No. 46. Een en Negentigste Jaargang. 1889. WOENSDAG 17 APRIL. DOOR DE TWEEDE KAMER. feithjZjEtokt. ASSCHEPOETSTER Prijs der gewone Advertentiën: ©ffwiëd (Bebeelte. Ter gemeente-secretarie van Alkmaar is tegen betaling van twintig centen verkrijgbaar bet gemeenteblad No. 14 inhoudende de veror deningen op de heffing en invordering eener plaat selijke directe belasting naar het inkomen vast gesteld 23 Januari 1889 onder No. 6, goedgekeurd oij kon. besluit van 8 April 1889, No. 83. H. SCHOBERT. ALKMAARSCHE COURANT Deze Coarant wordt Dinsdag-, Donderdag-en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele rijk f 1, De 3 nummers f 0,06. Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HEEM». COS- TEE ZOON. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter algemeene kennisdat de verordening op de hef fing eener plaatselijke directe belasting naar het inkomen vastgesteld door den gemeenteraad bij besluit van 23 Januari 1889 onder No. 6, (Gemeenteblad No. 14), goedgekeurd is bij kon. besluit van 8 April 1889 No. 83 en in werking treedt op 23 April 1889, op welken dag een aanvang zal worden gemaakt met het rondzenden der besehrijvingsbiljettenwelke biljetten acht dagen na de rondzending weder opgehaald zullen worden. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 15 April 1889. De Secretaris, NUHOUT VAN DER VEEN. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter algemeene kennisdat aan hen vergunning is ge vraagd door JOHANNES VAN DER HAAGEN zonder beroep, wonende aldaar, tot het voortzetten van den verkoop van sterken drank in het klein in het perceel aan den Kenne- merstraatwegwijk E, No. 39, welke vergunning thans ten name staat van SIMON OLIJ. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar A. MACLAINE PONT. 15 April 1889. De Secretaris NUHOUT van deb VEEN. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter algemeene kennis, dat aan hen vergunning is gevraagd door WILLEM DE HAARTbierslijter wonende te Alkmaar, tot het voortzetten van den verkoop van sterken drank in het klein in het perceel, vroeger aan de Gedempte Nieuwesloot, thans Schoolstraat, wijk B, No. 17, welke vergunning thans ten name staat van Th. L. H. COHRS, GROTE. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 15 April 1889. De Secretaris, NUHOUT VAN DER VEEN. Den 19den Maart is iu de Tweede Kamer de be raadslaging over het wetsvoorstel tot het tegengaan van overmatigen en gevaarlijken arbeid van jeugdige personen en van vrouwen begonnen en den 12den April is zij met de aanneming van het inmiddels veel gewijzigde ontwerp geëindigd. Met uitzondering van twee dagengewijd aan de vereenigde zitting der beide Kamers, noodig geworden door den treurigen toestand waarin Z. M. de Koning zich bevindt, is die tijd bijna geheel ingenomen door de behandeling van DOOE 60) Zij drukte haar gelaat in den prachtigen bloemruiker, dien zij in de hand hield en gaf geen antwoord haar hart klopte hevig. „Misschien ben ik een andere geworden", zeide zij eindelijk met een zacht. „Dat verhoede de hemel Willy Zooals je bent moet je blijven. Verander je niet. Dat zou heiligschennis zijn", riep hij snel en drukte haar arm vast tegen zijn borst. Zij zag hem getroffen aan. „Mijnheer Günther, wat scheelt u „Mij f Niets Ik ben verrukt over al de schooce vrouwen, die ik hier zie. Wat zouden wij mannen zijn zonder haar Ruw, grof, eenzaam, zonder levensgenot En toch, freule Willy, zijn zij zich dit niet altijd bewust Zijn toon klonk honend en op zijn gelaat lag een zonderlinge uitdrukking van toornige opgewondenheid. „Kom, freule Willy", ging hij luchtiger voort, „laat ons hier of daar wat gaan praten. Misschien kunnen wij wel ergens een stil plekje vinden. Het komt mij voor, alsof gij u hier niet recht thuis gevoelt." „Ik gevoel mij hier zoo vreemd", bekende zij aar zelend. „Des te beter; zijn gemoedsrust kan men alleen be houden wanneer men alleen blijft, freule Willy gaat men onder de menschen, dan is het er meê gedaan eu slaat zij licht tot het tegenovergestelde over. Ik wilde, dat wij alleen waren in Gusserow of op het een o ander stil plekje van den aardbodem Hij greep haar hand en drukte die bijna heftigmaar toen hij haar blik ontmoette liet hij plotseling haar hand los. „Zie mij niet zoo verschrikt aan", zeide hij opstaande, het genoemde wetsontwerp. En hoe is de uitkomst Onze lezers zullen zich herinneren, dat wij den lOden Maart een overzicht hebben gegeven van het ontwerp zooals het luidde toen de behandeling in de openbare zitting zou beginnen. Laat ons zien in welken toe stand het ten slotte door de Tweede Kamer is aan genomen. De eerste wijziging die het ontwerp onderging was een stap terug. Gelukkig meer op het papier dan in de practijkmaar dan toch een stap terug. De veldarbeid was iu de wet van 1874 vrijgelaten en is ook thans, onder een anderen naam, vrijgebleven Onder veldarbeid werd tot nu toe verstaan de arbeid voor het landbouwbedrijf in de open lucht. Ook de Regeering stelde voor de werk zaamheden van dezen aard, voor zoover zii in de open lucht plaats hebben, vrij te latenmaar de Kamer deed de woorden »in de open lucht'4 vervallen, zoodat de wet thans niet toepasselijk is op werkzaamheden in of voor de bedrijven van landbouw, tuinbouw, bosch- bouw, veehouderij of veenderij, onverschillig of zij in of buiten de open lucht worden verricht. Gaarne willen wij echter gelooven dat de politie zich nooit heeft beijverd om scherp toe te zien, of de kinderen beneden de twaalf jaren, die landbouwwerk verrichtten, nu juist nooit anders werkzaam waren dan in de open lucht, nooit binnen 's huis, in een schuur of een stal. Wat het landbouwbedrijf betreft, waarmee nu ook weer de veenderij is gelijk gesteld zal in de praktijk de zaak alzoo wel blijven gelijk zij was. Te recht is voorts een bepaling opgenomen dat keukens en apotheken niet als werkplaatsen beschouwd moeten wordeuzoodat de bepalingen omtrent den nachtarbeid en den duur vau den dagelijkschen werk dag en de geregelde rusttijden niet op keukens en apotheken toepasselijk zijn. Men had dan ook moeie- lijk het werk in de keuken aan vaste uren kunnen binden of de apothekeressen kunnen verbieden 's nachts een drankje klaar te maken. Men zal zich voorts herinneren, dat na het verbod, van kinderen beneden de twaalf jaren eenigen arbeid behalve veldarbeid en werkzaamheden in de huishou ding te doen verrichtende verdere bepalingen alleen betrekking hadden op den arbeid van jongelieden beneden de 18 jaren en van vrouwen, en dat het werk vau mannen boven de 18 jaren dus geheel vrij bleef. Flieriu is-deze verandering gebracht, dat de beperkende bepalingen op den arbeid van jongelieden zich niet verder uitstrekken dan tot den leeftijd van 16 jaren. Met het zestiende jaar eindigt voor de mannen alle toezicht en beperking van staatswege. Als wij dus in het vervolg van jongelieden spreken bedoelen wij daarmee personen beneden de 16 jaren. „het was maar scherts niets anders Ik ben vandaag al bijzonder ongelukkig met mijne aardigheden zij hebben alle juist de tegenovergestelde uitwerking van hetgeen ik or mede bedoel." Hij beet zich heftig op de lippen want hij kon de herinnering maar niet van zich afzetten aan een paar woordendie hij Blanche onder den invloed van haren blik en den vurigen wijn, had toegefluisterd en die het meisje op bijzondere, zeer vreemde manier opgenomen en beantwoord had. Zou zij meenen dat hij nu eindelijk gevangen was? Was hij dat werkelijk Het volgend oogenblik was bij reeds weder geheel ontnuchterd en hoe meer hem die vraag in het nauw brachtte sterker kwam zijn gemoed er tegen in opstand. Blanche was schoon, geestig, maar hjj had haar niet lief. Zij paste niet bij hem. En wanneer hij dat nu reeds inzagwaarom zou hij dan een huwelijk sluiten, waarvan te voorspellen was, dat het ongelukkig zou worden Maar als Blanche bem nu liefhad Hij herinnerde zich weder wat hij over haar en Scheven indertijd in het casino had gehoordmaar dat bewees toch nog niets Het pleitte hoogstens alleen voor de aanmatiging en de ijdelheid van Scheven, die een overwinning aller natuurlijkst vond. Had zij Scheven intusscben werkelijk lief 3 dan huichelde zij nu tegenover hem ea dan dan behoefde hij zich niet gebonden te achten. Waar zou hij uitkomst vinden P „Zie Gert eens", sprak Willy, half lachend, onder den indruk van het langdurige stilzwijgen van haar begeleiderterwijl zij in de danszaal op en neer wan delden. Zij was blij een onderwerp gevonden te hebben en wees naar haar broeder, die mot bedenkelijk onvaste schreden op hen toe kwam. „Zou het niet beter zijn dat hij een poos ging rusten, iu plaats van hier zoo zoo rond te loopen Günther liet dadelijk haar arm los maar reeds had de officier hen in het oog gekregen en kwam hij op hen toe. „Kranig bier vandaag, hè, GüntherJa, dat is niet Vooreerst is dan gebleven de bevoegdheid van de Regeering om te verbieden sommige soorten van werk door jongelieden te doen verrichten op grond van gevaar voor leven af gezondheid, of omtrent dat werk bijzondere voorschriften te geven. Ten aanzien vau vrouwen van eiken leeftijd heeft de Regeering dezelfde macht, maar alleen wat het werk in fabrieken en werkplaatsen betreft. Omtrent den duur vau den dagelijkschen arbeid bevatte de wet aanvankelijk ten aanzien van jonge lieden bepalingen, die van algemeene toepassing zou den zijn en dus zoowel voor het huiswerk en het werk op straat als voor het werk in fabrieken en werk plaatsen zouden gelden. Ook in dit opzicht is het toezicht ingekrompen. Het zal alleen het werk in fabrieken en werkplaatsen betreffen, en laat den huis arbeid en het werk op straat geheel vrij. Ten aanzien van den huisarbeid is dit te betreuren. Wel zou het toezicht daarop altijd uitermate gebrekkig en dikwijls inderdaad schier onmogelijk zijnmaar een verbod van nachtarbeid bij voorbeeld zou toch altijd wel eenige beteekenis en in sommige gevallen ook wel eenig gevolg gehad hebben. Nu zal echter de wetgever verkondigendat het vrij staat in eigen huis jonge lieden zoo laat en zoo vroeg en zoo lang achtereen te laten werken als men verkiest. De bepalingen der wet betreffen alleen het werk in fabrieken en werk plaatsen. En hoe is de arbeidsduur voor jongelieden en vrouwen in fabrieken en werkplaatsen nu geregeld P AU regel wordt gesteld, dat zij niet langer mogen werken dan 1L uur per etmaalniet vroeger mogen beginnen dan 's morgens 5 en niet later mogen ein digen dan 's avonds 7 uren. Bij algemeenen maat regel van bestuur kan daarvan voor bepaalde bedrijven afwijking worden toegelaten en dat kan geschieden voor alle bedrijven van dezelfde soort iu het geheele land of in bepaalde gemeenten. Voor die bedrijven zal dan kunnen worden vergund het werk vroeger te be ginnen en later te eindigen, maar het aantal werkuren in een etmaal zal toch gezamenlijk weer niet meer kunnen bedragen dan 11. Zelfs zullen vrouwen eu jongelieden beneden de 14 jaren 's morgens niet vroeger dan te 5 uren mogen beginnen en 's avonds niet later dan te 10 uren mogen eindigen, zoodat zij niet voor den nachtarbeid gebruikt zullen mogen worden. Heilzame bepalingen voorzekermaar de Regeering en de meerderheid in de Kamer meenden dat voor bijzondere omstandigheden ook op deze be palingen uitzonderingen toegelaten moesten kunnen worden. Er zijn bedrijven, waarbij jongelieden of vrouwen noodig zijn en waar gewerkt wordt met ploegen, die elkander afwisselen. In bijzonder drukke tijden moet men daar vroeger beginnen of lat r ein- tegen te spreken de oude heer verstaat de kunst Fijne wijnen f Wat? Naar den duivel met alie zorgen nu!" „Jou zorgen kan de duivel er nog wel bij nemen dat is zeker Günther sokoof zijn arm onder dien van Gert en nam hem oogenachijnlijk zouder opzet, meê naar een kleine zijkamer, waar zich niemand bevond. „Dat zeg jij jij Jij geluksvogel die niet weet hoe warm iemand als ik de grond onder de voeten worden kan Galgenhumor Niets dan galgenhumor Günther lachte en wierp zich in een stoel; ook Gert deed, na eenige moeite, hetzelfde. „Lach niet het ia mij heilige ernrtZoo iemand als jijGünther maar ik lichtzinnig tot het dwaze toe „Heb je schulden, Broek p" „Dat zou ik meenen Genoeg voor een veldmaarschalk Sedert Scheven weg is komt er bovendien nog al eens een accept loswaarmeê ik hem uit den nood geholpen heb. Apropos, dat met Scheven was niet aardig van je, Günther Neen, inderdaad nietmerkte hij, hoofdschuddend, met een ernstig gelaat op. „Waarom niet?" „Hij zou een uitstekend echtgenoot zijn geworden dat had hij mij beloofd Nu is hij naar de maan „Waarom? Nu kau hij toonen wat er in hem zit", zei Günther, wiens bloed begon te koken bij de gedachte aan den schandelijken handel, waarvan Widy bijna het slachtoffer was geworden. „Alleen de schil geeft niet de waarde aan de vrucht „Arme Blanche Gert had de hand onder het hoofd gezet, zijne gedachten namen oogensehijnlijk eene geheel andere richting. Günther werd opmerkzaam. „Wat heeft je zuster daarmeê te maken vroeg hij kortaf. „Dat moet je nog vragenZij hield immers van hem kolossaal zeg ik je kolossaal Konta wilde haar niet meer zienmaar zij hield niet op en toen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 1