ütuucuUuÖ. derlandsche Rundvee-Staicboek, afdeeling hl oordholland, den 8 Mei ie Hoorn gehouden, waren ongeveer 25 leden tegenwoordig. De Hoorusche Ct. meldt daaromtrent ongeveer het volgende Den 9 zijn te Koog aan de Zaan by het plaatsen van eenen nieuwen ketel in de stoomoliefabriek de Eeus twee werklieden bekneld geraakt tusschen den muur en den zwaren, vooruitschuivenden ketel. Van den één werd de borstkas ingedrukt, zoodat hij ruim een uur later bezweek de ander werd vrij ernst'g aan den schouder gewond. stegen van 94 tot 96 pet. en die van suiker Tan 93 9 tot 96.5 pet. De gemiddelde staat van zomergerst is 96.9 pet. EGYPTE- Volgens een gerucht, hebben de Der- wiachen de Abyesiniërs bij Galaba verslagen laatstge noemden vluchtten met aanmerkelijke verliezen en men wil, dat Bas Aloela gesneuveld is. Uit Wadihalfa wordt gemeld, dat de afdeeling ruiterij, den 10 uitgezonden om den Derwiscben den terugtocht af te snijden, onverrichter zake is teruggekomen. In de vergadering van de vereeniging het TÏ0- De voorzitter, de heer Groneman drukt, in zijn ope ningswoord, zijn leedwezen uit over de weinig talrijke opkomst der leden. In den tegenwoordigen tijd, nu zoovele kooplieden uit Zuid-Amerika ons vee zoeken en koopen had spr, verwachtdat meerderen blijk van belangstelling zouden gegeven hebben, door eene ver gadering bij te wonen die gehouden wordt in het cen trum van het oude West-Friesland steeds zoo beroemd om de uitstekende hoedanigheden van zijn vee. .Niette min hoopte spr,, dst ook deze bijeenkomst aan het doel der vereeniging veredeling van ons vee, bevorderlijk mocht zyn. Nadat de notulen der vorige vergadering zijn gelezen en goedgekeurd deelt de voorzitter mededat zijn ingekomen de volgende stokken a. een schrijven van het hoofdbestuur der vereeniging betreffende de punten die voor de algemeene ver gadering zijD opgegeven door de afdeeling „Noord- holland" en die op den beschrijvingsbrief voor die vergadering gebracht zijn b. idem van den heer J. Wit te Midwoud, die verhinderd was deze vergadering bij te wonen c, idem van den heer E. D. Kaan te Wienngerwaard die de benoeming aanneemt, welke in de vorige vergadering plaats bad; d, idem van den heer flengeveld hoofd-inspecteur der vereeniging die verhinderd deze bijeenkomst bij te wonen zijn gevoelens omtrent punten die op den beschrijvingsbrief voorkomen, schriftelijk kenbaar maakt. Welke mededeelingen voor kennisgeving worden aan genomen. Uit het verslagdoor den secretaris uitgebracht bleek o. a,, dat in het bestuur in het afgeloopen jaar geene veranderingen hadden piaats gehad; dat op 1 Janu ari 1888 de vereeniging I eerelid, 15 begunstigers en 738 gewone leden telde en ultimo 1889 deze cijfers respec tievelijk waren gekomen op 1, 14 en 651; het aantal in schrijvingen bedragen bad 291, waarvan er 173 in het voorjaar, 15 in het najaar en 103 tusschentijds plaats hadden de ontvangsten bedroegen f 1727,35 de uit gaven 1044,96%, zoodat de kas een batig saldo be vatte van 682,36%. VolgenB den beschrijvingsbrief meest daarop in be handeling komen het verzoek om machtiging aan het bestuur, om aan de Veieeciging tot ontwikkeling van den landbouw in Hollands Noorderkwartier, uit de kas der afdeeling af te dragen de som van 250, ten einde de inzending van noordhollandsch vee naar de tentoonstelling van Windsor te steunen. De Voorzitter twijfelt er niet aanof de vergadering zou de gevraagde machtiging hebben ver leend indien de inzending plaats had kunnen hebben. Toch is deze nog niet geheel onmogelijk. De minister tochdie slechts door een telegrafische mededeeiing van het verbod had kennis gekregen, had in de Eerste Kamer verzekerddat er ernstige pogingen zouden worden aangewend om verandering in het genomen „Welkom, tante Malwine Kom maar binnen, tante." „Het is aardig van je, dat je mij a! aan mijn kloppen herkent." Freule van Malknitz trad met al de pracht barer korte rokken en haar rooden neus over den drempel, ,,'t Is ten minste een teekendat je mij liever ziet komen, dan gaan." „Zijn er dan werkelijk, die er anders over denken?" vroeg Isa schalks. „Ik verdenk er Giiuther sterk van; hij maakt, in den laatsten tijd een geweldigen omwegals hij mij ziet aankomen. Dat is natuurlijk Willy's schuld Ja, jij Zie mij maar niet zoo onnoozel aan het is toch zoo. Waarom ontwijk je bem voortdurendsinds hij uit Spanje terug is „Ik ontwijk hem niet", zeide Willy en legde een mutsje, dat juist af was, bij Isa ncêr. „Nu, het raakt mijn koude kleêren niet; zij mogen, wat mij betreft, naar den duivel loopen, die mannen", zeide freule van Malknitzterwijl zij de banden van haar hoed losstrikte. „Ik ben er niet slecht bij gevaren, dat weet ik welal is Isa bet natuurlijk niet met mij eens. Dat behoef je mij niet te zeggenmijn kind. Haal mij na eerst een glas melk; ik heb een dorst als een paard." Vlug als een wezel snelde Isa heen. „Er zit pit in dat kleine ding", zeide Malwine van Malknitz, terwijl ze haar nazag, „niettegenstaande die goede Maurice en zijne vrouw haar ouders zijn. Het is daarom dubbel wonder. Heb je tijding van je familie?" „Ik weet alleen, dat het Angela en .Blanche in Eorne zeer goed bevaltzij hebben in lang niets van zich laten booren en papa met hem gaat het goed, voor zoover ik weet." „Wat doet bij tegenwoordig „Hij heeft zich bij een hongaarschen vorst aange sloten; voor zoover ik weet, zijn zij nu in Egypte." „Maakt hij niet weder nieuwe plannen „Ik geloof bet wel hij schreef er tenminste iets van", zeide Willy aarzelend. „Daar heb je het al, kindliefdat zit er nu eenmaal ingeroest zeide freule van Malknitz, hoofdschuddend. „Maar hoe heb ik het na met mij zelf wat wilde besluit te brengen. De voorzitter van Hollands Noor derkwartier is, naar spr. vernomen heeft, op ditoogen blik in Engeland en zon wel eveneens al het mogelijke doen om intrekking van liet besluit te verkrijgen. Wan neer nu de leden de gevraagde som toestonden dan zou later, bij een onverhoopt gunstige wending, geene nieuwe vergadering meer daarvoor belegd behoeven te worden. De heer jhr. mr. P. van Foreest heeft in de N. Eott. Ct. gelezen, dat de consul Maas eene afzonderlijke kleine tentoonstelling wil organiseeren van hollandseh vee. Eenige nadere inlichtingen dienaangaande zouden hem zeer welkom zijn. De V oorzitter heeft van dit voornemen niets vernomen hij vraagt machtiging voor het bestuur, om naar bevind van zaken te handelen, die daarop met algemeene stemmen wordt verleend. In de pauze worden benoemd tot leden der commissie voor het onderzoek der rekening over dit en de be grooting voor het volgende jaar, de heeren Oostwoud Wijdenes, jhr. mr. P. van Foreest en de Boeren wordt tot plaats voor de volgende afdeelings-vergadeiing aan gewezen, met 13 stemmen, Amsterdam. Van de punten van beschrijving voor de algemeene vergadering der Vereeniging te Amsterdam op den 13 Mei a.t., gaven de eerste punten geen aanleiding tot discussie bij het derde echter ontstond eenig verschil tusschen do heeren Groneman en Breebaart. Het betrof bet voorstel der afdeeling Noordholland „De afdeeling Noordholland stelt voor, om zoodanige wijzigingen te brengen in de bepalingen omtrent het geven van uittreksels uit de kalverenboeken, dat daar door de bezwaren van den handel tot da geringste almeting worden teruggebracht." Bij stemming werd besloten, een voorstel te doen tot de uitgave van een bjjboek, waarin stiereu beneden het jaar en vrouwelijke runderen, die nog niet gekalfd hebben, zullen worden opgenomen. Een voorstel van den heer de Boer, om de jaar wedde van den hoofd-inspecteur te verminderen, nu diens werkzaamheden veel minder ziin geworden, werd ingetroikeu nadat de heer Groneman gewezen had op de zeer groote verplichtingen, die de v reeniging aan haren hoofd-inspectenr heeft. Na behandeling der punten van beschrijving, had niemand iets in het midden te brengen zoodat de Voorzitter met een woord van dank de vergade ring sloot. Den 8 heeft de algemeene vergadering van leden der vereeniging van burgemeesters en secretarissen in Limburg met algemeene stemmen besloten tot onder steuning van het adres der Nederl. Vereeniging voor gemeente-belangen, om in de ontworpen pensioenwet ook burgemeesters, secretarissen, gemeente-ontvangers en hunne weduwen en weezen op te nemen. Het bestuur der Zuiderzee-vereeniging heeft het voor het onderzoek benoodigde bedrag van f 125.000 bijeengekregenaan den gemeenteraad van Amster dam is den 8 uitkeering gevraagd van de toegezegde bij irage. Uit het jaarverslag van het Genootschap tot zede lijke verbetering van gevangenen is gebleken, dat de agentschappen te Woubrngge en te Enkhuizen verloren zijn en te Scheveningen een correspondentschap gewon nen is. Het ledental daalde van 2558 tot 2426. In 1888 werden 3208 gevangenen ontslagen tegen 3044 in 1887. De ontvangsten bedroegen f 18513, de uitgaven 13983, waarvan f 12503 voor gevangenen en ontsla genen. De algemeene vergadering besloot den 9 aan de regeering te verzoeken, de ontslagenen uit de ge vangenissen op hare kosten naar hun domicilie te vervoeren en verwierp met 20 tegen 18 stemmen het voorstel Botterdam om bij de regeering aan te dringen op uitbreiding van het vakonderwijs in de gevangenissen. Het voorstel werd daarop naar de afdeelingen verzonden om later besproken te worden. Den 8 is te Kollum de inrichting voor werkver- ik je ook weder vertellen? Ah ja, toen ik van het landgoed naar hier kwam, ik ben namelijk eeret bij jou geweest, ontmoette ik een besteller met een brief voor je." „Voor mij Van wien kan dat zijn vroeg Willy hevig verschriktwant een vreeselijke angstwaarvan niemand eenig vermoeden had pijnigde haar dikwijls in stilte. „Je behoeft er je niet langer het hoofd meê te breken, daar komt hij reeds." Inderdaad vertoonde zich de pet met rooden rand van een postbode voor de vensters van de pastorie juist toen Isa met de melk terugkwam. Waarom klopte Willy's hart zoo angstig alsof er eeu onheil dreigde Het kon immers wel van haar vader of van Angela zijn Zij was al buiten. „Aangeteekend wil u even toekenon als 't u belieft", vroeg de man beleefd. Werktuigelijk voldeed zij aan dit verzoek. Angstig keek zij naar den brief, die op een hoek van de tafel lag, poststempel Berlijn, het schrift was haar onbekend. „Zottin die ik ben", zeide zij eindelijk, na een kort besluit. Haastig greep zij den brief, scheurde het cou vert los, begon te lezen en viel op een stoel neêr, een onmacht nabij. Zij schreide of snikte nietzonder eenig geluid te gevenstaarde zij strak op den onge- lukkigen brief. Langzamerhand begonnen bare handen te beven, al heviger en heviger; het was haar alsof de letters begonnen te gloeien en zich door haar oogen in haar hoofd drongen om daar voor altijd te blijven branden. Opzegging opzegging van bet kapitaal van tweehonderdduizend gulden, betaalbaar, onder borg tocht van de bank en Maurice van den Broek, binnen zes weken na gedane opzegging. Het was nu baif April, in het laatst van Mei moest het geld er dus zijn; maar hoe hoe De brief viel op den grond, haar hoofd zonk in haar handen en voor het eerst, sinds zij hare familie had teiuggevonden, vervulden bitterheid en verontwaardiging haar gansche ziel zonder zicb door piëteit of vergoe lijking te laten bedwingen. Haar familie! Wat was zij schaffing afgebrand, even nadat de arbeiders het gebouw verlaten hadden. Den 9 des nachts is op den Ginnekenschen Steen weg te Breda een voerman onder het voertuig geraakt, waarmede hjj boomen vervoerde, ten gevolge waarvan hjj op de plaats dood bieel. De gemeenteraad van PurtDGreild. heeft den 10 besloten, aan mej. M. van Nienes op haar verzoek eervol ontslag te vorleenen als onderwijzeres aan de burgerschool, met ingang van den 15 en aan het be stuur der gecommitteerden over de zes steden te be richten dat de gemeente Purmerend de bestaande overeenkomst met 5 jaren wenscht te verlengen. Den 10 is eene voor de ansjovisvangst bestemde boot, welke des morgens te 3 uren uitgegaan was, om de netten in te halen, omgeslagen, met het gevolg, dat ééa visscher, P. Brouwer, verdronk zijn zwager Jb. Vos, die mede aan boord was, werd gered door een Marker visscher. Den 10 is te Velp eene boerderij door den bliksem afgebrand. Den 11 is de nieuwbenoemde burgemeester van KOBdijk de heer H, Lammerschaag met eenige feestelijkheid in het dorp ingehaald en op bet raadhuis verwelkomd, bij monde van den oudsten wethouder, den heer C. Bos. In den nacht van den 11 op den 12 hebben eenige personen zich toegang weten te verschaffen tot den toren te 's Gravenhage en da groote oranje vlag, die er was uitgehangen, verwisseld voor een roode vlag met opruiend opschrift. In de sche mering werd dit door een postbode bemerkt, waar door raeds vroeg in den ochtend de verwisseling on gedaan gemaakt kon worden. De indringers hadden een stak van eeu vatschen sleutel in het slot laten steken. Daar de voor een feestviering op 12 Mei te Kolhorn beschikbare gelden niet voldoende waren, werd besloten dien dag geen feest te houden, maar dit te doen, evenals het vorige jaar, op Prinaessedag, en wel voor de schoolkinderen. Den 12 getugden dan ook alleen de allerwege uitgestoken vlaggen, dat ook daar de dag nief onopgemerkt bleef. Eenigen lieden was dit echter weinig naar den zin en zij deden bij bekken slag de dorpelingen uitnoodigen tot een vergadering des avonds, ten einde zoo mogelijk nog op den 13 eenige feestelijkheid te geven. Talrijk bezocht als deze was werd eene commissie banoemd en besloten bij den aan vang van het dorp eene eerepoort op te richten en een optocht te houien met zooveel paarden als bijeen waren te krijgen. De pogingen werden met een goeden uit slag bekroond. 40 Paarden werden welwillend afge staan. Men trok door het dorp naar Barsingerhorn, alwaar aan den burgemeester een serenade werd gebracht waarbij de kinderen der zangschool eenige liederen ten beste gaven. De arr. rechtbank te 's Gravenhage heeft den 13 de zaak van den miljoen6nheer uit Leiden behandeld die zich onder den valschen naam van de la Bourgeois wederreahteljk in het bezit gesteld heeft van gelden en waarden. Tegen hem is drie jaar gevangenisstraf geeisaht Uitspraak deu 20. Door eenige jongens werd aan den zeedijk van den Waardpolder p. m. f 10 aan zilvergeld gevon den, in de asch van eenig aldaar verbrand stroo, toebehoord hsbbende aan eene aldaar onlangs overleden man, die tijdens zijn leven in zeer behoeftige omstandigheden verkeerde. De heer Hielke Brugts te HaarlBüldie on langs zijn 100 verjaardag vierde is den 9 overleden. Het dividend der Holl. Spoorwegmaatschappij over voor haar familie geweest? Hoe weinig sympathiseerde zij met hen? Voor haar vader was zij juist goed genoeg geweest, om de gevolgen zijner dwaasheden weder goed te maken. Of zij voor dezen liefdedienstdie uit kin derlijke piëteit ontsproot zelfs haar geld inboette daarnaar vroeg hij niet, daar had hij geen tijd voor. Hij had haar bovendien bedrogen; want toen zij zich ongerust had gemaakt over eene mogelijke opzegging der hypotheek, had hij haar gerustgesteld met de verzekering, dat daarvan in het geheel geen sprake was. Zij zag zijn egoïsme plotseling in al zijn afschuwelijke naaktheid hoe hij slechts voor zijne illusiën levende, omdat zij zijne ijdel- heid streelden ieder vertrouwen onwaardig niet bij machte wasde gevolgen van zijne daden met moed te dragen. Hjj had haar aan den rand van een afgrond gebracht, zonder dat hij ook maar een enkel woord van deelneming, van troost voor haar had toch was zij ook zijn kind- Daaraan had hij nooit gedacht eene sterke tegen stelling met haar, die nooit vergeten had, dat hij haar vader was. Bechtmatige toorn tegen hem die de oorzaak was van dezen laatsten zwaren slag, waarvan zij zich de volle zwaarte nog niet bewust was, vervulde haar zij zag nu duideljjk Angela cn Blanche voor zich. Wat was zij voor deze beiden geweest Een voorwerp van medelijdenden spot, een nauwelijks erkende tak van den Broekschen stam. Isa en Gert, zeker die beiden. Maar zij was te zeer verbitterd om in dit oogenblik troost te kunnen vinden in de herinnering aan dezen broeder en zuster onmogelijk 1 Het werd alles wegge vaagd door het verschrikkelijke feit, waarvoor zij nu stond. O, kon zij dit ééue jaar van haar leven, met al zijn dwalingen, misslagen en smarten, ongedaanmaken Al was het tot tien dubbelen prijs. Hoe gelukkig was zij geweesthoe kalm en tevreden alles in en om haar had vrede geademd. En nu! Hoe was het haar nu te moede? Eijker aan ervaringen, maar armer aan geloof' en vertrouwen en met eene onzekere toekomst voor zich. Alles om haar familie! Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 2