No. 55 Een en Negentigste Jaargang. 1889. WOENSDAG 8 MEI. ASSCHEPOETSTER Prijs der gewone Advertentiën: Dfficiiel (Öcbcclte. fiuttznl&ttb H. SCHOBERT. ENGELAND De liberale afgevaardigde Couy- beare is door de rechtbank van Falcarragh tot 3 masn- den gevangenisstraf veroordeeld wegens overtreding der iersche dwangwet. Hij is in hooger beroep gekomen. frankrijk. Toen den 5 des morgens te 12 uur president Carnofc het Elysée te Farijs verliet om zich naar Versailles te begeven, drong een persoon tusscnen de ruiters van het geleide door en loste een revolverschot op zijn rijtuig, dat den weg vervolgde waaruit men dadelijk opmaakte, dat de president niet gekwetst was. Hy werd onmiddelijk in hechtenis ge komen en naar den commissaris van politie gebracht waar hij verklaarde, genaamd te zijn Perrin 45 jaren oud, wachter aan eeu van de magazijnen der marine, en door deze handeling slechts de aandacht op zich te hebben willen vestigen, omdat hij het slachtoffer eener onrechtvaardigheid was. Zijn revolver was slechts met kiuit geladen. President Carnot, die door de menigte langs den feestelijk getooiden weg zeer toegejuicht werd, kwam te 1 uur te Sèvres aan en te 2 uur te Versailles, waar de burgemeester hem toesprak. De heeren Tirard eu Leroyer voerden het woord en noodigdeu den pre sident uit zijne stem te doen hooren om bij alle franschen aan te dringen op gemeenschappelijke samen werking ter voltooiing van het nationale werk, waarvan de voorvaderen den grondslag hebben gelegd. In de daarop door den president gehouden toespraak kwam o. a. het volgende voor ALKMAARSCHE COURANT. Deze Courant wordt Dinsdag-, Dondordag- en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80; franco door het geheele rijk f 1,—. De 3 nummers f 0,06. Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERM». COS- TER ZOON. De PASPOORTEN voor de manschappen der lich ting 1883 en zeemilitie 1884, zijn, voor zoovtr zij ontvangen zijnter beschikking ter gemeente secretarie voor de rechthebbende miliciens te Alkmaar. DOOE 69) „Dat doet zij niet stellig niet Leo Qünther staarde in gedachten verzonken in zijn glas. Waarop was zijn vermoeden gegrond Eigenlijk op niet veel anders dan op een paar in dronkenschap gesproken woorden. Scheven kon toenmaals ook wel hebben gebluft, Gert te goeder trouw gedwaald hebben. Daarbij kwam dat zijne ijdelbeid als man gestreeld werd bij Willy's stellige verzekering. Waarom zou eene vrouw niet beter weten wat er in een bart omgaat dan een man. „Dan ben ik zonder twijfel gebonden", was het resultaat zijner overdenkingen Willy is na tuurlijk zeker van haar zaak." „Laat ons nu naar huis gaan", zeide bij eindelijk met een diepen zucht, „maar nog iets, Willy, mijn hartelijken dank dat gij zoo openhartig met mij ge- Bproken bebt, ofschoon Een menscb is toch een vreemd schepsel wel waard, dat men hem de kroon der schepping noemt!" ging bij met galgenhumor voort. Onder één parapluie gingen zij, dicht naast elkander, de Frederikstraat door. Het was beiden zeer vreemd te moede. Alsof zij voor een smartelijk afscheid stonden, dat beiden een deel van hun hart moest kosten. Giinther voelde zeer goeddat Willy gelijk hadal straalde hem ook een ander beeld in al zijn glans tegen toch mocht hij er de hand niet meer naar uit- strekken. Waarom bad hij zoo lang gewacht, het was zijn eigen schuld. Evenmin viel het te ontkennen, dat hij met Blanche gruwelijk gecoquetteerd hadzoodat hij nu ten slotte haar wel vragen moest, wilde hy als eerlijk man bandelen. Eene diepe zucht ontsnapte BELGIE. By de den 4 te Doornik gehouden verkiezing van een lid voer den Senaat werd gekozen de beer van Lesberghe, liberaal, met 1703 tegen 1414 stemmen op den katholiek. De overleden afge vaardigde was niet liberaal. De te Brussel gevestigde franschen gaven den 5, ter herinnering aan de gebeurtenissen van 1789, een feest maal waaraan 500 personen deelnamen en waar groote geestdrift heerechte. DUITSCHLAND. Het vervolg van het Witte Boek over de Samoa-zaak bevat het rapport van den consul Knappe tot wederlegging van de berichten der amerikaansche bladen over de schending van eigendom van amerikaansche burgers bij het optreden der duitsche zeemacht. Verder komt daarin een verslag voor over den orkaan die van 15 tot 17 Maart gewoed beeft den toestand te Apia, het verbod van levering van sterken drank aan amerikaansche matrozen, door den consul der Vereenigde Staten uitgevaardigd en de daarop betrekking hebbende bekendmaking van laatstgenoemde. Vervolgens een rapport van den consul Knappe over den staatkundigen toe tand van Ap'a en de oneenig- beid tu8scben de aanhangers van Mataafa, welke zoo ver ging, dat eenige inwoners hem de gehoorzaamheid op zeiden en voor eigen rekening strooptochten op duitscne plantages ondernamen en daar geweld pleegden en eindelijk dat de handelingen der opstandelingen nood zaakten om de stellingen in de nabijheid dier plantages te verlaten. De Keizer en zijne gemalin kwamen den 5 te 8% uur te Kiel aan. Zij werden ontvangen door prins Hendrik, de vorsten van Hessen, Meiningen en Meck lenburg en door de vertegenwoordigers der burgerlijke overheid. Langs den weg naar het paleis stonden de leden der nijverheidsvereenigingen en de studenten met hnnne banieren op een rij geschaard. De volksmenigte begroette het keizerlijk paar met geestdrift. Des middags werd do doop aan den zoon van prins Hendrik toegediend. Bij dezo plechtigheid hield de keizer den jongen prins ten doop. Deze ontving de namen van Waldemar Wilhelm Ludwig Friedrich Vic tor Heinrich. Te Edinburg heeft men getracht eene volksstemming uit te lokken over het aanbieden van het eereburger schap dier stad aan deu heer Parnell, Aan de kiezers waren ongeveer 43000 briefkaarten gezonden, met ver zoek daarop in te vullen, ja of neen. Van de 21005 ingekomen antwoorden waren 17808 ontkennend. Lagerhuis. Den 1 werd een ontwerp van den heer Lawson, strekkende om de huurovereenkomsten in steden, die voor den duur van meer dan 20 jaren geslo ten wareu, ontbindbaar te verklaren, met 187 tegen 157 stemmen verworpen. Volgens dat ontwerp zou de huurder het recht krijgen om het perceel te laten schat ten en koopen, waardoor, volgens de voorstanders, de arbeidende klasse zeer zou worden bevoordeeld. De regeering verklaarde zich er tegen, omdat zij het onbil lijk vond jegens de eigenaars en omdat nog een rapport eener staatscommissie over dit onderwerp door het Huis behandeld moest worden. Den 4 heeft de heer Smith eene motie voorgesteld, waarin de door Engeland gevolgde staatkunde betref fende den handel in opium op China wordt afgekeurd. „Het is met diepe ontroering en het hart vervuld van dankbaarheid jegens onze voorvaderen dat ik de vertegenwoordigers der natie begroet. Onze eerste ge dachte moet gewijd zijn aan onze vaderen, die het goede tot stand brachten waarvan wij thans de vruchten genieten." Na een overzicht van den arbeid der Staten-Generaal en van de beginselen van 1789 te hebben gegeven zeide hij „De stichting der republiek zet de kroon op het werk, dat hier eene eeuw geleden begonnen werd. Zij hem bij die gedachte; bij beproefde met alle geweld in de stemming te komen van een toekomstig gelukkig echtgenoot, maar het gelukte hem niet. „Toch heeft Willy gelijk, dwaas die je bent!" was zijn laatste gedachte op dezen gedenkwaardigen dag. Het was vrij laat, toen Willy thuis kwam. In de huiskamer hoorde zij de stem van den president en het klagend gelnid van Angela; het was Willy niet doenlijk, om van avond nog meer over den tegenwoordigen stand van zaken te hooren. Niet uit gebrek aan belangstelling zeker niet maar sterker naturen dan de hare zouden gebukt gaan onder het offer, zooals door haar was gebracht, door den man, dien zij liefhad, in de armen barer zuster le voeren, en vreemd sinds zij zoo krachtig Blanche's liefde voor Güntherwaarvan zij in den laatsten tijd overtuigd was geweest had bepleit, kwam weder de oude twijfel bovec, of Blanche daarin werkelijk zoo onbaatzuchtig was, als ze zich wilde voordoen. Als een bladwaarmeê de wind zijn spel dreef, werd zij heen en weêr geslingerd; zij wist niet meer, wat goed of niet goed, plicht of noodzakelijkheid was en snel pinkte zij heimelijk de tranen weg, die haarterwijl zij de trap opging onwillekeurig in de oogen kwamenhet afscheid van Günther was zeer kort en koel geweest. „Hij is boos op mij", zeide zij bezorgd tot zich zelf „en omijn God ik meende toch dat het mijn plicht was Toen zjj op de logeerkamer kwam vond zij er, tot hare verbazing, Blanche, die in négligé, met een blauw atlassen dekentje over haar hoog opgetrokken knieën, voor den schoorsteenmantel zat met de oogeD op de deur gericht. „Waar ben je al dien tijd geweest?" vroeg rij Willy. „Bij Gert zti Willy aarzelend „Bij Gert Zoolang „Günther bracht hem een bezoekomdat wij ons bezorgd over hem maakten; hij zag er zoo ontsteld uit, toen bij bier was", vervolgde zij op vasten toon, terwijl zy baar hoed afzette „daarna ben ik met hem naar een restaurant geweest." is het doel, dat wij na heftige schokken hebben bereikt. De Republiek heeft voor goed een einde gemaakt aan het persoonlijk gezag. Ik doe daarbij een beroep op allen op de vertegenwoordigers der natie, op de groote staatslichamen op officieren en soldaten, op de grond leggers der werken van liefdadigheid, op schrijvers en kunstenaars een beroep dat door allen zal verhoord worden, namelijk op uwe vaderlandsliefde. Wat wij thans zijn, zijn wij verschuldigd aan hen die wij heden verheerlijken. Laat ons steeds bereid zijn hun werk te volmaken; verheffen wy ons boven alle nietige partij twisten 1 Laat ons onder de bescherming der Republiek, in verdraagzaamheid en eendracht, de onweerstaanbare kracht zoeken der eensgezinde volken. De plechtigheid, die wij thans vieren, moet bekroond worden door de verzoening van alle franschen." Na de receptie begaf de stoet zich naar bet park waar het publiek was toegelaten en Carnot levendig werd toegejuicht. Carnot keerde naar Parijs terug vergeield van de ministers en de voorzitters van Kamer en Senaat. Bij de aanvullingsverkiezingen voor de leden van den gemeenteraad te Saint-Oven verkregen de heeren Bou- ianger 1043, Laguerre en Naquet ieder 981 stemmen, loodat alle drie gekozen waren. Op de tegen-kandidaten waren 860 en 750 stemmen uitgebracht. President Carnot begaf zich den 6 te half twee naar het Champ de Mars in een rijtuig, a la daumont be spannen, door kurasaiers begeleid. De straten door welke de president reed, waren feestelijk getooid en overal werd bij door de talrijke menigte toegejuicht. Te 2 uur hud de officiesle opening der tentoonstel ling plaats. De minister-president, de heer Tirard, de eerste spreker, zeide dat de beduchtheid, welke som migen aanvankelijk omtrent de tentoonstelling koester den, verdwenen was dank zij der medewerking van Frankrijk en het buitenland. De uitkomsten overtroflen de verwachting eu de gewaardeerde medehulp van het buitenland droeg tot den glans dezer tentoonstelling ruimschoots bij. De vreemde regeeringen die niet otficieel deelnamen, hebben toch langs particulieren weg de pogingen van Frankrijk gesteund. De heer Tirard betuigde daarvoor zijn dank en zeide ten slotte „Wij zullen met vreugde aan de vreemde bezoekers eene feestelijke ontvangst bereiden. Wij willen bun het bewys leveren, dat het republikeinsche Frankrijk even gastvrij als gulhartig is en dat het den arbeid weet te eeren Daarop nam president Carnot het woord. Hij begon met eene verwelkoming van de arbeiders der geheele wereld en zeide verder: „De vreemdelingen zullen bier eene gastvrije stad vinden, die zich gelukkig acht hen in haar midden te ontvangen. Zij zullen zien welke waarde te hechten is aan den laster, uit bliuden harts tocht voortgesproten." Hij wees op de ontembare geestkracht, waarmede Irankrijk zich van de wreede beproevingen had hersteld. „Naar een restaurant?" Blanche's oogen fonkelden, haar lippen beefden. „Waarom niet", antwoordde Willy koel. „Nu, dat is juist weêr iets voor jou. Günther zal zich over je uaiviteitbij zich zelf, vroolijk genoeg gemaakt hebben. Een geroutineerd man als hij „Hij is een man van eer", zeide Willy met nadruk; „en wat hij mij voorslaat, dat kan ik blindelings doen." „O ja, ik vergat het 1 Je vriendschap „Spot niet! Mijn vriendschap voor Günther is sterker dan je denkt," „Noem de zaak toch bij den rechten naam je lietde!" lachte Blanche honend. „Ik bemin hem niet! Neen, ik bemin hem niet!" riep Willy op angstig afwerenden toon. „Je doet toch maar alle mogelijke moeite om zijne attentie te trekkenging Blanche met minachting voort. „De blikken, waarmeê je hem aanziet, de Deern 't mij niet kwalijk erg plompe coquetterieën wekken dikwijls mijn lachlust op. Deuk je dau dat wij blind zyn Willy zeide geen woord; zij ging op een stoel zitten, die eenigszins in het donker stond zoodat Blanche ten minste de smartelijke uitdrukking van haar gelaat ciet kon zien. „Maar ik zeg jedat al je moeite je niets zal helpen Ik ben er ook nog en zal niet dulden dat je mij ontneemt waarop ik mijn zinnen heb gezet Zij was opgesprongen en stond op het dikke haard kleedje, met hare bloote voeten en gebalde vuisten, door den rooden gloed van het vuur beschenen een kleine furie gelijk, voor hare zuster. „Ik zal hem je niet ontnemen ik weet, dat je hem lief hebt" zeide Willy bijna onhoorbaar. Blanche stiet een schel'en lach uit. „LiefdeLiefde Daar is geen sprake van I Ik wil hem trouwen, omdat hij rijk is en wij arm zijn geworden, ik heb geen lustom gebrek te lijden en mijne jonge jaren in ellende door te brengen." „En dat zeg je tegen mij?" riep Willy toornig

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 1