a/: roerende Goederen, S* iï'< Openbare Verkooping GRASCEWAS, Openbare Verkooping Openbare Verkooping Veiling te Egmond a/d Boef, Openbare Verkooping Uit de hand te koop Uit de hand te koop: Doctor BROEDS is tot 16 Juni a.s. JÜIET te consulteeren. Gemeente-Gasfabriek alhier. Burgervlotbruggem, Zjjpe, GOUD EN ZILVER. 1°2% 911 i?/. 7Vs W4 92'/., 102% 57'/, ljf/. ^Iboirtcutiëu. Geboren A A F J E dochter van IJ. OLDENBURG Jsz. en S. OLDENBURGAkkerman Nd. Bergen 30 Mei 1889, Bevallen van een meisje E. VAN LEIJDEN— DE GEUS. Schermeer, gem. Oterleek, 29 Mei 1889, Heden overleed, tot diepe droefheid van mij, mijne ouders broeders en zusters mijn innig geliefde echt genoote JANTJE BLAUW, in den ouderdom van 32 jaren, mij nalatende één kindte jong om haar ver lies te beseffen. Alkmaar, Uit aller naam, 24 Mei 1889. C. VAN DEN BRINK. Heden overleed, tot onze diepe droefheid, na een geduldig lijden mijn geliefde echtgenootvader en behnwdvader, den heer JACOBUS CONIJN, in den ouderdom van rnim 65 jaren. Uit aller naam Egmond aan Zee, Wed. J. CONIJN 25 Mei '89. de Jongh. Eenige kennisgeving. Heden overleed onze hartelijk geliefde echtgenoot en vader, de heer R. BOSSERT Gzin den ouderdom van 74 jaar. Mede namens kinderen en behuwdkinderen, Alkmaar, S. G. BOSSERT 27 Mei 1889. de Lange, Heden beviel zeer voorspoedig van eene dochter mijne geliefde echtgenoote M. E. DE WILDE. P. J. C. VAN TOORNENBURGH. Schoorl29 Mei 1889. Heden overleed ons jongste kindje CATHARINA AGNES. L. M. DE FOUW. Alkmaar, 31 Mei. M. E DE FOUWStoel. Voor de vele bewijzen van deelneming, ondervonden gedurende de ziekte en na het overlijden van mijne geliefde echtgenoote, betuig ik, mede namens mijne kinderen den hartelijksteu dank. Schoorl, 1 Juni 1889. C. v. d. POL. Gevoelig voor de menigvuldige bewijzen van deel neming zoo van hier als van elders van familie en vrienden ontvangen, wegens het overlijden van mijne zeer innig geliefde echtgenoote DIEUWERTJE G L IJ N I S betuig ik mijnen hartelijken dank vooral aan Jb. KONING en Echtgenoote voor de liefderijke belangstelling gedurende hare ziekte en bij haar overlijden betoond. Schermeer, gem. Akersloot, G. VAN DER OORD. 1 Juni 1889. Voor de blijken van deelneming ondervonden bij het overlijden van onze geliefde moeder en behuwd- moeder mevrouw de Wed. J. M. BOUVINVer doorn betuigen wij onzen hartelijken dank. J. BOUVIN. Alkmaar, L. A. C. BOUVIN— 1 Junij 1889 Schuürbique Boeije. Het personeel van de Alkmaarsche Stoommeel- fabriek betuigt zijn innigen dank aan de Directie die fabriekvoor den genotvollon feestavond, haar den 29 Mei bereid. op Dinsdag 4 Juni 18§9, 's morgens ten 10 ure, ten huize van RUS aan de van het staande op de kadastrale perceelen PETTEN sectie C, Ns. 101, 102, 103, 104, 105 en 106, te zamen groot 7-59-40 H.A. en van het ETGROËivan gemelde perceelen een en ander in perceelen en combinatiën. J. v. d. MAATEN Deurwaarder. te ALKMAAR, in het calé «Central", op Donderdag 4 Juli 1889 bij opbod, en op Donderdag 11 Jnli 1889 bij afslag, telkens des namiddags 7 uur, ten overstaan van den te Alkmaar gevestigden Notaris HENDRIK JAN DE LANGE, van 1. Een bijna geheel nieuw WINKELHUIS en ERF, op zeer gunstigen stand, a/d zuidzijde van de Lange- straat bij het Psyglop te Alkmaar, groot 1 are, 4 centiaren. 2. Een WINKELHUIS en ERF, a/d zuidzijde van de Laat, tegenover de R. C. Kerk, aldaar, groot 1 are, 58 centiaren. 3. Een HUIS en ERF, a/d noordzijde van de Oude gracht, aldaar, groot 22 centiaren. 4. Drie HUIZEN en ERF, a/d Baangracht, aldaar, groot 1 are 45 centiaren. Behoorende aan mejuflr. de wed. M. FORTUIN. Inmiddels uit de hand te koop. Te be vragen ten kantore van DE LANGE DE MO- RAAZ, te Alkmaar. op WOENSDAG, 5 Juni a.s., te 10 uur, ten huize van wijlen mej. de wed. D. KRUIJER te Oterleek, van Te zien op den verkoopdag. in de herberg van Bolt, op Donderdag 20 Juni 1889, 's middags 12 uren, ten overstaan van den Notaris H. J. DE LANGE, van Het drasgewas en de Etgroen van het Weiland in den Wimmenummerpolder, groot 10 hek- taren, 23 aren, in 6 perceelen. Behoorende aan den heer P. LEEK. om kontant geld le Egmond aan Zee, in het logement Zeezicht, op Donderdag 13 Juni 1889, voor middags 11 uur, ten overstaan van notaris GOUWE te Alkmaar van 9 goed onderhouden, wel uitgeruste en ter visscherij gereed staande homschuitën, genaamd: de een„de Vooruitgan g", E. C. 20, ge bouwd te Noordwijk aan Zee in 1882. Stuurman F. ZWAAN; de ander: „de Onderneming", E. C. 21, gebouwd te Egmond aan Zee in 1880. Stuurman F. PRINS; beide met volledigen inventaris, als: zeilen, masten, zwaarden, rondhouten, lijnen, sprenkels, kuiltouwen, vallen bloks, rollen, planken, koksgereed schappen, enz. Breeder bij billetten en nadere inlichtingen bij den heer E. CONIJN te Egmond aan Zee en notaris GOUWE te Alkmaar. een buitengewoon antieke eikenhouten Aast (snijwerk) met zes antieke Uortlen (Japansch aardewerk). Te bevragen bij den gemeente veldwachter te H e i 1 o o. in do nabijheid der Kaasmarkt, een Winkelhuis met toonbank en goud- kasten, 2 beneden- en 2 bovenkamers, zolder, dienstbodenkamer, 3 slaapsteden, goed regen- en wel water, keuken enz. Dadelijk te aanvaarden en te bevragen bij den eigenaar J. BATTELJEE. Zijdam, C, No. 5. BEKEN DMAKINB. Ondergeteekende bericht zijne geachte clientèle dat hij van af 3 Jnni zijne SC/MiiËRlJ heeft overgedaan aan den heer G. VAN OS. Dank baar voor het vertrouwen beveelt hij zijn opvolger minzaam aan. Alkmaar. M. GOYERS, Fuidsen. Volgens bovenstaande advertentie neem ik de vrijheid, mij in ieders gunst aan te bevelen, hopende door eene nette bediening en eerste kwaliteit Rund- en Var- kensvleesch dat vertrouwen te blijven behouden, wat mijn voorganger zoo ruimschoots heeft genoten. G. VAN OS, Vleeschhouwer en Spekslager, Fnidsen. Alkmaar 1 Juni 1889. Prijzen des Cokes van af den 1 Jnni e.k. tot nadere aankondiging: O rove, aan de fabriek afgehaald, 45 ets. per mud J fveklopte, a a a a 50 ana Voor het tehuis bezorgen 5 ets. per mud. Alkmaar, 27 Mei 1889. AMSTERDAM pCt. Nederland Cert. N. W. Sxhuld2§ dito, dito 3 dito, dito 3> dito, Oblig8' Italië, Inschrijving 1861/81 6 Oostenrijk, Obi. in pay. A. 1000 Mei-Nov. 5 dito, dito Febr.-Aug. 5 dito, zilver Jan.-Jnli 5 dito, dito April-Oct. 5 PortngalObl. Buit. 1858/80 8 Rusland, Ob. H en C. 1798/1815/1000 Jan. 5 Cert. lnsch. 6e serie 1855 Z.R. 500 Ap.-Oet 5 Obl. 1864 Amst. ƒ1000 April-Oct5 dito, 1866 5 dito, Oostersthe Leening 2e serie5 dito, 1873 gecons. aC 50-100 Jnni-Dec. 5 dito, 1860 2e leening 100 4} dito, 1875 gecons. s£ 50-100 Apr.-Oct. 4j dito, 1880gecons.ZR.125-625 13 Mei-13Nov.4 dito, 1889, 1 Jan., 1 Jnni, 1 Sept., 1 Dec. 4 dito, 1867/69 a£ 20-100 Mei-Nov4 dito, in goud 1883. Jnni. Dec.6 Spanje, Obl. Buit. Perpetuele4 dito, dito Binn. dito 4 Turkije, gepriv. Oblig5 dito, Geconverteerden Ser. D dito, id. C Egypte, Obl. leening 18764 Mexico, Obligatiën geconvert2 dito, dito 6 Peru, Oblig. leening 1870 geregist6 dito dito, 1872 id5 Venezuela, Obligatiën 1881..,4 Nederland, Cult. Maatsch. d. VorBtenl. Aanil. dito, dito Winst-Aandcelen dito, Koloniale Bank Aandeel dito, dito Oblig5 dito, Ned. Ind. Handelsb. Aand... dito, N. Centr. Spoorw. Aand. f250 dito, dito gestemp. Oblig.f235 Italië, Spoorwegl. 18873 dito, Zuid-Ital. Spoorweg Obl8 Polen, Wars.-Weenen Aandeel Rusland, Gr. Sp.-Maatsch. Aand5 dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito, Hypoth. Obligatiën4> id. 3 Baltische Spoorw. Aand3 31 Mei 94»', 102% 102»;, 90" 72",. 72 71', 71 66»,. 103', 92 102% 62 101»/, 100»(„ 99 s 87? 883/ 10»., 7l% 663 86 163 16., 91% 40 95 li it 14s 138 4 5'i i 102 U 843. 33 89% Sbis 60. 135s ISO if 99s, 60i/s 99 102. 1023, 69s 8 773 28,, 35 4 Is 1 Juni. 79'/,. 102% 102% 9!'/. 72' 72'/. 71' 72 103 1023 623 101» 100:»/.. 100 881 873/. 913/. 108'*, 1«% 96 i4»/, 56% ,02 85s/s 33 60% 217' 99 74% 62 )02's l0l'/s l°2'ls M 7b3 28 17 69 1". 53% l13 122 j50 Jelez-Griasi. Oblig5 Jelez-Orei. dito 5 Orel-Vitebsk. Oblig5 Poti-Tiflis. Oblig. f 10005 Transcaus. Spoorweg Oblig3 Z.-W. Spoorw. Aand. 100-1000 5 ZweedschNoorweegsche Spoorwegen..., 5 Amerika, Cleveland, Akron Shares dito, Denv. Rio Grande dito17 dito, Illinois Centr. Cert v. Aand... l'7% dito, Louisv.en Nashv. Cert. v.Aand. ®9 dito, Miss. Kans. Texas Aand11*/., dito, ditoAlg. Hyp. CertifB 53 dito, N.-York Erie West. Sp. Aand.. 27l/< dito Wabash St. L. en Pae. Ct. v. Aand. 28'/n Canada-South Cert. v. Aandeel5^ Nederland, Stad Amsterdam f 1003 l'3 Hongarije, Theiss Spoorweg4 103 Oostenrijk, Staatsl. 1854 4 H3'/, dito, dito 1860121% dito, dito 1864s 153 dito Stad Weenen 1874125'/, Rusland, Staatsleening 1864 Loten 5 172 dito, dito 1866. Dit 5 157 Turkije, Spoorweuleening 16' 157 Altmaar '61 blei. Kleine Kaas gras 31Commissie gras 25, Middelbare gras f 26,50, aangevoerd 426 stapels, wegende 113195 P. Öp de graanmarkt werden aangevoerd 160 mudden. Tarwe 5,25 a 7,12%, Gerst 4,25, dito chev. 4,75, Haver 2,75, Bruine boonen f 14, Karweizaad f 10,25 a 10,37% Erwten: Groene f 16, Grauwe f 22. Alkmaar 1 Juni. Aangevoerd 11 Paarden t 80 a 300, 18 Koeien en Ossen 70 a 225, 39 nucht. Kalveren t 8 a 20, 203 Schapen f 20 a 30903 Lammeren f 10 a 18 107 magere Varkens 16 a 18, 2b5 Biggen 8 a 14, 16 Bokken en Geiten 5 a 12, 4 Kleine Bokjes f 0,60 a 1,25, Boter per kop ('s middags 12 uur) 0,70 a 0,80, Kipeieren 3,50 a 3,75, Eenden dito 3 per 100. Amsterdam 31 Mei. Aaraappelen. Eriesche Dokkumer jam men/ 1,25 a 2, dito Franeker f 1,10 a 1,50, dito En- gelsclie 1,20 a 1,40, dito Munstersche f 1,10 a 1,25, Zeeuw- sche spuische Jammen f 1,25 a 3,50, Pruisische Hamburgers /4a 4,10, dito roode 1,50 a 2,80, Nieuwe Maita f 0,15 a 0,16 per K. G. Raapkoeken 70 a 87, Lijnkoeken ƒ8 a 11,50 per 100 P. Petroleum kalmAmerika loco 8,50, Sept.—l)ec. 8,75 entr. In cons. 9,75, Russ. Nobel 7,25, Juni—Aug, f 7,35, Sept.Uec. f 7,75 entr. In cons, 8,25. 29 Mei. Aangevoerd 197 vette Kalveren 0,65 a 0,80 per P., 71 Nucht. dito 6 a 13, 196 Vette Varkens 0,42 a 0,48 per P. Delft 29 Mei. Aangevoerd 1119 achtste en 94 zestiende vaten boter. Per kwartvat f 48 a 58per pond 1,20 a 1,45. Samen wegende 23320 P. Edam 31 Mei. Aangevoerd 258 stukken Boter 1 1,30 per pond, Kipeieren 1 3,75 per 100. Enkhuizen 29 Mei. Kleine kaas 26aangevoerd 23 stapels. Karweizaad 10 a 10,37%, Mosterdzaad 18 a 18,25, Maan zaad 8 a 9 Erwten: Grauwe ƒ16 a 20, Bruine Boonen ƒ10 a 14Gerst f 4 a 5Haver 3 a 4Biggen 6 a 8, Schapen 16 a 30, Lammeren 8 a 11Kippen /0,70 a 1, Kipeieren ƒ3 a 3,50 per 100, Boter 0,55 a 0,60 per kop. Haarlem 29 Mei. Aangevoerd 71 stapels Kaas, uitmakende 8046 stuks, wegende 15731 P. Aangevoerd 12 Koeien en Ossen 250 a 120, 1 Stier f 120, 56 nucht. Kalveren f 11 a 764 Schapen 36 a 25, 112 Lammeren 15 a 116 Biggen 1 11 a 1015 Paarden 230 a 60. Room 29 Mei. Kleine kaas (gras) 1 31,50, (hooi) 29,50, Commissie (gras) f 25. Aangevoerd 195 stapelswegende 51073 P. Room 1 Juni. Tarwe 6,75 a 9, Gerst 4,25 a 5, Haver 2,75 a 4, Erwten: Witte 11,50 a 13, Groene 17,50 a 20, Grauwe 13,25 a 18, Vale 1 7,75 a 14, Bruine boonen 10,25 a 10,50, Karwei 18 a 18,25,12 Paar den 60 a 2501 Koe 170, 253 Schapen 20 a 35, 107 Lammeren 8 a 12, 20 Kalveren f 11 a 22, 43 Varkens 8 a 18, 90 Biggen 5 a 9, 25 Kippen ƒ0,65 a 1,30, 3000 Kipeieren f 3,50 a 4 per 1002450 koppen Boter 0,55 a 0,60 per kop. Leiden 31 Mei. Aangevoerd 6 Paarden 42 a 12526 Stieren 46 a 200, 158 Melkkoeien 100 a 265, 18 Kalf- koeien ƒ120 a 262, 78 Geldekoeien 98 a 224, 82 vette Ossen en Koeien 118 a 260, 95 vette Kalveren 36 a 80, 102 Nucht. dito f 5 a 18 9 Graskalveren 26 a 50270 Magere Schapen 15 a 31, 620 Vette dito f 20 a 36, 12064 Magere Lammeren (jaarlijksche belangrijkste Lammerenmarkt na Hemelvaartsdag) 9,25 a 18 53 magere Varkens ƒ16 8 36, 382 Biggen 4,75 a 13. Leeuwarden 31 Mei. Boter per kwartvat le srt. 1 36. Aangevoerd 1130 kwart 181 achtste en 22 zestiende vaten. ileppel 29 Mei. Boter per achtste vat le soort t 21,50, 2e soort 203e soort f 19, per P. 0,93 a 1,07. Aan gevoerd 10900 P.jj, Schagen 29 Mei. Aangevoerd 4 Paarden 60 a 150, 3 Stieren 100 a 126, 24 Geldekoeien t 120 a 260, 10 Kalf- koeien 1 160 a 230, 26 Nucbt. Kalveren 4 a 18260 Schapen 17 a 36, 1850 Lammeren 8 a 25, 16 magere Varkens 15 a 18, 40 Biggen 1 8 a 12, Boter per kop f 0,70 a 0.85, Kipeieren 2,50 a 3, Eenden dito f 2,80 a 2,85 per 100. Schiedam 31 Mei Moutwijn t 9, Jenever 14,50 per v. Sneek 28 Mei. Boter le soort 35. Vereeniging le soort 35 a 35,50, 2e soort 34 3e soort '33, 4e soort 32,50. Aangevoerd 1333 kwart- en 69 achtste vaten boter. Zwolle 31 Mei. Boter per achtste vat 1 22 a 23,50per pond 0,85 a 1,10. honden 30 Mei. Aangevoerd 300 Runderen 2.4-4.8, 4000 Schapen en Lammeren 3.6-660 Kalveren 8.9-6 20 Varkens 2.6-4.4.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 2