jSaitealAttb. BELGIE. De franssbe gezant te Brussel had den 18 aan den belgischen minister van bnitenlandsobe zaken prins de Chimaymedegedeeld, welk een on- aangenamen indruk te Parijs te weeg gebracht was door den zoo geDaamden krijgsraad een paar dageu vroeger leu huize van Boulanger te Brussel gehojden. De minister had den gezant geantwoord dat de belgisshe regeering op die bijeenkomst hare aaudaoht reeds ge vestigd had en op den overlastdie voortvloeide uit de aanwezigheid van zoovele leden der boalaugistisohe partij. Daarop werd den 19 van 2 tot 5 uren des namiddags een ministerraad gehouden en besloteü ge neraal Boulanger te doen weten dat zijn verblijf de regeering in moeilijkheden bracht, zoodat hem zeer spoe dig een bevel om Belgie te verlaten zou moeten toe gezonden worden zoo hij niet vrijwiilig heenging. De secretaris van bet ministerie van justitie deelde den 19 des avonds dat besluit aan Boulanger mede. Deze was op dat oogenblik alleen doch ontbood per telephoon Bochefort, die oogenblikkelijk tot hem kwam. Naeene bespreking over hetgeen hem te doen stond werd be sloten dat de generaal den 23 of den 24 naar Londen zou vertrekken. Zijne thans te Brussel vertoevende uauhangers zullen hem daarheen volgen. Den 20 seinde Boulanger reeds aan de engelsche maatschappijdie hem onlangs eene afzonderlijke stoomboot voor don over tocht naar Engeland had aangeboden dat hij van dat vriendelijk aanbod gebruik zou maken. En het antwoord luidde, dat hij slechts te bevelen had, hoe hij gaan wildeover Ostende of over Antwerpen. DUITSCHLAND Den 18 is bij den Bijksdag een nieuw Wit Boek over Samoa ingediend. Het bevat een bericht van den consul Knappe te Apiavan 26 Februari, waaruit blijkt dat deze toen nog altijd niet voldoende overtuigd was van het feit, dat z.jne houding en inlijvingslust inmiddels door prins Bismarck ten sterkste waren gelaakt. ENGELAND. OOSTENRIJK-SONG.\RIJE. Bij betinge. RUMENIE. Het nieuw opgetreden ministerie heeft ingetrokken het door het afgetreden ministerie uitgevaardigde verbod tegen verkoopers van afbeeldin gen van Heiligen die onder voorwendsel van rond venten, niets anders waren dan panslavistiscbe agenten. Zij waren onder toezicht der politie gesteld waarover in de rusaische bladen zeer geklaagd was, daar zij bijna allen russische onderdanen waren. SPANJE. De provincie Oadix is door eene wind hoos geteisterd. De schade is zeer aanzienlijk. TURKIJE. De heer Crispide italiaansche mi- j nister, heeft bij de Porte zijn beklag ingediend omdat de gouverneur van Janina het hem door den onder consul van Italië te Prevesa gebrachte bezoek niet met een tegenbezoek beantwoord beeft. Hij beeft zelfs gedreigd met het zenden van een oorlogschip naar Prevesa. De Porte is van oordeeldat het voorgeval lene geene reden geeft voor de gevraagde voldoening. ZWEDEN. De kroonprinsesgeb. prinses van Badenis den 20 voorspoedig bevallen van een zoon. ZWITSERLAND. De politie heeft 13 russische, poolsche en slavisohe studenten te Geneve in hechtenis genomen, die betrokken waren bij de zaak der bommen te Zurich, welke daar door de studenten gemaakt waren, naar men beweert, voor een aanslag op het leven van den Keizer van Busland. jSiaaicnl&wb. ST ATEN-GEN ER A AL. Tweede Kamer. 1874. Eveumin heeft men eenige voldoende reden om reeds aanstonds te voorspellen, dat zij niet behoorlijk zal worden uitgevoerd en dat door de Regeering misbruik zal worden gemaakt van hare bevoegdheid om afwijkingen en uitzonderingen toe te laten waarvan in het algemeen de noodzakelijkheid door niemand wordt ontkend. Boe de wet zal worden uitgevoerd, zullen wij in elk geval moeten afwachten en zullen onder anderen de jaarverslagen der inspecteurs ons doen zien. Hoe overigens door de onverbiddelijke veroor deelaars en minachters van dit wetsontwerp een voor stelling van bestaande toestanden wordt gegeven, die met de werkelijkheid al zeer weinig overeenkomt, maar wel geschikt is om een lichtgeloovige vergadering van werklieden van verontwaardiging te doen gloeien en met verbittering en haat te vervullen, werd ons dezer dagen aangetoond door den correspondent van »de Amsterdammer" te Almeloo. In de volksvergadering, onlangs door de sociaal-democraten in den Haag ge houden, werd door den heer Bennink een ziekelijk meisje van 13 jaren vertoond, niet meer ontwikkeld dan een kind van 6 jaren, dat, zooals hij verzekerde, reeds een paar jaren had gewerkt op de weverij van 10 tot 12 uren, en wier moeder ook reeds haar beste krachten had moeten afstaan ter bevrediging van den gouddorst der fabrikanten. En wat vernemen wij nu De ouders van dit ongelukkige kind, zijn een paar bekende halve dwergen, beiden verslaafd aan den drank de moeder heeft nooit in een fabriek gewerkt en de vader is een bedelaar van beroep, die vroeger als pakhuisknecht was ontslagen. De //brave Ben nink", zooals zijn geestverwanten hem noemen, schil derde de Twentsche Katoenspinnerij als een ware hel. Intusschen blijkt nu, dat de werklieden er 11 uren per dag arbeiden, van 's morgens half zeven tot 's avonds half zeven met één uur schafttijd, en bovendien ge legenheid hebben om voor- en namiddags koffie te drinken dat gehuwde vrouwen alleen bij zeldzame uitzondering als vaste arbeidsters worden toegelaten, dat kinderen boven 12 jaren, onder den werktijd, kosteloos herhalingsouderwijs ontvangen, en de meisjes bovendien tweemaal 's week telkens twee uren de naaischool bezoeken. Spinners verdienen gemiddeld f 12,'s weeks helpers (jongens en meisjes) naar gelang van leeftijd en vaardigheid 3 tot 12 centen per uur; meisjes van 14 tot 18 jaren verdienen reeds 5itot f 8,'s weeks. Er zijn aan de fabriek verbonden 41 arbeiderswoningenwaarvan de huur 70 cents 's weeks bedraagt. Alle bijzonderheden kunnen wij niet overnemen maar die den toestand in »de Twentsche hel'' nauw keurig wil leeren kennen, leze het vlugschrift »Abuis- jes of jokkentjes P" fauteuil. Blanche vloog op. «PapaPapadat kan niet waar zijn „Toch is het waar mijn kind 't Is alle3 de schuld van Knauer. Hij is weg en met hem onze depo sito's en al het geld Alles Willy trad op haar vader toe zij was zeer bleek maar kalm. Het voorkomen haars vaders, die, hulpeloos en verslagen als een kind met angstige blikken op den drempel stond, trof haar diep en wekte plotseling iu haar bart een onverwacht gevoel van liefde en teederheid. „Arme papa zeide zij troostend hare armen om hem heenslaande, „laat deD moed niet zinkem U bent immers onschuldig men kan u niets doen.' „Neen Neen zeide hij en hij klemde zich aan haar vast. „Ik ben onsohnldigWilly het is Knauer alleen Niet waar, jij gelooft mij, mijn kind." Hij zag haar smeekend aan. „Zeker, papa." „Jou geld is ook weg, Willy", fluisterde hij zacht en angstig. Zij streelde zyu hand als om hem gerust te stellen. „Maak u daarover maar niet ongerust, papa." „'t Is niet om uit te staan snikte Angela. „Mau rice, thoo? dan toch ons geld ons geld Hoe staat het met ons geld Hij zweeg en sloeg de oogen neêr. Dat hij en de zijnen geruïneerd waren, daar viel niet aan te twijfelen. Zijn positie was verloren zijne speculaties waren nog maals mislukt en Knauer was verdwenen. „Hoe kondet gij het over je hart krijgen ons zoo ongelukkig te maken", snikte Angela handenwringend. Doodsbleek en somber leunde Blanche tegen den schoorsteenmantel, de tanden vaBt op elkander geklemd, de oogen neergeslagen. Geen enkel woord van mede lijden, geen enkele liefdevolle blik troostte Broek in de wanhoop, waaraan hij ten prooi was. „Maak het papa nu toch niet al te moeielijk", smeekte Willy met tranen in de oogen. Zij streelde zijn hand, die zij nog altijd vasthield. „Goed kind zeide de president met een vreemden blik in het bewogen gelaat Janer dochter, „je bent mij op dit oogenblik een ware troost." Angela noch Blanche hadden een enkel woord van medelijden voor hem. Het verschrikkelijke spook der armoede stond vóér haar in al zijne verschrikking en maakte het haar onmogelijk, aan iets anders te denken. Zij haatten op dit oogenblik misschien zelfs half onbe wust haar echtgenoot en vaderhij was immers van alles de schuld „Arm ArmWij zijn arm jammerde mevrouw van den Broek, „het is onverantwoordelijk van je vader 1 Onverantwoordelijk Blanche zweeg nog altijdde vreeselijke gebeurtenis bad haar totaal verlamd. Wordt vervolgd,) Verder vindt men in deze verzameling een telegram van prins Bismarck aan den heer Knappe, van 23 Ja nuari waarin hij dezen ten strengste berisptomdat hij vreemdelingen onder de werking van het oorlogs recht wilde stellen en het bestuur van Samoa in banden der duitsehers brengen. Da houding van den consul wordt door den Bijkskause.ier in de hardate bewoor dingen afgekeurd. Ditzelfde geschiedt in het laatste stuk der verzame ling, zijnde esne mededeeliDg van den Bijkskanselier aan den opvolger des heeren Knappe, den consul gene raal Stübe'van 16 April. Daarin wordt aan Knappe alleen de schuld gegeven van het verlies van mensohen- levens en den treurigen toestand op Samoa, en op nieuw verklaard dat hij in atryd met zijne bevelen heeft ge handeld. Het denkbeeld eener overneming van Samoa's bestuur door Dnitschland wordt bepaald verwo/pen met verwijzing naar de rechten der mogendheden die het verdrag teekenden. Verder zegt prins Bismarck „Wij hebben den bewoners van Samoa niets te bevelen, voor zoover het de regeling hunner eigene zaken geldt; wij hebben ons met die regeling niet in te laten. Onze taak bepaalt zieb tot de bescherming onzer landgenooten en tot de geleidelijke bevordering hunner belangen." Te gelijk met deze verzameling is een schrijven be kend geworden waarin de Bijkskanselier, in verband met de gebeurtenisaen op Samoa, aan de bevelhebbers der oorlogschepen opdraagtde verzoeken van consuls in het buitenland nauwkeurig te onderzoeken zoo uit het oogpunt van het recht als dat der staatkuudoal vorens daaraan gevolg te geven. De Nordd. Algera. Zeitung deelt mede, dat Keizer Wilhelm tot Duitschlands gemachtigden ter Samoa- bijeenkomst benoemd heeft graaf Herbert von Bismarck en de geheimraden Holstein en Krauel. Den 29 wordt die bijeenkomst geopend. De hofprediker Stöckerbekend door zijne heftige gevoelens tegen de israëlieten, heeft van de boven hem geplaatste ambtenaren in last ontvangen zich voortaan van alle staatkundige bewegingen te onthouden. Om zijn post te behoudenheeft hij zich aan dat bevel ouderworpen. Beieren. De bisschoppen hadden zich tot de re geering gewend met het verzoekdat de Staat het toezicht op alle onderwijs aan de kerk zou overlaten, het koninklijk reeht van placet voor bisschoppelijke manifesten zou laten varentoekomstige priesters van den militairen dienst zou vrijlaten de redemptoristen en jezuïeten weder in het land zou toelaten enz,^ De regeering beschikte bij een zeer gematigd en welwillend schrijven in hoofdzaak afwijzend op dit verzoek; zij ver klaarde zich evenwel o. a. bereid, aan hunne wenschen bij het vervullen van betrekkingen aan inrichtingen van onderwijs zooveel mogelijk te gemoet te zullen komen en den dienstplicht van toekomstige priesters te willen verzachten. Tegenover het beroep der bisschoppen op bet concordaat van 1817 stelde de regeering de rechten der Kroonzooals die in de grondwet gewaarborgd waren. In de katholieke bladen werd deze afwijzende beschikking grootendeels toegeschreven aan den minister president von Lutz en streng afgekeurd. In de vorige week heeft de prins regent daarop aan dien minister een schrijven doen toekomen, waarin hij hem dankt voor de wijze, waarop hij de rechten der Kroon heeft weten te handhaven en voor de gematigde wijzewaarop hij zulks gedaan heeft. De Koninklijke Landbouw-Maatschappij heeft ge weigerd, zich in Nederland te gaan overtuigen van de al of niet voldoendheid der maatregelen, door Neder land genomen, om het gevaar van overbrenging van de besmetting van veeziekten te voorkomen. Zij stelt echter voor, denktijd, waarop de vrijdom van invoer voor Neder land in werking treedt, van 1 Juni te verschuiven tot 1 September, omdat daardoor meer ondervinding zal kunnen worden verkregen over de doeltreffendheid der maatregelen die Nederland tegenover andere landen neemt en omdat de vrijheid van invoer daardoor eerst ingaat na den afloop der landbouwtentoonstelling te W indsor waardoor de ongerustheid van vele veehouders die thans willen inzenden zou worden weggenomen. FRANKRIJK. Bochefort heeft dezer dagen in zijn blad „de Onverzoenlijke" een artikel geplaatst, waarin hg zijne drie katten die bij de verzegeling zijner wo ning achter slot geraakt waren, als beschuldigd van samen zwering en zelfs van aanslag op de eerbaarheid van president Carnot, aan den president der Maatschappij voer dierenbescherming aanbevolen. Bij de op den 21 in het kanton Charentou gehou den herstemming tot aanvulling van een zetel in den arrondissementsraad is de republikein Eberlin gekozen met 3900 stemmen. Boulanger verkreeg 3899 stemmen. De jury te Bordeaux heeft uitspraak gedaan in het geding van den heer Baynal tegen den bekenden afge vaardigde Nuna Gilly c.s. Alle gestelde vragen werden bevestigend beantwoord en dientengevolge werd Numa Gilly veroordeeld tot 6 maanden gevangenisstraf en f 500 boete Savine tot 3 maanden en t 500 boete Chense tot 2 maanden en f 100 en Peyron tot 15 dagen en f 50 boete. Allen werden gemeenschappelijk veroordeeld tot betaling eener schadevergoeding van f 6000 en van de kosten van het geding. Het vonnis zal in 15 dagbladen medegedeeld en Gilly's boek, vol lasterlijke beweringen tegen verschillende personen vernietigd worden. Dit eene bij gelegenheid van de trekking der Panama- loten door den bewindvoerder der Maatschappij gehou den rede is gebleken dat de kanaalwerken op het oogenblik niet worden voortgezetmaar dat de be perkte middelen waarover de maatschappij nog te be schikken heeft, gebruikt worden tot instandhouding van het reeds voltooide gedeelte van het werk. diende nieuwe strafwetboek is de doodstraf gehandhaafd. Den 21 is eene werkstaking onder de koetsiers uit gebroken, welke in een der voorateden tot betreurens waardige tooneelen aanleiding gaf. Het gepeupel wierp met eteenen waardoor vele personen gekwetst werden. De politie maakte van hare wapenen gebruik en eene afdeeling ruiterij moest ontboden worden om de orde te herstellen. Een van het vorig ministerie aanhangig gebleven wetsontwerp, strekkende om f 7.500.000 beschikbaar te stellen voor versterking der lijn Bucharest-—Galatz Focshari, dat op last van den Koning door het tegen woordig ministerie gehandhaafd werd, is met 84 tegen 72 stemmen aangenomen. De voorstemmers wuren de leden der oppositie en de tegenstemmers de aanhan gers der regeering. Het werd bestreden, omdat door deze versterking een noodeloos bewijs van wantrouwen jegens Busland zou worden gegeven. De minister van financiën zal aan de Cortes eene begrooting indienenwaarbij het evenwicht tusschen ontvangsten en uitgaven voikomen hersteld is. In de hoofdkerk te Valencia is den 19 tijdens de godsdienstoefening bij het hoogaltaar eene groote, met buskruit gevulde bom gesprongen, waardoor onder de talrijke bezoekers groote schrik ontstond. Het altaar is geheel vernield. VEREENIGDE STATEN. Uit het jaarver slag der landverhuizingseommissie over 1888 blijkt, dat 419.718 landverhuizers in dat jaar aankwamen waar van 86380 Duitschland 57275 uit Engeland49188 uit Ierland44327 uit Italië38838 uit Zweden^, 33329 uit Buslaud; uit Nederland 5264 en uit Belgie2707. De regeering heeft weder een wetsontwerp ingediend tot verlenging van den dienst der landmiliciens van de liohting 1884 en van dien der zeemiliciens van de lichting 1885 met één jaar. Herziening der wet op het lager onderwijs. In 20 artikelen brengt het ontwerp wijzigingen; drie nieuwe artikelen worden er in gevoegd en verder worden eenige over gangsbepalingen opgenomen. Bij art. 8 wordt bepaalddat kweekelingen werkzaam mogen zijn onder toezicht [rechtstreeks wordt weggelaten) en dat alleen voor het gevorderd bewijs na 3 maanden werkzaamheid schriftelijke goedkeuring noodig is van den arr. schoolopziener, van wiens weigering het hoofd der school beroep heeft op den distr. schoolopziener. Art. 12 (opleiding van onderwijzers) zal aldus luiden Van rijkswege worden kweekscholen en normaallessen tot opleiding van onderwijzers opgericht en onderhouden. ,De inrichting wordt bij algemeenen maatregel van bestuur t'Fea behoeve van de opleiding van onderwijzers kanhetzij

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 2