330ste Staats-Loterij. mervoer. te Schoorldam, gemeente Warm0HllUiZ0n zijn geplaatst; 1. J- Jaspers Jr., onderwijzer bij de Rijks normaallessen te Velsen wonende te Beverwijk 2. G. Boevé onderwijzer te Beverwijk 3. C. Sorgdrager onderwijzer te Haarlem; 4. A. Vreeken, onderwijzer te Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer. Nr. 4966 f 1500; Ns. 348, 9152 en 16167 1000; Ns. 1800, 1888, 6145, 20247, 20754 en 20958 f 400; Ns. 3392 51257320 en 20745 200 Ns. 2409 3529, 7658, 12013, 12836, 15163, 16272, 17502 en 17898 f 100. Nr. 19941 1500Ns. 8586, 8927, 12279 en 14506 f 1000Ns, 5493, 6584, 6704, 7083, 12267 en 12270 f 400; Ns. 3453, 11808, 17834 en 18158 f 200; Ns 1334 1377 15701840 1883 4387 4707 7304 8192. 10405, 12466, 13040 en 17307 f 100. Uitslag der herstemmingen voor de Provinciale Staten. QLUtvlti. spoor eenig goudgeld gewisseld te hebben, keerde hij in het hotel terug, betaalde zijne rekening en verliet 's Gra- venhage met den Holl. spoor om 7 u. 11 min. Don zwitser had hij op zijne kamer ingesloten. Toen deze bij zyn ontwaken den diefstal bemerkte, was de dief reeds ver trokken. Te Antwerpen is hij door de politie aan gehouden. Uit het verslag van het waarborgfonds van het Nederl. WerkliedenfondSj den 27 te 's Gravenhage uit gebracht blijkt, dat door het werkliedenfonds van at den aanvang tot op 31 December 1888 1468 polissen gesloten waren, waarbij verzekerd zijn jaarlijksche pensioenen tot een bedrag van f 56351.52 en uitkee- ringen in eens tot een bedrag van 190.720,49. Ten be hoeve van het waarborgfonds bedroegen de jaarlijksche bijdragen over 1888 1678 waren de giften in eens op het einde van dat jaar gestegen tot f 5402 het aandeelenkapitaal tot f 50700 en het bedrag der in schrijvingen op de grootboeken der N. W. Schnld naar de beurswaarde tot f 19736,25. Bij kon. besluit van den 27 is met ingang van 1 September eervol ontslag verleend aan het personeel der Rijks-Kweekschool voor onderwijzers te Nymegen wegens de opheffing dier inrichting. Den 27 des avonds zijn te Kampen ongeregeld heden voorgevallen bij 1 et uitgaan van het Leger dss Heilstegen een kapitein en een luitenant nam de menigte eene vijandige houding aaD, zoodat zij door de politie in bescherming moesten worden genomen. Den 28 liet de burgemeester afkondigen dat samenscholin gen van meer dan 3 personen dien dag reeds verboden waren van des avonds 6 uren af en dat de tapperijen van 's avonds 9 tot 's morgens 6 uren gesloten moesten zijn. De rust is Da dien tijd niet meer verstoord. De 91 erven op bet Kampereiland zijn den 28 gegund voor de geboden pachtsom van f 268,510; de geheele pachtsom der 100 erven bedraagt nu f 288,700 's jaars. Bij kon. besluit van den 28 zijn benoemd tot burgemeester, met ingang van 10 Juni, van Jisp en van Wijd6WOrrD0r de heer C. Wildschut van Nieuwe Niedorp de heer D. van der Stok van 12 Juni van Enkhuizen, de heer E. J. D. Hartkamp. Te Nieuwe Niedorp ia den 28 het ruim twee jarig zoontje van C. F. te water gevallen en verdronken. De heeren mr. W. Heineken c. s„ leden van den gemeenteraad van Amsterdam hebben den 29 een voorstel ingediend tot afschaffing der kerkelijke hoogleer aren bij de gemeentelijke universiteitnu prof. Gunning van die universiteit benoemd is tot hoogleeraar te Leiden. De geneeskundige Staatscommissie heeft tot arts bevorderd den heer D. van Foreeat, med. dr. van Wor- De gemeenteraad van Westzaan heeft gewei gerd het verzoek van den onderwijzer W. N. Francken om buiten de gemeente te mogen wonen. Tot secretaris der gemeente Wormer is be noemd de heer Loos te Losser. Tot onderwijzer aan de openb. school te Lim- men is benoemd W. J. Swaans, onderwijzer teKlun- dertno. 2 van de voordracht; no. 1 was J. B. Scbu- chart te Zijdewind en no. 3 D. Dekker op Texel. Op den Heesehen weg nabij Nymegen is een landbouwer door bet op hol gaan van zijn paard van de kar gevallen en met één been in een der raderen daarvan verward geraaktwaardoor hij een eind over den weg werd medegesleeptter wij! het rad hem ten slotte over de borst ging. Kort daarop overleed hij. Het Leger des Heils heeft van 1 Mei 1888 tot en met 30 April 1889 in Nederland ontvangen bijna 40,000 en uitgegeven f 54,161. Aan verkoop van drukwerken werd f 16627 ontvangen; voor het gebouw te Utrecht werd f L5408 betaald en het geld daarvoor geleend van het hoofdkwartier te Londen. De arr. rechtbank te Amsterdam heeft van de 5 personen die zij schuldig verklaarde aan ge meenschappelijke gewelddadige berooving van een man in een perceel aan de Armsteeg aldaar, één tot 5, twee tot 4 en twee tot 3 jaren celstraf veroordeeld. De Hypotheekbank voor Nederland te Arnhem keert over 1888 een dividend van 6 pet. uit. De kon. nederl. stoomboot-maatschappij die in 1888 twee schepen verloor, vervoerde in dat jaar 271,900 tons goederen tegen 244,750 in 1887en heeft bevaren 2,485,534 tegen f 2,270,084 in 1887. Na afschrijving wordt uit de winst, groot f 183,896,61, aan de aandeelhouders 10 pet. dividend uitgekeerd. De Deli-spoorwegmaatschappij keert over 8 maan den van 1888 5,1 pet. dividend uit; de Nederl. Cen- traalspoorwegmaatscbappi] op de 19253 uitgegeven aan- deelen f 1,75 per aandeel tegen f 0,95 over 1887terwijl besloten werd tot aflossing van 465 bewijzen van uit gestelde schuld a f 100 tegen -47 in 1887, De telegraafkantoren der Haarlem-Zandvoort- spoorwegmaatschappij te OV6rV00n en ZandVOOrt zijn van 1 Juni dagelijks open van 8 tot 1 en van 3 tot 9 uren. Het spoorwegkantoor Zandvoort is van dien dag alleen open voor de aanbieding van tele grammen en voor de aflevering van tijdingen, voorzien van de aanwijzing „station restant." De Nienwe Afrikaansche Handelsvennootschap keert over 1888 5 pet. uit. Den 28 is in den ouderdom van 37 jaren over leden de heer mr. W. M. d' Ablaing, hoogleeraar aan de Eijbs-Universiteit te Leidenopvolger van wijlen prof. Goudsmit in het onderwijs van het Romeinsch recht en zijne geschiedenis. De gemeenteraad van HaarlOiH heeft den 29 benoemd tot onderwijzer aan de eerste tusschenscbool G. Spaan te Amsterdam en tot onderwijzer aan de kostelooze school, letter D, A. Vreeken te Haarlem mermeer. De gemeenteraad van Am8t0rdam heeft den 29 een door den heer Willeumier naar aanleiding van ingekomen adressen gedaan voorstelom het Jonas Daniel Meijorplein of het terrein achter het Rijksmu seum aau te wijzen als plaats voor de houten loods ten dienste van de schilderijen-tentoonstelling, in plaats van het Damrak, verworpen met 25 tegen 9 stemmen. De gemeenteraad van AlHSt0rdatn heeft den 29 met 30 tegen 5 stemmen overeenkomstig het voorstel van burg. en weth. afwijzend beschikt op het verzoek van de oude afdeeling Amste dam van de Vereeaiging Volksonderwijs, om vanwege de gemeente aan kinderen, die de gemeentescholen bezoeken schoeisel en voedsel te verschaffen. Den 29 is te Oosterwolde de woning van S. Spoelstra afgebrand; het vee is daarbij omgekomen. De Koningin is den 29 met prinses YVilhelmina naar Neuwied vertrokken, vermoedelijk voor 8 dagen. Door F. Zonneveld te H0ÜOOzyn den 30 aan den burgemeester aldaar de eerste nieuwe aard beziën aangebodeo. Den 30 werden in 3 stoombooten, twee sleep- booten en 9 tjalken 6837 lammeren van Texel naar de markt te Leiden vervoerd By de herstemming te Haarlom is van de 128 israëlitische kiezers niet één thuis gebleven. De Noordbrabantsch-duitsche spoorwegmaatschap pij ontving over 1888 f 391,831,36, waarvan uit vervoer van goederen f 210,378,44 en van personen 181,452,9 zijnde f 44,841,11% minder dan in 1887, uitsluitend het gevolg van het verleggen der lijn Berlijn-Vlissingen naar de li:n over Venloo. De uitgaven beliepen f 318,640,39% tegen f 347,195,14 in 1887 de eigen lijke exploitatiekosten 218,404,66 tegen f 238,820,37. Van het overschot werd f 60000 op de coupons uit betaald en f 13,190,96% bestemd tot versterking van het vernieuwingsfonds. De Vereeniging voor den effectenhandel te Amstordam heeft Zaterdag 8 Juni als eersten beurs- vacantiedag aangewezen. De Hollandsche suikerraffinaderij keert over 1888 4 pet. dividend uit. Ruim 22.000.000 P. ruwe suiker werden gesmolten. Beroepen naar de doleerende gemeente te Pur- m0r0nd F- Drost te Leeuwarden. Te Dalerveen (Drente) is door den bliksem eene boerderij afgebrand. Twee paarden werden mede gedood. De Leidscbe Duinwatermaatschappij ontving in 1888 f 84583 tegen f 78849 in 1887. Na eene buiten gewone afschrijving op den post uitbreiding-garantie kon aan de aandeelhouders 6% pet. dividend en aan de gemeente Leiden als aandeel in de winst f 13500 uit gekeerd worden. De arr. rechtb. te Arnhem heeft N. Versteeg te Eenswoude wegens het door hare schuld veroorzaken van den dood van haar kind veroordeeld tot zes maan den celstraf. Beroepen bij de vereenigde doopsgezinde gemeenten te Enlihuizon en Modemblik ds. P. S. Bakels, predikant te den Burg c.a. op het eiland Texel. Door den heer A. Smit, onderwijzer te H0ÜOO, is van Z. M. den Koning eene dankbetuiging ontvan gen voor de dichtregelenden Koning aangeboden bij Z. M.'s veertigjarige regeering. De gewone jaarvergadering van onderwijzers in het arrondissement Hoortl zal den 27 Juui in de Doelen te Hoorn gehouden worden. De heer W. van Eeten te Uitwijk (gem. Alm- kerk), sedert 25 jaar lid der provinciale staten van Noordbrabant, heeft als zoodanig ontslag genomen, wegens de naar zijn inzien minder eerlijke wijze, waarop de heer J. J. van Tienhoven van den Bogaard van zijn zetel in de staten -gestooten is, terwyl de heer mr. W. D. Bosch zich zedelijk verplicht heeft geacht voor eene hernieuwing van zijn mandaat te bedanken. De Paus heeft beDoemd tot commandeur der orde van Gregorius den Groote de heeren P. G. J. van der Schrieck lid van de Tweede Kamer en dr. W. J. F. Nuyens te Westwoud tot kamerheer den heer G. F. Drabbedeken van 's-Gravenhage en tot ridder der Pius-orde de heeren mr. F. L. M. H. Borret, lid van de Tweede Kamer en president van den hoofdraad der St. Vincentius-vereeniging te 's-Gravenhage. De heer M. van Beek, kath.te Amersfoort, heeft als lid der prov. staten van Utrecht ontslag genomen om de verkiezing mogelyk te maken van den heer mr. W. J. M. Bosch van Oud Amelisweerdlid van Ged. Statendie te Utrecht onlangs niet herkozen werd. De verkiezing is op den 11 bepaald. Op de voordracht voor boofd der openbare school Tot wethouder te EgmOIld binnOQ is benoemd de heer J. Noort. 5e klasse, 11e lijst, 29 Mei. 5e klasse, 12e lijst, 30 Mei. NOORDHOLLAND. Haarlem. Gekozen de aftredende leden, de heeren F. L. Kist en mr. J. F. T. van Valkenburg, beiden lib., met 2469 en 2440 stem men de anti-rev., de heeren W. Hovy en P. Verbuijl verkregen 2325 en 2302 st. Nieu wer-Ainste). Gekozen de heer P. Le- deboer, lib., met 1055 st.; de heer P. J. Raaymakers kath., kreeg 1011 st. Enkhuiz en. Gekozen de heer J. Buis Pz., bur gemeester van Obdammet 1096 st., kath.: de heer N. Sluijs anti-rev., had 526 et. Hoorn. Gekozen de heer J. Roozendaal burge meester van Zwaag met 944 st., lib., bij de herstem ming gesteund koor de katb.: het aftredende lid, de hear J. A. Heale te Hoorn lib., bekwam 499 st. ZUIDHOLLAND. 's-Gravenhage. Gekozen de candidaten der liberalen de heeren mr. D. Polak Danielsaftr. en R. A. W. Sluiter met 2592 en 2536 stemmen de heeren van Zuijlen v. Nyevelt, ant.-rev. en Gevers Deynoot cons., hadden 2898 en 2909 st. Zoetermeer. Gekozen de heer mr. Blussó aftr., met 1267 st.: de heer jhr. von Fisenne, katb., had 1235 st. FRIESLAND. Heerenvee d. Gekozen de heer mr. J. Sickenga met 1614 st.: de ant.-rev. had 854 st. Franeker. Herkozen de 5 aftredende liberale leden met 2355, 2334, 2305, 2299 en 2296 stemmen de anti-rev. tegen candidaten bekwamen 1884, 1851 1803 1721 en 1716 st. GRONINGEN. H oogezand. Gekozen Smit lib., met 465 st.: de anti-rev. had 177 st. Appingedam. Gekozen 1 lib. en 1 anti-rev. met 1396 en 923 et.; de andere ant.-rev. had 902 st. Oude Pekel a. Gekozen de heer Zunderveen lib., met 469 st., de heer Dik, lib., had 439 st. OVERIJSEL. Ommen. Gekozen het aftr. lid Piek de lib., die met hem in herstemming kwam, had zich terug getrokken. A 1 m e o o. Gekozen de heer Dikkerscand. der lib., met 823 st.: de heer v. d. Bosch kath., had 647 st. GELDERLAND. Ede. Gekozen het aftr. lid van Dedem aDti-lib., met 931de heer P. Roodhuijzen anti-lib., had 365 st. Geldermalsen. Gekozen de heer Viruly, cand. der lib., met 760 st., tegen den heer A. J. Mijn- lieff 714 st. Eist. Gekozen de heer van Voorst tot Voorst, kath., met 770 st.: de heer Terwiüdt, kath., had 633 st. UTRECHT. Breukelen. Gekozen de heer J. N. Bastertlib. NOORDBRABANT. U e u s d e n. Gekozen de heer Branderhorstanti-lib., met 932 stemmen. De heer Bosch, aftr. lid, die zich terug getrokken had, bekwam 848 st. Het eng. barkschip Gettysburg, vertrok 6 Febr. van Montevideo naar Pensacola in ballast, bemand met 1^ koppen. Den 1 April, des nachts ten half een, stoott0 het bij stormweder op een koraalrif, buiten Morant Cayes en viel onmiddellijk plat op zijdeterwyl het achterschip in het water zonk Twe) jongens, die in de kajuit waren, verdronken onmiddellijk en drie man, die zich op het achterschip bevonden, werden overboord geslagen en verdronken. De overigen klemden zich vast aan het op zijde liggende wrak, en in die positie kwam een der scheepsbooten, die los geslagen wasbinnen hun bereikdoch toen deze weder weggeslagen werd door de zee, slaagden zeven man, waaronder de gezag voerder om er in te klimmen. vonden er echter geen baat bijdewijl de boot spoedig vol water sloeg waardoor 2 der equipage verdronken, terwijl 4 man er in slaagden het wrak weder te bereiken. De gezag voerder hield zich drijvende met behulp van een roei riem en werd door de zee weder op het rif geslingerd. Bij het aanbreken van den dag verkende men de Cayes en slaagde men er in een vlot samen te stellen en gedeeltelijk zwemmende om het vlot te sturen een klein eilandje te bereiken waar zij drie kokosnoten vonden, doch geen water. Zij waren allen geheel naakt en bleven daar twee dagen en vonden eenig brak water. Den derden dag zwommen drie matrozen naar een grooter eiland en bleven daar den ganschen nacht. Des anderen daags keerden zij terug en meldden, dat zij daar meer water en kokosnoten hadden gevonden en vertrok de geheele bemanning al zwemmende, de gezagvoerder en een matroos die zwaar gewond was, door de anderen geassisteerd derwaarts. Zij bleven daar drie weken, het leven rekkende door mosselenkrabben en kokos noten. Ook werden eenige slapende boobies (zeevogels) door hen verrast, welke zij rauw opaten, dewijl zij geen vuur konden maken. Eene groote baai loerde voort durend op de schipbreukelingen, die vruchtelocs trach ten het zeemonster te vangen. Ten laatste slaagden zij er in om een vlotje samen te stellen van hout dat zij op een naburig eilandje vonden. Er werd van eenige zakken en een beddelaken, dat aan land gedreven was, een zeil samengesteld en den 22 April vertrokken 2 man naar Jamaica om assistentie te halen. Hun proviand bestond uit eeu stuk spek en negen flesschen, gevuld met waterwelke flosechen door hen op het eiland waren gevonden en al de kokosnoten die er aan wezig waren. In het midden zonk het vlot 18 duim onder waterdoch voor en achter bleef het boven. Acht en veertig uren bleven zy op het vlot tot aan de heupen in het water en landden toen te Beaconpoint, zeven mijlen van Morants Bay. Zij haalden het vlot op het strand en sliepen den geheelen nacht tot des ochtends en vertrokken toen naar Whitehorses. Hier vonden zij een zwarten politieagent, die hun eenig voedsel gaf en hen naar Morant Bay brachtwaar zij meer voedsel kregen en voor hen naar Kingston werd gete legrafeerd. Zij waren voortdurend geheel naakt, doch door tusschenkomst van twee engelsche heeren werden zij van kleedereu en een goed middagmaal voorzien en werden hun de middelen verschaft om hunne ge- zwolle en stijve ledematen eenigsrins te verplegen. Van Morants Bay werden de twee schipbreukelingen naar Jamaica vervoerd en aldaar in het Sailors Home opge nomen. De kannonneerboot Forward werd naar de stran dingsplaats gezonden en haalde den 26 de schipbreuke lingen van het eilandje af en bracht hen naar PortRoyal. Per stoomschip Paro werden de negen overlevenden den 26 te Plymouth aangebracht. (N. Rott. Ct.) Stoomdr. Herms. Coster Zoon Alkmaar,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 6