HOLST BRUINIER Gebroeders Serbrock, PUIKE OUDE STOOE HOLEN BMÜETTEN eerste kwaliteit Engelsche Stoffen DAMRAK, 108 a, De Lange de Moraaz, Likdoorns. KANTOOR, MAGAZIJN en HERSTELPLAATS Singer Invincible, Humber TKANSPOKT- WJELKRS. diverse modellen. Volle Garantie Kleedermakers, Amsterdam, Damrak H 61. Ijzergieterij van PIERRE MLËP, en vraag het merk HUIS en ERF te koop, Quadrant Safeties, Whippet Safeties, Quadrant Tandems 9 GRESHIM'S ZELPWËRKENIIE IXJECTEIIBS, Oproeping van Crediteuren. (Jebr. SUVJEiL, STEARIN E-KAARSEN 609 PRINSENGRACHT 609, AMSTERDAM. en andere rijwielen in alle soorten en prijzen. Leveranciers van JNieuwe en ge bruikte WIELERS Prijscouranten lranco op aanvrage I Adres te Alkmaar: Hótel „DE TOELAST." MSun magazijn is sleetls ruim voorzien van Het goedkoopste adres voor Cietnerk en Huishoudelijke Artikelen is te drie huizen voorbij het Bijbel Uótel. BÈoor uitbreiding groote prijsvermindering SCHIEDAM. Verkrijgbaar bij Mejuffrouw Wed. C. REEKERS, firma C. M. S w a e r t s, aan de BoterstraatA 16T7te Alkmaar. Merk KltOO V k U 4» 4» V 14 R 41 O V klIOON Uit merk wordt geregeld aangevoerd. IVTerli 14 It OOM. 14 R04IM. 14 it 4i 4i rv. Gewone Jaarlijksche Verpachting van Gras- en Zaadgewas en Verhuring van Etgroen te Koedijk op Donderdag SO Juni 1889, voormiddags 11 uur precies, in de herberg van de Wed Stam. Hij de Firma te Alkmaar, Correspondenten der Hollandsche Sociëteit van Le- vensverzekeringopgericht te Amsterdam in 1807, kunnen worden gesloten hypotheken met levensverzekering, zoodat bij over lijden van den debiteur zijne erfgenamen door ontvangst van liet bij de H. S. v. L. verzekerde kapitaal, in staat worden gesteld, de hypothecaire schuld af te lossen en daardoor het onderpand onbezwaard te verkrijgen. DE BEI4EADE en alle andere soorten Rlill lELEAl, worden geleverd door AA'. F. ST4BEE Jr. Amsterdam. Probeer s.v.p. tie Soucbon-Thee No. 3 a f 1,S5 per J kilo. Harde, AA'ittc en Zuivere de Stearine-KaarsenlabriekAPOLLO," te Schiedam, Planten voor Bloemperken. Kweekerij „FLORA." VAN GARDEREN Co., Geestorsingel, E;307, ALKMAAR. Geïllus treer defprijscourant op aanvrage. i in de Singer's Front Steering Tandem. IN DE KEURIGSTE DESSINS. DeDIRECTIE der ROTTERDAMSCHE HYPOTHEEKBANK voor NEDERLAND, gevestigd te Rotterdam, geeft Celden onder 1ste Hypothecair verband sUiWai»! opjuauderffen voor tien faar vastbenevens aflosbaar in |aarl{)ksehe termijnen. Inlichtingen en tarieven te bekomen bij hare Agenten de H.H. DE LANGE DE MORAAZ te Alkmaar; JOH. ROZENDAAL, Burgemeester van Zwaag te Hoorn; G. P. NIJHOFF, Notaris te Enkhuizen; A. H. CRAMER, Notaris te Edam. De Directie: B. MEES B. VAN ROSSEM E. HOYER A MM S T E IS MS A MS aan de thans gevestigd (stille zijde) P.HOPPE NIGHTCAP -.nif V Schiedammer Genever, N.B Als bewijs van echtheid, is caebet en kurk steeds voorzien van den naam der firma P. Hoppe. Zij is eene zeer voordeelige en gezonde brandstof en kan als doove kool 14 Bt O 41 At. geheel met de tang uit het vuur genomen worden. 14 It 41 O Ai. Men wordt dus verzochtop het merk MéMSOOW te letten lil 14 It O O Ai. Representanten voor A m s t er d a m A. RATTE Co. Agent voor ALKMAAR J. ELTE. GERH. ENGELS Comp, Wickratt. zeer geschikt als RENTENIERSWONING, prijs f SOO,-. Te bevragen letter 8., franco aan den Boekhandelaar F. VOGEL te Rijp. H.H. Landeigenaren worden verzocht vóór den 9 Juni as. opgave te doen van de Landerijen, die zij wenschen te Verpachten en te Verhuren, aan den Burgemeester van Koedijk, den heer H. LAMMER- SCHAAG, of ten kantore van Notaris W. F. G. L. GOUWE, a/d Koorstraat te Alkmaar. de beste ketelvoedingpompeu, zijn gemakkelijk uit elkander te nemen, om na te zien, en zuigen het water van 3 tot 6 Meter op P. M. DUIJ VIS Co, Machine-Fabrikanten, Koog aan de Zaan. De DIRECTIE der ONDERLINGE NOORD- HOLLANDSCHE BRANDWAARBORG- MAATSCHAPPIJ, gevestigd te Oud/iarspel brengt door deze ter kennis van belanghebbenden dat in de Algemeene Vergadering, op den 27 Mei 1889 te Oudkarspel gehouden, ten overstaan van H.H. Commissarissen hoogste Deelhebbers en Correspondentendc faarlgjksche Reke ning en Aerantwoording heeft plaats gehad en door dezen is goedgekeurd. OudkarspelDe Directeur 29 Mei 1889. C. E EC E N Gz. Zweedsche Likdoornpleister van Dr. Miamo (geen namaaksel), doos met 8 stuks 40 ets, Engelsche Likdoornpleister, doos met 12 stuks 45 centsper stuk 5 ets. Amerikaansche Likdoornpleister, doos met 3 stuks 25 cents per stuk 10 ets. Likdoornvijlen (Comassier), per stuk 40 ets Likdoorntinctuur, fl. met penseel en gebruik 60 ets. Likdoorn balsem, fiacon met gebruik 60 ets. (teen eeltverharding). Depot bij Gez. PERK, Fnidsen, Alkmaar. De bekende en onbekende schuldeischers in de onder het voorrecht van boedelbeschrijving aanvaarde nalatenschap van wijlen mejuffrouw MARGARETHA 8MABERS, in leven weduwe, eerst van den heer PETRUS SMITS en later van den heer JOHANNES PALEARI zonder beroepgewoond hebbende te Alkmaar, en aldaar 28 December 1888 overleden worden opgeroepen, om op Woensdag, 12 Juni 1889, voormiddags 11 uren te verschijnen ten kantore van den Notaris HENDRIK METMAN, aan de Lange- straat te Alkmaar, ten einde de Rekening en Aerantwoording aan te hooren, welke namens de benificiaire erfgenamen van voormelden boedel en nalatenschap alsdan zal worden afgelegd, zullende, zoo er geen verzet plaats heeft, dadelijk daarna tot be taling der concurrente schulden worden overgegaan voor zooverre het bedrag der nalatenschap zal toe reikende zijn. TRADE MARK THEES VAN Verkrijgbaar te ALKMAAR, bij C. Schipper, Laat 144, Th. Schoon, firma Walraven, Ritsevoort, P. Houtkooper, WaagpleinC. Berg- houwer, Korte Nieuwesloot, Wed. v. D. Veen, Fnidsen Wed.LEVERT,Zij- dam, J. W. Tersteege, Geest, No. 3, C. M. Tonne- man, Zoutsteeg 7, A. Kruiten, Stationsweg, No, 310, en S. Pos, Mient. Te SCHAGEN bij K. Verheus en te WINKEL bij W. v. d. Wal. van B ekr oon d te Weenen in 1873 met de Verdienst- Medalje, te Parijs in 1878 met de Gouden Medalje, te Amsterdam in 1883 met de Gouden Medalje, te Antwerpen in 1883 met het EEKE-DIPEOMA (hoogste ouderscheiding.) Zijn verkrijgbaar bij alle voorname winkeliers. Stoomdr Herms. Costor en Zoon Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 4