No. 49. Een en Negentigste Jaargang. 1889 W OENSDAG 24 APRIL. Jacht- en Vischakten. Woorden en feiten. ASSCHEPOETSTER Prijs der gewone Advertentiën: ©fficiëel (Bcbecltc. Kiezerslij sten H. SCHOBEET. ALKMAARSCHE COURANT. Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag-en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80 J franco door het geheele rijk f 1,— De 3 nummers f 0,06. Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HEBM'. COS- TEE ZOON. In den nacht van den 16 op den 17 zijn ontvreemd uit het ruim van het vaartuig van den beurtschipper Albart Duinker destijds liggende aan den steiger op de Haukes te Wieringen: een ruwhouten kistje, geadresseerd aan Jacob Wijn te Wieringen en afge zonden door deD goud- en rilverkasthouder Dirk Bakker, woonachtig aan den Burg te Texel, inhoudende: L gouden oorijzer; 1 gouden halsketting; 1 gouden vest- ketting, 1 bloedkoralen ketting met gouden slot; 1 gouden parure; 6 gouden ringen; 1 gouden zijnaald; 2 zilveren zijnaalden; 2 gouden slootjes; 5 gouden broches; 14 gouden oorbellen en knoppen; 4 zilveren lepels; 1 zilveren haakpen; 6 gcuden zijstukken; 4 portemonnaies; 2 zilveren knipjes; 1 bloedkoralen armband met gouden Blot; 2 tafelmessen met zilveren bandje; 3 kerkboeken met gouden knip; 2 kerkboeken met zilveren kram; 2 kerkboeken met zilveren knip; 3 portefeuilles mot zilveren knip; 1 bo-je koralenkoordalles tot eene gezamenlijke waarde van ongeveer f 426. De officier van justitie te Alkmaar verzoekt inbeslag neming en draadbericbt. Herplaatsing wegens misstelling. De VOORZITTER van den RAAD der gemeente ALK MAAR brengt ter algemeene kennis, dat de lijsten der kiezers voor leden van de Tweede Kamer der Staten-Gene- raalvan de Provinciale Staten en van den Gemeen teraad op heden door hem zijn gesloten, op nieuw gedurende acht dagen ter lezing op de secretarie dezer gemeente neder- gelegd en in het raadhuis aangeplakt. Alkmaar, De Voorzitter van den Raad voorn., 19 April 18S9. A. MACLA1NE PONT. De BURGEMEESTER der gemeente ALKMAAR maakt bekend, dat ter secretarie dier gemeente koste loos verkrijgbaar zijn, blanco aanvragen ter bekoming van jacht- en vischakten. Alkmaar De Burgemeester voornoemd 18 April 1889. A. MaCLaINE PONT. De wet tot het tegengaan van overmatigen en gevaar lijken arbeid van jeugdige personen en van vrouwen is thans door de Tweede Kamer aangenomen en zal onge twijfeld ook de goedkeuring der Eerste Kamer erlangen. Het is algemeen bekend, dat zij minder geeft dan velen hadden gewenscht. Voorstellen om hare bepalingen te verscherpenom den arbeid van jeugdige personen nog iets meer te beperken en vooral ook om den veldarbeid ook voor kinderen beneden de 12 jaren niet langer geheel vrij te latenwerden verworpen. DOOB 63) Men had de politie met het gebeurde in kennis ge steld. Eenige agenten drougeu door de steeds aan groeiende menigte heen; de onrust werd er niet minder door, toen ook zij in bet kantoor verdwenen. Het slot van de kast was geheel onbeschadigd. Alleen de kassier had zich ongehinderd van het geld en de papieren kun nen meester maken. „Ik vertrouwde den man ten volle1', verzekerde Mau rice van den Broek aarzelend. Het personeel stak de hoofden bijeen. Het wist reeds lang, dat de president, die zich zooveel op zijne scherp zinnigheid liet voorstaanniets meer was dan een ledepop, dat hij geen flauw vermoeden had van de eigenlijke werkzaamheden der bank, en in 't geheel niet wist wat er omging, dat hg daarentegen eene hooge mate van zorgeloosheid en liohtgeloovigheid bezat en langzamerhand aanzienlijke bedragen er in gestoken had, wear tegenover weliswaar een zeer aanzienlijk salaris stond. „Tot onzen spijt moeten wij ons in de eerste plaats aan u houden, mijnheer de president, u bent de verant woordelijke persoon." „Mijne heeren ik herhaal u nog eensik heb zelf de grootste sebade geleden Ik heb niets meer I Niets 1 Nauwelijks genoeg om in de noodzakelijkste be hoeften te voorzien", zeide hij nogmaals met bevende stemterwijl hij, als vreesde hij te zullen stikken zijn das losmaakte. De ontzettende omvang van de ramp vernietigde hem bijna geheel. Hij zag als door een sluier, dat iemand der aanwezigen de boeken begon na te zien, hoorde dat er een gesprek werd gevoerddaarop trad een rechterlijk ambtenaar op hem toe. Toch stemdeu ook zij die deze voorstellen ingediend of er voor gestemd hadden ten slotte voor de wet. Waarom Het antwoord is zoo eenvoudig en natuurlijk, dat het nauwelijks uitgesproken behoeft te worden Omdat juist door de verwerping van al die andere voorstellen zoo klaar als de dag was gebleken, dat er geen betere wet te verkrijgen is en de nieuwe wet althans heel wat meer geeft dan de oude van 1874, die zij moet vervangen. Alleen de heer Domela Nieuwenhuijs heeft tegen de wet gestemd. Aanvankelijk verklaarde hij dat voor hem de aanneming of de verwerping van het ontwerp tamelijk onverschillig was»want zeide hij »als het wordt verworpen hebben wij niets en als het wordt aangenomen, hebben wij eigenlijk precies evenveel." Men had dos mogen verwachtendat hij aan de stemming geen deel zou hebben genomen, omdat het zijns inziens niet de moeite waard was er voor te stemmen. Maar, neen, ten slotte stemde hij tegen. Vond hij de bestaande wet dan beter? Laat ons nog eens kortelijk herinneren wat het door de Tweede Kamer aangenomen ontwerp meer bevat dan de bestaande wet, die niets anders verbiedt, dan kinderen beneden de 12 jaren in dienst te nemen of te hebben behalve voor den veldarbeiden zich om jongelieden boven de 12 jaren en om vrouwen niet bekommert. Vooreerst is in het aangenomen ontwerp verboden, een kind beneden de 12 jaren arbeid te doen ver richten. Wij zullen dus niet meer te onderzoeken hebben of er een zekere dienstbetrekking bestaat tusschen den werkgever en het kind of zijn vader of voogd Onder de bestaande wet werd meermalen de vader vrijgesproken die zijn kind had laten arbeiden, omdat men niet zonder grond aannam, dat de vader niet kan gezegd worden zijn eigen kind in dienst te hebben. In 't vervolg zal het kind beneden de 12 jaren niet meer strafleloos door zijn eigen vader of voogd aan het werk gezet kunnen worden. Werk dat voor de gezondheid of het leven gevaar lijk is, kan aan jongens en meisjes beneden de 16 jaren, en voor zoover den arbeid in fabrieken en werkplaatsen betreftaan vrouwen van eiken leeftijd verboden worden. Het is verboden in fabrieken en werkplaatsen jon gens en meLjes tusschen 12 en 14 jaren en vrouwen van eiken leeftijd ooit vroeger den arbeid te laten beginnen dan 's morgens 5 uren of later te doen ein digen dan 's avonds 10 uren. Om hen tot zoo laat aan het werk te mogen houden is echter een bijzon dere vergunning van den Commissaris des Konings in de provincie noadig, die alleen in bijzondere omstan- modi - t iv~iTTTmrrrTrwrr——n—i^— „Mijnheer de president het doet mij leed maar ik moet u vriendelyk verzoeken, mij naar mijne supe rieuren te volgen alles zalnaar ik hoop, spoedig worden opgehelderd. Ik mag n echter niet verhelen, dat er heden morgen reeds een anonyme aanklacht bij ons is ingekomen waarbij zware beschuldigingen tegen de directie der bank worden ingebracht. Ik zal rapport doen, dan kan mijn chef beslissen, wat gedaan moet worden, In ieder geval moet ik u verzoeken mg te volgen." „Wilt gij mij gevangennemen vroeg de president bijna onverstaanbaar den Bpreker met wijd geopende oogen aanstarende. Deze slag trof hem al te onverwacht. „U behoeft slechts voorloopig met mij meê te gaan", zei de ambtenaar bijna aarzelend. „Voorloopig slechts." „U durft mij van oneerlijkheid verdenken, mij, een edelman F" vroeg Broek, plotseling opspringende. „Waag het niet, mij vau zoo iets te beacbaldigen." „Ik kan niets constateeren; het onderzoek zal dat moeten uitmaken antwoordde de beambteverschoo- nend geuoeg. Onderzoek Gevangenneming! Bankroet! Zij klonken den president in de ooren als woorden van het jongste gericht en brachten hem geheel in de war. Hij zou schuldig zijn F Maar hij had immers van niets geweten Hij had zich gewiegd op de vleugelen zijner illusies en schooQe verwachtingen en niet het minste vermoeden gehad van hetgeen er in werkelijkheid om hem heen gebeurde. Hulpeloos zag hij rond. „Wilt ge mij volgen, mijnheer de president F" „Ja zeide hij met beveude stem. „Maar in mijne woning in mijne woning bevinden zich ook nog papieren en documenten die zou ik ook gaarne wil len overleggen. Mag ik eerst even aan mijn huis aangaan F" „Zeker, mijnheer de president. Ik zal alleen de eer hebben u te vergezellen." Was de hemel maar op Maurice van den Broek neer gevallen had de aarde zioh maar geopend, om hem te verzwelgen I Maar nu moest hijin al zijn zwier digheden kan worden gegeven. De regel is, dat men jongens en meisjes tusscheD 12 en 16 jaren en vrouwen van eiken leeftijd in fabrieken en werkplaat sen met den arbeid niet vroeger dan 's morgens 5 uren mag laten beginnen en niet later dan 7 uren 's avonds mag laten eindigen en dat zij in 't geheel niet langer dan 11 uren per etmaal aan den arbeid mogen zijn. Voor bepaalde bedrijven kan wel door den Koning, den Raad van State gehoord worden vergund dat meu iets vroeger begint of iets later eindigt, en voor jongens tusschen 14 eu 16 jaren zelfs nachtarbeid worden toegelaten, maar de arbeid mag ook in die bedrijven niet langer duren dan 11 uren per etmaal, behalve in de bijzondere omstan digheden waarvan wij reeds gewaagden en waarin de Commissaris des Konings kau toelaten dat er gedu rende ten hoogste zes achtereenvolgende werkdagen 12 of 13 uren per etmaal gewerkt wordt. Het is verboden jongens of meisjes tusschen 12 en 16 jaren en vrouwen van eiken leeftijd op zondag te laten werken in fabrieken en werkplaatsen. Behoort iemand tot een kerkgenootschap dat een anderen weke- lijkschen rustdag heeft aangenomendan kan die rustdag den zondag vervangen. Alleen voor bepaalde bedrijven kan door den Koning worden toegelaten jongens tusschen 14 en 16 jaren in den nacht van Zaterdag op Zondag te laten werken tot 's morgens 6 uren, en de Burgemeester kan voor het schoon maken of herstellen van een stoomketelals het niet anders mogelijk is, vergunning geven om jongens tusschen 12 en 16 jaren ook op Zondag te laten werken. Men mag in fabrieken of werkplaatsen een vrouw geea arbeid doen verrichten binnen vier weken na haar bevalling. Het toezicht op de uitvoering der wet is opge dragen aan ten hoogste drie door den Koning te benoemen inspecteurs, die jaarlijks een beredeneerd verslag uitbrengen, dat aan de Staten-Generaal wordt overgelegd. Dat velen met deze bepalingen niet voldaan zijn en meer hadden gewenscht, inzonderheid allhaus eenige beperking vau den veldarbeiddat sommigen onder anderen af keuren de bepaling dat het veröod om den arbeid in geen geval vóór 5 uren 's morgens te be ginnen en na 10 uren 's avonds te eindigen eerst met 1 Jannari 1892 in werking komt, dat andereu de hoofden en bestuurders van bedrijven en onder nemingen uitdrukkelijk aansprakelijk hadden willen stellen voor alle overtredingen der wet in hun bedrijf of onderneming door wie ook gepleegd, is bekend; maar volkomen onjuist is de bewering, dat deze wet uiets zou beteekenen, niets meer dan de bestaande van en jeugdigheid, die altyd zooveel indruk maakton, door al die menschen heen iedere schrede eene pijnlijke eeuwigheid gelijk en achter hem de hoofden fluiste rend bijeengestoken gevangengenomen De pre sident is gevangengenomen 1 De bank bestolen geruïneerd Zij balden de vuisten achter hem, zij vloek ten, weenden en jammerden de arme menschen, die er hnn zuur verdiende penningen bij hadden ingeschoten maar hij hoorde het niet! Gevangengenomen Uit het geraas, dat de raderen van zijn rijtuig op de Btraat a aakten, klonk het hem tegen, in viammenschrift scheen het voor hem te staan hij drukte de handen tegen de slapen perste de lippen stijf op elkander om het niet luid uit te schreeuwen. Zijn altijd werkzame ver beelding werd niet moede hem het ergste voor te stellen. Gevangengenomen CellulairVergrijsde haren Aan zijn familie dacht hij niet nog niet I Voorloopig had hij genoeg met zich zelf te doen. „Papa komt al weêr terug, in eeu huurrijtuig," zei Blanche zeer verwonderd, op straat ziende, „er zit, geloof ik, iemand bij hem, mama." Dadelijk daarop werden de portières teruggeslagen en trad de president binnen. „Angela 1 Blanche zeide hij toonloos, met bevende lippen. „Om GodswilMaurice 1" riep zijn vrouwtoen zy maar een enkelen blik op zijn ontsteld gelaat had geslagen. „Wat ziet u er uit, papal" riep Blanche verschrikt. Werktuigelijk streek hg met de hand over zijn baard, als wilde hij die glad etryken men zag, door het be wegen der portière duidelijk dat zich nog iemand in de zgkamer bevond. „Ik ik kom u vaarwel zeggen I" zeide hij met een onzekere uitdrukking in zijn oogen. „De bank is bestolen geruïneerd ik moet voor den rechter van instructie komen men wil mij gevangen nemen 1 Dat laatste kwam er uiet dan fluisterend uithij boog zioh daarbij diep voorover. Met eeu schrillen gil viel mevrouw Angela in een

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 1