No. 59. Een en Negentigste Jaargang. 1889. Gasprijs. ASSC HE POETSTER V RIJ D A G 17 MEI. Het IJKKANTOOR te ALKMAAR zal geopend zijn op 17, 18 en 20 Mei, van des voormiddags 9 tot des namid dags 3 uur. PARIJSCHE BRIEVEN. FEUUjLETOIV. Prijs der gewone Advertentiën: (Dffieiêcl (Scheelte. H. SCHOBERT. fiuiteuUub. DUITSC EILAND. Den 14 zijn drie afgevaar digden der mijnwerkers des namiddags te 3 uren door den Keizer te Berlijn ten gehoore ontvangen. Het hoofd der commissie gaf den Keizer in het kort eene beschrijving van den toestand en verzocht hem om be scherming en het aanwenden van zijnen invloed op de werkgevers. De Keizer hoorde hen zeer vriendelijk aan en beloofde nauwkeurig onderzoek hnnner grieven. Op de vraagwelke eisohen zij haddenverklaarden zij te verlangen een werktijd van acht uren en hierop nog meer prijs te stellen dan op loonsverbooging. De Keizer antwoordde, dat de werklieden védr alles moesten begrijpen dat zij zioh aan contractbreuk schuldig ge maakt hadden en dat bet afhouden van personen die willen werken, van het work af te keuren was. Hij vermaande hen tevens, zich ordelijk te gedragen en vooral niet het oor te leenen aan partijdry versmet nama aan de sociaal-democraten en hij waarschuwde dat bij verzet onmiddellijk van de wapenen gebruik zou worden gemaakt. Later zijn die afgevaardigden in onderhan deling getreden met de afgevaardigden in den Eijksdag Schmidt uit Eiberfeld dr. Baumbach eu Ilamtnacher, voorzitter dor vereeniging van mijnbezitters. Van alle punten van het geschil werd een protocol opgemaakt. Een voorstel tot toenadering, door de sociaal-democratische afgevaardigden gedaan, is door do werklieden van de hand gewezen. Inmiddels is gebleken dat de arbeiders op de hun gedane vraag, hoe lang zij de werkstaking nog zouden kunnen volhouden geantwoord hebben nog 14 dagen. De mijnbesturen zijn gewoon het loon eerst eene maand later in twee termijnen uit te betalen. Zoo ontvingen de arbeiders op den 10 de eerste helft van het loon over April en zal hun bet overige op den 25 betaald worden. Bovendien hebben zich hier en daar commission ge;ormd, die bijdragen voor de werkstakers inzamelen. De werklieden hebben verder eene verklaring openbaar gemaakt waarin zij verzekerenhet werk niet te zuilen hervatten voordat hunne eischen zijn ingewilligd. Hoe belangrijk het steenkolenvervoer uit het Dortmunder gewest is, blijkt uit de volgende cijfers. Den 27 April werden nog 10000 wagens kolen en cokes per dag vervoerd; den 8 was dat getal gedaald tot 4324, den 10 tot 2225 en den 11 tot 1790. Overi- gens blijft de werkstaking zich in de andere districten meer en meer uitbreiden. Rijksdag. Den 11 is do wet op de verzekering ALOIAARSCHE COURANT. Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80 franco door het geheele rijk f 1, De 3 nummers f 0,06. Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HEEM». COS- TEE ZOON. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter algemeene kennisdat de gemeenteraad in zijne vergadering van den 6 Maart 1889 besloten heeft 1°. den prijs van het lichtgas, met ingang van 1 Juli 1889, te bepalen voor alle verbruikers op acht centen per stère; 2°. met ingang van 1 Juli 1889 houders van industriëele ondernemingenin de gemeente Alkmaar gevestigdvoor lichtgas te laten betalen voor de eerste 2000 M* acht centen per stère v volgende 2000 M3 of gedeelte er van zeven en een halve cent per stère; volgende 2000 M! of gedeelte er van zeven centen per stère volgende 2000 Ms of gedeelte er van zes en een halve cent per stère; volgende 2000 M3 en daarboven zes centen per stère. Zijnde daarbij uitdrukkelijk bepaalddat deze vermindering van den gasprijs geschiedt tot den tijd, dat daarin bij nader besluit wijziging mocht worden gebracht. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLA1NE PONT. 13 Mei 1889. De Secretaris, NUHOUT VAN DER VEEN. IV. De vorige maal, waarde lezers, bad ik het genoegen, u te onderhouden over de feestelijkheden, die de opening der tentoonstelling vergezelden en was het mijn plan een bezoek te brengen aan de nederlandsche aldeeling, omdat het voor u wei van belang moet zijn iets over onze landgenooten te vernemen. Ik moet echter dit bezoek Dog een paar dagen uitstellen om de zeer pro zaïsche reden eener zware verkoudheid, die mij kamer arrest geeft. Nu ik dus niet kan spreken over wat ik zelf gezien heb, wil ik alvast eenige nuttige wenken geven aan toekomstige bezoekers der tentoonstelling. De entiéeprijs wordt voldaan met kleine biljetten welke men hier tickets noemt. Officieel kost elk ticket een francdoch men kan ze overal krijgen voor 75 centimes. Van 's morgens acbt tot tien uur betaalt men twee tickets entree van tien tot zes uur 1 ticket en 's avonds weder twee, doch zijt gij er 's middags ge komen, dan moogt gij blijven tot de sluiting, zonder bij te betalen. Om naar de tentoonstelling te gaan is 't het verstan digst een rijtuig te nemen of zoo mogelijk de spoor DOOE 73) wanneer men niet te ver van een station woont. In de week kan tnen nog wel eens de tram of omnibus krijgen, doch op zon- en feestdagen is daar geen denken aan dan ook niet aan rijtuigen, terwij! de koetsiers der fiacres hier in vrij slechten reuk staan wegens hunne verregaande onbeschoftheid. Op zulke dagen ia de spoor het beste vervoermiddeltenzij gij buitengewoon goede beenen hebtdoch die krijgen op het terrein zelf hunne portie. - Honden worden volstrekt niet toegelaten ook kin derwagentjes niet. Dit laatste is bepaald overdreven en dit verbod zal wel worden opgeheven. Men heeft toch op het terrein rolstoelen voor het groote publiek en nu is het zeker niet aan te nemen, dat kleine kinderen zich moeten vermoeienwaar groote menseben zich rustig laten rondkarren. Deze rolstoelen kosten elk 2J francs per uur. Ook voor de gewone stoelen, in grootea getale aan wezig, moet worden betaald, doch de kosten zijn slechts 10 centimes en men mag daarvoor den stoel den ge- heelen dag houden. Aan muziek geen gebrek eiken middag wordt op 4 versohillende plaatsen gedurende een paar uur door militaire korpsen muziek gemaakt. Voor 's avonds hebben verscheidene civiele harmonie-vereenigingen zich beleefdelijk aanbevolen. Men wordt verder verzocht op zijne zakken te passen, want zeer bekwame zakkenrollers nemen ook een kijkje op de tentoonstelling. Tot uwe geruststelling kan ik er echter bijvoegendat hun aantal spoedig zal ver minderen, reeds arresteerde de politie er een twintigtal, en zij worden snel geoordeeld en zwaar gestraft. Het minste zakkenrollersvergrijp wordt door den dader met 5 jaren gevangenisstraf geboet, en dit schijnt zelfs de zoo beruchte engelsche pickpockets af te schrikken. Nog een zeer goede maatregelDe eigenaars van alle café's en restaurantsop de tentoonstelling aan wezig hebben last gekregen hunne tarieven op eene zichtbare plaats op te bangen. Zoodoende beboeft het publiek voor overvragen en meer dergelijke onaangename verrassingen niet bevreesd te zijn. Zaterdag j.l. arriveerde te Havre de beroemde Buffalo Billvolgens zy'n waren naam W. E. Cody amerikaansch kolonel, en een der beste schutters. Deze is vergezeld van een troep van 212 menscben echte indianen getatoueerde roodhuiden woud- en prairie- loopers, cauadeesche jagers, mannen, vrouwen en kin deren, 150 paarden, 13 buffels, één stior, een twaalttal honden, enz. enz, dus eene geheele maatschappij volgens de boeken van Cooper en Aimard. Weldra zal deze troep in Parijs voorstellingen geven en ons bekend maken met cle zeden en gewoonten van al dat vreemde volkje. Tot een volgend msal dus de beschrijving der Ne- dirlandsche afdeeling ik hoop u dan vervolgens in de verschillende landen rond te leiden. Op onzen weg zullen wij dikwijls iets nieuwsiets moois of merk- Willy drukte de tanden in haar onderlip zij hoorde de deur opengaan maar het was haar niet mogelijk om op te zien zij was als verlamd. „Om Gods wil, wat is er met je gebeurd P" Isa legde angstig haar arm om Willy's bals en drukte haar wang tegen het ijskoude gelaat harer zuster. „Dat kunnen wij dadelijk te weten komen", zei freule van Malknitz beslist; zy nam den brief van den grond op en las dien. „Als het Turksch was", zeide zij hoofdschuddend, „dan zou het niet onbegrijpelijker voor mij kunnen zijn. Willy, kind, wees niet dwaas; men zegt geen hypotheken op, waar er geen zijn. Dat is een gewoon schelmstuk Nu zag Wil;y op. Er lag zulk een troostelooze uit drukking in de donkere oogen van het meisjedat Malwine van Malknitz hare knieën voelde knikken. „Je hebt immers niets onderteekend niet waar, je hebt niets onderteekend", zeide zij zeer kalm, terwijl zij zwaar op de tafel leunde. „Bedenk je eens goed, Willy, kind, je hebt toch niets onderteekend Maar Willy knikte toestemmend, hopeloos, vertwij felend niet in staat zich te verontschuldigen of haar ellende onder woorden te brengen. „Voor je vader Voor Maurice van deu Broek P" „Ja 1" Isa stiet een jammerkreet uit en zonk naast baar zuster op de knieën. „Mijn vermoeden 1" snikte zij onder heete tranen. Vertel ons alles!" Preule van Malknitz was zóó gaan staandat zij Willy niet in het gezicht zag, maar deze schuins achter baar was. Hare scherpegrijze oogen waren strak op een spinneweb gericht, dat in den nog kalen wingerd voor het venster hing en waarin juist een vlieg zich jammerlijk verstrikt hadzonder haar blik ook maar één seconde vau dit schouwspel af te wendenhoorde zij Willy's smartelijke biecht aan. „En dat hoor ik nu eerst", zeide zij, toen die geëin digd was, terwijl zij met het hoofd knikte. „Zóó be handelt men zijn beste vrienden." „Ik kon er niet over spreken", riep Willy snikkend, „hoezeer ik er ook vaak onder gebukt ging. Ik heb mij wel eens bezorgd gemaakt over de rentemaar aan dezen slag heb ik nooit gedacht." „Ik wil je niet aan mijne voorspelling herinneren Wil'y maarZij balde de vuist. „Wij hebben niets dau smart en ongeluk over je gebracht", zei Isa weenend. „Kan je ons ooit vereeven Willy „Schei maar uit met dat gejammer", viel tante Malwine uit, die spoedig hare zelfbeheersehing bad teruggekregen; „wij hebben nu wel wat beters te doen. Willy, kind, denk je, dat het geld te krijgen is „Ik weet het niettantedaar heb ik niets geen verstand van." „Hoeveel heb je in kas?" „Niets Niets zeide zij, met gebogen hoofd. „Ia dat ook al naar den duivel Dus uitgeperst uitgeperst als een citroen en nu zie maar zelf hoe je je redt! Ha!" Zij knipte met de vingersin de luoht. „Een prachtstuk van een vader een heerlijk karakter By deze laatste woorden sprong Malwine van Malknitz op, liep op het spinneweb toe, verscheurde het, bevrijdde de vlieg, die nauwelijks eenig teekeu van leven meer gaf en stampte met hare groote zolen met zulk een kracht op de dikke gulzige spin, dat het er veel van had, alsof zij meende, een ander te pakken te hebben. „Mijn spaarpenningen", stiet zij onderwijl uit, „zijn natuurlijk tot je dienst. Voor wie waardigs tegenkomon waarbij wij dan ook willen stil staan al doet het ons ook afdwalen van de afdeeling, die ons bezighoudt. Parijs, 14 Mei 1889. J. M. T. Volgens de laatste berichten geven de onderhandelingen t ge voerd tusschen genoemden heer Uammacher en afgevaardigden der westfaalsche mijnwerkersuitzicht op een spoedig einde der werkstaking. zou ik anders gewerkt hebben maar er is niet meer dan vijftigduizend gulden een ellendige vijftigdui zend gulden." „Dat mag ik niet aannemen, tante." „Dat zal ik je niet vragen 1 Maar het lijkt nog naar nietswij moeten de geheele som hebben Treitel moet zien wat hij ban. Morgen gaan wij naar de stad, begrepen Willy stond op. Zij gevoelde behoefte, al de zorg en smartdie haar zoo plotseling overvallen hadaan het hart van haar oudebeproefde vriendin uit te weenen. „Geen malligheden nu 1" Malwine keek vol angst haar lieveling aandoch haar stem blonk kort en barscb. „Het hoofd omhoog. Boontje komt om zijn loontje. Je denkt misschien dat ik medelijden met je heb Geen quaestie van Wie niet hooren wilmoet voelen. Heb ik je, van den beginne af aanniet voor die familie van je gewaarschuwd? Ik Een hevig snikken deed haar zwijgen. Isa stondmet gebogen hoofdin een hoek als durfde zij niet nader komen. „O, zoo", zeide Malwine, min of meer verrast, „jou had ik geheel vergeten Maar je behoeft daarom geen gezicht te trekken als de heilige Genoveva jou reken ik er eigenlijk niet toe Met eene snelle beweging stak Willy beide armen naar haar zuster uit. „Isa lieve Isa 1" „O, Willy, heb je mij nog lief? Kan je mij nog liefhebben, na alles wat er gebeurd is Ik schaam mij zoo voor je." Liefkozend streek Willy over het haar van hare jongere zuster. „Het eenige, wat mij in dezen zwaren tijd zal over blijven, is jou hart, zusjelief." „Komaan daar kan jo een andere keer wel eens over praten viel tante Malwine haar scherp in de rede, „ik zou nu ook wel eens een woordje en dan een verstandig woordje met Willy willen spreken."

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 1