No. 53 Een en Negentigste Jaargang. 1889. V R IJ D A G 3 MEI. ASSCHEPOETSTER Prijs der gewone Advertentiën: liftte teel <3eDeclte. Gemeente-Reiniging te Alkmaar. TE KOOP ongeveer 1000 kub. ei slordige FEIJÏXjIjETOM. H. SCHOBERT. RIOLEN. BniUntanD. BELGIE. In dit rijk loopen wedor geruchten over de verloving van prinses Clémentine met den ita- liaanschen kroonprins. FRANKRIJK. Den 28 is te Parijs een feestmaal gehouden van 250 personen ter eere van den 52 ver jaardag van Boulanger. ALKMAARSCHE COURANT. Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag-en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele rijk f 1, De 3 nummers f 0,06. Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERM*. COS- TER ZOON. PUIN liggende aan het afgesneden Kanaaivak. Te bevragen bjj den Directeur. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR Gezien de beschikkingen van den Commissaris des Konings in Noord-Holland van 16 April 1889, 5e afdeeling, Nos. 113/3330 en 3331 (Provinciale bladen Nos. 19 en 20), houdende bepaling van den tijd der uitgifte van de verklaringen van aangifte voor de personeele belasting en het recht van patent over den dienst van 1889/90 en art. 30, 2, le zinsnede der wet van 29 Maart 1833 (Staatsblad No. 4); Maken aan de ingezetenen dezer gemeente, onder herinnering aan de wet van 9 April 1869 (St.bl. No. 59) en in het bij zonder aan art. 7, bekend: dat de ontvanger der directe belastingen alhier aan hunne woningen, te beginnen met den 6 Mei e.k., zal doen bezorgen een inscbrijvingsbiljetinhoudende eene korte schets van de grondslagen der voornoemde belasting, zijnde: 1°. De Huurwaarde. 4°. Het Mobilair. 2°. - Deuren en Vensters. 5°. De Dienst- en Werkboden. 3°. Haardsteden. 6°. Paarden, waarbij aan ieder ingezeten de noodige vragen ter beantwoor ding worden voorgesteld en dat ingevuld van wege dien ont vanger wordt teruggehaald, te beginnen den 17 dier maand. Dat zij die bij bet bezorgen of het terughalen der bil jetten mochten zijn overgeslagen, zich in geen geval kan nen beroepen op zoodanig verzuimmaar integendeel gehouden zijn om de vereischte en behoorlijk ingevulde ver klaring vóór of uiterlijk op 24 Mei eerstkomende intedienen ten kantore des ontvangerswaar de biljetten ter invulling steeds verkrijgbaar zijn. Dat ieder gehouden isde aangifte te onderteekenenen in geval iemand niet kan schrijven, le doen invullen in tegen woordigheid van een derden persoondie de aangifte na voorlezing met den ontvanger ot zijn gemachtigde zal onder teekenen. Zij verwittigen voorts, dat als tegenschatters ingevolge bo venstaand wetsartikel zijn benoemd WIL L.EM VASB1NDER, PREDRIK HENDRIK RINGERS en GIJSBERTUS BAAS; dat de bevolking dezer gemeente, voor zooveel zij tot maat staf van sommige grondslagen der belasting dienen moet, be draagt een getal van 11880 personen, en dat bezwaarschriften tegen de belasting op het personeel en die op het patent, ingevolge art. 1 der wet van 4 April 1870 (Staatsblad No. 60), aan Gedeputeerde Staten van Noordhol land bebooren te worden ingediend, onder overlegging van een dubbel van het aanslagbiljet (tegen betaling van 5 eenten bij den ontvanger verkrijgbaar), binnen drie maanden na den dag der afkondiging van het kohierwaarop de aanslag voorkomt. Burgemeester en Wethouders vermanen de ingezetenen om met de meeste nauwkeurigheid binnen den bepaalden termijn hunne inschrijvingsbiljetten in te vullenter bevordering van den geregelden afloop der beschrijving en ter voorkoming van de toepassing der boeten en straffentegen valschheid en on nauwkeurigheid der invulling vastgesteld. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 30 April 1889. De Secretaris, NUHOUT VAN DER VEEN. DOOE 67) „Je vader heeft tegenover zijn familie onvergeeflijk veroorloof mij de uitdrukking lichtzinnig gehandeld; je hebt alle reden hem er een verwijt van te maken; maar ga niet te ver. Bedenk, dat hij zelf wel het meeat er onder lijdt en dat er van echande geen aprake kan zijn." „Van schande geen aprake?" barstte Gert uit. Kan je voor al wat mijn vader gedaan heeft, van den beginne af aan, een anderen naam vinden „Zóó mag een zoon n'et spreken", zeide Günther, op afkeurenden toon. „Bah geen oudera, geen kinderen Als de plichten aan de eene zijde slecht worden nagekomen, dan worden zij aan den anderen kant niet minder verwaarloosd en ik in bet bijzonder beb van den kant mijner ouders al heel weinig zorg ondervonden." „Daarover kan en wil ik niet oordeelen", zeide Günther, op bedarenden toon. „Ik ben om andere redenen hier gekomen. Hebt ge at over je naaste toe komst gedacht, Brook F" „Hoezoo was bet nauwelijks hoorbare antwoord terwijl hg zich afwendde. „Bij den toestand, waarin je familie voor het oogen- blik verkeertzul je op je gewone toelage wel niet meer kannen rekenen; je staat eebter bier bij een duur regiment kan ik je ook helpen met bet regelen van je zaken Met een zwaren zucht zonk Gert op een stoel en bracht de hand onder het hoofd. Hij gaf geen antwoord. BURGEMEESTER en WETHOUDERS vau ALKMAAR brengen ter algemeene kennis, dat krachtens de artikelen 193 en 194 der op 1 Mei in werking getreden algemeene politie verordening van 3 April 1.1., voortaan alle verzoekschriften om vergunning tot het afleiden van riolen op stratengrachten wateren of hoofdriolen of tot het verbreeden of verwijden van bestaande riolen en om goten, riolen of andere leidingen, door gemeentegrond loopendete herstellen of te vernieuwen niet meer aan den gemeenteraad, maar aan hen moeten worden gericht. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 2 Mei 1889. De Secretaris, NUHOUT VAN DER VEEN. In de Kamer heeft de regeering verklaard dat Belgie de uitnoodiging van Zwitserland beeft aange nomen om deel te nemen aan eene internationale bijeenkomst over de arbeidswetgeving. DUITSCHLAND. Do Landdag is den 30 des avonds te 8^ ure in eene vereenigde zitting van de beide Huizen met eene koninklijke boodschap gesloten. In de des middags gehouden vergadering van het Huis van afgevaardigden beklaagden zich de heeren Rio- kert en Richter namen3 de linkerzijde over die sluiting. Zij deden uitkomen van hoe weinig eerbied jegens de volksvertegenwoordiging de handelwijze getuigde om den nauwelijks bijeengekomen Landdag dadelijk weder huiswaarts te zenden. De Landdag was volgens den heer Richter eene parlementaire vergaderinggeene troepenafdeelingdie men her- en derwaarts bevelen kan. Hij opperde het vermoeden, dat de regeering haar ontwerp van belastinghervorming, welks niet-indiening de aanleiding was voor deze vervroegde sluiting, in por tefeuille hield, omdat zij vau de openbaarmaking van dat wetsontwerp een ongnnstigen indruk op de kiezers, bij de aanstaande verkiezingen voor Uen Rijksdag, vreesde. Den 30 is de tentoonstelling van voorwerpen ter voorkoming van ongelukken door den Keizer in tegen woordigheid van de Keizerin, de ministers, gevolmach tigden van den Bond en een aantal hooge staats- en hofbeambten geopend. De Keizer las eene rede voor, waarin hij de tentoonstelling met groote vreugde zeide te begroeten, de verdiensten van zijn keizerlijken groot vader ten opzichte van de voorzorgen voor bet belang der arbeiders in herinnering bracht en verklaarde zijne pogingen tot oplossing der maatschappelijke vraagstuk ken te willen voortzetten. Hij zeide dank aan allen, die medegewerkt hadden, vertoouende wat strekken kon om voor de veiligheid der werklieden en voor hunne be langen te zorgen. Hij verklaarde daarop de tentoon stelling voor geopend. Er werd met grooten geestdrift een driemaal herhaald „Leve de Keizer 1" aangeheven; het volkslied werd gezongen en daarna ging de Keizer met zijn stoet de tentoonstelling bezichtigen. „Je moet mij niet verkeerd begrijpen'', ging Günther, opstaande, voort, en hij legde zijn hand op Gert's schou der. „Ik weet immers bij ondervinding, hoe dat gaat en onder kameraden ik boud werkelijk wat van je." „Ik ben niet meer te heipen", zeide Gert met klank- looze stem, de handen voor zijne oogen brengende. „Alles, waaraan mijn hart hangtpositie naam de omgang met mijne kameraden alles is weg „Je ziet de zaken te donker in. Broek! Lieve hemel, je behoeft het niet erger te maken dan het ishet is al wel. „Günther 1" riep Gert, van zijn stoel opspringende, terwijl hij dicht voor bem ging staan, „noem het kind maar bij zijn naam Ik ben geen oud wijfje behoeft er voor mij geen doekjes om te winden. Mijn eer beeft door het gebeurde een knak, een gevoeligen knak ge kregen; er mag dan reden voor zijn of niet ik voor mij geloot bet niet maar een feit is het dat mijn vader in de armen van het gerecht gevallen is, voor korten of voor langeren tijd dat doet er niet toe. Ik schaam mij voor mijn kameraden ik kan mij niet meer onder hen vertoonen ik ben een paria en heb slechts te kiezen tusschen een kogel of Amerika 1" „Dwaasheid Je gaat nu veel te ver, Broek 1" „Er kleeft voortaan een smet op onzen naam „Waardoor? Ja, als je vader zijn vermogen verdub beld had, iu plaats van het te verliezen als hij zich iets anders te verwijten had dan alleen gebrek aan zaakkennis en lichtzinnigheid." „Om 't even hield Gert hardnekkig vol. „Dat zijn sophismen die bij jullie misschien opgaan maar bij ons laat men zich niet in met gezochte verontschuldi gingen, het feit alleen is voldoende, om mijn eer te brandmerken I" „Dat wordt toch al te erg", riep Günther die nu ook driftig werd „meent ge somsBroek dat jij een andere, een meer kwetsbare eer hebt dan ik? En ik zeg je, dat ik in jou plaats er geeu oogenblik over zou denken, dat mijn eer er bij op het spel stond. Denk De Nordd. Allg. Zeitung meldt omtrent het bezoek, door de afgevaardigden ter Samoa-bijeenkomst den 27 bij prins Bismarck afgelegd dat de amerikaansche ge volmachtigde, de heer Bates, zyn leedwezen betuigde, dat hij het bekende opstel in de Century-Magazine had gesebraven hij was toen nog niet bekend met zijne benoeming als afgevaardigde wist nog niets van het „Witte Boek", waarin de oprechte houding van Duitseh* laad werd aangetoond, en had nog te vergeefs getracht zijn opstel terug te nemen. Hij verklaarde verder, dat hij groote achting koesterde jegens het duitscbe volk waaraan Amerika zooveel verschuldigd was, en dat het zijn voornemen niet was geweest Duitsohland te krenken. Ten slotte sprak hij den wenech uit, dat zijne verklaring openbaar mocht worden gemaakt. LUXEMBURG. Den l des ochtends ontving de Hertog van Nassau een schrijven door den Koning Groothertog eigenhandig geteekend waarin hem dank gezegd werd voor de waarneming van het Regent schap en werd medegedeelddat de Koning- Groothertog op 3 Mei de regeering over bet Groot hertogdom weder in handen zou nemen. De Hertog verlaat den 2 des avonds het land hij heeft zijn leed wezen te kennen gegeven, de luxembnrgers te verlaten, wier sympathie hij had verworven. De Kamer zon den 2 vergaderen om mededeeling van een en ander te ontvangen. ENGELAND. Boulanger woonde den 29 de zit ting van bet Lagerhuis bij en nam na afloop deel aan een feestmaal, hem door de leiders der ierscbö oppositie aangeboden. Lagerhuis. Na eene beraadslaging van vijf uren is den 1 met 113 tegen 102 stemmen onder toejuichin gen der meerderheid het voorstel van den heer Smith aangenomen waarin de geldelijke maatregelen der in- discbe regeering betreffende den handel in alcohol en opium worden afgekeurd. Den 1 is te Parijs te ruim 2 uren des namiddags een hevig onweder met hagelslag losgebarten. In de stad was bet zoo donker, dat in de winkels en kantoren het licht moest worden ontstoken. De bliksem is geslagen in den Eifleltoren. In de kunstgalerij werd bet glazen dak hier en daar vernield tengevolge waarvan ver scheidene schilderijen door den hagel vernield werden; ITALIË. Pater Agostino is door den kardinaal vicaris ontboden, die bem eene strenge berisping heeft toegediend naar aanleiding zijner toespraak van den 23, waarin hij eene zegenbede voor den Koning en het italiaansche leger uitsprak. RUSLAND. Den 30 is eene wet afgekondigd, waarbij bepaald wordt, dat de nalatenschappen van vreemde onderdanen in het rijk aan dezelfde belasting liever aan je toekomstin plaats van je met zulke hersenschimmen bezig te houden." „Ik moet mijn ontslag vragen", zei Gert diep wan hopig „en och", voegde hij er bij, „het zou eigen- lijk maar het beste zijn, als ik op fransche manier afscheid nam van deze wereld al kan ik nu juist niet bewerendab het een bijzonder genot voor mij zou zijn. Er is nog genoeg in het leven te genieten. „Laten we ons dus nn maar eerBt bij dat afscheid houden", zei Günther, met een lichten glimlach, terwijl hij weder ging zitten. „Daarmede meen jullie, jongelui, al eeu heel heldenstuk te verrichten, zonder dat je bedenktdat het leven ginds je natnurlijk dan ook weinig anders dan doornen geven kan. En wat dan „Dan ga ik naar Amerika „Natuurlijk I Je zoudt ook naar Kamerun kannen gaan of een dergelijk oord. Wat wil je daar beginnen „Kellner of zoo iets, boer Dat is mij glad hetzelfde", ging Gert iets minder wanhopig voort. „Uit zulk hout als jij bent zijn ptecies de boeren gemaakt", merkte Günther op, met een sarcastischen blik op den zwierigen jongen offioier. „Maar, Broek, laat ons nu eens ernstig praten. Neem je mijn voor stel aan „Geld Neen 1" „Waarom niet?" vroeg Günther, door den toon ge troffen. „Omdat ik het je nooit nooit zon kunnen terng geven 1" „Is dat je eenige bezwaar?" „Ik heb al schalden", zei Gert aarzelend en bracht zijn de hand zoo aan zijn hoofd, dat van zijn gelaat wei nig te zien was. „Dat wist ik Dat wil zeggenik kan me dat best voorstellen." „Heel veel Ik ben vóór mijn tijd volwassen ge weest", zeide hij bitter. „Je beboefE er tegenover mij werkelijk geen doekjes om te winden

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 1