HET WITTE KRUIS, 800,000,- i Augustus 1889. een één- en een tweejarige Stier, Staatsbad Mondorf (Grooth. Luxemburg.) Kaashandel. Trekking V oensdag e k. DIEKIRCH 2* niet Hoofdprijzen van A(lr.~ BIERSTEKERTandarts, Schildersknecht gevraagd Bij Joh. van den Berg, een Hoerenkneclit 9 Vertel het een ieder Aanbesteding?. %°i H. ■Z'j. 10»»,J 9°% U3%, _'U Qlöoxrleuliën. Johanna Cornelia de fries, A. PRENT VAN DALEN. PREMIELEENIISTG HEEFT PLAATS OP Minste prijs f 14, opklimmende tot f 25. Te bekomen tot den beurs koers bij den beer J. DE LANGE C.J zoon, te Alkmaar. bij G. REZELMAN, te Oudkarspel. Beschikbaar TANDARTS (nieuwe wet), Damstraat IS, Amsterdam, Abonneert familiën tot het regelen van kindertanden. Tandheelkundige Operatiën zonder pijn. Kerste Ferifleatie-vergadering. HOTEL DES ARDENNES, Considérablement agrandi. Propriétaire ALEXSS HEGK, I']chtsclieiding. Amsterdam 13 Mei. Aardappelen. ïriesche Dokkumer jam men 2 a f 2,50, dito Franeker 1,85 a 2,25, Zeeuwsehe spuische Jammen 1 3,50 a 5„ Pruisische Hamburgers f 3,50 a 3,90, dito roode t 1,50 a 2,50, Nieuwe Malta f 0,16 a 0,17 per K. G. Aangevoerd 755 Runderen, vette f 0,48 a 0,62 per P„ Melk- en Kalf koeien f 150 a 240, 97 nucht. Kalveren 6 a 11 170 Schapen f 20 a 301050 Lammeren t 8 a 14 370 vette Varkens 0,44 a 0,50 per P. Leiden 11 Mei. Boter per kwartvat le soort 46 a 54, 2e soort i 32 a 44. Schiedam 13 Mei. Moutwijn t 8,50, Jenever 12,50 per v. Londen 13 Mei. Aangevoerd 2001 Runderen 2.4-4.9, 13000 Schapen en Lammeren 3.4-5.9, 50 Kalveren 4-6, 10 Var kens 2.6-4.6. PER TELEGRAAF* Purmerend 14 Mei. Aangevoerd 19 Paarden, 641 Melk- en vette Koeien, prijshoudend, handel matig, 282 vette Kalveren 0,60 a 0,90 per P., 166 Nucht. dito 8 a 18, beiden handel vlug, 2265 Schapen, hooge prijzenhandel vlug, 1560 Lammeren, 143 vette Varkens f 0,40 a 0,54, handel vlug, 422 Biggen /6a 12, handel stug, Kipeieren 2,75 a 3, Eenden dito 1 3 per 100, Boter t 1 a 1,10 per pond. Kleine kaas hooi f 33. Aangevoerd 248 stapels. AMSTERDAM pCt. 12 Mei 13 Mei. Nederland Cert. N. W. Srhuld79 78' dito, dito 3 94'/4 dito, dito 3J 101", 102", dito, Oblig3> 102 102'/, italie, Inschrijving 1861/81 5 92' Oostenrijk, Obl. in pan. ti. 1000 Mei-Nov. 5 72 5 72') dito, dito Febr.-Ang. 5 71% 72 dito, zilver Jan.-Juli 5 72 72'/ dito, dito April-Oct. 5 723/, 72» Portut alObl. Buit. 1853/80 3 67% Rusland,Ob. Hen C. 1798/1815/1000 Jan. 5 102»/,, 102'% Cert. lnsch. 6e seria 1855 Z.R. 500 Ap.-Oct 5 UI3/* 927 Obl. 1864 Amst. f 1000 April-Oct5 l02' 102 i dito, 1866 5 l02 dito, Oostersche Leening 2e serie5 64 64 dito, 1873 gecons. 50-100 Juni-Dec. 5 l02' 4 R12'/, dito, 1860 2e leening 100 4j 99", 91 dito, 1875 gecons. 50-100 Apr.-Oct. 4} 99% 99% dito, 1880 gecons.ZR.125-625 13 Mei-13Nov.4 dito, 1889, 1 Jan., I Juni, 1 Sept., 1 Dec. 4 dito, 1867)69 20-100 Mei-Nov4 dito, in goud 1883. Juni. Dec. 6 Spanje, Obl. Buit. Perpetuele4 dito, dito Binn. dito 4 Turkije, gepriv. Oblig5 663/ dito, Geconverteerden Ser. D........ 17% 171; dito, id. C17'/, 17 Egypte, Obl. leening 18764 Mexico, Obligatien geconvert2 dito, dito 6 Peru, Oblig. leening 1870 geregist.6 dito dito, 1872 id. 5 Venezuela, Obligatien 1881..,4 Nederland, Cult. Maatsch.d. Vorstenl. Aand. dito, dito Winst-Aandeelen 1Is dito, Koloniale Bank Aandeel dito, dito Oblig dito, Ned. Ind. Handelsb. Aand dito, N. Centr. Spoorw. Aand. f 250 dito, dito gestemp. Oblig.... f235 italie, Spoorwegl. 18873 dito, Zuid—Ital. Spoorweg Obl3 Polen, TVars.-Weenen Aandeel Rusland, Gr. Sp.-.Maatsch. Aand5 dito, flypoth. Obligatiën4» dito, id. 3 dito, Baltische Spoorw. Aand3 dito, Jelez-Griasi. Oblig5 dito, Jelez-Orel. dito 5 dito, Orel-Vitebsk. Oblig5 dito, Poti-Tiflis.'Oblig. f 10005 dito, Transcaus Spoorweg Oblig3 dito, Z.-W. Spoorw. Aand. 100-1000 5 ZweedschNoorweegsche Spoorwegen.... 5 Amerika, Cleveland, Akron Shares dito, Denv. Rio Grande dito dito, Illinois Centr. Cert. v. Aand... dito, Lonisv. en Nashv. Cert. v. Aand. dito, Miss. Kans. Texas Aand dito, ditoAlg. Hyp. Certif5 dito, N.-York Erie West. Sp. Aand.. dito Wabash St. L. en Pac. Ct. v. Aand. Canada-South Cert. v. Aandeel Nederland, Stad Amsterdam f 1003 Hongarije, Theiss Spoorweg4 Oostenrijk, Staatsl. 1854 i dito, dito 1860 dito, dito 1864l dito Stad Weenen 1874 Rusland, Staatsleening 1864 Loten 5 dito, dito 1866. Dit 5 Turkije, Snoorwe/rteeoiDi; 90 89'/, 93%* p09 72*/ 67 87s' r, 17% 981 141 s 64 lbs, 547, 102 85 34% 87 561 61 151; 122 7 98s 8 75 62/ 97,j" 103 102,/ 102s 71 8 80/ 203, 33% 17% 1^% lïl* 53 283 26? 5» 112% 116'8 122 168% 124 171 l7% 80 40l/s 97 15n U% 54 J 574 16 65 843 563/ 61%" 161% 122 99% 627 1023/,, 71 8115 25' 34* 17% 67 123 27» 4 27% 112», 116 16% Heden overleed onze geliefde echtgenoot en vader C, P. MULDER in den ouderdom van 67 jaar. Uit aller naam Alkmaar, a. STRUIJK, 4 Mei 1889.wed. C. P. Mpldeb. Heden overleed in den ouderdom van 65 jaren na een lijden van bijna zeven jaren echtgenoote van P. SLAGTER. P. SLAGTER. E. WOLZAK— Alkmaar, 12 Mei 1889. Slagter. G. WOLZAK Jr. Hartelijk dank aan allendie blijken gaven van belangstelling bij onze 25jarige echtvereeniging. Petten. A. NOTTELMaN. M. NOTTELMAN-Eriks. Gevoelig voor de menigvuldige blijken van belang stelling en hooge waardeering, ons op 11 Mei betoond, betuigen wij onzen innigen dank aan onzen geachten patroon, den heer R. K. KOPPEN, voor het gulle omhaal ons op dien dag geschonken. Namens de werklieden. Westgraftdijk 11 Mei 1889. Voor de vele bewijzen van hartelijke deelneming, ondervonden tijdens de ziekte en bij het overlijden van onzen innig geliefden zoon en broeder, betuigen wij onzen innigen dank. Wed. G. PRENT VAN DALEN ZWAANSWIJK, f 200,000, f 100,000, f 50,000, f 30,000, f 15.000, f ÏO.OOO. DE EERSTVOLGENDE TREKKING MET EEN HOOFDPRIJS VAN Geneesh-Dir.Dr. M KLEIN; Inspecteur: de heer G. BRUINIER, ridder, enz. (Seizoen 15 Hei 45 tiet.) Zie Dr KLEIN, USoHtlor/-les liailttt (Lux. 1887) en de aanbeveling van Professor B. J. STOKVIS. Weekbl. Tijdseh. voor Geneesk 5 Maart 1887. Men zie verder de advertentie in dit blad van 5 Mei. Onzen oprechten dank san den heer Dr. SIMON THOMAS voor zijne trouwe hulp, ons betoond, als ook aan het Bestuur van het Schilders-Begrafenisfonds, voor de eer, den overledene bewezen. Uit aller naam Wed. C. P. MULDER. (nieuwe wet), Damrak ©2, jlni§terdani is eiken Fr{jdag te consulteeren voor tand heelkundige operatien, vullingen en het plaatsen van kunsttanden en gebit ten in het hotel de 'Jl'oelastChoorstraat. Alkmaar. Spreekuren van 11 tot 2 uur. CwOUdsehe kaas prima fijn geschaafd en aan stukjes 35 ets. Lieidsehe prima 3© en Frlesche 45, Zwltsersche Sets, Ititle Friesche 4© ets. per 5 ons., bij Ca. XESSBlf.ftA, Verdronkenoord. NB. Zeer fijn HOfiKVEEESCH eerste kwa liteit, 70 ets., SAUCISSE DE BOULOGNE 70 en 90 ets. per ons. beide N. SS. 14, bij K. J. GOVERS, Schermeer, gem. Schermerhorn. ZADELMAKER en BEHANGER, kan direct IFXïAIXIM geplaatst worden met beide vakken bekend. TEN SPOEDIGSTE GEVRAAGD: die eenigszins met de bouwerij bekend is, bij B. M. BOERMAN te Veenhuizen. Dat bij den oudergeteekende de allerfijnste lïell'tsehe en Kamper Grasboter is te bekomen tegen ©O cent per 5 ons bij Potjes van 10 pond ©.55. Voor kwaliteit wordt ingestaan. Haast u dus, wie de eerste drasboter verkiest Tevens prachtige Keilkenboter van 5©, 45 4© ets., die ook bij Potjes van 10 pond goedkooper zijn. Mij ten zeerste aanbevelende, hoogachtend Uw dw dienaar Cl. TËlilllik, Kaas- en Boterhandelaar, hoek Verdron kenoord, naast het bureau van de Nieuwe Courant eu de Kapel Kerk. ECHTSCHEI D1NG~ Bij vonnis der Arrondissements-Rechtbank te Altmaar, den 14 Maart 1889, bij verstek gewezen, is ten verzoeke van AL- BERT VELTMAN, hofmeester bij de Koninklijke Nederland- sche Marinewonende te Helder, het huwelijk tusschen hem en GUURTJE MOOIJ, zonder beroep, wonende te Helder, ontbonden verklaard door echtscheiding met bepaling dat de uit dat huwelijk geboren kinderen ANNA en JACOB VELT MAN zullen verblijven bij ALBERT VELTMAN voornoemd. Voor extract conform De Procureur van den eischer, Mr. W. E. A. VERHOEEE. Bij exploit van den ondergeteekende deurwaardervan den 14 Mei 1889, is ten verzoeke van LTTHA TJARTDIENA EEUCHT, huisvrouw van FRIEDRICH GUSTAV EM1L TIRGRATH, gedomiliceerd te Helder, thans verblijf houdende te Rotterdam opgeroepen voornoemden ERIEDRICH GUSTAV EM1L TIRGRATH, laatst gewoond hebbende te Helder, doch thans zonder bekende woonplaats in het Konink rijk der Nederlanden, om Donderdag, achttien Juli 1800 negen en tachtig, des voormiddags 10% ure, te verschijnen voor de edelachtbare heeren rechter-commissarissen, vergaderd in raad kamer der arrondissements-rechtbank te Alkmaarten einde te worden gehoord op het verzoek van genoemde ETTflA TJART DIENA EEUCHT, om gratis te mogen procedeeren tegen haren genoemden echtgenoot, ter bekoming van echtscheiding, op grond van kwaadwillige verlating. Alkmaar, 14 Mei 1889. J. G. KLEIN, deurw. der Loten Theiss (Hongarije) met hoofdprijzen van f 40000©, 45©© t fOOO, enz; der Loten Stad Hrussei met hoofdprijzen van f 50©0© t 425© f 50© enz en der Loten llongaarsche Hypotheek bank met hoofdprijzen van 500©0 f 300©, f 4©0©, enz. Verkrijgbaar bij den boekhandelaar J. if. 1*1. v. HALKf, .XBIent, C8, te Alkmaar. Een geheel Aandeel Theiss met een geheel Aandeel Brus sel en een geheel aandeel Hypotheekbank, allen tezamen/^. Een half Aandeel Theiss met een half Aandeel Brussel en een half Aandeel Hypotheekbankallen te zarr.en f 4,50, voor bovenstaande trekkingen en van Holl. zegel voorzien, met na de trekkingen franco en gratis toezending der offi- ciëele trekkingsljjsten. jSf Bovenstaande volle prij zen worden terstond door mij uitbetaald. "fBQ Amsterdam, D. E. COSMANin Effecten. Rokinover de Nederlandsche Bank, 142. P.S. Naar buiten franco per keerende post, tegen toezen ding van postwissel of postzegels. is iedereu r fj d a g van 44 2 uur, te cou- sulteeren of te ontbieden in het Hótel il- kampPaardenmarkt, te Alkmaar, voor Tandheelkundige Operatiën en het maken van Kunsttanden. De schuldeischers van CORNELIS HARDEBOL, bakker en winkelier te Akersloot, worden opgeroepenom in persoon of bij gemachtigde te verschijnen op de eerste vergadering ter verificatie hunner schuldvorderingen, welke zal plaats heb ben op Woensdag, 22 Mei, te 11%'ure, in een der lokalen van het Stadhuis te Alkmaar, en worden verzocht, hunne schuld vorderingen ten minste drie dagen te voren in te leveren ten kantore van DE LANGE DE MORAAZBreedstraat,. Alkmaar. De Curator, Alkmaar, 13 Mei 1889. Mr. A. M. DE LANGE. Grand-duché de Luxembourg). fS* Zie de annonce in dit blad van 12 Mei. Bij vonnis van de Arrondissements-Rechtbank te Alkmaar, den 21 Maart 1889 bij verstek gewezen tusschen MAARTJE MOLENAAR, winkelierster, wonende te Alkmaar, als eischeresseen JACOB VaN TWISK wonende te New-York, als gedaagde, is het tusschen partijen bestaande huwelijk ont bonden verklaard door echtscheiding, met toewijzing van de kindereu uit het huwelijk geboren aan de eischeresse. Voor extract vonnis De Procureur der eischeresse Mr. J. A. MIDDELHOPF. DIJKGRAAF eu HEEMRADEN van den Polder HEER HUGOWAaRD zijn voornemens, op Zaterdag, den 1 Juni 1889, des middags ten 12 uur, in het logement »Noord-Holland", van den heer R. Houter, te Alkmaar, aan te besteden, het maken der Gebonnen voor een Centrifugaal ft*onipuiaehlnewaarvan het bestek met de teekening van af Zaterdag, 18 Mei, in genoemd logement ter visie zullen liggen. De bestekken zijn van af dien datumtegen be taling van 1,te verkrijgen bij den Secretaris des Polders, den heer P. WONDER Azn., te Veenhuizen (gemeente Heer Hugowaard). Aanwijzingen worden gehouden op Donderdag 23 Mei des middags ten 12 uur, aan het bestaande Machinegebouw van den Polder. Inlichtingen te be komen bij J. GOLDBERG Zn., te Hazerswoude. Stoomdr Herms. Coster en Zoon Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 4