droote Voorjaarsveemarfct No. 42*. Een en Negentigste Jaargang. 1889. TWE3E3DE BXjAO. ZONDAG 7 APRIL. TE ALKMAAK op Maandag 15 April 1889, UR.ORTE PAARDENMARKT op Woensdag 17 April 1889. ©tfictëci (Sebceltc, ftaiUnl&nb. BELGIE. In den nacht van den 5 te een uur waren te Brussel verscheidene studenten voornemens eene betooging te houden tegen generaal Boulanger voor het hotel, waar hij verblijft. Zij werden door de politie uiteengedreven voordat zij aan hun plan uit voering konden geven. De beer Rochefort, die aan* vankelijk te Bergen in Henegouwen verbleef, is te Brussel bij Boulanger gekomen. Ook de heeren Laguerre, Laisant en Naqnet zijn aldaar aangekomen. DUITSCHLAND. Den 4 is door den Keizer een kabinetsorder uitgevaardigd betreffende de ramp, welke de duitsche vloot bij de Samoa-eilanden getroffen heeft. De Keizer bekhagt daarin ten diepste den dood van zoovele dappere officieren en soldaten doch verwacht, dat het vertrouwen op de ontwikkeling der duitsche marine door deze ramp niet zal worden geschokt. FRANKRIJK. De uitspraak van het geding van den Patricttenbond is op den 6 bepaald. LUXEMBURG. De Kamer is tegen den 8 bijeen geroepenom eene boodschap vau den hertog van Nassau aan te hooren. ITALIË. Er is een buitengewone ministerraad gehouden naar aanleiding van het ontvangen bericht dat Koning Johannes van Abessinië geheel verslagen werd door de troepen van den Mahdi en in dien strijd gesneuveld is. Daar er geene wettige erfgenamen zijn en verscheidene personen elkander de troon betwisten znlleo, wordt een burgeroorlog verwacht, waarvan Italië misschien gebruik kan maken om de stelling der Italianen bij de Roode Zee voorgoed te bevestigen. RUMENIE. Het ministerie Carp-Rosetti heeft zijn ontslog gevraagd. De minister van justitie Yernesco, vdór dien tijd advoeaat bij het hoogste gerechtshof, lag in dien tijd steeds overhoop met de rechters en zette nu zijne vroegere tegenstanders af, ze vervangende door personen, die niet de minste aanspraak op de betrekking konden doen gelden. Hieruit ontstonden allerlei moeielijkheden en daar genoemde minister weigerde die benoemingen in te trekken namen de ministers Carp en Rosetti hun ontslag. jSitineniAub. STATEN-GENERAAL. Tweede Kamer. ALK1HAARSCHE COURANT. ONDERWÏJZIiRtëSSKN die in aanmerking wenseken te komen voor onderwijzeres aan de openbare school voor onver- mogenden te Al»maar (hoofd de heer II. van den Berg) op ƒ650, jaarwedde, worden verzocht, zich onder overleg ging van de bij de wet vereischte stukken en van eene ver klaring omtrent den tijdgedurende welken zij reeds werk zaam zijn geweest, aan te melden bij het gemeentebestuur aldaar vóór 15 April 1889. bij wolko gelegenheid de GEWONE VEEMARKT gebonden wordt op de Gedempte Nieuwesloot nabij de Kanaalkade en den Koningsweg. TE' fc III—'I I I II III Hf I III I I I I III I I I I II II I» GEVONDEN VOORWERPEN. Aan bet Commissariaat van Politie zijn voor de rechtheb benden terug te bekomentwee botertijnenmet namen Ho ning en Admiraal; een karpet; een gehaakt doekje; twee witte mutseneen hondenpenning van de gemeente Castricum een rozenkrans; een kraag; een koperen armband; een kinderboufl'ant; een lapje bont. «wBnemana:i iin—aa—h—aimi niw—a— Uit het rapport van het onderzoek ingesteld naar de zeeramp op de stoomvaartlijn OstendeDover blijktdat niemand zich het geringste te verwijten heeft en dat de gezagvoerder, de eerste officier en de bemanning der pakketboot Princesse Henrietta den hoogsten lof verdienen voor de bewonderenswaardige toewijding bij die ramp aan den dag gelegd. Rijksdag. Bij de behandeling van het wetsontwerp tot onderstenning der hulpbehoevende werklieden is o. a. met 116 tegen 11S stemmen een voorstel van liberale zijde aangenomen om te bepalendat de bijdragen en uitkeeringen op het platteland wel in voortbrengselen van den grond mogen worden gekweten wanneer de werkman dit slechts goed vind. ENGELAND. Lagerhuis. Den 2 ving de beraadslaging aan over eene motie van den heer Broadhurst, verklarendedat de armoede in de groote steden een gevaar is voor den Staat en onmiddellijk maatregelen eisohende, om de ont volking der landbouwdistricten tegen te gaan ea de op- eenhooping in de groote steden te verminderen, Kamer. Den 4 deelde de voorzitter mede, dat bij van de regeering een verzoek, om machtiging tot het vervolgen van generaal Boulanger, ontvangen had. Tot het instellen dier vervolging, steunende op de artikelen 87 88 en 89 van het strafwetboek waarin aanBlageD tegen de veiligheid van den Staat strafbaar worden gesteld, had de ministerraad in den ochtend van dien dag besloten. De voorzitter gaf het woord aan den minister van justitie, doch deze verroerde zich niet, zoodat de voorzitter, tegen de gewoonte in, zelf het stuk moest voorlezen. Er volgde een geweldig rumoer; verscheidene leden werden tot de orde geroepen op den heer Baudry d'Asson werd de censaur toegepast toen by zeidedat het eene schande wastot znlk eene Kamer te behooren, waar de minister van justitie den moed miste een dergelijk stuk voor te lezen. De heer de Cassagnac beleedigde den minister en de heer Laur eischtezoowel in zijn naam als in naam zijner vrienden in de vervolging te worden begrepen. Hij riep ten slotte toen hij tot de orde werd geroepen leve de republiekleve Boulanger De Kamer besloot met 366 tegen 193 stemmen onmiddellijk in deafdeelingen bijeen te komen. Nadat de zitting hervat was, ontstond weder een geweldig rumoer. De béér de Caasagnae noemde het requisitoir van den procureur-generaal een weefsel van logens, waarop minister Tirard antwoorddedat de regeering een man wilde vervolgen die de republiek wilde omverwerpenhet eenigo doel der regeering was het land voor burgeroorlog te behoeden. Een amende ment van den heer Dreyfues om Boulanger voor het hof van assises te dagen, werd met 504 tegen 70 stem men verworpen. De heer Baudry d'Asson beklom de tribune cd bedreigde den voorzitter. Eindelijk werd met 355 tegen 203 stemmen machtiging verleend tot de gerechtelijke vervolging van Bouianger. Minister Crispi antwoordde den 5 op eene in den Senaat tot hem gerichte vraag dat zoowel de Kamer als het land zich tegen het opgeven van Massoeah verzetten. Italië moest een station in de Roode Zee bezitten. Interpellatie provinciale kiestabel. Nadat den heer van Asch van Wijck den 4 verlof ver leend was aan de regeering inlichtingen te vragen over hare voornemens omtrent de wijziging der provinciale kiestabel, vroeg hij, of het voornemen bestond de provinciale indeeling te wijzi gen en het aantal leden der Staten eenigszins te veranderen. Zou dit tijdig genoeg geschieden voor de aanstaande verkiezingen? Of was een voorstel te verwachten om die verkiezingen in dit jaar in Juni te doen plaats hebben? Minister Mackay antwoordde, dat de regeering zich vroeger hier bereid had verklaardeene wijziging der kiestabel voor te stellen. Na de behandeling der begrooting had zij zich bezig gehouden met de nieuwe tabel en die ter beoordeeling gezon den aan de Prov. Staten. Hij zou nu niet in beschouwingen treden over hetgeen in die vergaderingen was voorgevallen. Het onderzoek was langdurig geweest en bij de beoordeeling der tabel had men er wel over heen gezien en het oog op de toekomst geslagen en bedoelingen aan de regeering toegeschre ven waartoe zij geen aanleiding had gegeven. Na afloop van het onderzoek bij de Staten had de regeering de verschillende rapporten ontvangen. Herziening van eene dergelijke tabel is een gewichtig werk. De regeering moet den noodigen tijd hebben om de aanmerkingen te onderzoeken en na te gaan. Wanneer zij dan in het oog houdt, dat het nu reeds April iszal het niet verwonderen, dat de regeering meent, dat voor dit jaar althans de verkiezingen op den ge wonen tijd zullen doorgaan en er niet aan gedacht wordt in de tegenwoordige omstandigheden op dit oogenblik werk te maken van het indienen van een voorstel tot wijziging der tabel. De heer van Asch van Wijek dankt voor de gegeven inlichtingenwaardoor de onzekerheid in het land heeft opge houden. Hiermede is de interpellatie geëindigd. De stemming over art. 5 der arbeidswet had nog niet plaats. De op dat artikel voorgestelde amendementen werden op één na allen verworpen. Over het amendement Heldtom voor een persoon beneden 14 jaar den normalen arbeidsdag op 9 uur te stellenstaakten de stemmen 46 tegen 46. Den 6 heeft de nieuwe stemming plaats en daarna de stemming over art. 5. Aan het einde der bijeenkomst te Boven-Knijpe, waar de heer Domela Nieuwenhuis den 31 des avonds het woord voerdeis een verzoekschrift gelezen uit gaande van den soc.-dsm. bonddie van Algemeen Stemrecht en radicale kiesvereenigingen in Nederland waarbij aangedrongen wordt op afschaffing der accijnzen op de eerste levensbehoeften. Honderd en twintig ar beiders onderteekenden het. De gemeenteraad van Zaandam heeft den 1, na verwerping van de motie van den heer Bon tot uit stel van den sohoolbouw met 8 tegen 7 stemmen de door burg. en weth. ingediende plannen aangenomen; in. diezelfde zitting werd tot onderwijzer benoemd P. Voermans te Zwolle en medegedeeld dat het besluit tot aankoop der gasfabriek door Ged. Staten goedge keurd was. Den 2 is te Amsterdam een aandeel in de maatschappij tot exploitatie van het dagblad de Am sterdammer in het openbaar voor 1 verkocht. De erfprins van Nassau is den 2 des avonds met gevolg op het Loo aangekomen. Den 2 is te Oegstgeest een knaapjedat op een der rijtuigen van de Noord-Zuidhollandsohe stoomtram was geklommen op de rails gevallendoor zich plot seling los te laten waardoor het volgende rijtuig over zijn lichaam ging en hij onmiddellijk dood was. Den 2 is in den gemeenteraad van 's-Gravenhage door den heer van Kempen eene interpellatie gebonden over het spuien gedurende het badseizoen. De burge meester antwoorddedat nimmer tot spuiing zon wor den overgegaan, wanneer de overtuiging bestond dat de badplaats Scheveningen daarvan hinder zou onder vinden de proefnemingen zouden voortgezet en de uit komsten bekend gemaakt worden. Ten slotte besloot de raad met 33 tegen 2 stemmen een voorstel van den inteFpellantom tijdens het badseizoen niet te spuien, later te behandelen. Den 2 is te Gorsel in den ouderdom van rnim 71 jaar overleden de heer A. Meeter Pz., gedurende verscheidene jaren directeur van het huis van verbete ring en opvoeding van jongens te Alkmaar en daarna van de kolonie Nederl. Mettray. Op eene te 's—Gravenhage gehouden verkooping van hedendaagsche schilderijen van wijlen den heer Vincent van Gogh van 's Prinsenhage werden vrij be langrijke prijzen besteed,o. a. voor Czermak, Jongmeisje uit de Herzegowina f 15000door den heer van Boet- zelaar van Oosterlant te AmersfoortB. C. Koekkoek, Terugkeer uit het bosch 6150Betaille, Jager te paard f 3325Boaboom, Kerk te Brielle f 1050 id. Hofje van Nieuwkoop 410. De opbrengst dier veiling op den 2 en 3 was f 156.842. De gemeenteraad vaa Rotterdam beeft den 4 besloten tot nitbreiding van het openbaar slachthuis en daarvoor toegestaan de aangevraagde som van 101.000. Ovor een voorstel, om ter bevordering van meer algemeen gasverbruik, den gasprijs van zes centen op vijf centen per kub. el te verlagen hebben den 4 in den gemeenteraad van Leiden de stemmen gestaakt. De meterhuur werd met algemeene stemmen verlaagd. Van de acht op den 4 te Amsterdam voor onderwijzer geëxamineerden slaagden drie, namelijk D. W. Dondorp en J. W. Dijker aldaar en W. J. van Es te Haarlem den 5 vijf van de acht, namelijk H. Gras te Monnikendam A. H. van der Hoeve te Haarlem, D. Hos te Assendelft, M. Kikkert te Texel en C. Klerk te Haarlem. Den 4 heeft de socialist van der Stadt voor de arr. rechtbank te Heerenveen terecht gestaan wegens beleediging der 2e Kamer door in eene openbare ver gadering gezegd te hebben; „Domela Nieuwenhuis staat in de Tweede Kamer tegenover 99 schoeljes." Tegen hem is twee maanden gevangenisstraf geëischt. Uit spraak den 11. Den 4 heeft de arr. rechtbank te Haarlem den ontslagen klerk van den vroegeren ontvanger der directe belastingen Dirk Oostwoud Wydenes tot 9 maanden gevangenisstraf veroordeeld, onder aftrekking van de voorloopige heohtenis. Den 4 heeft de gemeenteraad van Leiden met op één na algemeene stemmen aangenomen het voorstel, om het venten van bladen op de openbare straat, zonder vergunning van burg. en weth., te verbieden. Dit be sluit is genomen naar aanleiding van de in den laatsten tijd voorgevallen ongeregeldheden bij den verkoop van het blad Recht voor Allen, welke zich in den avond van den 3 weder herhaald hadden. Op verschillende plaatsen werden baldadigheden gepleegd, ruiten inge worpen en zelfs enkele schoten gelost, waardoor de politie krachtig moest optreden om de menigte uiteen te drijven, Den 4 is te Amsterdam overleden de heer dr. T. Tb. H. Jorissen, boogleeraar aan de Universiteit aldaar. Een van de reizigers der op den 4 binnengekomen mailboot Prins Hendrik van de maatsohappij Zee land had ongeveer een halfuur vóór de aankomst getracht, zich met een revolverschot van het leven te berooveD. Hoewel hij by de aankomst nog teekenen van leven gaf, is hij kort daarna gestorven. Het is later gebleken, dat deze persoon geweest is J. D., oud 27 jaargewezen geëmploieerde bij een der beurtveren te Rotterdamdie sedert eenigen tijd voortvluchtig en gesignaleerd was wegens valschheid in geschrifte, gepaard met ontvreemding. Hij was in het bezit van passage biljetten van booten op Amerika. In de Staatscourant van den 5 is het besluit van den Raad van State van den 4 opgenomen, waarbij hij ter algemeene kennis brengt, dat bij de waarneming in naam des Konings, van bet koninklijk gezag aan vaard heeft. Verder heeft de directeur van het kabinet des Konings, op last van den Raad van State, ter algemeene kennis gebrachtdat alle stukken voor den Raad, waarnemende het koninklijk gezag, bestemd, aan het Kabinet des Konings bezorgd moeten worden. De staatscourant van den 6 bevat het eerste be sluit, dat in den nieuwen vorm is uitgevaardigd betref fende de vaststelling der lichting van de nationale mi litie voor 1889. De aanhef luidt aldns: „In naam van Z. M. Willem III, bij de gratie Gods, Koning der Nederlandenprins van Oranje-Nassan groothertog van Luxemburg, enz. enz. enz. „De Raad van State, krachtens art. 45 2°. van de Grondwet, waarnemende het koninklijk gezag „Op de voordracht van de ministers van oorlog, bin- nenlandsche zaken en marine", enz. Dan volgt de tekst van bet besluit, waarbij bepaald wordt, dat de lichting bedraagt 11.000 manwaarvan 600 voor den dienst ter zee. Het aandeel voor de provincie Noordholland is 1800 man. De Prov. Staten van Zeeland worden tegen den 15 bijeengeroepen ter behandeling van een voorstel van Ged. Staten tot calamiteus-verklaring van den Thomas polder. De heer G. Muller, asp,-commies aan het station Heerhugowaardwordt den 8 als zoodanig ver plaatst naar Enkhuizen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 5