Toestand des Konings. Stabs-Berictiteu. matfft- cu Beursberichten. &&n gemeentelijke of hij rondere kweekscholen en normaallessen hetzij aan hoofden van scholen voor elk der door hen opge leide personen die de akte bedoeld in artikel 56 onder a heb ben verkregen eene bijdrage uit 's Rijks kas worden verleend volgens door Ons bij ulgemeenen maatregel van bestuur te stellen regelen en voorwaarden. «Op de door het Rijk of de gemeenten opgerichte en onder houden kweekscholen en normaallessen zijn het 1ste en 2e lid van art 33 van toepassing". Art 19 brengt tot de besluiten van den gemeenteraad, die aan goedkeuring van Ged. Staten zijn onderworpennog het verleeuen van subsidie bedoeld bij art. 54 ter-, de bepaling van den leeftijd van toelating en verlaten der school, en het ontslag van onderwijzers volgens art. 29 4 en c. Art. 23. Hoofden van scholen. Voor scholen met 200 of meer leer lingen wordt voor het hoofd een bewijs van ten minste öjarige werkzaamheid als hoofd van een of meer openbare of bijzondere scholen geëischt. Voor tijdelijke waarneming (ten hoogste 6 maanden) behoeft een onderwijzer aan de gestelde eischen voor een hoofd niet te voldoen. Art. 24. Getal onderwijzers. Dit wordt aldus geregeld: «Het hoofd der school wordt bijgestaan door ten minste één onderwijzer, zoodra het aantal schoolgaande kinderen meer dan 40door ten minste twee onderwijzerszoodra het 91 (nu 86) bedraagt. «Voor elk 55-tal (nu 45) schoolgaande kinderen boven de negentig wordt een onderwijzer meer vereischt. «Wanneer met inbegrip van het hoofd der school het aantal onderwijzers aan de school verbonden meer dan 4 bedraagt moeten ten minste tweewanneer het meer dan acht bedraagt, ten minste 3 hunner den leeftijd van 23 jaren volbracht heb ben en den rang van hoofdonderwijzer bezitten. «Onder de onderwijzersin dit artikel bedoeld worden zij die uitsluitend in een of meer der vakkengenoemd in artikel 2 onder it, onderwijs geven, niet medegerekend. «Op geene school mogen meer dan 600 kinderen gelijktijdig worden toegelatentenzij hiertoe door Ons om bijzondere redenen vergunning wordt verleend. «Bij de toepassing van dit artikel wordt tot grondslag ge nomen het gemiddelde getal kinderen, berekend naar het aantal dat op 31 Maart, 30 Juni, 30 September en 31 December van het onmiddellijk voorafgaand kalenderjaar als werkelijk school gaande bekend stond. «Waar die grondslag ten gevolge van het tijdstip van op richting der school niet kan worden vastgesteld geldt het aantal kinderen dat op den laatsten dag der maandvol gende op die waarin de school geopend is, als werkelijk school gaande bekend staat." Art. 28. Het vergelijkend examen voor het hoofd der school vervalt. De voordracht wordt opgemaakt door Burg. en Weth. in overleg met dea distr. schoolopz., wiens schriftelijk met redenen omkleed advies omtrent de candidaten aan den Raad wordt overgelegd. Bij benoeming van andere onderwijzers moet zulk een advies van den arr. schoolopz. worden overgelegd. Art 294. Het ontslag van het hoofd der school kan ook worden voorgedragen door Burg. en Weth. Art. 46. Rijksbijdrage. Dit artikel zal aldus luiden «Door het Rijk wordt over elk dienstjaar aan de gemeente eene bij drage verleend: 1°. a. Voor elk hoofd eener school van 90 en minder leer lingen 250 van 91 tot en met 191 leerlingen f 300; van 200 tot en met 309 leerlingen f 400 van 310 tot en met 419 leerlingen 500 van 420 en meer leerlingen t 600 4. voor elk der onderwijzers, die het hoofd der school bij staan, voor zoover die bijstand volgens art. 24 verplichtend is, voor scholen van 41 tot en met 90 leerlingen f 150 j van 91 en meer leerlingen f 200doch voor elk dier on derwijzers die den leeftijd van 23 jaren volbracht hebben en den rang van hoofdonderwijzer bezittenvoor zoover zulks volgens art, 24 gevorderd wordt, t 300. «Indien een onderwijzer in den loop van het jaar wordt in dienst gesteld of ten gevolge van ontslag of overlijden de school verlaat, wordt de bijdrage berekend naar den maatstaf sub a en •4 vermeldin evenredigheid van het aantal volle maanden dat hij in dat jaar aan de school verbonden is geweest; 2°. 25 ten honderd voor de kosten wegens het stichten verbouwen of aankoopen van schoollokalenvoor zoover die niet komen ten laste van anderen of op andere wijze worden gevonden. «Voor de sub 1 vermelde bijdrage komen niet in aanmerking de scholenwaarvan de opbrengst der schoolgelden eene in komst oplevert van gemiddeld t 25 of meer per leerling en per jaar. «Voor de berekening daarvan dient tot grondslag het aantal leerlingen, waarnaar volgens de voorlaatste alinea van art. 24 het aantal onderwijzers voor het volgend kalenderjaar geregeld wordt. «Voorschriften omtrent de uitvoering dezer bepalingen wor den door Ons bij algeraeenen maatregel van bestuur gegeven, met inachtneming van het beginsel, dat behoudens aanvulling of terugbetaling na afloop van het dienstjaar de uitkeering der bijdrage geschiedt a. die sub 1 bedoeld bij wijze van voorschot naar het aan tal onderwijzers dat ingevolge het bepaalde bij de artt. 23 en 24 aan de school moet verbonden zijn 4. die sub 2 bedoeld in verband met de betalingstermijnen." Art. 46. Een «billijk schoolgeld" wordt verplichtend gesteld behalve voor bedeelden en hendieofschoon niet bedeeld onvermogend zijn. Minvermogenden worden, indien het school geld voor ieder kind van dezelfde klasse gelijk is, slechts voor een gedeelte aan de heffing onderworpen. Omtrent het subsidieeren van bijzondere scholen bevat het ontwerp de volgende nieuwe bepaling 54 bis. «Door het Rijk wordt over elk dienstjaar aan de besturen der bijzondere lagere scholen eene bijdrage verleend volgens denzelfden maatstaf als bij art. 45 sub. 1 aan de gemeente ten behoeve der openbare lagere school wordt toegekend, mits 1». de school sta onder het bestuur van eene instelling of vereenigingdie rechtspersoonlijkheid bezit 2°. het onderwijs de vakken omvatin art. 2 vermeld onder ak 3°. het onderwijs gegeven wordt gedurende minstens negen schooltijden per week, uitgezonderd de feestdagen en vacantie- tijden 4°. het aantal onderwijzers voldoet aan de in de art. 23 n 24 voor de openbare scholen gestelde eischen. Yoor die bijdrage komen niet in aanmerking de bijzondere scholen, waarvan: a. het aantal leerlingen minder dan 25 bedraagt; 4. de opbrengst der schoolgelden eene inkomst oplevert van gemiddeld vijf en twintig gulden of meer per leerling en per jaar; c. het aantal onderwijzers gedurende langer dan zes achter eenvolgende maanden van het kalenderjaar niet voldoet aan de eischen, in de artt. 23 en 24 voor de openbare school gesteld. «Yoor de berekening van het sub 4 vermelde wordt het voorschrift gevolgd, dienaangaande bij art 45 gegeven. «Voorschriften omtrent de uitvoering van dit artikel worden door Ons gegeven bij algemeenen maatregel van bestuur". Art. 56. Akten van bekwaamheid. Onder de eischen voor de akte van hoofdonderwijzer vervalt vak p (wiskunde). Art. 574. De examens voor de gewone akte worden eenmaal 'sjaars gehouden. Art. 60. Het examen van onderwijzeressen omvat de hand' werken, alleen als er bij de aangifte om wordt gevraagd. Art. 61. Voor de hoofdakte is ook het bewijs voldoende, af gegeven door den bestuurder eener kweekschool, door de regee ring aangewezen. Bij de examenvakken vervalt ook hier de wiskunde maar wordt weder theorie van opvoeding en onder wijs" bijgevoegd. Art 65. Bij de akte voor afzonderlijke vakken wordt die voor wiskunde opgenomen. Art. 88. De termijn waarop het wettelijk gelal onderwijzers moet aanwezig zijn in de school eindigt op 1 Jan. 1892. Art. 65/er bepaalt de geldenvóór het afleggen van elk examen te stortennl. voor één vak van gewoon lager onder wijs f 2, voor meer dan één vak f 4, idem voor de hoofdakte f 10, voor andere 5. Daar er 123000 stuks koffiezakken meer dan verleden jaar door het ministerie van justitie aan dat van koloniën geleverd moeten wordenen die zakken voortaan met kolfgaren genaaid moeten zijn, is op den betrekkelijken begrootingspost een tekort van 72000 ontstaan dat gedekt zal worden door de betaling vanwege het ministerie van koloniën ad f 122040, terwijl slechts op f 50000 gerekend was. Den 13 is aan den heer W. van Os op zijn ver zoek eervol ontslag verleend als secretaris en ontvanger der gemeente Wormer; de raad besloot gelijktijdig, beide betrekkingen te vereenigen en daarvoor sollici tanten op te roepen. Den 15 heeft de Provinciale Bond van r. k. kies- vereenigingen in Zuid- en No rdbolland, te AtRStsr- dani vergaderd, o. a. de volgende besluiten genomen 1®. Door den Bond zullen bij de aanstaande verkie zingen slechts die candidaten gesteund worden welke zich bereid lerklaren: a. tot het kiezen van anti libe rale leden voor het lidmaatschap der Eerste Kamer en der Gedeputeerde Staten b. te waken tegen het stre ven om het bestuur te veel te centraiiseeren c. mede te werken tot uitbreiding en bevordering van het bij zonder onderwijs. 2°. Door den Bond zal al het mogelijke gedaan wor den tot samenwerking met de anti-revolutionaire partij bij de aanstaande verkiezingen maar met vast houding aan de bescheiden en rechtmatige eischen ten opzichte van het aantal katholieke candidaten welke bij deze gelegenheid door de r. k. kiesvereenigingen zullen gesteld worden. 3°. Namens den Bond zullen op 2 Mei te Delft voor alle r. k. kiesvereenigingen in Zuidholland en op 24 April te Amsterdam voor die vereenigingen in Noord holland afzonderlijke vergaderingen worden gehouden zoo mogelijk tot vaststelling der lijst van candidaten door den Bond te steunen. Tot die vergaderingen zullen alle afgevaardigden der afzonderlijke kiesvereenigingen worden uitgenoodigd. 4°. Met 25 van de 31 uitgebrachte stemmen werd als zevende bestuurslid van den Bond aangewezen de voorzitter der r. k. kiesvereeniging te Beverwijk. - Den 16 is te Amstord&m aanbesteed het maken van zandophoogingen voor de batterij 1® bij don Middenweg. Laagste inschrijver de beer H. T. Wiege- riuk te Groenloo voor i 85000. 2° bij den Jisperweg. Laagste inschrijver dezelfde voor 80700. Den 16 is te Wijk aan Duin. een varkenshok met de twee daarin gestalde geiten verbrand. De gemeenteraad van A03Sterdam heeft den 17 besloten tot gemeentelijke exploitatie der petroleum haven en burg. en wethouders uitgenoodigd, in overleg met de commissie van bijstand in het beheer der han delsinrichtingen, een directeur ven de petroleumhaven te benoemen. Verder is besloten de verordening op het straatgeld te herzienzoodanig dat de belasting voor alle perceelen gemiddeld zoo na mogelijk dezelfde percentage over de kadastrale huurwaarde bedraagt (2Mi pet. ais maximum en 2 pet. als minimum) naar een tarief, dat de opbrengst van f 314.000 op f 450 a 500.000 verhoogt, en met de bepaling, dat het be lastingjaar in het vervolg op 1 Januari zal beginnen. Te Breda is gevankelijk binnengebracht W. Ro vers, die in den nacht van den 17 op den 18 te Etten, in de nabijheid van Breda, een revolverschot had gelost op zekeren K. Thijssen waardoor deze een kogel in het aangezicht kreeg, welke achter het oor uitkwam. De wond is niet levensgevaarlijk, -— Den 18 ia door de nederl. dierkundige vereeni ging aanbesteed bet bouwen van een zoölogisch station met bovenwoning voor den directeur aan de buiten haven nabij de werf „de Hoop" te Helder. Van de 19 inschrijvers was de heer Sebnitemaker te Dordrecht voor 16600 de laagste. Hoogste de heer C. Pool te Helder voor f 32200. Den 17 is tot onderwijzeres aan de openbare school te Wijk aan Zee beroemd mej. A. M. Kouwer, thans te Zaandijk. De gemeenteraad van 's-Hertogenbosch heeft den 17 besloten tot hei aangaan eener overeenkomst met het Rijk ten aanzien van het overnemen van gronden enz., in verband met het bouwen van een nieuw station en eene nieuwe Diezebrug, met bijbetaling, in geld en grond, van eene waarde van f 128.000; de gemeente krijgt daardoor de beschikking over een terrein groot 30 bunders, dat, na ophooging, tot bouwterrein bestemd kan worden. Den 18 heeft het comité ter bevordering van de belangen der Haarlemsche paardenmarkten besloten, dit jaar weder vergunning te vragen tot het boudon eener verloting van paarden, rijtuigen enz., bij gelegenheid der paardenmarkt op den 26 Juli; bij geheele plaatsing der 25000 uit te geven loten worden als hoofdprijzen bestemd vijf volledige equipages, bespannen met één of twee paarden. Den 18 was het 80 jaren geledendat het dorp Tilburg tot stad verbeven werd door Koning Lodewijk, die aan Tiiburg een bewijs zijner tevredenheid wilde geven om de belangrijkheid van het dorp en in aan merking nemende, dat zijne bevolking meer dan 9000 zielen bedroeg. Den 18 is te Arnhem begraven de gepens. schout- bij-nacht de Gelder, die als adelborst diende op de kanonneerboot bij van Speyk en wegens dienstverrichting afwezig was, toen van Speyk die boot in de lueht liet vliegen. Den 18 is te Ruurloo bij eene vrouw die aard appelen pootte, een slagader gesprongen, waardoor zij zooveel bloed verloor, dat zij spoedig aan de gevolgen overleed. Den 19 is te Amsterdam aanbesteed het maken van zandopboogiDg voor een fort bij Vijfhuizen, geraamd op f 119500. Van tien inschrijvers was de heer A. Visser te Haarlem voor f 83500 de laagste. Den 19 is te Haarlem de zoon van een zeer goed bekend ataanden timmerman naar het huis van bewaring overgebracht omdat hij in eene woning aan de Wilhelminastraat, waarin by eenig werk verricht had door middel van een vaischen sleuteluit een schrijfbnreau twee rijksdaalders ontvreemd had. Deze waren van een merkbaar teeken voorzien en werden in zijn bezit gevonden. Hij was reeds lang verdaoht ge weest van het plegen van dergelijke daden. Den 19 is te Haarlem ten behoeve van de coöperatieve bouwvereenigiDg Werkmanslust aanbe steed het bonwen van 51 woningen in de Ver lengde Brouwerstraat en Gasthuislaan. Laagste in schrijver was de heer H. Loudon aldaar voor f 59080 met en voor f 57680 zonder dakkapellen. Den 19 is te 's-Hertogenboseh aanbesteed het aanbrengen van oeververdediging langs de kanaaldijken der Zuid-Willemsvaart in Noordbrabant, geraamd op f 50000. Laagste inschrijver de heer Corns, van Boven te Nieuwer-Amstel voor 51000. Den 19 zijn te Leeuwarden per spoor naar Rot terdam vertrokken 156 personen, bijna allen beboorende tot den boerenstand uit de provincie Eriesland die zich zullen gaan vestigen in Noord-Amerika meeren- deels in den staal lowa. Te Meppel slcot zich bij ben de trein nit Groningen aan, waarin 280 landverhuizers met dezelfde bestemming. Aan het den 20 te Alkmaar gehouden schrif telijk gedeelte van het vergelijkend examen voor hoofd der openbare school te SohOOrldam gemeente Warmenhuizen namen 35 van de 52 sollici tanten deel. Tot hoofdingelanden van den polder WiOfin- gerwaard zijn zaterdag j.l. herkozen de heeren V. Bakker Jz. en P. Schoori. De kiezerlijsten te WieringerWaard zijn ge sloten met een getal van 122 kiezers van leden voor den gemeenteraad en van de Provinciale Staten124 van leden voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal. In den Anna PaulOWnapolder is men druk bezig aan bet omploegen van karweizaad. Dit gewas, dat de laatste jaren oen der hoofdproducten in de bouw- streken uitmaaktschijnt door een onbekend ineect te worden afgeknaagd. De Vereeniging van margarinaboterfabrikanten in Nederland heeft op nieuw hare bezwaren tegen de aanhangige boterwet uiteengezet en hare verwerping verzocht. - Beroepen by de ned. geref. kerk te BPOeK Op Langedijk C. W. J. van Lummel te Waarder. De heer J. Palenstein te Sch.ellinkh.GUt ver kocht tien koeien voor ƒ3500 aan den heer de Beuke laar met bestemming hoo'dsakelijk naar Zuid-Amerika. De heer H. J. Calkoenaftredend lid van de provinciale Sta'en voor het hoofdkiesdistrict Edam is weder kandidaat gesteld. Dj gjmeente Anna Paulona heeft volgens de herziene kiezerslijst 223 kiezers voor de Provincieale Staten en den raad. 37 Kinderen taesohen 6 en 12 jaar aldaar genoten op 1 Januari 1.1. geen onderwijs. Te Amsterdam is de aanslag in de inkom stenbelasting over het belastingjaar 1889/90 bepaald op 3J pot. De 's-Gravenhaagscbe Melkinrichting keert over 1888 een dividend van 6 pet. uit. Te Krommenie met 2600 inwoners, waar een hoofdelijke omslag van f 8000 wordt geheven, beloopt het belastbaar inkomen f 375000. De zangvereeniging „Amicitia" te Kolhom gaf den 21, voor eene goed bezette zaal hare laatste uit voering in dit saisoen. Volgens het bulletin van den 22, te 's-Gravenhsge bekend gemaakt, biijft de toestand naar omstandigheden bevredigend. Z. M, heeft de laatste nachten goed ge slapen en gevoelt zich daardoor meer opgewekt. BURGERLIJKE STAND. ONDERTROUWD. 20 April. Pieter Schrieken en Grietje Kuiper, beiden te Schagen eerstgen. onl. alhier. GEBOREN. 20 April. Cornelia Johanna, D. van Wilhelmus Mooij en Jacoba van Duijn. 22 Hendrica Barendina, D. van Bernardus Stokman en Maria Henken. OVERLEDEN. 20 April. Marijtje Jongkind wed. Aldert Pater 55 j 22 Cornells SimonZ. van Simon Wit en Maria Geer- truida Hendriks, 10 w. Johannes Nieolaas Goes, 69 j. 23 GerritZ. van Gerrit Klomp en Sijtje Ott16 d. f I III III 11^—Mnirav a—«as— Amsterdam 20 April. Aardappelen Eriesche Dokkumer jam men f 2,90 a 3,30, dito Franeker 2,70 a 3 dito Engelsche t 2,50 a 2,65, Zeeuwscbe spaisohe Jammen 4,80 a 5,50, Pruisische Hamburgers 4,30 a 4,50, Saksische Jammen f2,50 a 3,50, dito roode /2a 2,70, Flakkeesche 4,50 a 5, Nieuwe Malta f 0,10 a 0,11 per K. G. Edam 20 April. Kleine kaas 27, aangevoerd 12 stapels. Wegende 1933 P. leiden 20 April. Boter per kwartvat le soort 44 a 52, 2e soort 34 a 42. Schiedam 20 April Moutwijn 8,25, Jenever f 13,75 per v PER TELEGItAAF* Purmerend 23 April. Aangevoerd 15 Paarden, 458 Melk-en vette Koeienhoog in prijs en prijshoudendhandel vlug 243 vette Kalvereu t 0,80 a 1 per P., handel vlug351 Nucht. dito f 4 a 12, handel stug, 1390 Schapen en Lam meren, prijshoudend, handel stug en vlug, 216 vette Varkens f 0,42 a 0,60 per P., handel vlug, 295 Biggen f 5 a 11 handel matigKipeieren /3a 3,25Eenden dito 3 per 100, 1401 Mi pond Boter /la 1,05 per pond. Kievitseieren f o,13 per stuk. Kleine kaas f 32,50. Aangevoerd 129 stapels.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 3