No. 47. Een en Negentigste Jaargang. 1889. ASSCHEPOETSTËR V RIJ D A G 19 APRIL. Prijs der gewone Advertentiën: ©fficiësl (Befeeelte. Ter gemeente-secretarie van Alkmaar is tegen betaling van twintig «enten verkrijgbaar het gemeenteblad No. 14 inhoudende de veror deningen op de helling en invordering eener plaat selijke directe belasting naar het inkomenvast. gesteld 23 Januari 1889 onder No. 6, goedgekeurd bij kon. besMt van 8 April 1889, No. 83. finiUttUub. H. SCHOBERT. iLKMAARSCHE COURANT. Deze Coarant wordt Dinsdag-, Donderdag-en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele rijk f 1, De 3 nummers f 0,06. Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HEEM». COS- TEE ZOON. BURGEMEESTEE en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter algemeene kennisdat aan hen vergunning is ge vraagd door KLAAS VBRWEEL, timmerman en kastelein, wonende te Alkmaar, tot het voortzetten van den verkoop van sterken drank in het klein in het perceel aan den Omval, wijk P, No. 22, welke vergunning thans ten name staat van JAN VERWEEL. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 16 April 1889. De Secretaris NUHOUT VAN DEK VEEN. KENNISGEVING. Het HOOED van het Plaatselijk Bestuur te ALKMAAR brengt, op grond van art. 1 der wet van 22 Mei 1845 (Staats blad n°. 22) bij deze ter kennis van de ingezetenen der gemeente, dat het suppletoir kohier voor de belasting op het Personeel No. 8, dienstjaar 1888/89, op 15 April 1889 door den Provincialen Inspecteur der directe belastingen in Noord holland executoir verklaard, heden aan den ontvanger der Rijks directe belastingen binnen deze gemeente ter invordering is overgegeven. leder belanghebbende wordt vermaand op de voldoening van zijnen aanslag acht te geven, ter voorkoming van gerechtelijke vervolging. AlkmaarHet Hoofd van het Bestuur voornd., 17 April 1889. A. MACLAINE PONT. BELGIË. De hoofdredacteur der Indópendance Beigede heer Benardizond de generaals Collignon en Merckelbach naar Boulanger om opheldering te vragen over het gezegde dat Boulanger gebezigd zou hebbennamelijk, dat dit blad voor bet verspreiden van het geruchtdat hij oene bijeenkomst met prins Victor Bonaparte zou gehad hebben, van de fransehe regeering 5000 zou ontvangen hebben. Aan die heeren is door de getuigen van Boulanger, de heeren Dillon en Tur- quet, geantwoord, dat hij alleen gezegd had, indien de heer Constans er f 5000 voor had betaald dan had het gerucht niet beter kunnen zijn. De bisschop van Mechelen is tot kardinaal benoemd. DUITSCHLAND. Uit Samoa ie het bericht ontvangeD, dat de korvet Olga weder vlot was gekomen en betrekkelijk weinig schade had bekomen. De geredde manschappen der twee vergane schepen waren met de mailboot naar Duitschland vertrokken. De rust was in de laatste dagen niet gestoordhet vijandige M—1^—I—BB—BESJMMWrilll IIHHW li DOOB 61) „Dus gedaald Onze papieren gedaald, Knaiier p" „Ja, Binds van morgen. Maar niet van beteekenis, mijnbeer de president." „Nb, de laatste der maand is nog verHij maakte met zijn hand een geruststellende beweging „er kan vóór dren tijd nog heel wat verandereD." „Masr met de opzeggingen, mijnheer de president, met de opzeggingen is het een feit. Meer dan negentig duizend gulden moet er morgen uitbetaald worden", zei Enauer, naar adem hijgend. „Hoe komt datp" „Ik weet het niet." „Nu, wij moeten betalen. De effecten zijn er I Dat komt van het Kerstfeest, beste Knauer. Als ik niet zulk een goed christen was, zou ik om de haast van de menschen lachen. Of zijn er, denk je, kwade ge ruchten zorgwekkende voorteekens?" „Ik weet het niet, mijnheer de president 1" „Maar, mijn beste Knauer, je bent veel te angstig in zaken veel te angstig", zeide de president op welwillenden toon. „Een flink koopman moet een stalen voorhoofd hebbenik geloof waarachtig dat je beeft P" „De warmte! de wijn stamelde de kassier, bJeek als een doode. „Ja, ja, dat zult gij wel niet gewend zijn! Op mjj heeft het zoo geen invloed meer." Maurice van den Broek wierp daarbij een tevreden blik in den spiegel, waaruit hem zijn vroolijk lachendvoornaam gelaat tegenstraalde. „Ga een luchtje scheppen, Knauer." „Dat ie het niet, mijnheer president. Sta mij slechts stamhoofd Mataafa had vele aanhangers huiswaarts laten gaan. De gewezen minister van oorlog, de heer Bronsart von Schellendorf, heeft het grootkruis der orde van het huis van Hohenzollern ontvangen. De Nordd. Ailgem. Zeitung schrijft naar aanleiding van de door sommige bladen geuite bewering dat het optreden van het russischgezinde ministerie Catargi als eene nederlaag voor Duitschland moet worden be schouwd dat Duitschland niets te maken heeft met het Balkan-schiereiland. Het heeft bij Eumenie geen grooter belang dan bij Bulgarije en zelfs het feitdat daar een prins uit het buis Hohenzollern op den troon zitkan de staatkunde van het duitsche rijk niet dringen op wegen, welke niet zijn voorgeschreven door de belangen van het duitsche volk. ENGELAND. De wetgevende vergadering van Nieuw-Zuid-Wales heeft den 9 met 45 tegen 25 stem men eene motie aangenomen, waarbij het wensohelijk verklaard ia dat de leden eene jaarwedde genieten. De londensabe districtsraad heeft den 11 verklaard, dat hij het bestuur over de stedelijke politie moet heb ben. Londen was de eenige stad, die over hare politie niets te zeggen had, hoewel zij haar betaalde. De heer Russell, Parneli'a adrokaat, eindigde den 12 zijn pleidooidat acht dagen geduurd had, met de ver klaring, dat hij alle beschuldigingen tegen Parnell, zijne ambtgenooten en het Landverbond ontzenuwd bad. Hij verzocht het gerechtshof, het zwakke der getuigenissen tegen zijne cliënten te stellen tegenover het ernstige en afschuwelijke der ingebrachte beschuldigingen. De eer van de 'ersche staatkundige hoofden en van het iersche volk was by zoo onrechtvaardige aanklacht naar zijne meening ten volle hersteld. De commissie ver daagde hare zitting tot den 30. De heer Parnell eischt van de Times eene schadevergoeding van f 1.200.000 wegens laster. Met 191 tegen 73 stemmen is dezer dagen in het Lagerhuis een voorstel verworpen, om het dichte tralie werk van de galerij te doen verdwijnen voor vrouwelijke bezoekers, die de zittingen willen bijwonen. Een der bestrijders van het voorstel beweerde, dat de leden van het Huis er over het geheel niet zoo beminnelijk uit zagen, dat de dames de gelegenheid zouden wenschen te hebbeD, om ze nog beter te bekijken. Den 16 is te Birmingham, waar ongeveer 13000 kie zers zijn de heer Albert Bright met 5621 stemmen tot lid van het Lagerhuis, in plaats van zijnen vader, gekozen. Gladstone's aanhanger Beaie bekwam 2561 stemmen. In het district Rochester is den 17 Gladstone's aanhanger, Hnghesen, gekozen met 1655 stemmen. Zijn tegenstander, de zich van Gladstone afgescheiden heb bende liberaal, verkreeg 1586 stemmen. De afgetreden afgevaardigde was een conservatief. Lagerhuis. Den 5 stelde de heer Picton de be noeming eener koninklijke oommissie voor, die rapport een kort, ernstig onderhond toe het is dringend noodig „Och wat 1" zeide bij met een blik op het zonderling ontstelde gelaat van zijn kassier, dien hij, niettegen staande al diens verzekeringen van het tegendeel, voor min of meer beschonken hield. „Vandaag ben ik vader in de eerste plaats vader 1 Vandaag wil ik van zaken niet booren. Denk eens aan wat het zeggen wileen dochter uit te buwen I Ach, beste Knauer, het is toch iets merkwaardigs voor een vaderhart!" „Ik bezweer u, mijnheer de presidentDe deposito's zijn bijna allo opgezegd." „Beste Günther", riep de president den jongen landheer die juist aankwam, toe, met eene vriendelijke handbeweging, „kom mij eens bevrijden van dezen on- mensch, die van avond zelfs niet kan nalaten om mij met zaken lastig te vallen. Dat moeten wij nu maar tot morgen uitstellen, Knauer tot morgen!" Hij schoof zijn arm vertrouwelijk door dien van Günther en verliet met hem de kamerna eerst zijn kassier nog eens welwillend te hebben toegeknikt. Machteloos, met vaalbleek gelaat, viel Knauer op een stoel neer, sloeg de handen om zijn knieën en staarde met gebogen hoofd voor zich nit. „De deposito's! De deposito's!" Als bazuingeschal klonk hem dat ééne woord in de ooren. Wat zou de dag van morgen brengen? Om Godswil, wat zou het zijn Als morgen, bij de opening van het kantoor, zich duizenden kwamen verdringen, om hun geld op te vragen en er was niets wat dan Hij had de deposito's eenige weken geleden beleend, om de bank en zijn chef te redden. Waar zou bij het geld vandaan halen om ze in te lossen? Zou de president er werkelijk niets van vermoeden Of wilde hij in zijn grenzenloos egoïsme er met geen enkel woord over praten, om later volkomen onwetend heid te kunnen voorwenden Eene onbeschrijfelijke bitterheid en verontwaardiging maakten zich van het hart van den ongelukkige meester. zou uitbrengen over de werking der wetdie tot in enting verplicht. Minister Ritchie zeide in zijn antwoord, al de overdreven en onware voorstellingen en geschiede nissen, die door de tegenstanders der verplichte inënting in omloop werden gebracht te betreuren. Ofschoon overtuigd, dat de inenting uitstekend gewerkt had en daarom deze motiewelke te dien aanzien twijfel uitsprak niet kunnende overnemen had de regeering toch geen bezwaar tegen de benoeming eener derge lijke commissie op grond dat naar bare meening een rapport van zulk een bevoegd lichaam veel zou kunnen bijdragen tot het wegnemen van vooroordeelen het oplossen van bezwaren en het bestrijden van valsche beweringen. Een dor leden, die hierover nog bet woord voerde, de heer Playfair, herinnerde dat vóór 1841 toen de inënting nog zeer weinig algemeen was, 3000 op de 1.000.C00 aan de pokken stierven later, na de invoering der verplichte inënting, van 1853 tot 1871, slechts 223 op de 1.000.000, terwijl thans, nu de maat regelen betreffende de inënting nog verbeterd waren bet cijfer tot 156 gedaald was. Ia Duitschland, waar de inënting verplicht is, stierven er gemiddeld 4 op de 1.000.000 en in Oostenrijk, waar zij niet verplicht is, 325. Den 10 is een voorstel van den heer Clark, om aan Schotland een eigen Parlement toe te staan tot rege ling der schotsche aangelegenhedenin overeenstem- ming met het gevoelen der regeering, verworpen met 200 tegen 79 stemmen. Zelfs de heer Gladstone ver klaarde zich daartegen, omdat het verlangen naar eene dergelijke regeling wel hier en daar te bespeuren, maar nog niet zoo ver gevorderd wasdat men daarmede rekening moest hcuden. Den 12 is besloten over te gaan tot de artikelsgewijze behandeling van het wets ontwerp betreffende de suikerpremiën. Het Huis is daarna tot den 29 uiteen gegaan. Den 15 is door den onder-minister Eergusson op eene vraag van den heer Camfou verk'aard dat hij van den gezant te Teheran de verzekering had ont vangen dat het gerucht omtrent den afstand van Kalat-I-Nadir aan Rusland van allen grond ontbloot was. Den 16 deelde de minister van financiën, Gosohen, mede, dat het oversohot van het vorige jaar 2 798.000 pd. st. bedroeg en de schuld tot C98.435.000 pd. st. verminderd was. De kosten van de conversie van een gedeelte der schuld bedroegen f 36 000.000. De uitgaven voor het loopende jaar zijn geraamd op 86.967.000 pd. et, en de inkomsten op 85 050.000 pd. st., alzoo een tekort van 1,917.000 pd. st. Yan hetgeen wordt bezuinigd door de conversie zal f 12.000.000 besteed worden tot gedeeltelijke dekking van het tekort en f 6.000.000 tot schulddelging. Het geheele tekort bedraagt dus ten slotte 917.000 pd. st., te dekken door eene geringe verhooging der belasting op de eigendommen van boven de f 120.000, begroot op 800.000 pd. st. en door eene wijziging der belasting op de bieren. Het wetsontwerp betreffende de inkomstenbelasting werd aangenomen. De zittingen zijn verdaagd tot den 29. Alles, wat geschied was, had hij ter wille van zijn liefde gedaan en wat gold dit bij haar, aan wie zij gewijd was? Knauei's hoofd zonk al dieper en dieper op zijn borst. De bedienden die de tafel opruimden, vermaakten zich met hem ook zij meenden dat hij dronken was en hij worstelde als een wanhopige tusschen dood en leven, maar och wie wist dat 1 Daar trad Blanche geheel onverwacht binnen Knauer sprong op. Zjj had zeker veel gedanst, want hare wangen gloeiden en haar borst ging heftig op en neer. „O 1 gij hier zeide zij op min of meer teleurgestelden toon, want zij zocht eigenlijk Günther, die zieb uit de danszaal verwijderd had en wien zy van avond voor niets ter wereld wilde loslaten. „Freule Blanche 1 De hemel zij dank dat hij mjj u hier doet ontmoeten." Er kwam een lichte rimpel op haar blank voorhoofd, achteloos ging zij op den tarkscbeD divan zittendie in een hoek van de eetkamer stond en streek met de hand over haar verbit gelaat. „Schei toch uit met die phrases 1" zeide zij onver schillig. „Phrases? Op dit oogenblik Weten zult gij het, hoe vurig ik je heb liefgehad, Blanche 1 Waartoe ik om uwentwil in staat was Hij had baar hand ge grepen, die zij hem echter toornig onttrok. „Wees zoo goed, mij niet te compromitteeren 1 Nu wij toch over dit onderwerp sprekenKnauerzoo verzoek ik je nu eens voor altijd, mij niet aanhoudend zoo strak te zitten aankijken. Ik wil niet ten spot van anderen worden. Hebt ge mij begrepen „Zoo hard 1" zeide hij met bevende stemin wan hoop zijn handen wringende. „Gij vermoedt zeker niet, wat gij mij aandoet gij weet niet, hoe ik te moede ben Wees barmhartig, BlancheGeef mij een woord van troost een enkel goed woord mede 1 Wat ik deed, deed ik om uwentwil, Blanche Ik heb u lief! O, mijn God, ik heb u grenzenloos lief 1"

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 1