BoeMis te Akersloot, Bekroond met de GOUDEN MEDAIEEE op de Internatio- nale Tentoonstelling te Algiers. WAGENMAKERIJ. PUIKE OUDE SI00E BE1M0LEN BMJETTEÏ Best Lanüliooi te lm, BESCHUIT is PRIJSVERMINDERING. M er k Merk. Bericht aan H.H. Kaasmakers. Openbare Verkooping Sedert 1878 door ons aangevoerd, en bekroond SCMWIJEJP és, Co., Singel 272, Amsterdam. en vraag het merk Witte en Blauwe Maartsclie "NT" I OOLTJES. De Blnnenlandsclte Vaart Blslco-Socleteit De beste en zuiverste Broodfabriek „D E HAAN spP- ZE3L. Ha O TT "W KWEEKERIJ „FLORA" BOERENKNECHT. CSfcöjcrtenttën ten huize van mej. de wed. C. BALTUS op Dins dag 16 April 1889, 's morgens 9 uur, van: jr---sggjr 2 Koeien, 1 Veulen, 1 Kar op Veeren met Kap (zoo gosd als nieuw), 1 Boeren- wagen, 1 driewielde Kar, Sluisi'aatl en lultoetlcl, waaronder 8 Veeren Bedden met Toe behooren, ronde Tafel, Canapé, Stoelen, Spiegels, 1 Linneukast, 1 nieuwe Kleerenkast, Koper-, Tin-, Glas- en Aardewerk en eenig ï*«PCeleisi ei» Xilver werk zoomede Kippenhok met Kippen en Mest GOUWE, Notaris. te ALKMAARin het café «-de Graanhandel'', van den heer Abbous, aan de Zaadmarkt, op Donderdag 11 April 1889 bij opbod en 18 April d. a. v. bij afslag, telkens 's avonds 6 uren ten overstaan van den Notaris H. METMAN, aldaar, van: Een goed onderhouden en wel ter neringstaand WINKEL- en KOOPMANSHUIS, waar in sedert onheugelijke jaren de Tabaksfabriek, en Sigarenbautlcl met succes is en nog wordt uitgeoefend, waarin ruime Winkel en Kamers, voorzien van vele gemakken, met Erf en Tuin, staande en gelegen aan de Zaadmarkt te Alkmaar, met een daar achter aan den Achterweg staand kapitaal en voor weinige jaren nieuw gebouwd Pakhuis en Erf, alsmede een daarnaast gelegen perceel Grond of Tuin, alles kadastraal bekend in sectie B Ns 2549 en 2550 samen groot 6 aren, 60 centiaren. Te aanvaarden 1 Mei 1889 en te bezichtigen op Dinsdagen 9 en 16 April e. k en voorts op de dagen van veiling en afslag, telkens van voormiddags 11 tot namiddags half 3 uren. Breeder bij biljetten omschreven en nadere inlich tingen te bekomen ten kantore van Notaris METMAN, voornoemd. Staats-Medaille Dusseldorp 1880. Zilveren Medaille Amsterdam 1883. Zilveren Medaille Parjjs 1885. Eerste Prijs Keulen 1888. Gouden Medaille Emden 1888. De Bruin kolen-B riquettes G R houden zeer lang vuur en geven uitmuntende doof- Bij de voornaamste Handelaars verkrijgbaar. Men vrage vooral het zoo gunstig bekende merk G R. Heeren Handelaren worden verzocht, zieh voor nadere inlichtingen te wenden aan kolen. De DIRECTIE der ROTTERDAMSCHE HYPOTHEEKBANK voor NEDERLAND "gevestigd te Rotterdam, geeft Gelden onder flste Hypothecair verband op Landerijen voor lien jaar vastbenevens aflosbaar in faarljjksebe termijnen. Inlichtingen en tarieven te bekomen bij hare Agenten de H.H. DE LANGE DE MORAAZ te Alkmaar; JOH. ROZENDAAL, Burgemeester van Zwaag, te Hoorn; G. P.NIJHOFF, Notaris te Enkhuizen; A. H, CRAMER, Notaris te Edam. De Directie: B. MEES. B. VAN ROSSEM E. HOYER - De ondergeteekende is, evenals vorige jaren, ruim voorzien van eene groote sorteering RIJTUIGEN. Hij vestigt de aandacht vooral op de geheel van gebogen esschenhout vervaardigde Til bury gebogen wielen, stel, Stokken, enz. Onbreekbaar Dezelve is te zien. liesteliingen worden spoedig en netjes en tegen con ©urreerende prijzen uitgevoerd. KLIRTUÏST, WAGENMAKER, Veerentraat, b/h EMOf<\ ALKMAAR. N.B. Inruilen hoogste waarde. Rep ar at iën spoedig en netjes. SCHIEDAM. Verkrijgbaar bjj Mejuffrouw Wed. O. REEKERS, firma 0. M. Swaerts, aan de BoterstraatA 16-17te Alkmaar N.B Als bewijs van echtheid, is caebet en kurk steeds voorzien van den nasm der firma P. Hoppe. KaasstremselKaaskleursel, Kaasoliën, Beste Lebben ku//stuff (ff'S!fm f*ttftf'ZEN. Op plaatsen waar mijne artikelen niet bij winkeliers verkrijgbaar zijn, worden zij rechtstreeks aan H.H. Kaasmakers toegezonden. Voor Kaasfabrieken worden, bij eene grootere hoeveelheid, bijzonder gunstige voorwaarden gesteld. De deugdelijkheid wordt door de verschillende fabrikanten gewaarborgd. Gelieve opgaaf van prijs en proeven aan te vragen bij FABRIKANT en GROSSIER van Zuivelbereidingsstoffen te KNOLLENDAM. Merk 14 ROD N. 14 ROD N. KROON. KROON 14 ROON. Dit merk wordt geregeld aangevoerd. Merk 94 R O ON, 94 R O O N. 84 R O O N. Zij is eene zeer voordeelige en gezonde brandstof en kan als doove kool Sa Bf> O O N. geheel met de tang uit het vuur genomen worden. Men wordt dus verzochtop het merk MaEÜ ÖOiV te letten II! 14 R O O N. Representanten voor Am sterd am A. RATTE Co. Agent voor ALKMAAR J. SSLTSE. GERH. ENGELS Comp., Wickratt. bij C. KLERK, te Schermerhor n. Geestersingel E 367. Bestellingen en Boodschappen worden ook aange nomen LANGESTRAAT B 89, bij den heer F. J. KOK. Wordt gevraagd, om ten spoedigste in dienstfte treden een MM O B<: E Yk V#; (Mi 'V, goed kunnende melken, op eene kleine Boerderij. Adres letter hulppostkantoor Kol hom. Haarvlechten, Scheidingen Pruiken, Toupets, van de natuur niet te onderscheiden, worden door den ondergeteekende vervaardigd in alle prijzen en kwaliteiten. J. BIJLOOS Coiffeur, Langestraat AMSTERDAM, sluit VERZEKERINGEN van allerlei aard op ver zendingen van GOEDEREN, INBOEDELS, enz. per Schip. Stoomboot en Spoorop verzendingeu van waarden per Post en Van Gcnd Loos; op WASCII- GOEDEREN naar, op en in de Bleekerijen. Inlichtingen en Tarieven bi,i den Hoofdagent voor Alkmaar C. JANSSEN Rz. te AMSTERDAM. Hofleverancier van H. M de Koningin der jV ederlanden. Zie op elke bus Rapport Dr. VAN HAMEL ROOS en A. HARMENS Wzn. N. R Bussen met ons Kenmerk van Echtheid voorzien, waarborgen de zuiverheid. Te Alkmaar verkrijgbaar in de Geldersche Winkel bij D. KREUNEN,Voordam C 13. Stoomdr. Herms. Coster Zoon Alkmaar ANKERBESCHUIT BESTE. Schieda,mmer Genever, IS DIE DEK

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 6