taliripfl Schutterij No. 62. Een en Negentigste Jaargang. 1889. V IUJ DA G 24 MEI. FEUILiIjETOJV. ASSCHEPOETSTER PARIJSCHE BRIEVEN. v. Prijs der gewone Advertentiën: (Dföfiêcl (öebeelte. »TËUËLIJK MUSEUM Gemeente-reiniging. Gemeente reiniging;. H. SCHOBERT. ALKMAARSCHE COURANT. Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag-en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele rijk f 1,—. De 3 nummers f 0,06. Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERM". COS- TEE ZOON. te ALKMAAR. BEZICHTIGING tegen 10 Cts. de persoon op Zondag 3G Hel. Verder is het Museum te bezichtigen tegen betaling van f 0,25 per persoon op MAANDAG en VRIJDAG van iedere week van des namiddags 1 tot 3 uur. Aan kinderen beneden 13 jaren worden geene toegangs kaarten afgegeven. Bij den Directeur zijn voor rechthebbenden tot den 1 Juni a.s. inlichtingen te verkrijgen omtrent zilveren voo;werpen waaronder eenige vorken en lepels, ge vonden onder de opgehaalde vuilnis en afval. Vóórdien tijd niet door de rechthebbenden afgehaald zijnde worden die voorwerpen verkocht. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter kennis van belanghebbendendat zij in hunne heden gehouden vergadering besloten hebben, den prijs der compost met ingang van 1 Juli 1889 te verhoogen met t 0,25 per stère en alzoo te brengen op f 3,per stère. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 21 Mei 1889. De Secretaris, NUHOUT VAN DER VEEN. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter kennis van belanghebbenden dat bij de heden gehouden uitloting van aandeelen in de geldlee- ning, ten laste dier gemeente aangegaan krachtens raadsbesluit van 29 Juli 1886 No. 2, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Noordholland bij besluit van 4 Augustus d a. No. 13, uitgeloot zijn: Nos. 27, 29, 53, 60, 71, 94, 96, 106, 129, 130,179, 180, 211. 215, 219, 223, 227, 230, 233 en 263, ieder groot duizend gulden welke aandeelen met de onverschenen coupons ten kan tore van den gemeente-ontvanger te Alkmaar of de Kasvereeni- ging te Amsterdam ter betaling aangeboden kunnen worden op of na 1 October 1889, na welken dag zij geene rente meer afwerpen. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 21 Mei 1889. De Secretaris, NUHOUT VAN DER VEEN. 28 Mei 1889, ter gemeente-secretarie's morgens van 12 tot 2 ure. Vóór 28 Mei a.s. wordt ter gemeente-secretarie van Alkmaar prijsopgave ingewacht voor eene partij oude schoolschriften en boeken, op het Stadshuis te zien. DOOE 76) Toen zij het casino voorbijkwamen, vroeg de consul, met den gouden knop van zijn stok er op wijzend „Is u al in de kaken van den Molocb geweest? Verzuim dat vooral nietbet is belangwekkend en leerrijk Iegelijk." Nog een krachtige handdrukeen vroolijk „tot weerziens", en Gert zag den vertrekkenden trein met zulke zonderling gemengde gevoelens na, dat hij niet wist hoe hij het met zichzelf had. Het liefst bad hij ook Monte Carlo den rug toegekeerd om in Selma's gezelschap naar Nizza te sporenmaar de consul wilde hem blijkbaar eenigeu tijd gunnenom met zichzelf tot klaarheid te komen. Alsof hij dat niet reeds lang wasOverigens was het een prettige oude heer, die het leven scheen te kennen en er rekening meê scheen te houden een aangename verstandige schoonvader 1 Gelukkig, dat hjj niet eerst behoefde te biechtendaarvoor had Treitel gezorgd. In ieder geval wisten beiden precies wat zij aan elkander hadden en behoefde hij zijn genegenheid voor Selmadank zij haar verstandigen vader, niet aan banden te leggen. Wonderlijk toch, hoe de omstandigheden kunnen ver- andereu 1 Dat er een handelszaak van gemaakt werd, dat had hem voortdurend tegen de borst gestuit, nu scheen hem eensklaps alles niet dan hoogst verstandig toe. Elk van beiden wist van den beginne af aan wat hij aan den ander had. Dat Selma nu juist er ook allerliefst uitzag juist zijn smaak met die donkere oogen en dat korte haar nu jade fortuin was met hem hij was haar troetelkind. „Alle goede goden, ik dank umompelde hij ziels gelukkig, toen hij zich nog eens herinnerde, hoe Selma hem met een langen blik had aangezien waaruit was op te makendat ook zij reeds ingenomen was met Ztiner Majesteits knapsteu en bemiunelijksteu huzaren officier. Houdt gij van groote drukte veel menschen en een buitengewoon gedrang Zoo javolg mij dan heden zondagmiddag op het tentoonstellingsterrein. Verlang niet alles te zien of nauwkeurige opmerkingen te maken, laat gerust potlood en notitieboekje in den zak, schrijf wat gij kunt in uw geheugen op, en wanneer gij straks niet te moede thuis komt, vertel dan eens aan het papier wat gij alzoo gezien hebt. Verbeeld u eerst, dat gij den trein neemt aan den Boulevard Ornano en per spoor een halven cirkel rondom Parijs beschrijft, gij zit te puffen van do warmte uw compartiment houdt het volle getal reizigers in, maar gij bereikt toch zonder verdere moeite het Champs de Mars, aan den uitersten hoek, vlak bij het restaurant Duval. Stroomopwaarts volgt gij den Seineoever door eene zeer eigenaardige tentoonstelling, üe geschiedenis namelijk der menschelijke woningen van af het vóór historische tijdperk tot op den huidigen dag. Het denkbeeld van dit aardige en tevens leerrijke schouw spel ging uit van den heer Charles Garnierden architect van de groote Opera, Zij is in zes zeer duide lijke groepen verdeeld. Het vóórhistorische tijdperk toont ons de woningen in de open lucht, van stukken rotssteen opgetrokken grotten onder den grond hutten op palen gebouwd en de zeer primitieve huisjes uit den steenen bronzen en ijzeren tijd. Daarna komen wij bij de volken der eerste beschaving, de overgang is wel wat plotseling. Eene zware kubieke massa stelt een egyptiseh buis voor uit den tijd van Sesostris, een assyriacte tent, gebeel van steen opge trokken dagteekent van het jaar 700 vóór J, C. Zeer aardig is de in gekleurd hout gebouwde woning der Pheniciërs en de met groot terras voorziene steenen teut der Hebreeuwen. Waarom in het daarnaast staande gebouw der Etrusken een wijnhuis is met gewone fransche bediendenis mij niet duidelijkwy lezen notabene dat dit huisje van 1000 jaar vóór onze tel ling dagteekent. De derde groep bevat typen van de woningen der Hindous, een klein paleisje van drie verdiepingen met balcons en zeer kleine venstertjes der Persen, een zeer lief huisje met blauw koepeldak een grieksch logies uit den tijd van Pericles. In eene romeinscbe woning uit den tijd van Augustus verkoopt men zeer lieve kleinighedenjammer echter dat de bewoners echte hedendaagsche kooplui bepaald afsteken bij hunne omgeving. De vierde en vijfde groepen zijn gewijd aan de ro- meinsche beschaving in bet westen en het oosten. Weder treft men hier een wijnbuis aan in eenegallisch-romeinsche woning ten tijde van Clovis. Voor 50 centimes estra Uiterst tevreden met zicb zelf en de geheele wereld, betrad hij de uitgestrekte vestibule van het voorgebouw en was hij spoedig in de speelzaal. Vijf Louis d'or zou hij er aan wagen, meer niet. Won hij, dan zou het Btrekken voor een verlovingsgeschenk aan Selma ver loor hij dan was dit kleine verlies ook nog wel over te komen. Langzaam slenterde hij door de dicht opeengepakte spelers. De hitte in de zaal was meer dan tropisch de gezichten de oogen gloeiden een benauwend, drukkend gevoel scheen het geheele publiek te hebben bevangen men hoorde nauwelijks een luid gesproken woord. Het eentonig geroep van den crou pier faites votre jeu, messieurs maakte den onge- wonen bezoeker zenuwachtig. Gert gevoelde dat ook hij niet langer weerstand kou bieden. Snel naar voren tredend, legde hij een Louis d'or op nul en nu had hij voor niets anders oog meer dan voor de rollende balletjes, Hij verloor. Zijn goudstuk verdween onder het schopje van den croupier bij de overigen. Nog eens! Weder verloren! Zijne zelf beheerBching geheel verliezendeboog hij zich vooroverzijn bloed kwam in beweging. Ean goudstuk Wat een erbarmelijke zet voor Gert van den Broekdie in het casino te Berlijn met rol letjes gouds placht op te zetten. Snel lag hij het vierde boven op het derde; het ging dan in eene moeite door. Uien ne va plus riep de scherpe stem van den croupier waarschuwend, maar reeds lag het er en Int schitterde veelbelovend in het heldere licht. Even later waren beide denzelfden weg opgegaan als de eerste twee. Gert werd als door een koorts aange grepen. Hij zag de bevende blanke vingers rondom hem niet, die, evenals hij, bezig waren het geld op de cijfers te zetten evenmin luisterde hij naar de opmerkingen en berekeningen, die, halfluid gesproken, tot hem door drongen. De opwinding van het spel had hem geheel bevangen. Hij had nog slechts het duieter besef, dat hij met dit laatste goudstuk de som die bij bepaald had, zou hebben verspeeld; maar hij wist niet meer, of hij dan ook nog de kracht zou bezitten, aan zijn voor nemen getrouw te blijven. krijgt gij toegaDg tot eene glasblazerij van de veneti- aansche glasblazersgilden, die tijdens de regeering van Hendrik II naar Frankrijk overkwamen om daar bun bedrijf uit te oefenen. Hier ziet gij hoe men toen gias maakte ik zag er allerliefste karafjes, bordjes, kelkjes enz. vervaardigen. Die schilderachtige groep met lichte torentjes, leien daken en vau zeer elegant aanzien wordt gevormd door drie huisjes uit den romeinschen, middeleeuwschen en Renaissance tijd. In het oostea aanschouwen wij een byzantynsch huis ten tijde van keizer Justiniaan, een russisoh cbaletje uit de 15e eeuwalwaar aardig speelgoed verkocht wordt, b. v. eeu mechaniek voorwerp, voorstellende een smid en een beer die samen op een aanbeeld slaan, een jeu de patience bestaande uit een half dozijn in elkander passende houten eieren enz. Eindelijk de zesde en laatste groep; zij omvat de heden- daagsebe beschaving van die volken welke reeds voor eeuwen beschaafd waren, doch langen tijd op denzelfden trap van ontwikkeling bleven en niet den invloed van onzen europeeschen vooruitgang ondervonden. Bij el kander liggen hier China, Japan, Mexico, Lapland enz. In het chineesohe huisje zijn een paar echte Chinee- zen, gij kunt daar thee koopen en ook fraaie porceleinen; eene hut der roodhuiden is bewoond door een echte vrouw van dien stam het goede mensch zit doodstil mandjes te vlechten. Met nw goedvinden doorloopen wij ditmaal haastig de galerijen van den landbouw, stuiten hij de brug van Alma op een houten trap, die ons aan den overkant van het terrein moet brengen, vinden het werkelijk een wonder dat deze houteu brug niet onder de monschenmassa bezwijkt en wij naderen het doel van onzen tocht, de afdeeiing „Nederlaud". Terwijl de daarop volgende afdeelingen van Roumania en Rusland nog geheel overhoop liggen en men er niets anders ziet dan een massa kisten en verder gepak, is Nederland reeds vrij wel gereed en zijn de etalages er zeer smaakvol. Een buffet, waar men de hollandsche likeuren van Lucas Bols verkoopt en chocolade van Driessen te drinken geeft trekt vooral de aandacht van het fransche publiek; een drietal friesche boerinne tjes worden aangegaapt als waren het wilde beesten. Het spreekt van zelf dat ik daar een cura^otje drin ken moest. Ik weet niet of het u belang inboezemt, de namen van alle inzenders te vernemen, toch willen wij er enkelen aanstippen. Stappen wij van uit Roumania ons landje binnen, dan zien wij reehts de graansoorten, boonen en erwten van den heer J, Breebaart Kz. te Winkel, benevens kaarten van het eiland Wieringen den Wieringermeerpolder enz. Eene zeer nette etalage is die van de Wed. J. Leu- pen en Zoon te Haarlem men gevoelt zich recht „Nu zal de nul winnen'', hoorde hij achter zich eeu fijne, bewogen stem en zonder naar den spreker om te zien, half onbewust, schoof hij den Louis d'or daarop. Suel ging het balletje in het rond aller oogen wareu er begeerig op gericht. Nul won. Gert hief, diep ademhalend, het hoofd op, zijn winst ontnuchterde hem bijna. Hij zag hoe de croupier met groote handigheid, in een oogenbiik, 35 Louis d'or op ziju goudstuk stapelde, hij overlegde, of het niet ver standiger ware, bet geld weg te nemen en heen te gaan, gedachten aan het verleden en de toekomst woelden hem verward door het hoofd. Daar was het plotseling, als werden zijne oogen magnetischonweerstaanbaar door iets aangetrokken, iets dat hem dwong, ze geheel te openen over de tafel heen waarop het goud nog lag opgehoopt, recht in een ander paar oogen die op hetzelfde oogenbiik doodelijk beschaamd voor de zijne werden neergeslagen. Gert kromp ineen, groote God, was het mogelijk? Een der beide croupiers tegenover hemdie zoo handig en vlag met hunne schopjes werkten terwijl de hoofd-croupier achter hen zat te controleeren was hem maar al te bekend. Maar al te goed Dat knappe gelaatmet zijn zuidelijke tint. en den donkeren knevel die blanke, aristocratische hand Zijne lippen werden droog, zijn keel was als dichtgeschroefd, alles danste hem voor de oogen. Het was Scheven ziju vriend en kameraad Scheven, die daar als croupier tegenover hem zat „Arme Konta Arme, arme Konta Al de genegen heid voor zijn vriend ontwaakte op eens weêr in hem met volle krachtzijne oogen zochten hem weder om hem te groeten; maar Scheven zat daar als een steenen beeld, bleek en onbewegelijk, schijnbaar zich van niets bewust dan van zijn plicht. Dat de hand waarin hij het schopje hieldbeefdekon Gert uit de verte niet opmerken. Le jeu est fait rien ne va plus Eerst nu kwam Gert weêr tot het besef, dat ook hij nog deel had aan het spel het was te laat om zijn winst weg te nemen maar al ging het verloren wat maakte het uit! Het liet hem bijna volkomen koud! „Nul!"

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 1