No. 65. Een en Negentigste Jaargang. 1889. ZONDAG 2 JUNI. Prijs der gewone Advertentiën: Dit nummer bestaat uit twee bladen, EERSTE BLAD. Plaatsgebrek noodzaakt ons het Feuilleton achterwege te laten. PARIJSCHE BRIEVEN. fiinuetilAttb^ &tafrg~fierictiten. Door het stedelijk muziekkorps zullen op Zondag 2 Juni 1889, des namiddags 6% uur, inden Stadshoutde navolgende stukken worden uitgevoerd ALK1AARSCHE COURANT. Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag-en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele rijk f 1, De 3 nummers f 0,06. Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HEEM». COS- TEE ZOON. VII. De vorige maal verlieten wij de hollandscbe brood bakkerij van de Haan om Tunis Madagascar enz. te bezoeken; wij bevinden ons dus thans op de Esplanade des Invalides en willen deze in eenige brieven behan delen. Ditmaal door ondervinding wijzer geworden wagen wij ons niet weder op zondagmiddag in het gedrang, doch gaan liever reeds om 8 uur in den mor gen het hek links van het Trocadero binnen. In de tuinen van dit Paleis zijn sinds eenige dagen de ten toonstellingen van planten, bloemen en hoornen geopend; binnentredend volgen wij dadelijk de groote galerij vlak tegenover het Cbamp de Marsdoch zien hier nog niet anders dan eene collectie van prachtige appelen, peren en eenige weinige kersen en rozijnen. Wij volgen deze galerij doch hebben er bijna spijt van, want men is er nog bezig met het opstellen der etalages. Toch worden wij aan het einde voor onze moeite beloond door eene fraaie collectie van het Muoeum Lebrun hetwelk in een alleraardigst kastje kunstmatige vruchten en levensmiddelen te zien geeft. Appelen, peren, kazen, worsten wortelen brood taarten meloenen net is alles kunstmatig, doch zoo goed nagebjotst dat wij er van watertanden en er zoo in happen zouden. Den trap af en den tuin inbewonderen wij op onzen weg fraaie uitstallingen van bloempotten, mandjes voor orohidcëngeheele perken met saladeradijzen en aardappelen verderop bloemkolen en aardbeziën preien, champignons en asperges, zoo heerlijk dik, als gij ze misschien nog nooit in den mond naamtpas- seeren de Jenabrug en gaan onmiddelijk rechtzat caar het spoorstation Hier vinden wij den Chemin de ter Decauville, die ons voor 25 centimes langs den SeiDe- oever naar de Esplanade des Int a ides voert, vlak tot bij den ingang van de brug van Concorde. Allereerst bevinden wij ons in de fransche kolonie Algiers; links langs de rue de Constantine ügg n eenige zeer een voudige tenten waarin dames vr_en toegang hebben om de arab'sche vrouwen te zien. Heeren worden hier niet toegelaten dit schijnen bare echtgenooten niet te veroorloven. Iets verder ligt hek Concert Mau- resque en noodigt men ons beleefdelijk uit biunen te gaan tegen betaling van 1 franc per persoon. Wij zetten ons op zeer lage krukjes en zien voor ons op eene kleine estrade een twintigtal muziekanten, Mooren, Arabieren, Kabylenzoowel mannen als vrouwen, die op vreemdsoortige instrumenten niet minder vreemde tonen voortbrengen welke als begeleiding dienen voor de moorsche dansen. Een krijgsdans wordt uitgevoerd door eene kleine vrouw met kastanjebruin haar en op zichtige kleeding bestaande uit donker roodeu rok van lichte stof, een blauwen mantel met goud afgezet, en op het hoofd groen gaas met gouden sterren. De muziek is ware ketelmuziek en het gezang een eentonig galmen of luid fluitend schreeuwen dit begeleidt ook eene jongeknappe vrouwmet rose tintdonker zwarte oogen fraaie helroode met goud gestikte pantalonkleine muiltjes en een hoofddeksel van goud en zilver. Ilène vrij groote, leelijke negerin met ringen om de enkels, en een klein meisje besluiten nog wel niet deze serie van dansendoch wij hebben er genoeg vun en stappen dus thans het Paleis van Algiers binnen. Dit gebouw is verdeeld in een vijftal groote zalen bij den ingang etaau eenige fraaie beeldgroepen en cocos- planten, rechts tegen den muur eene kaart van Marocco en links monsters van de verschillende houtsoorten als moerbeziënplatanendennen enz. enz. De drie hoofdzalen zijn gewijd aan de steden Oran Algiers en Bone. In Oran zien wij mooie collectiëu van granen, maïs, citroenen, olijfolie, prachtige marmer zuilen tabak en sigarenzijdezout, opgezette vogels enz. en». Algiers toont ons ia vele opzichten dezelfde producten, doch bovendien nog zeer fraaie goedgeslaagde proeven der algerijnsche industrieallerliefste lijstjes, kastjes en inktkokers van gesneden houtkleederen schoenen en laarzen dierenvellen enz. In Boae vallen wij in eene herhaling der beide vorige plaatsen, bemer ken eohter nog zeer fraaie wapenen opgezette tijgers een cafetan of mantel voor soirees van penséekleurig fluweel met echt goud geborduurdeene duidelijke afbeelding eener oasis in de Sahara enz. Bij alle zalen behooren nog afzonderlijke kamertjes waar de wijnen zijn uitgestald, welke de kolonie oplevert. Door eene kleine verzameling vau schilderijen wan delen wij naar buitenrondom het gebouw heenen zien de bewoners van Algiers in hunne werkzaamheden. De meesten maken brodequinsanderen zeer fraaie shawlsgeweven doeken enz. Verderop ligt een huisje der Kabylen, door eene ge" heeie familie bewoond. De vrouw is bezig met het weven van wol, een allerliefst kindje van ongeveer een jaar met groote oogen en vier mooie witte tanden staat op de knieën van den man en is volstrekt niet schuw doch lacht en heeft de grootste pret, wanneer wij het liefkozen. Eenige jongens van 8 tot 12 jaar bedelen om een paar sous. Wij verlaten Algiers, vinden het gebouw der Zuid- Afrikaansche Eepubliek nog gesloten wandelen langs eene engelsche melkerij langs de Brasserie Ehrhardt en het hcllandsch buffet van Uulstkamp en Zoon en Moiijn van Eotterdambrengen een vluchtig bezoek aan het Post- en Telegraafbureauzien dat ook de zaal der luchtballons nog niet gereed isen etappen vervolgens Tunis binnen. Parijs 27 Mei 1889. J. M. T. Wordt vervolgd. Den 25, des morgens, kwam D. v. W. te HCÏlOO een oude man die door diaconie en armvoogdij wordt ondersteund en vóór eenigen tijd 130 had geleend om daarmede handel te drijven, tot de ontdekking, dat zijn vest met genoemde som uit zijne hangbast was ge stolen. Tot nog toe is men de dader niet op het epoor, Beroepen bij de doopsgezinde gemeente te W or- merveer ds. H. Ens te Kampen. Bij het jongste on weder werd ook te Iarmen huizen, in de onmiddelijke nabijheid van het dorp, eene boe door den bliksem gedood. Ook de haan van de r. c. kerk vertoont sporen, dat de daarnaastloopende afleider getroffen is. - Bedankt voor het beroep naar de doleerende kerk te Hilversum door ds. J. Schotel, predikant bij de christ. geref. gemeente te Haarlem. Er wordt in den iaatsten tijd en soms terecht nog al eens geklaagd over te groote weelde bij den bonw van scholen en onderwijzerswoningen, doch ook bij andere takken vau dienst schijnt die weelde te be staan. Den 13 Jnni a.s. zal te Haarlem worden aanbe steed een bij de Zijpersluis te bouwen pontwach- terswoning waarvan de raming f 5075 bedraagt. Hoe men er toe komen kan voor een beambtedie van f 300 tot f 400 's jaars verdient, een woning van ruim f 5000 te bouwen, is zeker een raadsel voor ieder, die den toestand kent van zoodanig persoon. Ten eerste is hij niet bij machte zulk een huis van de noodige meu belen te voorzien. Ten tweede kan hij daarvan de per sonele belasting niet betalen en ten derde is hij veel beter tehuisgevoelt zich beter op zijn plaats in een hui3 van minder omvang. Als men voor zulke beambten huizen bouwde van 1000, zou dik niet alleen voldoende, doch de menschen zelf zonden ook beter tevreden zijn. In de laatste jaren heeft men ook voor brugknechten woningen van f 3000 en meer gebouwd. Het is zeer te wenschec, dat aan die overdreven weelde bij den waterstaat een einde wordt gemaakt. Door het polderbestuur van de Zijpe is den 29 aanbesteed het gewoon onderhoud der sluizen, bruggen, gebouwen enz. en eenig baggerwerk. Voor eerstgenoemd werk was ingeschreven door J. Bos ƒ2430, J. Dekker f 2440, J. Swarthof 2146 en P. Niemans 2468 en voor laatstgenoemd werk was alleen ingeschreven door P. Kapitein voor 335. De werken werden gegund aan de heeren J. Bos en P. Kapitein, beiden te Zijpe. Den 29 waren Gebroeders Klein te Holder voor f 3795 van 16 inschrijvers de laagste bij de openbare aan besteding van het inrichten van een gedeelte van het kettingmagazijn aldaar voor nitrustings-goederen voor schepen in de tweede klasse der reserve. De uitslag van de op den 29 te Helder gehou den verpachting van wierwaarden in de Zuiderzee in 16 pereeelen ingegaan 1 April 1889 en eindigende 31 Maart 1892 is dat de geheele opbrengst 2888 per jaar bedraagt tegen 4849 bij de verpachting in 1886. De gemeenteraad van Akersloot heeft den 29 aan Mej. J. O. Vermeer op haar verzoek eervol ont slag verleenda Is onderwijzeres tegen 1 Juni a.s. en met iogang van 3 Juni in hare plaats tijdelijk als onderwijzeres aan de openb re school in het dorp be noemd Mej. G. C. Olij. te Grootschermer. Den 29 is te Gorincbem 's Konings 40 jarige regeering op groote schaal gevierd. Een optocht werd gehouden, waarvan het eerste gedeelte voorstelde: „Het Huis van Oranje" van prins Willem I" af. In dien optocht werd prinses Wilhelmina voorgesteld door een meisje, dat op danzelfden dag geboren was. Des avonds werd op de rivier een schitterend vuurwerk afgestoken en was de stad algemeen geïllumineerd. Bij kon. besluit van den 30 is benoemd tot bur gemeester der gemeente Texel de heer C. M. Kooij. By kon. besluit van den 30 is met ingang van 1 Ja li a.s. aan mej. W. E. Lindeloo op haar verzoek eervol ontslag verleend als hoofdopzichteres in 'e Eijks krankzinnigengesticht te Medemblik en in hare plaats benoemd mej. M. Groenwoudt wed. van J. Pijper, met toekenning van eervol ontslag als opzichteres der wasch in dat gesticht. D. Dekker te Texel is benoemd tot onderwij zer aan de openbare school te Volendam. Op de gewijzigde en thans door Ged. Staten van Noordholland den 22 Mei gesloten lijst der hoogst aangeslagenen in 's Eijks directe belastingen die ook de overige vereischten bezitten om gekozen te worden tot leden der Eerste Kamerkomen twee ingezetenen voor, die op de lijst, den 24 April vastgesteld, niet voorkwamen, te weteD: de heeren mr .3. van der Peen grondbelasting f 437.38personeel 148.62 samen 586 en mr. J, P. Kraakman grondbelasting 400.31, personeel 149.52, patent f 83.20, samen f 633.06. In deze week zijn al weder zeer fraaie runderen van hier naar Buenos-AyresZuid Amerika ver zonden daartoe aangekocht door de heeren S. de Jongh en jonkh. mr. P. van Poreest. 1. „Schiller Marsch", marehe triomphaie v. G. Meijer- beer; 2. Ouverture zurOper„Der Preischiitz", v. C. M. v. Weber; 3. „Aufforderung zum Tsnz", rondo v.C.M. v. Weber; 4. Grande fantaisie sur l'opéra „I mesna- dieri", v. G. Verdi5. „Concorde ouverture de con cert v. P. Boisson; 6. „Pantaisis polonaise" v. Baudonck; 7a. „L'absence", mélodie pour euphonium v. L. v. Beet hoven b. „Douce fé'óoité", polca pour piston v. A. Jacquet 8. Gute Bekannte'' Grosser Potpourri v. Ad. Eeiner. Van 25 tot en met 31 Mei zijn aan de bad- On zweminrichting genomen 775 baden waarvan 111 door dames en 118 door onvermogenden. Drukste dag 27 Mei met 239 baden. Op verzoek herinneren wij datop den eersten Pinksterdag óók in de kerk der remonstrantsche ge meente jalhierde gewone jaarlijksche COlleCtC ten behoeve van zendingsbelangen zal worden gehouden. Den 12 zal door het bestuur van de BuitensO- cieteit aan de leden een concert worden aangeboden van het muziekcorps der haarlemsche schutterij onder directie vun den heer Kriens. Den 29 had de proefvaart plaats van de voor den stoombootveerdienst Enkhuizen-Stavoren bestemde stoomboot „de Zuiderzeo", die, als „baron van Panhuijs'' aan de werf 't Hóndsbosch alhier, van de heeren D. Bosman Zoon, in hoogst verwaarloosden toestand aan gekomen, nu, volkomen gerestaureerd, deze verlaten heeft our de „Prins van OraDje" te vervangen, wat dadelijk na bekomen machtiging van den rijks-commissaris ge schieden zal. Bedoelde boot heeft vroegermet de „Leeuwarden", gevaren tussohen Amsterdam en Harlin- gen welke dienst echter is gestaakt geworden, waarna beide vaartuigen door genoemde firma werden aange kocht. Sterk, als zij waren, waren zij de belangrijke kosten, aan eene volledige herstelling verbonden, over* waard en wie nu de sierlijke, heldernitziende „Zuiderzee" ziet voorbijstoomen, zal er bezwaarlijk de vroegere, als een stiefkind behandelde „Panhuijs" uit herkennen. Behalve echter, dat de nette boot, met de keurige, ruime kajuiten, den reiziger reeds dadelijk een goeden indruk geeft en al staat zij, wat kostbaarheid van monteering aangaat, misschien achter bij de veerbooten alle geriefelijkheden aanbiedtdie men voor het korte zeereisje verlangen kan, voldoet zij ook, wat de snelheid van haren gang betreft, veel beter aan de eiachen dan de „Prins van Oranje*'. Bij de proefvaart had zij voor den overtocht vau Enkhuizen naar Stavoren 5 minuten meer noodig dan de veerboot „Holland", maar 9 minuten minder dan de „Prins van Oranje", wel een bewijs dus dat de rei zigers bij de ruil zullen winneD. BURGERLIJKE STAND. ONDERTROUWD. 28 Mei. Jhr. Vitus Valerius van Cammingha, alhier en Tettje Julia Simon van der Aa te Pnrmerend. 31 Lourentius Johannes Zonneyeldt en Alida Johanna Tinnevelt. GEBOREN. 27 Mei. Luwtje, D. van Dirk Langendam en Petronella Agatha Hos. 29 Johanna Theodora, D. van Cornells Voorn en Maria Hardebol. 31 Hendrikus Johannes, Z. van Jan Stavenuiter en Catha- rina de Goede. 1 Juni. Jacob, Z. van Jan Olij en IJda Molenaar. OVERLEDEN. 27 Mei. Rudolf Bossert Gz., 74 j. 29 Cornelis Dirk, Z. van Cornelis Butter en Dirkje van der Molen, 2 j. ea ruim 5 m. 31 Eusina Maria Bruinvis, 63 j. Catharina Agnes, D. van Leonard Maria de Eouw en Margaretha Elisa beth Stoel, 9 w. Maria Alida, D. van wijlen Ja cobus van Heems en van Aagje de Moor, 22 j. en 8 m.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 1