Xiangestraat, A18, 2de huis van af het Payglop, te AIKIA1». HENNEN-, JONSEHEENEN- EN EINDEEELEEDINS Fnidsen 70. A. IMI1ULSEIV. Heeres van Alphen. AANBESTEDIN& "MUZIEK ËN DANS A 182de huis van al het PAYGLOP, le ALKMAAR. TE HÜÏÏB, Graszoden te koop, Alle nog voorradige ZOMERMANTELS Ofschoon ons vertrek van hier reeds bepaald was op Maandag, den 27 Mei a.s., hebben wij op veler aanvragen besloten, ons verblijf alhier nog voor zeer korten tijd te verlengen en hebben wij dien tengevolge opnieuw eene buitengew0on groote sorteering hierheen gezonden en onzen chef belast, deze goederen nog 10 pct.goedkooper dan gewoonlijk te verkoopen, ten einde ieder in de gelegenheid te stellenvan dezen buitengewoon grooten uitverkoop te kunnen profi teered Door een bezoek aan ons Magazijn te brengen, kan men zich overtuigen van den enormen voorraad en van de billijkheid der prijzen. met 5jarigcn cursus te Alkmaar. W. J. BLITZ, Tandarts, worden van af lieden tegen fabrieksprijzen opgeruimd. Zie de prijzen in de etalage. r a ver p acli tin en Verhuring Naweide De Binnenlandsche Vaart liisico-Societeit Onmisbaar in elk huishouden. W onderlij m Hs. Nederkoorn, H.H. Hookers Wordt gevraagd op Zondag 8 Juni en Tweeden Pinksterdag. Grasveiling te üeiloo Fallisscment C. K A A IJ V ERLOTI INI G, P. DE FRENINIE, HAAST TT 33 TT SS INTAAR. 33ES Xj> GrESTTl A.iÏLT Tot en met 15 Juni bestaat dagelijks aan het schoolgebouw gelegenheid tot insehrijtlng van leerlingen voor het scbcoljaar 1889/90. De aanmelding kan cok St'hriflelfjli geschieden. Het programma met de vereischten van toelating wordt op aanvrage gratis toegezonden en verdere ver langde inlichtingen verstrekt door den Directeur Dr. J. D. BOEKE. zal iederen Maandag en Yrijdag bij de wed. KOETS VELD, Kaasmarkt, en Zaterdags hötel de Burg alhier, des voormiddags te spreken zijn wegens Tand heelkundige operatien en het plaatsen van kunsttanden en geheele gebitten. XR. Alle Tandheelkundige Operation 1,—, Minvermogenden kosteloos. op eenenpraciLtigen stand, een net en best ter nering staand WIN KELHUIS, zeer geschikt voor vele zaken van niet te grooten omvang. Te bevragen onder letters G. G., aan het Bureau dezer Courant De VLEESCHHOLWERS van ALK MAAR maken hunnen geachten begunsti gers bekend, dat door de steeds stijgende marktprijzen liet RUNDVLEESUH van af 1 Juni met 10 cents per Kilo is verhoog d. te geven door het Muziekgezelschap „CONCORDIA", met medewerking van eenige leden van 't Stedelijk Muziekkorps, onder directie van den heer OTTO, op Woensdag 5 Juni, 's avonds half 8, in den ISoilt. edur i»vutij op het terrein naast de Boterfabriek .Kinheim.'' Te bevragen aan de Fabriek. ten behoeve van de Christelijke School te Alkmaar* (goedgekeurd bij kon. besluit van 11 April 1889, No. 81 )- De VERE€&TIH€J zal door bijzondere om standigheden eerst gehouden worden in de maand October. LOTEN zijn van nu af h óO cents ver krijgbaar bij de dames Mevr. BOUVIN—Schuurbkcque Boeije, Mevr. GOEDEHoola van Nooten, Mej. 8CHRIEKE - Geerling Mej. LIMBURGKoou Mej. W. DRUIJVESTEIJN Mej. M. E. JANSSEN, die zich tevens hebben bereid verklaard, prijzen van eiken aard, die door belangstellenden mochten worden beschikbaar gesteld, in ontvangst te nemen. Het Comité voor de Verloting, J. J. 8CHRIEKE, Pres. A. GOEDE Dz., Penn. A. LIMBURG Secr. van 2 perceelen GRASLAN D, aan den Laanweg onder de gemeente HEER HU- GOWAARD, ten verzoeke van den eigenaar, den heer HARK SCHOORL, te Nieuwe Niedorpvroeger eigendom van wijlen den heer JAN EÉCEN Gz., op Woensdag 5 Juni 1889, des avonds 7 uur, in de herberg van G. Slotemaker te Oudkarspelten overstaan van dtn Notaris DUKER. van het vernieuwen van vier kERii- R.1MEH met l>U komende werken voor de Ned. Herv. Gemeente te Alkmaarop Maandag 17 Juni 1889. Aanwijzing op Woensdag 5 Juni e.k,, des morgens ten elf uur, aan de Groote Kerk. Het bestek ligt van af dien tijd ter lezing bij den Koster van genoemde Kerk. Inlichtingen te verkrijgen bij F. II. RENGERS opzichter over de Kerkgebouwen der Ned. Herv. Gemeente te Alkmaar Gewone Jaarlijksche Verpachting van Gras- en Zaadgewas en Verhuring van Etgroen te LIMMEN, ongeveer hall* Juni. H.H. Landeigenaren worden verzocht vóór den 6 Juni a.s. opgave te doen van de Landerijen die zij wenschen te verpachten en te verhuren aan den Veldwachter M. WOKKE te Limmen of ten kantore van Notaris W. F. G. L. GOUWE, aan de Koor straat te Alkmaar. AMSTERDAM, sluit VERZEKERINGEN van allerlei aard op ver zendingen van GOEDEREN, INBOEDELS, enz per Schip, Stoomboot en Spoorop verzendingen van waarden per l'ost en Van Gend Loos; op WASCH- GOEDEREN naar, op en i n d e Rleekerijcn. Inlichtingen en Tarieven bij den Hoofdagent voor Alkmaar C. JAftSSKrc Hz. Haarvlechten, Scheidingen Pruiken, Toupets, van de natuur niet te onderscheiden worden door den ondergeteekende vervaardigd in alle prijzen en kwaliteiten. J. BIJLOOS, Coiffeur, Langestraat. hecht elk gebroken voorwerp en is bestand tegen vuur en water. Uitsluitend verkrijgbaar bij Langestraat A 11, Alkmaar. maak ik attent op onderstaande merken: n n n 5© p.m. 40 3© «5 ZO n r> n Planters Priéile Vivat La Itegenta Slaneala Luua Aanbevelend LangestraatB 96 Alkmaar. om da(lel|}k in dienst Se tredenof als Noodhulp, eene Protestantsche IIIEVST- BOUE Te bevragen bij de Uitgevers dezer Courant. A. PEPERKAMP. op Woensdag 19 Juni 1889 voormiddags elf uur, in de herberg van J. Duin. Notaris BACKX. te TO armenhuizen. De rangregeling met de bescheiden in het faillissement van C. KAAIJ Schuitenmaker te Warmenhuizen, is ter griffie der Arrondissements- Rechtbank te Alkmaar gedeponeerd, om aldaar gedurende veertien dagen voor een ieder ter inzage te leggen. Alkmaar, De Curator, 1 Juni 1889. Mr. J. A. MIDDELHOFF. Maatschappij van INederlandsche Fabrikanten. MANTELS.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 3