No. 56. Een en Negentigste Jaargang. 1889. V K IJ D A G 10 MEI. ASSCHEPOETSTER Prijs der gewone Advertentiën; ©ffieiiel (Bcbeelte, XtaiUttlAub. DUITSCHLAND. De Staatscourant maakt een u tvoerig verslag openbaar over het verhoor, den inspec teur van politie Wohlgemuth aan het departement van bui- tenlandsche zaken afgenomen. Hij heeft daarin verklarin gen afgelegd omtrent het aanknoopen zijner verstandhou ding met den heer Lutz, die brieven van Liebknecht en van de hoofdleiders der socialisten vertoonde en zich bereid verklaarde inlichtingen over de socialistische beweging te geven. De beer Wohlgemuth bad den heer Lutz verboden rechtstreeks tot woelingen uit te lokken. Wel gaf bij toe, in een brief aan Lutz gezegd te hebben „houd mij steeds op de hoogte eu woel er maar lustig op los." Maar met die woorden had hij niet tot agiteeren willen opwekken maar Lutz slechts willen aansporen, om zijne inlichtingen uit alle hoeken bijeen te brengen. In zijn eerste gesprek met Lutz waren beiden dan ook van oordeel geweestdat alle tot woelingen opwekkende werkzaamheid moest uitgeslo ten zijn. Het verraad van Lutz was kennelijk in overleg met de overheden te Rheinfeldeu geschied. Dit bleek reeds hieruit, dat zijne inhechtenisneming plaats had, toen bij nog maar drie minuten met Lutz gesproken had, alsmede hieruitdat de overheidspersoon reeds bij het eerste verhoor op een pakket door hem aan Lutz geschreven brieven gewezen had die hem echter den volgenden dag, als eerst pas bij de huiszoeking bij Lutz gevoüden, waren voorgelegd. Eindelijk nog hieruit, dat Lutz wel met hem in hechtenis genomen, maar terstond we der vrijgelaten was. Hij was te Rheinfelden als een gemeen Jb 'g-tTTTT .T .-FT:nr«r->TVT1 H. SCHOBERT. ITALIË. In de Kamer heeft den 8 de interpel latie omtrent Massoeah plaats gehad. De minister-pre sident Crispi heefc geantwoord dat de regeoring geene verovering beoogt maar dat men haar vrij moed laten in de keuze der middelen welke zij geschikt acht. Hij ontkende verder nadrukkelijk, dat oneeDigbeid in het kabinet zou heerscben. £»imiculAt>b STATEN-GENERAAL. Tweede Kamer. HkMAARSCHG COURANT. Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag-en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80; franco door het geheele rijk f 1, De 3 nummers f 0,06. Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HEEM». COS- TER ZOON. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR noodij^en de ingezetenen beleefdelijk uit, op 12 Hei e k. door het uitsteken der vlaggen van hunne belangstel ling te doen blijken in het heugelijk feest der -lOjarigc regeering van 'Ma. II. onzen gecerbledigden !4oning. Burgemeester en Wethouders voornoemd. Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 9 Mei 1889. De Secretaris, NUHOUT VAN DER VEEN. Lijst van brieven, waarvan de geadresseerden onbekend zijn, verzonden gedurende de le helft der maand Apail 1889. Gouwe, H. Maijkels, Amsterdam; J. Engelenburg, Arnhem; Wed. Bos, 's GravenhageBeske, Van Bergen: D. van der ScheurBergen. Van Petten.: Du Pery CoAmsterdam. Van Rustenburg: JH. KleiBenschop. Van Schermerborn: B. HaartRotterdam. DOOE 70) Gert knikte. Onwillekeurig spitste hij de ooren; want het was hem reeds opgevallen, dat Treitel buitengewoon kalm was onder het geval en nog geen oogenblik over zijn verloren geld aan het jammeren was geweest, „Het ia een eerlijke zaak en u kunt er eens over denken, baron." Gert haalde ongeduldig de schouders op. „Vooruit nu maar 1" „Trouwt u, baron trouwt u een rijk meisje." Gert sprong op. Hij lachte hartelijk. „Is dat alles wat je mij teraden weet? Wie wil een officier hebben, d;e zóó tot over zijne ooren in schulden steekt, als ik „Laat dat maar aan mij over", zeide Treitel met een snellen zijdelingschen blik. „Alle duivels, wil je iu allen ernst als koppelaar optreden Gert liep weder heen en weêr. „Daar heb ik verduiveld weinig lust in. Heeft zij een bochel of leepoogen of slagtanden of een ander sieraad dat zij een huwelijk met mij zoo duur betalen wil?" „Niets van dat alles! Het is een jong, aardig, zeer beschaafd meisje, dat ik voor u op bet oog heb, baron. Van den zomer pas van de kostschool gekomen; nu is zij met haar vader te Parijs. Schat- en schatrijk luitenant." „Zoo! En hoe kom je aan dat goudviscbje „Dat is mijn geheim. Alleen mag ik n welvertellen, dat haar vader met n wegloopt. Hij zal grilweg uw schulden betalen hij is een eerlijk man - zijn geld misdadiger behandeld de directeur van politie te Aar- gau had zelfs zijn sleutelring een dievenwerktuig ge noemd en hem op de schandelijkste wijze verdacht gemaakt. In het kolendistrict Gelsenkircben in Westfalen is eene ernstige werkstaking uitgebroken die zich reeds tot Bochum en Essen heeft uitgebreid. De werkstakers hebben glazen ingegooid en de politie met steenen en revolvers aangevallen, waardoor eenige personen gewond zijn. Uit Munster zijn daarop troepen ontboden om de politie te helpen. ENGELAND. Lagerhuis- Den 6 stelde de heer Atherley voor, dat het Huis zich zou verdagen, om onderzoek te doen naar de houding der politie te Falcarrngh bij de inhech tenisneming van Harrison en bij de vervolging tegen Conybeare. Dit voorstel werd na verdediging door den heer A. Balfour verworpen met 253 tegen 195 stemmen, De heer Hamilton stelle de tweede lezing voor van het ontwerp tot uitbreiding der vloot de heer Labouchère vroeg daarentegen de verwerping. Met 277 tegen 136 stemmen werd den 7 het wets ontwerp tot versterking der vloot bij tweede lezing aangenomen. FRANKRIJK. Bij de opening der tentoonstel ling was geen enkel boulangist tegenwoordig. Ook de gezanten van de voornaamste rijken waren afwezig. Zitting van den 8. Besloten wordt na de boterwet in de sectiën te onderzoeken verschillende ontwerpeno.a. betreffende de verlenging van den diensttijd der milieiens, het voorstel-Seyffardt, de consig natiekas en de voortzetting der arbeidsenquete. Aan de orde is het voorstel van 10 ledenom de school wet ter onderzoek te verzenden aan eene commissie van voor bereiding. De heer R o 11 had voorshands niet veel geneigdheid voor dit voorstel te stemmen. Het geeft een démenti aan de toe lichting der regeering, die volstrekt geen diep ingrijpend ka rakter aan het ontwerp gaf, waarom alleen de bijzondere com missie kan worden ingesteld. De heer de Savornin Lohman juichte het voorstel toe met het oog op eene betere voorbereiding van het ontwerp dan in de laatste tijden wetsontwerpen hier hebben gevonden. Door aanneming van het voorstel krijgt men eene commissie, die studie van de zaak heeft gemaakt en bij de algemeene be raadslaging niet in zoovele onderdeelen behoeft te treden. Als deze week de leiddraad wordt vastgesteld, kan de volgende heeft hij eerlijk verdiend zijne dochter mag natuurlijk van niets weten." „En hoe kent die „eerlijke man" mij vroeg Gert wantrouwend. „Ik heb hem uw portret laten zien, luitenant." „Duizend bommen en granaten!" vloekte Gert. „Ja, men heeft zoo zijne relatiën", zei Tieitel met een fijn lachje, „ik heb de geheele zaak wel zien aan komen, daarom heb ik de noodige voorzorgen genomen." „Je moest je schamen, voor koppelaar te spelen De zwierige jonge handelsman trok de schouders op. „Het iB een zaak, zooals iedere andere, baron. De uwe is, de menscben te vermoorden, als er oorlog komt, de mijne, huwelijken tot stand te brengen, om den staat voor uitsterven te behoeden iedereen doet het om er wat meê te verdienen. Een aardig vrouwtje is toch wezenlijk aangenamer, dan een onzekere positie en als ik u nu help, ben ik zelf ook geholpen." Gert stond aan het venstermet den mg naar Treitel; hij gaf geen antwoord. „Wat zult u beginnen", ging Treitel met nadruk voort, „als u uw ontslag neemt? Werken? Dat kant u zelf niet gelooven. Stalmeester misschien by den een of anderen grooten mijnheer? Dat zou wel eens te veel voor uw trots kunnen zijn. Blijf hier, mijnheer de baron laat mij voor alles zorgen tot nw huwelijk is mijn beurs tot uwe beschikking evenals tot nu het geval was," O wat klonk het verleidelijk voor iemand die zich reeds als verloren had beschouwd Kon hij er weerstand aan bieden? Treitel bad maar al te zeer gelijk. Wat moest er van hem worden Evenals Scheven iemand zonder middel van bestaan Moest hij afstand doen van al zijne hem onmisbaar geworden gewoonten van zijne kameraden van zijne familie zijn eergevoel kreeg het bij ai die herinneringen zwaar te verant woorden. Waar kwam het dan ook eigenlijk maar op neêr op een ruilhandel met het eenige wat hij nog bezatzijn naam zijn persoon week reeds het seetieonderzoek plaats hebbendan kan da commissie met moed aan 't werk tijgen en vooraf alles met de regeering bespreken-. De heer van der Loeff doet uitkomendat de heer Lobman den heer Roëll onbeantwoord heeft gelatendie er op wees dat wij hier geen voorstel van diep ingrijpenden aard hebben. Wel beweert de lieer Lohman, dat eene commissie van voorbereiding zooveel sneller arbeidt. Dit is eene groote dwaling. Van seetiearbeid in de volgende week over de schoolwet kan geen sprake zijn en dat de bijzondere werkwijze algemeene beraadslagingen over de schoolwet zou uitsparen, is waarlijk niet, te denken. De heer Schaepman begrijpt niet, dat het voorstel niet diep-ingrijpend wordt genoemd, terwijl men in een adres be weert dat het zoo moeielijk is een leiddraad vast te stellen. Ieder voor zich heeft reeds een leiddraad voor zich zelf vast gesteld. Vertraging kan bij aanneming van het voorstel niet verwacht worden. Men ziet het bij de pensioenwet hoe lang de gewone werkwijze duurt. Het voorstel is gedaan in een geest van verzoening en hij hooptdat het geene vijandige stemming zal uitlokken. De heer Farneombe Sanders is tegen het voorstel. Het wetsontwerp is van zuiver staatkundigen aard en tracht eene staatkundige modus vivendi te vinden en nu meent hijdat de gewone werkwijze veel spoediger tot overeenstemming kan leiden dan eene bijzondere. De heer Roëll wijst er nog op, dat, door de buitengewone werkwijzeop het ontwerp het karakter van diep ingrijpenden aard wordt gedrukt en het bij de geheele behandeling behoudt. Dat de sectiën toevallig eenzijdig zijn samengesteld, is onver schillig voor de beoordeeling van het voorstel. Het voorstel om eene bijzondere commissie tot voorbereiding van het onderzoek der schoolwetwijziging te benoemen, wordt daarna aangenomen met 48 tegen 40 stemmen. Tegen stemden alle liberalen en de heer Domela Nieuwenhuis. Na de pauze benoemde de Voorzitter tot leden der com missie van voorbereiding de heeren Lobman, van der Loeff, Schaepman, Roëll en Vermeulen. Daarna werd de beraadslaging over de boterwet voort gezet, welke niet veel nieuws opleverde. Alleen gaf de heer Domela Nieuwenhuis rekenschap van zijn gevoelen. Hij betoogde, dat men bij dit ontwerp, evenmin als bij alle hier behandelde wetten, niet doordringt tot de oorzaak van het kwaad. Zal door dit ontwerp alle bedrog in den boter- handel verdwijnen? Zeker niet. Tegen de uitzonderingswet op zich zelf tot bestrijding van misbruiken in den handel heeft hij niets, al meent hij, dat het knoeien een integreerend bestanddeel der tegenwoordige maatschappij is. Ons geheel maatschappelijk stelsel steunt op bedrog en knoeierij. Alle handel is feitelijk afzetterij en knoeierij. In den boterhandel werd en wordt geknoeid. Waarom? Omdat de boeren moeten knoeien, willen ze in hun onderhoud voorzien. De kleine boeren gaan langzamerhand onder, ze moeten meer betalen, dan ze uit den grond kunnen halen. De grondeigenaars, hypotheekgevers en hypotheekhouders zijn de eigenlijke oorzaken, dat de boer knoeit. De grootste plaag voor den boer is de grondeigenaar. (Algemeen gelach.) Zoolang men dat kwaad niet durft aan tasten, zal deze wet weinig helpen. De kleine boeren zijn onverschillig over de wet, de groote boeren hebben zich er warmer om gemaakt. Al zal de scheikunde, naar zijne meening, wel nieuwe knoeierijen mogelijk maken, hij vindt toch iets goed in de wet, nl. dat elke waar haren juisten naam zal dragen. Nadat de ministers van waterstaat en justitie het standpunt der regeering uiteengezet en verschillende bedenkingen beant woord hadden, is met 55 tegen 27 stemmen, op voorstel van den heer van Kerkwijk, de algemeene beraadslaging gesloten en de behandeling van artikel 1 met de daarop ingediende amendementen aangevangen. Zijne vingers omklemden krampachtig de gouden tressen van zijn uniformjaszij hielden hem vast met onweerstaanbare kracht; hij kon zonder de uniform niet leven het was hem niet mogelijk En als hij haar behield, deed bij niets verkeerde, integendeel in de oogen der wereld was het een verstandige zet en iedereen zou hem er om benijden. Nog eens kwam zijn beter ik met vernieuwde kracht in hem naar boven het was de laatste wegstervende illucia van een neiging des harten. Waarom wilde hij het ook zooveel beter hebben dan zoovelen zijner ka meraden „Het z(j zoo Treitel 1" zeide hij zich haastig om- keerende, met hoogrood gelaat, „Ik neem je voorstel aan." De geroutineerde man van zaken sloeg voorzichtig een stofje van zijn glanzenden cylinder. „Dat doet my geDoegen, baron. Om uwentwil doet het mij inderdaad veel genoegen! Het zou toch eeuwig jammer zijn geweest! Zoo'n kranig officier als u „Houd je moud maar Het is al welDe overeen komst is gesloten daar is bet meê uit", viel Gert hem haastig in de rede ieder verder woord deed hem pijnlijk aan. „Neem je maatregelen verkoop mij aan de meestbiedende maar kom niet eerder weêr terug, voordat de zaak beklonken is boor je 1 Ik heb geen lust mij iu bijzonderheden met de zaak in te laten." „U zult er wel anders over loeren denken metter tijdmijnbeer de baron", zeide Treitel met een fijn lachje. „Een zorgeloos, weelderig leven is waarlijk niet te versmaden, 't Is het fondament van een gelukkig bestaan. Over een jaar spreken wij elkaar nader, mijn heer de baron 1" „Verkocht! Verkocht!" steunde Gert, na Treitel's vertrek hij zat met de hand onder bet hoofd en de oogen strak op het tapijt gericht, ,,'t Is eene laf beid en toch als ik nog eens voor hetzelfde alternatief werd gesteld zou ik niet anders bandelen het is nu eenmaal het gevolg van ons leven, van onze opvoeding, Gat het ons aan moed ontbreekt om den strijd met het

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 1