EET WITTE MIS. Hr" Nirfl-MaaiM Lailmw-Cmit, CATZ ELIXER OURSE Machinist 1 IV1'* Adr. BIERSTEKER Tandarts, Openbare Verkooping ilomologatie-accoord. H. HAMBURG, Koedijk zal niet plaats hebben. Extra beste 3|* Solo Viool, kopie Het wereldberoemde VRAAG 33 ES l\l< n?*'" ion/, 101' Den 30 April hopen onze geliefde ouders Tn. BAKKER en B. BRAK hunne 35jarige Echtvereeniglng te herdenken. Hunne dankbare kinderen. Heer Hugowaard, April 1889. Getrouwd C. GOVERS en E. ZIJP. Sijbekarspel21 April 1889. Heden overleed onze oom en oudoom HENDRIK ZO N J E E, na voorzien te zijn geweest van de H.H. Sacramenten der Stervenden in den ouderdom van bijna 85 jaren. Uit aller naam Uitgeest, B. ZONJÉE. 18 April 1889. N. ZONJÉE Fz., Ex. Test. Eenige en algemeene kennisgeving. Tot onze diepe droefheid overleed te Ylissingen, op den 19 Aprilonze geliefde moeder en behuwd- moeder, Mevrouw de wed. J. M. BOUVIN—VER DOORN, in den ouderdom van ruim 71 jaren. J. BOUVIN. Vlissingen 22 April 1889. L A. C. BOUVIN Schuurbeque Boeye. Eenige kennisgeving. Ronwvisites kunnen niet afgewacht worden. Heden overleed, tot onze diepe droefheid, onze vader en behnwdvader, de heer J. N. GOES, in den ouderdom van ruim 69 jarenna voorzien te zijn van de H. Sacramenten der Stervenden. C. B. C. WILLENBORG GOES. G. A. WILLENBORG. Alkmaar, C. J. GOES. 21 April 1889. J. N. GOES. L. P. M. GOES—RICARD. A. M. B. PROOT—GOES. C. D. PROOT. V. W. GOES. J. M. H. GOES. REGENTEN van het GEMEENE WEES- en ARMENHUIS in de RIJP zoeken plaatsing voor (wee meisjes, P. G., oud 17 jaren, als dienstbode in een klein gezin, op nader overeen te komen voorwaarden. (nieuwe wet), Damrak G2, Amsterdam is eiken Vrijdag te consulteeren voor (and heelkundige operatienvallingen en het plaatsen van kunsttanden en gebit ten in het hotel de VoelantChoorstraat. Alkmaar. Spreekuren van 11 tot 2 uur. op Vr(jdag SG April 1889, voormiddags 11 uur, ten huize van J. SMORENBURGop den Kruisberg, in de Heemskerker duinen onder Heemskerk van uitmuntend als: 9 kalf koeien, 4 kalfschotten 2 kalfvaarzen 1 herfstkalver en 11 kalveren. Betaling der kooppenningen vóór of op 1 Novem ber 1889, tegen behoorliike borgstelling. W. BOERLAGE, Notaris te Velsen. Grands Magasins BRUXELLES Les plus vastes Magasins de nouveautés du royaume Is verschenen de nieuwe prachtige zomerkatalogus met honderde platen der laatste mode, voor Damen, Heeren en Kinderen, met opgave der verschillende buitengewone koopjes. Wij verzenden onzen katalogus gratis aan al diegenen die er de aanvrage om doen. Bestellingen boven de 10 gnlden worden verzonden vrij van vracht en inkomende rechten, door geheel Nederland. Bestellingen, welke aan de verwach ting niet voldoen, worden onmiddelijk door onze agenten uitbetaald. Wij vestigen de aandacht der bezoe kers aan Brussel op dit grootsch en belangrijk Huiseen der zeldzaamheden der stad. Een ascenseur hydraulique ophaalbak brengt de bezoekers op iedere verdieping. Op den 18den April 1889 is door den onderge teekende, tabakshandelaar te Alkmaar, ter griffie der Arrondissements Rechtbank alhier gedeponeerd een handelsmerk, bestaande uit de navolgende teekening links (van den toeschouwer gezien) een liggend tabaks- vat waarop de letters J. H. S. zijn geplaatstdaar achter een liggend tabaksvat, daarnaast een staand epen tabaksvatwaaruit tabaksbladen te voorschijn komen, rechts van den toeschouwer een snuifpot, waarop staat RAPPE en daarachter een rol varinas, in het midden der teekening op den voorgrond twee naast elkaar geplaatste kistjes sigaren waarop een derde dito is geplaatst. Het geheel omgeven door eene omlijsting, uit welks midden van den bovenkant afhangt een anker, onder de geheele teekening een lint, waarop de woorden ,,HET ANKER." Het merk zal dienen om te worden geplaatst op de verpakking van de door den ondergeteekende in den handel te brengen tabak. Zulks ten einde zich het recht te verzekeren tot uit sluitend gebruik van dat merk ingevolge art. 1 der wet van 25 Mei 1880, Staatsblad No. 85. J. H. SCHUURMAN. De ondergeteekende maakt bekend dat het in het faillissement PIETER VAN GRUNNINGEN te Hel der aangeboden en aangenomen accoordbij vonnis van 20 April 1889 door de Rechtbank te Alkmaar is gehomologeerd zoodat de staat van faillis sement van voornoemden P. VAN GRUNNINGEN is opgeheven. AlkmaarMr. W. F. A. VERHOEFF, April 1889. Advocaat-Procureur. TANDARTS (nieuwe wet), Damstraat 19, Amsterdam, is iederen VrUdag, van 11 58 uur, te con- sulteeren of te ontbieden in het Hötel lVljn- kamp, Paardenmarkt, te Alkmaar, VOOr Tandheelkundige Operatiën en het maken van Kunsttanden. Abonneert familiën tot het regelen van kindertanden. Tandheelkundige Operatiën zonder pijn. Het tegen 29 April 1889 geannonceerde boelhuis te Notaris WARNSINCK. IV. INT. Antwoorden durf ik niet Is inderdaad alles hope loos Schrijf s. v. pl. nog eens want de toestand is zoo onhoudbaar. Geheimhouding ten allen tijde verzekerd. op de markt van 27 April, 7 extra mooie zware VISCII VAR KENS, waarvaii 3 FOKVARKENS. Bij L BRUIN, broodbakker te Kolhorn, zijn TE KOOP twee beste trek- honden, desverkiezende met wagen; alsmede drie jonge honden afstammelingen van den buitengewoon grooten hond van A KOSSEN, vroeger te Barsingerhorn. Stradiuarius, goed doorspeeld, met kist en strijk stok alles in besten staat. Te bevragen bij den heer OTTO, Muziek-Directeur, Oudegracht, Alkmaar. Die iets te vorderen heelt vanverschuldigd is aan of borgtochten bezitgeteekend door den heer GERRIT BE8SE, overleden te Bergen (N.-H.) 19 Maart 1889 gelieve opgaaf of betaling te doen vóór 1 Mei 1889 ten kantore van DE LANGE en DE MORAAZ te Alkmaar. gevraagd, voor de behandeling eener dorsclima- Chine om met Augustus in dienst te treden. Franco brieven aan de heeren Qebr. GROOTES NesSchagen. De Gezondheidscommissie te Alk- maai* noodigt allen, die wenschtn mede te werken tot het oprichten eener afdeelinfj van de NOORDHOLLANDSCHE VEREEN1GING het Witte Kruin, uit, op Donderdag 35 April e.k 's nam. 8 nur, bijeen te ko men in de bovenzaal van het Café Centralhoek Schapensteegte ALKMAAR. gevestigd te ALKMAAR. Jaarljjksche algemeene vergadering van aandeelhouders en leden op Wrljdag 3 Mei 1889,! des namiddags te 2uur, in het lokaal „Harmonie kleine zaal. Punten van behandeling: 1. Verslag over het boekjaar 1888. 2. Voorstel tot uitgifte der tweede en volgende seriën van het maat schappelijk kapitaal. 3. Wijziging der statuten; de voorstellen daartoe liggen ter inzage ten kantore der Vennootschap. De Directeur, H. H. MOMMA B.Jz. Monopolie-fabrikaat der firma CATZ ZOON VAN PEKELA te Groningen, algemeen bekend wegens zijn zeer aangenamen smaak en door H.H. Professo ren, Doctoren en Scheikundigen aanbevolen, als het fijnste, zuiverste en gezondste MAAGBITTER,4' is UITSLUITEND in heele, halve en kleine flesschen verkrijgbaar in allo Slijterijen, Café's en Sociëtei ten van Nederland. van de Maatschappij „de Betuwe", te Ti el, voorheen J. B. BRUIJNIS 8f Co Hofleverancier van Z. M. den Koning. Aardbeziën Jam Frambozen-Jam Koode Bessen Jam Zwarte Bessen-Jam Kruisbessen-Jam Oranje Abrikozen-Jam Meikersen-Jam 2w. Preisselbeeren-Jam 60 Vraag ook de door stoom gedroogde Ap pelen Meikersen en Kruisbessen en geconiijte Deren, merk »de Betuwe", de schoon ste, de beste en daardoor op den duur de goedkoopste. Te Alkmaar alleen verkrijgbaar in de Comestibles-Magazijnen van H- H- EENHORST, J. VAN DEN BERG en C. KEG (Firma J- H. Diederiks). Stoomdr. Herms. Coster Zoon Alkmaar, fCt. AMSTERDAM Nederland C«t. N. W. Sahuld... dito, dito 8" dito, dito 8» dito, Oblig81 Italië, Imehrijying 1861/81 "T Oostenrijk, Obl. in pap.tl. 1000 Mei-Nov. dito, dito Febr.-Ang. dito, zilver Jan.-Juli dito, dito Aprii-Oet. PortugalObl. Buit. 1853/80 8 Hualaud, Ob. H en C. 1798/1815 ƒ1000 Jan. 5 Cert. lnach. 6e seri* 1855 Z.R. 500 Ap.-Oct 5 Obl. 1864 Aiust. ƒ1000 April-Oct5 dito, 1866 dito, Ooatemhe Leening 2e serie dito, 1873 gecona. X 50-100 Jnni-Dee. dito, 1860 2e leening X 100 dito, 1876 gecona. X 50-100 Apr.-Oct. - dito, 1880 gecons.ZR. 125-625 13 Mei-18Nov.4 dito, 1889, 1 Jan., I Juni, 1 Sept., 1 Dec. 4 dito, 1867/69 X 20-100 Mei-Nor dito, in goud 1883. Juni. Dec Spanje, Obl. Buit. Perpetuele dito, dito Binn. dito Turkije, gepriy. Oblig dito, Geconverteerden Ser. D dito, id. C Egypte, Obl. leening 18764 Mexico, Obligatièn geconvert2 dito, dito g Peru, Oblig. leening 1870 geregist6 dito dito, 1872 id5 Venezuela, Obligatiën 1881..,4 Nederland, Cult. Maatach.d. Voratenl. Aand. dito, dito Winat-Aandeelen Koloniale Bank Aandeel dito Oblig5 Ned. Ind. Handelab. Aand N. Centr. Spoorw. Aand. 250 dito gestemp. Oblig.... f235 Italië, Spoorwegl. 18873 dito, Zuid—Ital. Spoorweg Obl8 Polen, Wara.-Weeuen Aandeel Rusland, Gr. Sp.-Maatach. Aandg dito, Hypoth. Obligatiën4» dito, id. 8 dito, Baltiache Spoorw. Aand3 dito, Jelez-Gria8i. Oblig5 dito, Jelez-Orel. dito dito, Orel-Vitebsk. Oblig dito, Poti-Tiflis. Oblig. 1 1000 dito, Transcaus Spoorweg Oblig dito, Z.-W. Spoorw. Aand. 100-1000 ZweedschNoorweegsche Spoorwegen.... Amerika, Cleveland, Akron Shares dito, Deny. Rio Grande dito dito, Illinois Centr. Cert. v. Aand... dito, Louisv. en Naahy. Cert. y. Aand. dito, Miss. Kans. Texas Aand dito, ditoAlg. Hyp. Certif dito, N.-York Erie West. Sp. Aand.. dito Wabash St. L. en Pac. Ct. y. Aand. Canada-South Cert. y. Aandeel Nederland, Stad Amsterdam f 100 8 Hongarije, Theiss Spoorweg4 Oostenrijk, Staats). 1854 4 dito, dito 1860 dito, dito 1864 dito Stad Weenen 1874 Rusland, Staatsleening 1864 Loten 6 dito, dito 1866. Dit,5 Turkije, 8poorweuleeaiug. 20 Apr. 77», dito, dito, dito, dito, dito, -- 14 102'/, 102'/, 90S W/s 71», 66» 162 91»! 102»/, 102»' 101»/ 99» 89% 89. 927/ 108.,, 85 16./ 90 397 53'/, 58»' 15 8 51 84./, 60IL 129* 123.,, 99 627 101 77% 26% 81»/. 16 64'/ 12% 5 28'/. 112» 4 108'/, 116'/, 119% 151% 172 14' 23 Apr. 78 102'/, 102'/« 70';, TÏ'la 71"/,. 66» 4 103 •1 ~IL. 102 4 102' 68% 101'/, 99% 99'/, 89»/, 69',, 98», 108 72'/, 84% 16'/,. 16*/, 90 14"/ 18' 60'/, 59» 4 17% 52% 85 557/- 60»;, 123./, 98% 74» 627,, 98 101'/, 101'/, 77"/,. 25'/,' 317. 16 112 65% 12', 81'/, 25'/, 50% U2'/s 109 120 1 B DE LA 50 cent per pot. 50 e en 50 s s s 50 S SS 50 s s s 60 s ss 60 s s s

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 4