No. 61. Een en Negentigste Jaargang. 1889 ASSCHEPOETSTER WOENSDAG 22 MEI. FEUILLESTOKT. Prijs der gewone Advertentiën: Qbfficittl (Bebeeitc. ÊuitculAub. DUITSCHLAND. In eene den 18 gehouden vergadering heeft het bestuur der Mijneigenaars-Ver- eeniging voor de Rijnstreek en Westfalen eene verkla ring goedgekeurd waarin de toezegging van loonsver- hooging bij hervatting van den arbeid b rhaald en de te Berlijn gemaakte schikkingen betreffende den werktijd van 8 uren in de mijn aangenomen werden. Ten aan zien van een langoren werktijd in de mijnen zijn de besturen uitdrukkelijk verplicht om alleen in geval van nood werklieden langer te houden en blijft het in gewone gevallen eiken werkman overgelaten om over den tijd te arbeideD. Zij, die dit weigeren, moeten tot het onverwijld verlaten van de mijn zonder nadere ken nisgeving worden in staat gesteld. H. SCHOBERT. RUSLAND. De Keizer beeft den grootvorst troonopvolger benoemd tot lid van den Rijksraad en den mini terraad. Dienstplicht. ALKMAARSCHE Deze Coarant wordt Dinsdag-, Dondordag- en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80; franco door het geheele rijk f 1,—. De 3 nummers f 0,06. COURANT. Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERM>. COS- TER ZOON. SOLLICITANTEN n&sr de betrekking van Onderwijzer en van Onderwijzeres aan de openbare school voor onver- mogenden te ALKMAAR (hoofd de heer H. van den Berg) ieder op t 650 jaarwedde, worden verzocht, zich onder over legging van de bij de wet gevorderde stukken en van eene verklaring omtrent den tijd, gedurende welken zij reeds werk zaam warenaan te melden bij het gemeentebestuur aldaar vóór S Juni a.s. Lijst van brievec, waarvan de geadresseerden onbekend zijn, verzonden gedureEde de 2e helft der maand April 18S9 Klijbring, D. Zijdewind,Ukkerman,Amsterdam,Gez.Smith,?; Van K o e dij k A. Bakkers, IJmuiden. Briefkaarten Van der Wadding, 's-Gravenhage; J. de Vries, Nieuwediep. Brieven. Verzonden geweest naar Amerika: Van E g m o n d G. van der Kamp, Wed. Wilting, Buffalo. Van Petten: C. Hillegonds, Van Schoorldam: N. de Jongh, Park City. üuitschland: Marie Schulte, Elberfeld. I n d i e J. Tabernals, Malang. A f r i k a J. G. C. Wagner, De Paarl. In de den 19 te Bochum gehouden vergadering van afgevaardigden der werkstakers uit het mijndistrict Dortmund werd besloten den arbeid op den 21 te hervatten. Slechts enkele redenaars uit het district Gelsenkirchen spraken daartegen. In het district Wurm duurt de werkstaking voort tengevolge van het groote verschil tusschen de eificben der werkstakers en hetgeen de mijn-maatschappijen willen toestaan. Rijksdag. Bij de derde lezing van het wetsontwerp betreffende de verzekering van oude en gebrekkige werklieden heeft de Rijks-kanselier den 18 gezegd, dat het hem geenszins verrast baddat de sociaal-demo craten, vrijzinnigen en polen tegen het ontwerp waren, maar wel dat de conservatieven tegenover een vraagstuk, dat het gansche Rijk zoozeer raakte, eene vijandige houding konden aannemen. Hij wenschte, zeide hij, de wet voor de eerstvolgende verkiezingen afgehandeld DOOB 75) „God zal mij bewaren I" viel eindelijk freule von Malknitz heftig uit en met ontzettend geraas snoot zij haren neus, „dat ik als christenmeu schniet nog op mijn ouden dag op eene godslasterlijke manier begin te vloeken maar als ik hem hier had, dien ellendeling dien" zij trommelde met beide vuisten op de tafel. „Kijk mij niet zoo aan, Hollfeld ik geef geen drommel om je verwijten Maar als er eene gerech tigheid is, moet bem dat worden betaald gezetJa als I" Zij lachte honend. „En jij, Willy, zoo dom zoo aartsdom zoo godvergeten dom „Tante, wat ik u bidden mag, geen verwjjten." „Ook dat niet eens? Dat niet eens, om mijn hart te lachten God zegene mijmaar voor een schaap dat zich goedwillig levend villen laatdaarvoor heeft Hij mij niet geschapen. Ik heb nog gal en al mijn gal komt in opstand tegen dien dien Zij spuwde in groote bogen midden in de kamer. „Pak nu je boeltje bij elkaar en kom meê naar Malchin, Willy." „Ik kan nietDat kan ik niet, tantezeide deze met bevende stem en trad aan Hollfelds zijde, als zocht zij daar steun. „Dag aan dag verwijten te moeten aanhooren die gij mij met den besten wil niet zoudt kannen sparen, dat gaat mijne krachten te boven." „En waar wou je dan heen als ik vragen mag te zien. Niemand wist, of er iu 'net volgende jaa;' zooveel gelegenheid daarvoor zou beietasu ais thans en hij noodigde de conservatieven, de ledec der Rijks-partij en de nationaal-liberalen u;t, om zich van de sociaal democraten, de polen, welfen, franschen en vrijzinnigen af te Bcheideo. Na een kort antwoord van den heer Bamberger werd de zitting tot deu 20 verdaagd. Zoo dra de heer Bamberg het woord gevraagd had, ging prins Bismarck heen. ENGELAND. Hoogerhuis. Het wetsontwerp, waarin wordt voorgesteld dat de vrouwen deel mogen uitmaken van de graafschapsraden, is bij tweede lezing verworpen. Lagerhuis. Den 16 is een amendement van den heer Gladstone betreffende de roerende en onroerende eigendommen verworpen met 257 tegen 181 stemmen. De derde lezing der begrootiug werd na aanneming der daarover uitgebrachte rapporten op den 20 bepaald. De heer Howell Btelde voor, de reeds bij tweede leziDg aangenomen wet tot uitbreiding der oorlogsvloot bij derde lezing te verwerpen. Den 18 werd een voorstel van den heer Laboucbèreom te besluitendat de erfelijkheid der zetels in het Hoogerhuis in strijd is met de beginselen van volksvertegenwoordiging en daarom afgeschaft moet worden, verworpen met 201 tegen 160 stemmen. Den 20 heeft de heer baron Henry de Worms ver klaard, dat de regeering groot gewicht hechtte aan de handhaving der suikerovereenkomst, die door zeven van de acht mogendheden geteekend en in beginsel door de achtste mogendheid aangenomen is. Het voorstel tot uitbreiding der oorlogsvloot is bij derde lezing met 180 tegen 101 stemmen aangenomen. FRANKRIJK. Het bedrag van 20.000.000, benoodigd voor het nieuwe Comptoir d'Escompte te Parijs, is door 20000 personen, voor twee derden aan deelhouders van de oude instelling, driemaal volteekend. Het verbod tot invo9r van vee in de departementen Nord, Aisne, Ardennes en Meuse is ingetrokken. Senaat. By de behandeling van art. 23 der nieuwe legerwet betreffende den dienstplicht der geestelijken, werd met 181 tegen 83 stemmen besloten, aan de geestelijken en studenten het voorrecht toe te staan, dat zij slechts één jaar behoeven te dienen, ofschoon de Kamer dit verworpen en daarentegen toegelaten had, aan de studenten zoo noodig eene opschuiving van den diensttijd vier jaren toe te staan. De minister-president Tirard verdedigde het standpunt der Kamer, op grond dat de andere standen dan evenzeer het recht hadden den ééajarigen dienst te eischen. De Kamer moet nu op nieuw over dit artikel beslissen. Den 20 werd met 139 tegen 114 Btemmen een door den heer Spalier bestreden amendement op de legerwet aangenomen waarbij vrijgesteld worden de onderwijzers, die zich tot een lOjarigen dienst verbinden. KSiUlOP. Den 20 is met 275 tegen 230 stemmen tot de eenvoudige orde van den dag overgegaan ten aanzien van het voorstel Dellisse betreffende den invoer van versch buitenlandsch vleescb; de regeering had zich met die motie van orde vereenigd. vroeg tante Mal wine scherpzij was echter bleek geworden. „Naar Isa, naar mijne familie Ereule von Malknitz zei geen woord ook niet toen Willy zacht, maar beslist er op liet volgen „Eigen ervaringen hebben mij geleerd boe gemak kelijk iemand er toe komen kan een misslag te begaan, hoe vaak hij dwaalt en hoe goed het dan doetver- geving in plaats van veroordeeling te vinden. Ik heb mijn vader vergiffenis geschonken." Zonder iets te antwoordenknoopte freule von Malknitz de banden van haar hoed weder vast en ver liet zwijgend het vertrek. „Tante, lieve tante, zijt u boos op mij riep Willy haar nog na, doch Malwine schudde als antwoord slechts heftig met het hoofd. Hollfeld volgde haar. „Freule, ik hoop, dat u ons gelijk geeft. Laat Willy eerst wat opknappen en mjjn vrouw van de haar drukkende gewetenskwelling wat bekomen Hij zweeg getroffen; tante Malwine wendde hem haar gelaat toedat vochtig was van tranen. „Je hebt ook gelijk je bent allen veel betere menschen dan ik", zeide zij hortend en stootend „ik ben een ruwegoïstisch stekelig schepsel maar 't is niet noodigdat het kind mij zoo ziet met den rug van haar hand veegde zij snel bare tranen af. „Oik zou een stuk van mijne tong kunnen afbijten, dat ik een jaar geleden dit einde steeds met schrik voorspelde lk kom spoedig bij jullie I" Daarop sloeg ze op de paarden loa en haar rijtnig rolde voor het laatst door de Warnitzer poort. Willy hoorde nu van dominé Hollfeld nadere bijzonder heden. Een procureur uit de stad had voor zijn cliënt het landgoed en den geheelen inventaris gekocht; de kooper I'TALIE. De koetsiers en conducteurs der trams en omnibussen hebben den arbeid gestaakt, hooger loon vragende. De Koning de Kroonprins veertien beambten van het koninklijk huis en de minister Crispi vertrokken den 19 des namiddags met drie ambtenaren naar Ber lijn. De minister van openbare werken vergezelde den Koning tot aan de zwitsersche grens. Afgevaardigden van verschillende vereenigingen en eene groote menigte waren in de nabijheid van het station en juichten den Koning en den Kroonprins toe. Aan het station waren aanwezig de voorzitter van bet Parlement, de ministers, verscheidene leden van den senaat en de kamer eu alle overheden om den Koning buide te brengen. Te Göïchenen, waar de trein door het slechte weder 13 minuten te laat aankwam, werd de Koning o. a. toe gesproken door den beer Hammer, president van het zwitsersche Eedgenootschap, cp het hem aangeboden feestmaal. Bij zijn doortocht op het zwitsersch grond gebied werd de Koning overal met groote hartelijkheid ontvangen. OOSTENRIJK-HONGARIJE. Het hongaar- sche Huis van Afgevaardigden heeft besloten het voor* stel Iranyi betreffende de godsdienstvrijheid niet in behandeling te nemennu de voorzitter van den ministerraad verklaard heeft, dat voorstellen van dien aard alleen van de regeering kunnen uitgaan. De regeering ziet de noodzakelijkheid in dat in de wet bepalingen opgenomen worden ten guDste van hen, die de godsdiensige gezindheidbij de wet erkend niet omhelzen. SPANJE. Naar men uit Valencia meldt, hadden de werklieden van Sueca den 17 een aanslag beraamd om de winkels der stad te plunderen. De samenspanning werd ontdektwaarna de wapens in beslag genomen en tal van personen gevat werden. Koning Alfonso XIII is den 17 3 jaar geworden, welk feest alom in bet land gevierd is. Den 19 des avonds is na den afloop van een stieren gevecht eene betooging gehouden tegen de voorgestelde belasting op het inkomen. De politie kwam tusschen beide en nam eenige personen in hechtenis. SERVIE. De verkiezingen voor de Skoeptchina zijn vastgesteld op den 26 September; de opening der zitting is op den 13 October bepaald. (V e r v o 1 g.) Taak der krijgsmacht. Bij de overweging hiervan i» de commissie tot het besluit gekomen, dat die taak be staat in: a. de verdediging van het grondgebied des Rijfs; b. de handhaving van het Nederl. gezag in de kolo niën en bezittingen in andere werelddeelen c. de handhaving van den rang, dien Nederland in de was zelf niet tegenwoordig geweest. Tevens had de procureur een schrijven meêgedeeld van den nieuwen eigenaar, waarbij aan het geheele dienstbaar personeel, Radeke er onder begrepen het behond hunner tegen woordige betrekking werd toegezegd en waarin tevens freule van den Broek beleefd werd verzochtzóólang rustig op Warnitz te blijventotdat de eigenaar zelf de teugels iu handen zou nemen wat wel vóór den herfst niet het geval zon zijn. „Neen, neen riep Wiliy verschrikt, „dat zon mijn krachten te boven gaan 1" Maar toeh was het een troost voor haar, dat Radeke en het overige personeel niet tegelijk met haar van het hun allen lief geworden Warnitz behoefden te vertrekken. Zij had zioh daarvan voortdurend een verwijt gemaakt, hoewel niemand haar daarover ooit gesproken had. Te voet en bijna onbemerkt verliet Willy met Hollfeld en La de woning harer vooronders. De hofhond liep kwispelend om haar heen de dniven vlogen in een grooten zwerm van het dak en streken in het open veld neêr, de hoenders kakelden. Wat vraagt het redeiooze vee er naar, wie zijn meester iswat naar de smart van den met rede begaafden mensch Hel en schitterend tot in iederen hoek in elke spleet hare Btralen werpende stond de zon vlak boven Warnitz. Willy keek nog eens om. In vollen glans en gloed bleef de erve harer grootoudera achter haar liggen, Getuigde deze overvloed van licht voor den ouden smartelijken indrnk, dat de natuur geen gevoel kent tegenover haar schepselen of riep die haar toe geduld ook voor n zal nog eens het zonlicht schijnen Willy dacht het eerste en slaakte een weemoe- digen zacht.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 1