330ste Staats-Loterij. Men echrijft ons uit Heerhugowaard Nr. 11598 f 25000; Ns. 11018 en 18 L24 1030; Ns. 934, 1341 en 18656 f 400 Ns. 2231 94S9 en 16364 f 200; Ns. 204, 1711, 2558, 3202, 3220,5658, 6959, 7912, 13256, 13445,14478,14179,15229,16067, 17103, 17371 en 20182 f 103. Ns. 2917, 10307 14829 en 17179 f 1000; Ns. 9122 en 12200 400; Ns. 9948, 11364,13258, 17594 en 18672 200; Ns. 3081 3172, 3263, 7081, 7922, 8157, 10497, 12592 en 16354 f 100. Nederlandsch Rundveestamboek. Jtigesontx» stukken. schap tot zedelijke verbetering van gevan genen geprotesteerd isniet zoozeer tegen hetgeen ik op het congres over de prostitutie heb gesproken als wel tegen hetgeen de verkorte en uit den aard der zaak onvolledige verslagen in de dagbladen daarvan hebben medegedeeld. Zij het mij vergund u een enkel woord van inlichting toe te zenden. iSta&g'-tlerichten. 's Konings 40jarige regeering Uook hier trale Liberale Kiesvereeniging in het k esdis- 1888 bedraagt f 61 per aandeel waarvan op 1 Octo ber reeds f 20 voorloopig uitbetaald is. Uit Enkhuizen wordt gemeld, dat alle pogin gen der Zuidbollandscbe bergingmaatscbappijom de Friesland te lichten, mislukt zijn. De regeering zal nu het wrak moeten doen lichten of wegruimen. De beer Hollander onlangs te Sneek ongehuwd over'eden, die bijna als een kluizenaar leetde, heeft zijne zeer aanzienlijke nalatenschap, waarvan het bedrag nog geheel onbtksnd is, vermaakt aan de r. k. gemeente te Sneek, behalve de volgende legaten: de beide r. k. kerken te Leeuwarden krijgen ééoe fco irenplaats geza menlijk evenals die van Warga en Meppe!terwijl zijne behoeftige familie de helft van een klein bóeren- plaatsje krijgt. De r. k. gemeente op Ameland krijgt 18.000, het r. k. armhuis te Sueek 1000 en de r. k. school aldaar zijne aanzienlijke bi'bl otheek. V'n hen, die den 12 Mei 1849, bij de inhuldi ging des Koning3 leden waron van de Eerste Kamer der States Generaal, is geen enkel meer in leven. Van de toenmalige leden der Tweede Kamer zijn nog 7 in leven, de heeren rnr. J. B. J, Hengst, mr. J. P. P. baron van Zuylen vun Nijevelt, beiden thans leden van de Eerste Kamer, mr. J. Dirks te Leeuwarden, mr. D. van Eek te 's Gravenhagemr. A. W. Engelen te Tielmr. W. Wintgens te 's Gravenhage en mr. H. J, Smit. Bij kon. besluit van den 10 is benoemd tot rechter in de arr. rechtbank te Arnhem de heer mr. D. R. B baron van Lijnden, thaos substituut-officier van justitie bij die rechtbank. Bij kon. besluiten van den 10 zijn bevorderd tot commandeur in de Orde van den Nederl. Leeuw de heeren mr. J. G Kist, pres. van den H. Raad, mr. W. A, A. J. baron Schimmelpenninck van der Oye voorzitter van de Eerste KamerP. G. J. van der Schrieck lid van de Tweede Kamer dr. O. Leemans, directeur van 's Rijks Museum van Oudheden te Leiden, de vice-admiraal J. W. Binkes, de luit.-generaal F. J. Pfeifler, inspecteur der infanterie, de luit.-generaal J M. van der Star, chef van den Gen. Staf, mr. C. Pijn- acker Hordijk, Gouv.-Generaal» van N. Indie en mr. H. J. Smidt, oud-Gouverneur van Suriname. Bij kon. besluiten vau don 10 zijn tal van personen benoemd tot ridder in de orde van den Nederl. Leeuw; de vermelding van al die namen heeft voor de lezers van dit blad mi :der waarde. Alleen wordt vermeld dat daaronder voorkomen de heeren mr. A F. L. Gre gory adv.-generaal bij den Hoogen Rtad0. 'J. M. Bottemanne, bisschop van Haarlem, J. W. Felix, pred. bij de ned. herv. gemeente te Utrecht, J. P. Haveiaar, minister van waterstaat, de leden der Eerste Kamer Bluesé, Coenen, van Gennep en Smitz de leden der Tweede Kamer Bool, A. baron van Dedem Hafimans, Rooseboom, Schepel, Seret en Vermeulen; de commiesaris des Konings in Drente de heer mr, A, Rendocp iid van Ged. Staten van Noordholland de burgemeester van 's-Hertogenbosch, Arnhem, Zwolle, Leeuwarden Assen, Gouda, Bunschoten, Kattendijke; de wethouder van Lannep te Amsterdam en de wethouder dr. H. W. Daames te Nijmegen de kommandant der dienst doende schutterij te Utrecht, te Maastricht en te Amers foort; dr. A. Kuyper, hoogleeraar aan de Vrije Univer siteit; de heer A. Moens, inspecteur van het lager onderwijs de directeur aan het Rjkakrankzinnigenge- stieht te Medemblik de directeur der registratie en domsinen te Amsterdam de voorzitter der kamer van koophandel en fabrieken te Tilburg, te Rotterdam en te Almeloo; de dijkgraaf van Amstelland; de directeur- generaal der Maatschappij tot exploitatie van Staats spoorwegen de heer J. M. F. Wellan, hooldiugenieur van den waterstaat de heer A, 0. Kruseman, letter kundige te Haarlem. Bij kon. besluit van den 10 is de heer mr. J. P. P. baron van Zuylen van Nyevelt, lid van de Eerste Kamer, benoemd tot minister van Staat. Den 11 is te Haarlem aan elf miliciens der liebting 1889 het getuigschrift uitgereikt, recht gevende op verminderden diensttijd, Bij kon. l esluit van den 11 zijn aan eenige gepena. hoofd- en verdere officieren van het leger hoogere ran gen verleend. Zyn er onder het tegenwoordige bestuur van dezen polder reeds vele verbeteringen tot stand gekomen, die onder meer ook eene vermindering van polderlasten hebben meêgebracht, thans heeft men wederom getoond, dat men het met de behartiging der poldtrbelangen ernstig meent. Het besluit eener vorige vergadering, om den bouw van een tweede stoomgemaal uit te stellen, is ingetrokken. Naast de bestaande zal nu oene andere machine (een hevel-centrifugaalpomp. compoundsysteom, uit de fabriek „De Prins van Oranjegeplaatst worden, die door de betere constructiebij eene belangrijke besparing van brandstoften, esn veel grooteren wateraf voer kan beweiken dan de eerste. De polder komt aldus in het genot eener volledige stoombemaling die verre de voorkeur verdient boven het gebruik van molens daar zij volgens nauwkeurige berekening een meer geregelden waterstand en in weerwil van de groote kosten een belangrijk geldelijk voordeel zal ten gevolge hebben. 5e klasse, le lijst, 13 Mei. 5e klasse, 2e lijst, 14 Mei. In een der zalen van het hotel Krasnapolsky werd heden onder leiding van den heer J. Breebaart Kz de jaarlijksehe algemeene vergaderiüg gehouden vao de vereeniging Het Nederlandsch Rundveestamboek. Uit het verslag van den secretaris-penningmeester den heer Waldeck bleek dat het ledental thans 1313 bedraagt. Ingeschreven werden 493 runderen. De door het bestuur uitgegeven stamboeken zijn nog niet zeer in trek. De geldmiddelen zijn niet gunstig, ten gevolge van het minder aantal leden en van de mindere inschrij vingen. De rekening over 1888, in ontvangst f 7234, in uitgaaf f 4498 bedragendewerd goedgekeurd. Behandeld werd het door de afdeeling Drente gedane voorstel om de wijziging in de contr&le van veevoeder aan het rijksproefstation te Wageningen weder in te trekken en die eontiöle als vroeger te doen plaats hebben. Besloten werd te trachten de contróle iret meer nauwkeurigheid te doen plaats hebben en te zorgen dat zooveel mogelijk de merken van oorsprong onbekend blijven. Het voorstel der afdeeling Noordholland om maatregelen te nemen, opdat de leden na het inzenden der sprongbewijzen refu ontvangen van den hoofdin specteur werd aangenomen onder toevoeging, dat ook regu der inschrijving in het kalverboek gewenscht wordt. Voorts werden nog andere wijzigingen en vereenvoudi gingen bij de inschrijving en het geven van uittreksels uit de kalverboeken iu behandeling genomen. De vraag werd ook behandeld of men een bijboek zou aanleggen om er stieren onder het jaar in te schrijven mits zij van uitmuntende hoedanigheid waren. Besloten werd dat bnboek aan te leggenmaar daarm zullen niet worden ingeschreven stieren beneden de 10 maanden en runderen van bet vrouwelijk geslacht, die nog niet gekalfd hebben. De ingeschreven beesten zijn voor het buitenland bestemd. Ten einde het Nederl. Rundveeetamboek op de ten toonstel ing in de Argentijnsche Republiek van 1890 waardig te doen vertegenwoordigenwerd besloten bet daarheen te leidendat alle landbouwmaat- scbappyen zullen ondersteunen een poging om de regeering te overtuigen dat een krediet van f 20,000 op de begrooting van 1893 worde gebracht, ten einde mogelijke schade bij de verzending uit die waarborgsom te dekken. Deze zaak werd ter onderzoek in handen gesteld van het lac,dbouw-comité Vervolgens kwam aan de orde en werd goedgekeurd een voorstel van het hoofdbestuur, luidende: Het hoofdbestuur is van meeuing, naar aanleiding van de ondervinding daaromtrent in de laatsre jaren opge daan dat de branding der dieren te gelijk met de inspectie zou kannen plaats hebben waardoor de be paling, dat ook de hoofdinspecteur de opname der dieren moet goedkeuren zou komen te vervallenwat zijns inziens geen bezwaar zou opleveren, omdat de ondervin ding reeds heeft geleerd, dat tussehen de inspecteurs en den hoofdinspecteur zelden verschil omtrent het al of niet goedkeuren voorkomt. Id de enkele gevallen dat dit plaats heeft, heeft ge woonlijk de betiokken inspecteur daartoe bij de invulling van bet verbaal aanleiding gegeven door niet direct tot opname Ce aclviseeren. In zoodanig geval zou iu bet vervolg de inspecteur de beslissing zeer goed aan het oordeel van de commissarissen kunnen onderwerpen en dan zoodanig dier niet dadelijk branden. Reeds vroeger is er op die verandering in de wijze van msp cue gewezen, maar men stuitte hoofdzakelijk op het afgeven van de nummers door den algemeenen secretaris aan de inspecteurs, daar het met wensebelyk dat open vakken in het geschreven stamboek voor komen en ook de nommers volgens volgorde in de stamboeken moeten worden ingeschreven. Het hoofdbestuur vermeent echter de proef daarmede te moeten nemen en ziet daarin dan ook nu minder bezwaar, omdat van de aangegeven dieren hoe langer boe minder woiden afgekeurd, daar de eigenaars thans zeiven beter op de hoogte zijn welke runderen voor opname geschikt zijn. Wordt dit voorstel aangenomendan worden de werkzaamheden van den hoofdinspecteur veel verminderd, wat tea gevolge zou kuunen hebben dat ook de uit gaven daarvoor konden vermiaderd worden. De bijhouding van het halverenboek zou aan hem moeten blijven opgedragen en daarvoor met inbegrip vaa schrijl- en bureaukosten een vaste jaarlyksche som worden toegestaan. De kalverenboeken van de afgesloten jaren met de schetsteekeningen, zonden dan aan den secretaris moeten worden opgezonden, daar die ze noodig heeft om daarin de afkomst der gekeurde dieren te kunnen nagaan. Nadat besloten was de volgende algeineene vergade ring wederom te Amsterdam te doen plaats hebben werd na het afdoen van nog enkele huishoudelijke zaken de bijeenkomst opgeheven. Mijnheer de Redacteur Nu in uw commer vau 12 Mei zoo uitvoerig wordt medegedeeld, hoe op de vergade-ing van het Genoot Niet ik maar een auder spreker bracht, bij de be handeling der weezenverplegingen u itbesteding, de rijks- opvoeaings-gestiebten ter sprake en liet zieh ongun stig uit over den zedelijken toestand op den Kruisberg. Een dar aanwe ige rechterlijke beambten stemde toe, dat vroe-ger die toestand te wenschen overlietmaar verzekerde dat die nu bijna even goed wasals die van bet jongensgesticht te Alkmaar. Ik heb toen eenige Dijzonderheden medegedeeldmij ter kennis gebracht door den directeur van het joDgensgesUehtom aan te toonea, dat ook die toestand nog niet goed kan ge noemd worden en dat de jongens elkander verkeerde dingen leeren. Heb ik mij vergist en zijn de mij mede gedeelde feiten onjuist voorgestelddan zal het mij tot vreugde zijn. Heb ik waarheid gesproken dan is bet naar mijne overtuiging goed dat ik daarop in het openbaar de aandacht gevestigd heb. Ik behoef wel niet te verzekeren, dat het allerminst mijne bedoeling is geweest, een blaam te werpen op de commissie vau toezicht en haren ijverigen seoretaris, of op den directeur en de hem ter zijde staande beambten. Hoogachtend heb ik de eer te zijn Uw üienstw.y L. O. SCBULLER TOT PEURSEM. Den 12 is het volgende telegram aan Z. M. den Koning gezonden Aan Zijne Majesteit den Koning, Apeldoorn. Het gemeentebestuur en de burgerij wensoben Uwe Majesteit hartelijk geluk met Uwer Majesteits 40jarige regeering. In alle kerken wordt gebeden voor verlen ging vau Uwer Majesteits leven de stad is in feest gewaad gehuld. De Burgemeester van Alkmaar, (get.) A. MACLAINE PONT. Dt arop werd den 13 het volgende antwoord ontvangen. Burgemeester MACLAINE PONT, Alkmaar. De Koning betuigt het gemeentebestuur en der bur gerij Hoogstdeszelfs bjzonderen dank. Adjudant van dienst, (get.) VAN DE POLL. niet onopgemerkt voorbijgegaan. Ail rwege wapperde in deze gemeente de vaderlandsche driekleur met den oranjewimpel aan den top. Het carillon op den Waag- toren deed zich lustig booren. De bewoners van de Bloemstraat hadden, waar andera straten wegens den weinig beschikbaren tijd, zieh van versiering hadden onthouden, zieh daardoor niet laten afschrikken, maar met vereende krachten, in korten tijd, eeDe fraaie ver siering aangebracht, terwijl des avonds eene heldere verlichting die des te beter deed uitkomen. Eene talrijke menigte bewoog zich tot laat op den dag in de omgeving dier straat, welker bewoners alle eer heb ben van bun werk. In het V erdron kenoord had sehipper Vaske zijne schuit, langs de hoofdlijnen, met lampions verlicht, wat op die schilderachtige gracht een hoogst eigenaardig, schoon effect maakte. Ook de be woners van het P a y g 1 o p hadden nog eenige versie ring aaugebraeht. De heeren Heeres en van Alp hen hadden een allerkeurigst geheel weten te verkrijgen, in hunne uitstalkast, door de plaatsing van de bustes van Z, M. den Koning en H. M. de Koningin, benevens het portret van H. K. H. prinses Wilhelmina, te midden van vlaggen en groen. In het Heiiooerbosch ging het zondag, den 12, zeer rumoerig toe. Eenige manne'ijke en vrouwelijke heilssoldaten achtten zien gerechtigd, op de z. g. Kattenberg predikatiën te houden ten gevolge waar van zij bet te kwaad kregen met een aantal opgeschoten kwajongens, die een allerverdienstelijkst werk meenden te verrichtendoor tegenover bedoelde sjldaten tot handtastelijkheden over te gaan, zoodat de tusschenkomst ook der Alkmaarssbe politie moest worden ingeroepen. Al verdient de houd'ng der onrus stokers strenge af keuring, toch mag worden gevraagd, of den heilssoldaten kan worden toegestaan, hunnen godsdienst op straat uit te oefenen, wat anderen godsdienatigen gezindten verboden is. Binnen hun gebouw blijvende met hunne predikatiën, hebben de hoilssoldaten alle recht op bescher ming van de zijde der bevoegde macht, wa\r zj echter tegen de wet handelen, daar dient ook hun te worden herinnerd, dat zij niet daarbuiten staan. In de dezer dagen gehouden vergadering der C9Q- fcriet Alkmaar voor de Tweede Kamer, werd een regle ment vastgesteld en werden tot b stuursleden gekozen de heeren mr. A, P. de Lange, M. Cohen Stuart mr. H. Boelmans ter Spill allen van Alkmaar L. van de Vijzel en P. Nobel, beiden van St. Faneras, ea ds. A. G. Reede van Zuidscbarwoude Door de aangesloten kiesvereenigingen die van Wieringerwaard Warman- huizen en Langendijk, moeten daaraan nu nog worden toegevoegd een aantal bestuursleden, evenredig aan het getal harer leden. Zondagmorgen werd in de Ringvaart, nabjj Heer hugowaard de eerste prijsvisscherij van dit jaar gehouden van de Alkmaarsche Viach club „De Baars." De prijs, een engelsche vischmand grootste soort, werd gewonnen door den heer J. T. Haasbroekde eerste premie, een mahoniehouten vischtuigenhaspel door den beer J. H. Hout en de tweede premie een veldflesch door den heer G Grootenboers. - Naar wij uit goede bron vernemen, bestaat het voornemen, dat de heer Oscar Carré, gedurende de aanstaande kermis, deze gemeente met zijn circus be zoeken za1. -Bij de den 14 alhier gehouden verkiezing voor lid van den gemeenteraad zijn uitgebracht 941 stem men van de 1365 voor 2 leden van de prov. staten 980 stemmen van de 1372. ARRONDISSEMENTS-RECHTBANK. Behandeling van strafzaken op 14 Mei. N. S., Enkhaizen, diefstal, vrijgesproken. 28 Bedelaars werden tot verschillende straffen veroordeeld. B U 11G E R L IJ K E STAND. GETROUWD. 12 Mei. Theodorus Smorenberg en CatLiarina de Graaf. GEBOREN. 10 Mei. Jeltje D. van Oene van der Pol en Maartje Raven. 11 Willem Petrus, 'L. van Adrianus Cornelis de Boer en Maria Catharina Hos. 12 Anna, D. van Jan Schuffelen en Geertje Jonker. 13 Klaas, Z. van Gerrit Dekker en Antje Krap. OVERLEDEN. 12 Mei. Johanna Cornelia de Vries, echtgen van Pieter Slagter, 65 j. Klaas, Z. van Cornelis Bregman en Pietertje Modder, 14 w. Alkmaar 13 Mei. Aangevoerd 2 Koeien en Ossen t lbo a 210, 278 vette Kalveren t 30 a 100 22 Nucbt dito 7 a 16, 179 vette Varkens f 0,42 a 0,49 per P., 51 Magere dito 16 a 20.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 3