No. 45. Een en Negentigste Jaargang. 1889 ZONDAG \lv APRIL. Dit nummer bestaat uit twee bladen. EERSTE BLAD. ASSCHEPOETSTER Prijs der gewone Advertentiën: BimtJtulAttb. H. SCHOBERT. 59) Uitvoering afd. Toonkunst. ALKMAARSCHE COURANT. Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag-en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80; franco door het geheele rijk f 1, De 3 nummers f 0,06. Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HEEM". COS- TEE ZOON. Te 's-Gravenhage is den 11 tot lid van den gemeente raad gekozen de heer J. D. baron van WaBsenaer van Eo sande met 1740 stemmen; de heer I. I. L. Heldring liberaal, verkreeg 1004 stemmen. In Maart zijn bij het koloniaal werfdepóï te Har derwijk aangeworven 78 manwaaronder 47 nederlan- ders, en overgenomen van de korpsen hier te lande 37 onder-officieren en minderen. De bevolking der provincie Groningen, welke op 1 Januari 1888 bestond uit 135272 m. en 138252 vrouwen, samen 273.524, bedroeg op 1 Januari 1889 136621 in. en 139431 vr., samen 276052. De bevolking van Groningen was op laatstgenoemd tijdstip 54332 Veendam 10712 en Slochteren 10194. De sergeant J. Heuker, van de 2 compagnie hos pitaalsoldaten dienstdoende bij het militair hospitaal te Utrecht, is met ingang van 16 Mei a.s., voor één jaar belast met de waarneming der betrekking van hoofdopzichter in 's Eijks krankzinnigengesticht te Me- demblik. Tot voorzitter der banne Enkhuizen en West- eindo is gekozen de heer N. Sluis en tot hoofdingeland de heer D. de Hart. De arr. rechtbank te Heerenveen heeft van der Stadt wegens beleediging van de Tweede Kamer ver oordeeld tot twee maanden gevangenisstraf. 's Eijks middelen hebben in Maart opgebracht f 9.934 975 tegen f 9.687.177 in Maart 1888 en ge durende de eerste drie maanden van 1889 24.619.968 tegen 24.173.192 in gelijk tijdvak van 1888. Het noordelijk Zendingsfeest wordt dit jaar den 3 Juli gehouden. Op de converaioleeniog der gemeente Arnhem van f 2.250.000 werd voor ruim 3.000 000 ingeschre ven, terwijl voor 1.248.700 aan schuldbekentenissen ter vermindering der rente werd aangeboden. De toe wijzing der vrije inschrijvingen heeft plaats gehad tegen den koers van 99% pet. De minister van binnenl. zaken heeft de districts schoolopzieners uitgenoodigd, hem eene opgave te doen toekomen van het getal kweekelingen der Eyksnormaal- lessen die sedert de oprichting dier lessen met gun stig gevolg het examen als onderwijzer of onderwijzeres hebben afgelegd. Het kapitaal der Vlaardingsche waterieiding- maatschappy wordt met 90000 vergrootwaarvan vooreerst f 65000 worden uitgegeven in 4% pet. rente dragende prioriteitsaandeelen. Te Haarlem is eene 20jarige dienstbode in verzekerde bewaring gesteld die ten huize van haren meester een bedrag van bijna ƒ100 ontvreemdde, welke som nog in haar bezit werd gevonden. De assurantie-maatschappij tegen brandschade de DOOR Toen de vroolijkheid aan het diner haar hoogste pnnt bereikt had, verdween het jonge paar onopgemerkt, alleen Willy ging het naom afscheid te nemen bijna zonder dat zij het wistklonk er een vurig ver langen uit den toon, waarop zij den jonggehuwden een „tot weerziens" toevoegde. Zij gevoelde zich niet op haar gemak onder al die vreemde menschen, te meer daar Angela en Blanche reeds vooruit haar best hadden gedaan om haar hare gelijkmoedigheid te doen ver liezen. In hare oogen zagen de gasten in haar niet anders dan het gewezen meisje van Scheven iedere blik, elk fluisterend gesproken woord bracht zij daarmede in verband en zij voelde zich hoe langer hoe meer beklemd. Hare tafelburen, een piepjong officiertje, die spoedig voor zich zelf de overtuiging had, dat zijn dame vervelend en onbeduidend was en zich daarom uitsluitend met het menu en de wijnen bezighield benevens een ambtenaardie baar half den rug toekeerdedaar de damedie aan zijn andere zijde zathem zóó geheel in beslag nam dat hij zelfs de noodzakelijkste beleefd heden achterwege liet, waren weinig geschikt, om haar het besef te ontnemen, dat zij bier niet thuis behoorde. Zon zij niet de eenige aan de geheele tafel zijn die er over dacht als zij Zy keek eens rond. Haar vader zag er zoo zorgeloos en tevredeD, zoo kalm en voornaam uit, alsof hij nooit ernstige zorgen gekend had. Alles aan hem verried zu'.k een opgewektheid, dat het Willy niet gelukte, zich hem weder voor te stelleo, zooals zij hem dien nacht op Nederlanden te Zutfen vergoedde in 1888 f 402.007 aan brandschade en ontving ais aandeel van herver zekeringen terug 74999. Te Zaandam is een adres aan Ged. Staten in gediend houdende verzoekom niet goed te keuren het onlangs genomen besluit tot het bouwen eener school, waarvan de kosten geraamd zijn op ongeveer f 40.000. Uit 21 sollicitanten naar de betrekking van onder wijzeres te St. Pankras is de volgende voordracht opgemaakt: E. C. M. van der Yen, te Oosterblokker, C. Cöllen te Nederhoret den BergG. 0. J. Loos te Moerbeek (N. Niedorp), en G. A. Kette Utrecht. Onze opgave in het nummer van woensdag 1.1. omtrent de centrale kiesvereeniging te Schag6n was in zoo verre onjuistdat de heer J. Stammes, te Scha- genis penningmeester en de heer H. van Twuyver te Zuidscharwoude tweede penningmeester. Den 12 is door de directie der marine te Wil lemsoord aanbesteed het maken van overdekte hellingen voor twee torpedobooten, groot model. Van 20 inschrij vers waren de heeren gebroeders Klein te Helder voor f 22378 de laagste. Tot lid der Prov. Staten van Gelderland is te Euurloo gekozen tie heer Driessen (kath.) met 902 stemmende heer Heaselink bekwam 614 stemmen. Het bekende hotel de Posthoorn aan het Breed te Hoorn met de daarnaast staande bierbottelarij met twee Btallenop een waarvan een bovenhuis, is den 10 in het openbaar verkocht voor 7595. Dezer dagen werd door een landeigenaar van Werkendam 450 besteed voor een jongen stier van den heer Pluiater te SijbOkarspël. Naar men vermeent zal de heer Klerkhoofd der school te HaUWörtgemeente Nibbikswoud wegens gezichtverzwakking eerlang eervol ontslag aan vragen. jétAÖö-ÜSYichïCU. Den 10 is bij eene te Amsterdam gehouden aan besteding de heer G. Koster alhier laagste in schrijver geweest naar 140 ranBels van karldoek voor 334.60. De tweede uitvoering der bier gevestigde aldeeling van de Maatschappij tot bevordering der toonkunst zal dit maal, wegens het laat invallende Paaschfeesteerst op 1 Mei e. k. plaats hebben maar het programma is belangrijk genoeg om te mogen verwachten, dat haar, ondanks het vergevorderde seizoen, een talrijk bezoek zal te beurt vallen. Immers zal niet slechts de bekende duitsche tenor zanger de beer Litzinger uit Duaseldorf, dien avond als solist optreden en is de zoo verdienstelijke soliste mej. S., uit Leiden, tot medewerking bereid gevonden, doch bovendien zal, dank zij den steun van vele stad- genooten wie deed er ooit te vergeefs een beroep op Alkmaars kunstzin de begeleiding aan het volle orkest van den heer Mann, uit Leiden, zijn toever- Warnitz had gezien. Ook op Angela's gelaat was leven gekomen; zij glimlachte tegen baar buurman en bewoog onophondelyk haar grooten waaier van vogelveêren op en neêr. Willy herinnerde zich dat dezeeen oud heer, een zeer voornaam persoon was, wiens tegen woordigheid zij reeds vroeger een hooge onderscheiding had hooren noemen. Was het te verwonderen, dat Gert's gelaat straalde van levenslastdat zijn hand onophoudelijk over zijn blonde baard streekom er de druppels wijn nit te verwijderen, dat zij zijn lach boven alles nit meende te hooren, ofschoon het zulk een gegons om haar heen was, dat iemand zijn eigen woorden bijna niet kon verstaan. Lang bleven baar oogen op haar broeder rusten toen wendde zy ze langzaam zeer langzaam naar Günther en Blanche, die na en dan door een korfje met bloeiend aronskruid geheel aan haar blik onttrokken werden voaral wanneer Günther zicb wanneer bet zoo te pas kwam, tot zijn dame of zij zich naar hem voorover boog. Hoe langer Willy naar dit paar zat te kijken hoe sterker haar hart begon te kloppen en hoe meer zij begon te blozen onder een gevoel van schaamte, dat het gedrag van Blanche bij haar opwekte. Welke blikken Waar had zy dan toch vroeger haar oogen gehad, dat zij zoo iets niet eerder had opgemerkt niet gezien had, op wat wijze Blanche zich in haar stoel achterover wierp en lachte. Beviel dat Günther wer kelijk Blanche's oogen gloeiden zy schoten nu en dan als 't ware lichtende stralen haar wangen waren houg gekleurd terwijl haar half geopende lippen den indruk gaven dat zij bijna met welgevallen in de gloeiende atmosfeer, die in de zaal heersebte, ademhaalde. De madonna-achtige uitdrukking was van haar schoon gelaat verdwenen; zy zag er uit, alsof zij met inspanning van alle krachten om een overwinning streed alsoi zij het doel reeds voor oogen had Daar boog Günther zich ver zeer ver naar haar trouwdDaardoor werd tevens aan het bestuur de gelegenheid geboden, om het eerelid der afdeeling, de verdienstelyke pianiste mej. O. nit te noodigen om, met begeleiding van dat orkest, een van Beethovens concer ten te willen voordragen. Wie de artistieke opvatting en het degelijke spel dezer zoo begaafde kunstenaresse kent, zal ons wel gereedelijk toegeven dat ons ook te dien aanzien een groot kunstgenot wacht. Daarby komt nog, dat als hoofdnummer van het programma gekozen is het oratorium „Jozua", ran Handel, dat voor 10 jaren op het gouden feest der Maatschappy als het waardigste toonwerk beschouwd werd om de reeks der feestconcerten te Amsterdam te openen. Bij die gelegenheid bevatte het tekstboekje de vol gende beschouwingen omtrent dit oratorium „Jozna dat overheerlijke kunstgewrocht, werd door Handel in 1747, dus op 62jarigen leeftijd geschreven. Hij stond toen in de tweede, voor ons de merkwaardigste periode zijner mnzikale ontwikkelingdie waarin hij van het gebied der opera op dat van het oratorium was over gegaan. Zijn eigenaardige grootheid vertoont zich bier in al haar kracht en lnister. Hier vond hij zijn beter ik en kon zich zijn genie volkomen doen gelden. Met zijn niet minder grooten tijdgenoot, Johanes Sebistiaan Bach, hem vergelijkende, ziet men het ware licht over dezen muzikalen heros opgaan. Handel zag de wereld, maakte zich als een echt kosmopoliet van zijn vaderland losriebtte zicb om zoo te zeggen met zijne werken rechtstreeks en onmiddellijk tot de ganscke muzikale wereld en vond dan ook in zijne groote plastische vormen in zijne braede en populaire behandeling van melodie, harmonie en instrumentatiede middelen om tot het gemoed van allen te spreken. Ook het massale in de aanwending van krachten, bij de uitvoering vereiseht, zoowel als het ruimere gebied, waaraan hij zijn stof voor het oratorium ontleende, in verband met den vrijen en fleren geest, die zijne muzikale scheppingen bezielde, verklaren het geheim van zijnen ODgeëvenaarden invloed die nog steeds schijnt toe te nemen." Tot zoover het tekstboekje van 23—25 Mei 1879. Het oratorium bestaat uit drie deelen en de uitvoering neemt een geheelen avond in beslag. Daar het niet te ontkennen valt, dat in onze dagen het aanhooren, zoowel als het uitvoeren van een dergelijk oratorium in zijn geheel eecigszins afmattend werkt, heeft het bestuur der Afdeeling het wenschelijk geacht, eene eenigszins bekorte uitvoering daarvan ten gehoore te brengen. Dit kon te gereeder geschieden omdat in Handei's werk tusschen het bybelsche geschiedverhaal, zooals het in bet Oude Testament (Jozua Hoofdstak 1 8), beschreven is, een idyllische liefdesepisode tusschen Caleb's dochter, Achsah, en den jongen krijgsheld Othniël is ingevlochten, welke, hoe rijk ook aan heerlijk schoone onderdeelen, toch zonder schade voor bet geheel de verheerlijking van Jozua, kon worden gemist, daar Caleb, Achsah en Othniël wel is waar in het boek Jozua (hoofdstak 13, vers 13—20) worden genoemd, doch geheel terloops. Een paar koren, op Othniël betrekking hebbende, voorover en nam een blad weg van haar blooten schou der, afkomstig nit een bouqnetje witte rozen, dat in bt-t prachtige blonde haar was vastgehecht. Willy slaakte een diepen zucht en sloot even de oogen. Zy had een gevoel alsof deze aanraking voor haar eene foltering was zij zag weder op en bemerkte, op een ander gelaat, eenzelfde uitdrukking van smart, zooals zij zooeven bad ondervonden. Knauer zat geheel aan het einde der tafel tusschen eenige andere jongere beambten van de bankdie geen dames hadden en wendde geen oog van Blanche af. Hij werd doorij ver zacht verteerd en toch was het voor hem een bitter genot, haar tenminste te mogen aanzien. Hij vergat, dat ieder hem zyn hartsgeheim op het gelaat lezen kon, verondersteld, dac iemand zicb die moeite gegeven had, met zulk een beteekenisvolle uitdrukking hingen zijne blikken aan het schoone meisje, dat bljjkbaar nauwelijks zich zijne aanwezigheid hier bewast was. Willy gevoelde werkelijk medelijden met hem; bij at of dronk niet, zdó was hij vervuld van zijn liefde; boe gaarne had zij hem eens vriendelijk willen toespreken; maar wat gaf Knauer om een woord van haar De muziek zweeg; men stond van tafel op. Weder stond Willy alleen te midden van de drukte om haar heen; niemand bekommerde zich hier om haar. Ja, toch Iemand tikte haar zacht op den schouder. Om ziende rag zy Günther vlak achter zicb, „Ik kon tot na toe geen woord met j9 wisselen Willy; ik kom nu mijn schade inhalen", zeide bij hartelijk en trok haar arm door den zijne. „En Blanche dan?" vroeg zij onwillekeurig. „Voor 't oogenblik is myn dienzt bij haar ten einde. Zeg mij dus, Willy, waarom ben je zoo vreeselyk koel en teruggetrokken tegen mij? Ben ik hier dan een ander dan in Gusserow Of is er misschien iets tusschen ons, dat ik niet weet Antwoord mij eens oprecht." Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 1