No. 60. Een en Negentigste Jaargang. 1889. ZONDAG 19 MEI. Enkele eisclien van rechtsgelijkheid. ASSCHEPOETSTER Prijs der gewone Advertentiën: Dit nummer bestaat uit twee bladen, EERSTE BLAD. H. SCHOBERT. ALKMAARSCHE COURANT. Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag-en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele rijk f 1,—. De 3 nummers f 0,06. Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HEEM». COS- TEE ZOON. Tot de finaucieele zijde van de schoolkwestie be hoort ook het schoolgeld De tegenwoordige wet op het lager onderwijs laat het heffen van schoolgeld aan de openbare scholen over aan de gemeenteraden «Ter tegemoetkoming in de kosten kan een bijdrage van ieder schoolgaand kind worden geheven", dus luidt haar voorschrift. Bedeelden eu onvermogenden worden uitdrukkelijk vrijgesteld omtrent de minvermogenden wordt bepaald dat zij niet of slechts voor een ge* deelte aan de heffing worden onderworpenmaar de hoofd bepaling isdat er een bijdrage kan worden geheven en wel in den vorm eener plaatselijke be lasting. De Eegeering neemt deze bepalingen grooten- deels in eenigszins gewijzigden vorm overdoch met dit aanmerkelijk verschil, dat zij wenscht voor te schrijven, dat er van elk schoolgaand kind, met uitzondering van bedeelden en onvermogenden een billijk schoolgeld moét worden geheven en als na tuurlijk gevolg, dat de minvermogenden slechts voor een gedeelte aau de heffing worden onderworpen. Zij zullen dus niet meer geheel kunnen worden vrijgesteld. Tegen de verplichte heffing van schoolgeld op dezen voet heeft bij ons nooit bezwaar bestaan; maar de moeielijkheid komt terstond aan het lichtzoodra men de vraag stelt, naar welken maatstaf het school geld moet bepaald worden. De Eegeering zegt, dat er een .billijk schoolgeld'' moet geheven worden maar ofschoon deze woorden, die ook in het oorspronkelijk voorstel van den heer Heemskerk tot wijziging van het bekende art. 194 der Grondwet van 1848 voor kwamen, toen reeds tot zoo verschillende opvattingen en tot zoo menige onbeantwoorde vraag aanleiding hebben gegeven, lezen wij geen enkel woord tot toe lichting. Wat bedoelt de Eegeering met een «billijk schoolgeld"? De vraag wordt juist met betrekking tot haar wetsvoorstel van het grootste gewichtomdat zij de Eijkstoelage van het bedrag van het schoolgeld afhankelijk maakt. Zoodra het schoolgeld aau een openbare of een bijzondere school jaarlijks gemiddeld f 25 per kind opbrengt, vervalt de toelage van het Eijk. Nu zijn de bijzondere scholen natuurlijk in de heffing van schoolgeld volkomen vrij, en het Eegee- ringsvoorstel bevat daaromtrent ook geenerlei bepaling. Daarom zou het kunnen gebeurendat in de eene of andere gemeente geen enkele school werd gevonden waar een schoolgeld van f 25 werd geheven, zoodat voor alle bijzondere scholen, ook die door de kinderen DOOB 74) De vervaldag naderde. Alle moeite was te vergeefs geweest, het geld was niet te brijgen. De hypotheek bank eiscbte den verkoop, die op 1 Juli bepaald werd. De gevreesde dag was aangebroken, 't Was een over heerlijke dag, vol zonneschijn en bloemengeurzoodat het den sohyn bad, alsof hij ieder geluk moest brengen en toch zag Willy, met brandende mcêgewaabte cogen, bleek en zonder tranen, juist dezeu dag met eeu on beschrijfelijk gevoel van wanhoop tegemoet. Ten tien ure zou in het gerechtsgebouw der naburige stad de verkoop plaats hebben. Warnitz onder den bamer Warnitz, de bezitting barer grootouders, het tehuis harer vreedzame jeugd. Odat zij dit moest beleven Als de zon ondergiog, zou zij daar staan als een arme uitgestootene. „Neen mijn God, laat dat niet toeZij worstelde in vertwijfeling met het voor haar ongekende gevoel dat zich langzamerhand geheel van haar meester maakte, en dat haat, wezenlijke haat was tegen hem die haar Warnitz ontnomen had. Boven aan den blauwen hemel dreven vredig kleine witte wolkjes, in den stal loeide een koe eu uit het hoenderhok klonk het gekakel der leggende hennen. Overigens overal kalmte en rust. De knechten eu meiden waren op het veld ongetwijfeld allen met droefheid in het hart: het was hun zooeven medege deeld, dat zij morgen een anderen, nieuwen beer zouden moeten dienen en zij waren gehecht aan Willy hun freule aan baar geslacht, waarvoor zij van ouder tot ouder hadd' n gewerkt Radeke in het bijzonder. van de meest gegoede ingezetenen werden bezocht, de Eijkstoelage zou moeten worden uitgekeerd. Wat er nog te kort kwam zou door vrijwillige bijdragen gevonden kunnen worden. Met de openbare scholen zou dat natuurlijk anders zijn, zoodat in dit opzicht de rechtsgelijkheid ten nadeele van de openbare school te wenschen zou overlaten. De Rijksbijdrage moet zich volgens de Regeering beperken tot die scholen welke bezocht worden door kinderen, wier ouders niet bij machte zijn het grootste deel der kosten van het onderwijs zeiven te betalen. Goed maar wie moet dat uitmaken Ten aanzien van de openbare school zal wellicht opgemerkt wordener moet een billijk schoolgeld geheven wordende ouders der school gaande kinderen zijn zeer goed bij machte een school geld van ten minste 25 te betalen, de Rijksbijdrage moet dus vervallen; maar zal ook aan de vereeniging of de instelling, die het bestuur over de bijzondere school heeft, gezegd kunnen worden: uw schoolgeld is te laag de ouders der schoolgaande kinderen kun nen best f 25 schoolgeld betalen, alzoo hebt ge geen aanspraak op een Rijksbijdrage Om de Rijksbijdrage te kunnen genieten zijn voorts in het ontwerp eemge eischen gesteld, waaraan de meeste bijzondere scholen zonder veel bezwaar zullen kunnen voldoen. 1°. De school moet staan onder het bestuur eener instelling of vereeniging die rechtspersoonlijkheid be zit. Aan instellingen of erkende vereenigingen, be reid om het bestuur eener school op zich te nemen, zal het zeker niet ontbreken. 2° Het onderwijs moet de verplichte vakken van de openbare school omvatten namelijk lezen, schrij ven rekenen, de beginselen der vormleer, der ne- derlandsche taalder vaderlandsche geschiedenis, der aardrijkskunde en der kennis van de natuur, het zingen eu de nuttige handwerken voor meisjes. Ook deze voorwaarde zal voor geen enkele school eenig bezwaar opleveren men kan zich tot de allereerste beginselen bepalen, en er bestaat geenerlei voorschrift, hoeveel uren, halve uren of kwart-uren men wekelijks aan de ver schillende vakken moet besteden. 3o. Het onderwijs moet gegeven worden gedurende ten minste negen schooltijden per week, uitgezonderd de feestdagen en vacantiedagen. Zoolang niet be paald wordt hoeveel uren een schooltijd moet bevatten, of liever gedurende hoeveel uren wekelijks ten minste onderwijs moet worden gegeven is deze bepaling van zeer twijfelachtige beteekenis. 4U. Het aantal onderwijzers moet aan dezelfde eischen voldoen als voor de openbare scholen zijn gesteld. Deze voorwaarde is inderdaad van veel belang, indien althans gezorgd wordtdat geen misbruik worde Deze was stil weggeslopen, om Willy niet te laten merken, dat zijne oogen rood waren, maar zij had het wel gezien, gisteren reeds, toen zij hem de zaak bad verteld. Zijn oude knieën wildeu hem niet meer dra gen, zijn kin beefde eu dikke traueu rolden in zijn witten baard. De oude klok begon te slaan tien Maar met dit geluid vermengde zich, voor Willy's oor, oog een andere bardere, wreedere kiank. Het was haar, als drong de slag van deu hamer van den afslager, ondanks deu grooten afstand tot haar door als trof iedere slag haar arm, bevend hart. „Eenmaal I Andermaal Voor de derde maal „MoederGrootmoederriep zij uit en zij wierp zich voor de portretten van hare grootouders op de knieën- De tranen, die hare oogen verduisterden en overvloedig langs haar wangen vloeiden, deden haar alles als in een sluier zien de voorwerpen verloren voor haar hunne vaste omtrekken alles nam onzekere vormen aan en zoo verbeeldde Willy zich, dat de trekken van baren grootvader op het portret hard en streng werden, dat hij toornige blikken wierp op de ontrouwe bestuurster van zijn met jarenlange moeite en arbeid verbonden goed. „Grootvader Vergeving Vergeving", snikte Willy, Haar hoofd zonk zwaar op den rand der tafel het was haar, alsof baar hart zou breken. O sterven sterven Vereecigd worden met hen bij wie zij be hoorde die haar hadden liefgehad! Nooit was het fiere, zelfbewuste meisje zich zelf zoo gebroken, zoo moedeloos, zoo wanhopig voorgekomen, als in dit uur. Alles om haar heen scheen baar aan te klagen en haar te vragen „Voor wien 1 Voor wien hebt gij dat alles gedaan 1" „Maar hij is toch mijn vader 1" kreet zij en strekte de armen boven haar hoofd uit. -—Nu was het waar schijnlijk reeds geschied. De koop gesloten. Arm en alleen verliet de erfgename der Ackermans haar te huis, om vcorlaan aan vreemden haard te gaan leven, zoo goed gemaakt van een volgende bepalingdat de Rijks bijdrage verloren gaat, wanneer het aantal onderwijzers gedurende meer dan zes achtereenvolgende maanden niet voltallig is. Deze bepaling zal althans geen vrijheid mogen laten om hetzelfde personeel aan twee of meer scholen dienst te laten doen, in dier voege, dat b.v. om de vier of vijf maanden gedurende een maand nu aan de eene dan aan de andere school aau het vereischte personeel niemand ontbreekt. Tegen woordig kan dezelfde persoon het hoofd zijn van meer dan ééne bijzondere schooldat zal bij scholen die aanspraak willen maken op een Rijkstoelage natuurlijk niet geoorloofd moeten zijn; elke school zal haar eigen, afzonderlijk personeel moeten hebben 5». Het aantal leerlingen zal ten minste 25 moeten bedragen De vraag mag met ernst gesteld worden, of het bevorderen van de oprichting van scholen met een zoo gering aantal leerlingen onder een enkelen onderwijzer wel in het belang van het onderwijs is te achten. Voor de toekenning eener Rijksbijdragezegt de Regeering in hare Memorie van Toelichtingmag gevergd worden, «dat er een waarborg zij, dat 's lands geld tot het doel waartoe het gegeven wordt bevor dering van degelijk onderwys, worde besteed." Zou zij meenendat die waarborg inderdaad door de zoo even vermelde eischen wordt gegeven Dat het be- stnur der school aan een instelling of een erkende vereeniging is toevertrouwdzal ten aanzien van de degelijkheid van het onderwijs wel evenmin eenige beteekenis hebben als de bepalingen omtrent het aantal vakken en het aantal schooltijden. Omtrent de openbare scholeu gelden in dit opzicht bepalingen die een beteren waarborg geven. Dat een zeker aantal vak ken onderwezen moeten worden beteekent niets, tenzij tevens het aandeel worde vastgesteld dat aan elk vak bij de verdeeling der schooluren za! worden toegekend. Daarom bepaalt dan ook de wet, en die bepaling blijft ongewijzigd, dat voor de openbare scholen de regeling van de schooltijden en van de vacantiën, de vaststelling van het leerplan eu de verdeeling van de school in klassen geschieden door het hoofd der school onder goedkeuring zoowel van Burgemeester en Wet houders als van den districts schoolopziener, en dat bij verschil de Minister beslist. Zoo iets kan voor de bijzondere scholen niet bepaald wordenzonder hare vrijheid aan banden te leggen. Van de aanwij zing der te gebruiken boeken die voor de openbare scholen op dezelfde wijze geschiedt, spreken wij zelfs niet. Toch kan men er de Regeering niet hard over vallen dat bijna al de door haar gestelde eischen er hoegenaamd niets toe bijbrengen om den gewenschten waarborg voor degelijk onderwijs te versterken. Zij of zoo kwaad als het ging. Vreemd Neen, Isa was voor haar geene vreemdelinge. Zij was boos op zich zelf, dat zij de demoedige liefde harer zuster, die bet onrecht, dat hare familie baar had aangedaan, zoo diep gevoelde, ook maar een oogenblik bad kunnen verkleinen. Zij had namelijk planom naar Isa te gaan zij wilde daar beproeven te vergeten en haar leven zoo nuttig mogelijk te besteden op welke manier, dat wist zij wel is waar nog niet, maar met wat goeden wil, hoopte zij, zou het wel gaan. Zij streek zich het haar glad eu verkoelde haar bran dende oogen toen nam zij de portretten harer groot ouders van den wand en legde ze in de voorkamer op de tafel. Die wilde zij meênemen. Zij wierp een schuwen blik op het gelaat van haren grootvader; het visioen was zoo bedriegelijk geweestdat zij er zich bijna over verwonderdedat hij haar nu zoo opgewekt en vriendelijk scheen toe te lachen. Daar werd de deur zacht geopend. Isa trad, met oogendie rood waren van het weenen binnen. Zwijgend zich van schuld bewustalsof de geheele verantwoordelijkheid van bet geen er gebeurd was op hare schouders rustte, ging zij op haar zuster toe, vatte baar haud en drukte er zacht een kus op. „Isa 1" riep Willy verwijtend terwijl een donkere gloed haar gelaat overtoog. In plaats van te antwoorden, begon de jonge vrouw hevig te snikken. „Moet ik jou nog troosten?" vroeg Willy, met een droevigen glimlach. „Kon ik maar met mijn leven terugboopen wat wij tegen jou misdreven hebben Willy drukte een oogenblik de tanden stijf op elkanderzij zagdat Isa haar met angstigen blik aanzag, plotseling verdwenen alle leelijke gedachten en innig sloot zij hare zuster in de armen. „Geld en goed heb ik wel is waar verloren", zeide zij diep ademhalend, „maar jou, Isa, daarentegen gewonnen." „Geloof je dan aan geen geluk meer vcor je zelf,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 1