1 I No. 50. Een en Negentigste Jaargang. 1889. 1 n. V RIJ D A G 26 APRIL. FEUHjLETON. ASSCHEPOETSTER Prijs der gewone Advertentiën: 0fficiëel (Scbeclte. fit»iUn(*nb. DUIT3CHLAND. De hofprediker Stöcker is voor eenigen tijd „tot herstel van gezondheid", naar het heet, naar het zuiden vertrokken. H. SCHOBERT. DENEMARKEN. Sedert eenige dagen verkeerde men in onzekerheid omtrent het stoomschip Danmark, dat door de bemanning verlaten zou zijn geworden zonder dat men wist waar die bemanning gebleven yas. Thans bericht de derde stuurman die met 42 personen der bemanning te Lissabon aangekomen is met de portugeesche mailboot Acor van de Azorisoho eilanden dat alle reizigers gered zijnalsmede de geheele bemanning, behalve de eerste*machinist, die dood in de machinekamer werd gevonden. Op 4 April, op ongeveer 800 mijlen van Newfoundland, brak de schroefas van de boot. Den volgenden dag ont moette de boot het engelsche stoomschip Missouri, van Londen naar Philadelphia bestemd die haar op sleeptouw nam tot den 6toen gevraagd werd de reizigers te willen overnemendaar de Danmark in zinkenden staat verkeerde. De Missouri, die slechts ruimte voor 20 reizigers had, wierp een deel der lading overboord, om zoodoende alle reizigers en de geheele beo anning le kunnen bergen (samen 800 koppen) en stoomde toen terug naar de Azorische eilanden, om hen duar aan wal te zetten, Het zette vervolgens de reis naar Philadelphia voort, met zich nemende 340 reizigers be nevens eenigen der bemanning om hulp te bieden. De kapitein en 3 machinisten vertrokken met een van D.marara komend engelsch stoomschip van de Azorische eilanden naar Londenterwijl de eerste en tweede stuurlieden met de overige reizigers zich daar nog bevonden. ITALIË. De Paus heeft den 22 naar aanleiding van het Paaschfeest de kardinalen en prelaten ontvan gen on verklaard, met genoegen de kenteekenen van eensgezindheid tnsschen de bisschoppen en de katho lieken te hebben opgemerkt. Hij betreurde echter de verdeeldheid der fransche katholieken op staatkundig gebied, omdat daardoor elke krachtige behandeling wordt verlamd. Ook beklaagde hij zioh over de langzaamheid in het verleenen van het italiaansche exequatur, waarin hij een batelijken vorm van afhankelijkheid zag. OOSTENRIJK-HONGARIJE. De werksta king te Weenen heeft zioh bepaald tot de trambeamb- ton. Hun verzoek strekt om vermindering van werktijd van 15 tot 12 uur per dag en eene geringe loonsver- hooging. Den 2.3 gaf die werkstaking in de voorsteden tot nieuwe en ernstiger ongeregeldheden aanleiding. De menigte bestookte de cavalerie en de infanterie met stsenen, zoodat de soldaten genoodzaakt waren mat blanke sabels een uitval te doen. Eon groot aantal personen werd daarbij gewond, terwijl vele daarbij in hechtenis werden genomen. EGYPTE. Den 19 hebben de derwischen een aanval gedaan op Halaib. Het garnizoen dier plaats heeft de wijk genomen en is te Soeakim aangebracht. De egyptenaren hadden 2 dooden en 5 gekwetsten, terwijl de derwischen 66 man verloren hadden. ALKMAARSCHE COURANT. Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele rijk f 1,—. De 3 nummers f 0,06. Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HEBMs. COS TER ZOON. I BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter algemeene kennisdat aan hen vergunning is ge vraagd door JACOB ROL, rijtuigverhuurder, wonende te Alkmaartot het voortzetten van den verkoop van sterken drank in het klein in het perceel aan het Ritsevoort, wijk A. No. 28, welke vergunning thans ten name staat van HERMs. LOURENS ELDER1NG. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 24 April 1889. De Secretaris NUHOUT van der VEEN. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR herinneren, met het oog op het groote belang van den vrijen invoer van vee in Engelandden landlieden aan de provinciale verordening van 14 December 1881, (Prov. blad No. 88), waarbij het verboden is, schapen of lammeren, lijdende aan kwaadaardig klauwzeer of rotkreupel, langs openbare wegen te drijven of te doen drijven, daarop te doen of te laten loopen, op eene markt aan te voeren of te doen aanvoeren, of met openbare middelen van vervoer te vervoeren of te doen vervoeren. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 23 April 1889. De Secretaris, NUHOUT VAN DER VEEN. BELGIE. Den 24 ia generaal Boulauger met zijn gevolg om 6.45 des voormiddags met een extra-trein naar Ostende vertrokken ten einde van daar naar Londen te gaan. Aan het station, waar voel menscben tegenwoordig waren viel niets bijzonders voor. Te 1,10 verliet hij aan boord der pakketboot Victoria Ostende slechts enkele kreten werden te zijner eere aangeheven. Te 3.15 kwam hij uit Diver te Londen aan, waar eene groote menigte hem opwachtte, welke ge deeltelijk tem toejuichte, gedeeltelijk hem uitfloot. Den 25 zou hij des morgens te 10 uren in het Bristol-hotel de afgevaardigden der dagbladen ontvangen. ENGELAND. De Times geeft openbaarheid aan een stuk, onlangs door den minister voor Indie, aan den gouverneur vau Bombaij, lord Reaij (zooals men weet het oud lid der nederl. 2e Kamer baron Mackay) gezonden, in zake den beer Travers Crawford. Deze heer was beschuldigd vau als commissaris der centrale af- deeling van het presidentschap Bombaij zicb met omkoo perij afgegeven en op ongepaste wijze geld geleend te heb ben. De indiscbe regeering benoemde op verzoek van ge noemden gouverneur eene speciale commissie, om deze zaak te onderzoeken. Deze leverde haar rapport in maar de gouverneur, daarmede niet tevreden, liet door zijn raad nogmaals een onderzoek instellen en rapport uitbrengen. Hij zond daarop beide geheim gehouden rapporten aan den minister voor Indie te Londen. Uit het tbans openbaar gemaakte schrijven van den minister bljjkt, dat de speciale commissie den heer Crawford vrij- DOOK 64) De avond begon te vallen. Angela lag nog in een toestand van volslagen wanhoop op haar stoel zonder nog eigenlijk den geheelen omvang van het gebeurde te kennen. Het was al te verschrikkelijkZij riep onophoudelijk als een bang kind dat men alleen had gelaten, om Willy, wier zachtesteeds gelijkmatige kalmte alleen in staat scheen om haar het gevoel van volkomen hulpeloosheid te ontnemen. Blanche was in haar kamerzij zat bij het ven- ster, onbewegelijk met strakke oogen; op haar echoot lag een brief. Was het mogelijk! Knauer, die krank zinnige die dwaas Hjj stelde zioh voor als het ofler zijner liefde voor haar; als zij zijn brief goed begreep dan was hij dood Eene huivering overviel haar bij die gedachte. Zij meende hem vóór zich te zien met gebroken oogenbebloed en stijf Weg met die schrikbeelden harer verbeeldingZij had er geen schuld aan Had zij er hem dan toe aan gezet Had zij er iets van geweten Zij begon over de gevolgen na te denken. Als het zoo was was het dan niet het beste? Wat Knauer gedaau had, moest aan den dag komenop haar vader zou niet de minste smet kleven dat ten minste begreep Blanche nit den brief en met haar vader zou haar oude naamhaar gansche toekomst behouden blijven. Geen gevoel van medelijden vervulde haar hartals zij aan den doode dacht, het was alleen eene huivering, gesproken heelt van omkooperij, maar zeer stellig schuldig verklaard aan hoogst ongepaste handelingen bij het leeneu van geld. De gouverneur en zijn Raad hadden hem echter wel schuldig verklaard aan omkooperij. Deze beslissing, welke voor den gouverneur reeds niet aangenaam is, wordt voor hem nog onaangenamer door het volgende. Bij het verzamelen van getuigenissen om Crawford's schuld te bewijzen, schijnt hij eenige inland- sehe rechtersdie geld betaald hadden om hunne be trekking te krijgen te dien aanzien verklaringen te hebben laten afleggen, ouder belofte dat zij die betrekking niet zouden verliezen. De minister keurt thans ten sterkste af, dat mannen, die volgens hunne eigen ver klaring scbnldig aan omkooperij zijn ais rechters ge handhaafd zijn. Dit had niet moeten geschiedenmen bad ze desnoods kunnen beloveD, dat zij geldelijk voor het verlies hunner betrekking schadeloos gesteld zouden worden. Den gouverneur is nu gelaat, aan die inianrïsche rechters hunne betrekking te ontnemen. De Times keurt de houding van den gouvernear af en een ander blad ziet zijne verplaatsing naar elders zelfs tegemoet. Minister Salisbury trad den 23 als spreker op in eene bijeenkomst van conservatieve kiezers te Bristol hij wijdde in eene lange rede uit over de noodzake lijkheid van de versterking der vloot. Teu heftigste bestreed hij de Home-rule staatkunde welke slechts dienen kon om een vijandeiijken inval gemakkelijk te maken. ERANKRIJK. Het boulangistiscbe dagblad La Presse is dezer dagen in openbare veiling gekocht voor die haar daarbij overviel. Was het niet beter, als zij ook deze laatste herinnering aan hem maar vernietigde, vóórdat anderen die vonden, die er misscnien de neus aan zouden stooten Eindelijk stond zij met moeite opontstak licht en liet den brief langzaam verbranden terwijl de vlam begeerig aan het witte papier lekte, kreeg zij plotseling een gevoel alsof een ijskoude hand over haar zachte wangen streek en een scherpe tocht langs haar heen gleed. Sidderend liet zij het glimmende stukje, dat nog overgebleven was, op den grond vallen zij bleef er eenige oogenblikken strak op kijken, toen zette zjj den voet er op. Voorbijmaar toch verliet zij schnw als een misdadigster haar donkere kamerwaarin het haar plotseling ontzettend angstig te moede werd zij sloop naar haar moeder, wie Willy nog steeds met hare zor gen omringde. Na was haar zelfs het gezelschap harer zuster welkom. Het gerucht van hetgeen met de bank was gebeurd had zich snel verbreidhet was natuurlijk vergroot en verdraaid, zooals dat gewoonlijk gaat. Ook Giiutber vernam de ontzettende tijding, terwijl hij met een zijner kennissen aan het wandelen was. „De president gevangen genomen De Broeks ge ruïneerd De bank bestolen I" Zonder iets meer te zeggenkeerde hij zich om en sproDg in een vigelante. Verbluft zag de overbrenger van het belangwekkende nieuws hem na. „Wist je dan Diet, dat Giinther daar zijn hart heeft verloren vroeg do ander. „Als ik in zijn plaats was, zon ik er mij na maar nitdraaien als het half konmen kan toch niet weten. In ieder geval zijn znlke zaken gewoonlijk van zeer neteligen aard. Maar, naar ik Giinther ken, is hij in staatjuist ca het meisje te tronwen. Nu ze ziet er aard'g genoeg uit." bijna f 83000 door den heer Lagnerre, die het voor eigen rekening zal uitgeven. Den 21 is te Saint-Denis door de heeren Naquet en Déroulède weder een feestmaal gegeven, dat door on- geveer 1500 boulangisteu en tegenstanders van Bou- langer werd bijgewoond. De heer Naquet las eenen brief van den generaal voor, dat zeer slecht ging door het ramoer, dat de tegenstanders maakten. In dien, brief werd o.a. gezegd dat de tegen hem Boulanger genomen maatregelen niemand schrik zouden inboezemen. Daar de heeren die redevoeringen wensehten te hou den evenzeer in de rede werden gevallenwerd de bijeenkomst spoedig gesloten. Van republikeinsche zijde wordt opgemerktdat de 3 pets. schuld den 19 den h oogsten koers in deze eeuw bereikt heeftnamelijk 87.30 a 87.45. Het bezoek van den Koning aan den Keizer van Duitschland is op den 21 vastgesteld. De minister van financiën, de heer Weckerlo heeft met het oog op de verkiezingen zijn programma uiteen gezet. Onder de vraagstukken welke gedurende de laatste twee jaren het meest op den voorgrond traden en binnenkort tot eene oplossing moeten komen be- hooren in de eerste plaats de hervorming der geldmid delen, het herstel tus3chen ontvangsten en uitgaven op de begrooting, de ontwikkeling van het volk uit een soc?aal en económisch oogpunt en de volmaking der lands verdediging. Zoodra de omstandigheden het toelaten, zal de aangevoerde rente-vermindering ook worden uitgestrekt tot verschillende staatsschulden. Hij eindigde zijde rede met de aansporing, bij het volk vooral niet het denk beeld te helpen verspreiden dat Hongarije een zelf standig leger noodig heeft. Giinther had zich intusschen onverwijld naar de dames begeven. Er brandde nog geen licht in de prachtige, hem zoo welbekende zitkamer; hij zag sleohts onduidelijk de drie gedaanten die zich bij zijn binnenkomen naar hem omwendden, „Achbeste Giinther 1" jammerde Angela handen wringend. „Lieve, beste mevrouw, is het dus waar, wat men vertelt", vroeg hij zachtzich over haar heenbui- gende. „Waar? Alles is waar, gij kunt het u niet verschrik kelijker voorstellen Z;j hebben mijn man weggesleept; ons vermogen is weg." „Laat er u niet al te zeer door terneêrslaan nog is niets opgehelderd; voor het oogenblik schijnt misschien alles veel erger dan het is." Mevrouw van den Broek was opgesprongen en greep in haar wanhoop zijn arm. „Wat zegt gij daar ophelderen! Ach, beste Giinther, verlaat ons niet denk aan die arme Blanche help onsIk kan niet meer geregeld denken; het is te veel op eens Zij zonk op haar stoel terug en bedekte de oogen met haar zakdoek, De slag was voor haar zoo ontzettend dat zij zich geheel aan haar smart overgaf. „Verlaat gij ons nu ook nietGiinther", zeide zjj plotselingop angstigen toon een rijke schoonzoon scheen haar in dit doolhof het eenige redmiddel. „Ge looft gij dat Gert zijn ontslag zal moeten nemen Ach lieve God", riep zij op eens uit, „ik zal hier toeh niet nit moeten een goedkoopere woning moeten nemen Zoo hard kan het lot toch niet zijn Ik ben het mijn leven lang zoo geheel anders gewend geweest Zij begon weêr heftig te snikken onvatbaar voor allen troost en onverstandig als een klein kind. Niets dan klachten over haar man en bezorgdheid dat zij zich de gemakken des levens, waaraan zij zoo gehecht

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 1