No. 48. Een en Negentigste Jaargang. 1889. ZONDAG 21 APRIL. ASSCHEPOETSTER Prijs der gewone Advertentiën: Dit nummer bestaat uit twee blade», EERSTE BLAD. Stade-Öcrishtfu. Maandag, 2en Paaschdag, van 12 tot 1 ure, gelegenheid tot aangiften voor den Burgerlijken Stand. H. SCHOBERT. XXI. Ji'i» m* l°8'/« 3 Ï4\. 3öo «neut stcw. ALkMA ABSCHE COURANT. Deze Coorant wordt Dinsdag-, Donderdag-en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele rijk f 1, De 3 nummers f 0,06. Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERM». COS- TER ZOON. Naar wij vernemen is de deurwaarder bij 's Rijks directe belastingen, de heer E. J. ter Moolen, met 1 Mei a.8. van hier naar Botterdam verplaatst- Wij zagen dezer dagen een gOUd ti8ntj0 waaruit, blijkens ondeizoek van bevoegde hand, één gram goud was uitgeboord. Het bad daardoor f 1,60 aan waarde verloren. Wij waarschuwen daarom onze lezers, bij de ontvangst van goud geld, op hunne hoede te zijn. Bij vergelijking met een goed tientje valt het ver schil in dikte en gewicht dadelijk in het oog. Door de heeren Van Garderen en Co bloem en boomkweekers, alhier, is een uitvoerige, geïllustreerde prijscourant verzonden die een rijke verscheidenheid ter keuze aanbiedt, al is door eene oordeelkundige schifting het al te overvloedige vermeden. Dat maakt haar echter voor den gebruiker te gemakkelijker. De catalogus geeft het bewijs, dat men niet naar buiten behoeft te gaan, om naar wensch op het gebied van bloemen en planten terecht te komeD. Op den eersten Paasebdag zalnaar men ons verzoekt mede te deelen de vr08gb6Urt in de Kapel niet gehouden worden en zal de heer ds. Guldenarm in de namidrfaggodsdienstoefeniog in de Groote Kerk cptredeD, in plaats van deD heer ds. Bouvin. BURGERLIJKE STAND. ONDERTROUWD. 18 April. Jacobus Anthonius Siefkens, te Amsterdam, en Mar- garetha Priska Ibinkalhier. Jan Kerssenste Alkmaar, onl. te Uitgeest, en Aafje Brakenhoff, te Alkmaar, onl. te Akersloot. Theodorus Smorenberg en Catharina de Graaf. Dirk Klompalhieren Klaasje Hartland te Koedijk. 19 Hermanus van Gijsen alhier, en Trijntje Water, te Beemster, onl. te Graft. Albert Scholten, te Alk maar, en Aagje Wiering, te Oude Niedorp, onl. alhier. GEBOBEN. 17 April. Dirk KoenraadZ. van Dirk Jupijn, en Annaatje van der Moolen. - Theodorus, Z. van Cornells Schuit, en Geertje Smits. 19 Trijntje, D. van Reinder Peereboom, en Sijtske Eormer. Johanna, D. van Cornelius Henricus Kemps en Jansje van Son. OVERLEDEN. 20 April. Geertruida Maria, D. van Arie Zonneveld, en Guurtje Morschruim Urn. 62) DOOE Maurice van den Broek schoof den ledigen choco- ladekop op zijde vouwde de courant dichtnadat hij die even vluchtig had doorgeloopen en stond van de ontbijttafel op. Behalve Willy was nog geen der dames beneden zij rustten nog uit van de vermoeienis van den vorigen dag ook de president had gaarne uitge slapen maar dat ging vandaag nietde zaken namen hem nu eens werkelijk in beslag j hij wilde bij de uit betalingen der bank tegenwoordig zijn. Bovendien was hij ook min of meer onrustig. Waar naar hij gisterenavond niet had willen luisterendat moest hij vandaag wel hooren, of hij wilde of niet, want de eerstvolgende uren moest hij aan zijn zaken voor namelijk aan Knauer, wijden. Wat hij wel te zeggen bad peinsde Broekterwijl hij in een hoek van zijn net coupeetje lag en ditdoor de gummibanden om de wielen, onhoorbaar over de straten rolde. Men kon op Knauer aan hjj zou ten slotte ook nu wel weder raad schaffen. Het rijtuigje hield stil. Vlug Bprong Maurice van den Broek op het trottoir en zonder gedruisch sloten zich achter hem de hooge deuren. Terwijl hij over het binnenplein naar zijn werkkamer ging zag hij achter de ruiten van matglas die het voorste gedeelte van het kantoor van het binnenplein scheidden, zich donkere schaduwen bewegen en het ge- gons van verscheidene stemmen drong duidelijk tot hem door. Hij kreeg den indruk alsof allen daar reeds ijverig bezig waren. Jaist ging hem de portier, in zijn met goud geborduurde jas, met een beleefden groet voorbij; bij hield dezen staande. „Stnur even iemand naar binneD, naar den kassier; zoodra hij tijd heeft, moet hij in mijn kamer komen", AMSTERDAM Nederland Cart. N. W. djhnld. dito, dito dito, dito pCt. «i 8 8» dito, Oblig Italië, Inschrijving 1861/81 5 Oostenrijk, Obl. in pap. fl. 1000 Mei-Nov. 5 dito, dito Febr.-Ang. 5 dito, zilver Jan.-Jnli B dito, dito April-Oct. S PortugalObl. Bnit. 1853/80 3 Rusland, Ob. H en C. 1798/1815 ƒ1000 Jan. 5 Cert. lnsch. 6e serie 1855 Z.R. 500 Ap.-Oct. 5 Obl. 1864 Amst. ƒ1000 April-Oct5 dito, 1866 5 dito, Oostersche Leening 2e serie5 dito, 1873 gecons. at 50-100 Juni-Dec. 5 dito, 1860 2e leening 100 4j dito, 1875 gecons. 50-100 Apr.-Oct. 4J dito, 1880 gecons.ZR.125-625 13 Mei-13Nov.4 dito, 1889, 1 Jan., I Juni, 1 Sept., 1 Dee. 4 dito, 1867/69 20-100 Mei-Nov4 dito, in goud 1883. Jnni. Dec6 Spanje, Obl. Buit. Perpetuele4 dito, dito Binn. dito 4 Tnrkfje, gepriv. Oblig5 dito, Geconverteeraen Ser. D dito, id. C Egypte, Obl. leening 18764 Mexico, Obligation geconvert2 dito, dito 6 Peru, Oblig. leening 1870 geregist6 dito dito, 1872 id5 Venezuela, Obligatiën 1881...4 Nederland, Cult. Maatscli. d. Vorstenl. Aand. dito, dito Winst-Aandeelen dito, Koloniale Bank Aandeel dito, dito Oblig5 dito, Ned. Ind. Handelab. Aand... dito, N. Centr. Spoorw. Aand. f 250 dito, dito gestemp. Oblig.1235 Italië, Spoorwegl. 18873 dito, Zuid-ltal. Spoorweg Obl3 Polen, Wars.-Weenen Aandeel Rusland, Gr. Sp.-Maatsch. Aand5 dito, Hypoth. Obligatiën4 dito, id. 8 dito, Baltische Spoorw. Aand3 dito, Jelez-Griasi. Oblig5 dito, Jelez-Orel. dito 5 dito, Orel-Vitebsk. Oblig5 dito, Poti-Tiflis. Oblig. f 10005 dito, Transcaus. Spoorweg Oblig3 dito, Z.-W. Spoorw. Aand. 100-1000 5 ZweedschNoorweegsche Spoorwegen.... 5 Amerika, Cleveland, Akron Shares dito, Dear. Rio Grande dito dito, Illinois Centr. Cert. v. Aand... dito, Loni6V. en Nashv- Cert. v. Aand. dito, Miss. Kans. Texas Aand dito, dito, Alg. Hyp. Certif5 dito, N.-York Erie West. Sp. Aand.. dito Wabash St. L. en Pac. Ct. v. Aand. Canada-South Cert. v. Aandeel Nederland, Stad Amsterdam f 1008 Hongarije, Theiss Spoorweg4 Oostenrijk, StaatBl. 1854 4 dito, dito 1860 dito, dito 18645 dito Stad Weenen 1874 Rusland, Staatsleening 1864 Loten 5 dito, dito 1866. Dito5 Turkije, Spoorwegleening3 17 j!Apr. 77% 93 102 102' 91' 70'/. 71 102» 91s 997/" 8>s 883 92., los,,-; 72'/. 837 16 ie!'® 8 40 96. 14 V, 13 53 58,/ 15 60s. 77 29, 55s 60 u4 98s(® 74 62», 101 101» 70, 76s i 23 31 r/s -% 64l/s 12»/. 61 27 25./, l19'ls 150'/, 155'/, 14'/,, 29 Apr. 77' 92 >l4 102'/, 102'/, 90% 70»/, 71*u 71». 66', 102' 't 91'/, 102»/, 102", 63'/,. 101', 99» 993/, 8»'/, 89'/, 927/, 85 16./, 90 397 U»/4 13 V,. 53./, 583 15 8 51 30 84./, 60% 129 123» 99 627 101./, 101'/, 101 70% 77% 26% 31», 16 61» 12% 25'/, 112' 108?/, 116'/, 119% 151% 172 zeide hij op den goedigen weiwillenden toon, dien hij altijd tegen zijn ondergeschikten bezigde. „Het gaat daar al levendig toe niet waar „De kassier is er nog niet, mijnheer de president ten minste een kwartier geleden nog niet", antwoordde de portier. „Er staan reeds heel wat menschen te wachten." Maurice van den Broek keek op zijn horloge het was juist half tien. „Onmogelijk Knauer is toch altijd stipt op zijn tijd Laat dadelijk informeeren of hij misschien in dien tus- schentyd gekomen is Met snelle schreden ging Broek naar zijn kamer. De oude onrust van vroeger zou zich bijna weder van hem meester maken maar spoedig glimlachte hij weder eu streek hij zich vergenoegd over zijn langen baard. Knauer was zulke feesten en zulke wijnen Diet gewend hij lag hoogstwaarschijnlijk nog met geweldige hoofdpijn te bod. Nu de president zou ditmaal grootmoedig zijn. Al was het alleen maar, omdat hij zich bij hem aan huis had te buiten gegaan, zooals hij van alle kanten had gehoord. Dat zou hem meer beschamen dan een strenge berisping. „Hij is er nog niet, mijnheer de president'1, berichtte hem een der jongere beambten, kennelijk bezorgd. Nu! Dat was toch al te gek! Het was bijna tien uur. Hij zelf was opgestaan, niettegenstaande hy ter nauwer- nood te bed was geweestkon Knauer dat dan ook niet doen Zoo redeneerde hij bij zich zelf; toch kou hij zich een zekere onrast niet ontveinzen. Knauer was anders altijd een man van de klok. Een koude rilling voer den president door de leden; hij wreef zich de handen. Belachelijk! Wat vreesde hij dan wel Het was natuurlijk niet anders dan een nalatigheid een tekortkoming van den kant van Knauer. Deze had dit zoo dikwijls van zijn patroon gezien het was dus niet te verwonderenwanneer Alkmaar 19 April. Kleine Kaas hooi t 32 Commissie hooi f 26, Middelbare hooi f 27, aangevoerd 108 stapels, we gende 33937 P. Op de graanmarkt werden aangevoerd 526 mudden. Tarwe f 6,50 a 7,50, Rogge r 5,60, Gerst 4,50 a 5, dito chev. t 5,50 a 6, Haver 3 a 3,75, Paardenboonen f 6,75, Bruine dito 7 9a 12, Citroen dito 13Witte dito f 14 a 18Geel dito f 5 Karweizaad t 9ErwtenGroene 1 10 a 14,50, Grauwe f 21, Vale f 13. T.Alkmaar 20 April. Aangevoerd S Paarden 50 a 400, 25 Koeien en Ossen f 130 a 180, 106 nuckt. Kalveren t 5 a 14, 368 Schapen 1 14 a 2821 Lammeren f 7 a 14, 121 magere Varkens 14 a 18 254 Biggen t 8 a 119 Bokken en Geiten 4 a 14, 5 Kleine Bokjes 1 0,30 a 0,40, Boter per kop ('s middags 12 uur) f 0,65 a 0,70, Kipeieren f 3 a 3,50Eenden dito 2,90 per 100. Hoorn 18 April. Kleine kaas 1 31, Commissie t 26, Mid delbare 25. Aangevoerd 176 stapels, wegende 46064 P, Hoorn 20 April. Tarwe f 6,25 a 8,50, Rogge f 4,25 a 5, Gerst 4,25 a 5, Haver 2,75 a 4, Erwten: Witte f 12,25 a 14, Groene 11,50 a 15, Grauwe f 17,50 a 20, Vale 1 15,50 a 17, Bruine boonen f 10,25 a 16Karwei f 9,50 a 9,75, Mosterdzaad f 18 a 20,50, 4 Paarden f 70 a 150, 759 Lammeren 20 a 30, 102 Kalveren f 6 a 15, 35 Varkens f 12 a 18, 120 Biggen 5 a 9, 25 Kippen 0,60 a 1, 3000 Kipeieren 2,80 a 3 per 100, 2000 koppen Boter t 0,47% a 0,52 per kop. tonden 18 April. Aangevoerd 300 Runderen 2.4-4.8, 3000 Schapen en Lammeren 2 9-5.8, 80 Kalveren 4-6.2, Varkens noteering nomimaal. Ondertrouwd PIETER BOOT van Groenveld en MIETJE GROENEWQUD. GERR1T 8LOTEMAKER en MAARTJE GROENEWQUD. JACOB KAAS, van Broek op Langedijk, en JANSJE GROENEWOUD. Koedijk 18 April 1889. Getrouwd P. DE BOER van Zuid- en Noordschermer, en J. SCHERMERHORN. Akersloot, 19 April 1889. Heden overleedna een langdurig lijdenin den ouderdom van ruim 79 jaar, onze geliefde echtgenoot, vader, behuwd- en grootvader P. DE VRIES. Schermeer, gem. Ursem, Uit aller naam, 16 April 1889. Wed. P. DE VRIES Jonker. Den 18 April 1889 is te Leiden in den ouderdom van bijna 64 jaren overleden mijn zwager E. W. WICHERS, oud-kapitein der infanterie. M. A. KLUPPEL. hij bet voor een enkele maal ook niet zoo nauw nam- De klok sloeg tien. Dat afschuwelijke wachten Aller zonderlingst hoe dat iemand allerlei muizenissen in het hoofd brengtZenuwachtig streek hij met de hand over zijn voorhoofd: het was klam. Een onverklaarbaar beklemmend gevoel snoerde hem de keel dicht. Over het stille binnenplein heen zag hij door de matglazen ruiteD, wanneer de buitendeur geopend werd; zoo vaak dit geschiedde, gleed er een donkere schaduw langs de ramen. Hij ging voor bet venster staan en telde een twee drie viermaal Hot was niet om uit te staan hij wilde er niet meer naar zien. Met den rug naar het venster gekeerddwaalden zijn oogen werktuigelijk door het sierlijkemet de uiterste weelde gemeubeld vertrek. Wat was het hier stil, akelig stil men hoorde alleen het eentonig getik van de pendule. Plotseling sprong hij op. Het was, als hoorde hij leven dige stemmen en met een barden slag werd er ergens een deur dichtgeslagen. Neendat wachten was onverdragelijk; bijna zonder zich te bedenkeD, vloog bij naar de schel hij voelde als 't ware, in zijne overspanning den schrilleD, trillenden klank. „Is hij er nog niet „Neen, mijnheer de president." „Roep den eersten en den tweeden boekhouder. Er moet iets gebeurd zijn." De boekhouders kwamen, met bleeke, ontstelde ge zichten, binnen. „Mijne heeren, ik ben buiten mij zelf een achte loosheid of een ongeluk" hij zeide dit laatste met de tanden op elkander geklemd; al zijn glimlachend zelfbewustzijn had hem begeven; bij geroeide zich hul peloos als een kind. Niemand antwoordde. „Neemt u dadelijk een rijtuig, mijnheer Gehrke, en rijd naar Knauer's woning", zeide Broek eindelijk, met moeite zijne zelfbeheersching bewarende. „Wij moeten

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 1