourantdie gratis aan het magazijn verkrijgbaar is. -mrïCTfllkAIUIFACTUKENfl 1 mporteurs, Corvershof. IV. Heerengraeht, Amsterdam. Bestellingen worden franco geleverd. Groote voorraad degelijk en solied SCHOENWERK, voor alle standentot zeer eon- curreerende prijzen.J. EIND, Zaadmarkt. Singer's Front Steering Tandem OP PUST EXTRA CON Dl TI N. NB. Onze bekende MEDICINALE COGNAC VIEUX a 2 per flesch, wordt door HH. Doo- toren ten zeerste aanbevolen, onderscheidt zich dan ook door zachtheid en zuiverheid van «maak. 9 Stoomdr. ïïerms. Coster en Zoon Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 4