PATENTEN. FEUILLETON. No. 66. Een en Negentigste Jaargang. 1889. 11, 12, 14 en 15 Juni. WOENSDAG 5 JUNI. Het IJKKANTOOR is voor het pu- pliek geopend van des voormiddags 9 tot des namiddags 5 uur op 5, 6, 7, 8, DE ZON OP 'T AVATER. Oorspronkelijke Novelle Prijs der gewone Advertentiën: dDfticiccl (Bebeelte. De PATENTEN tot uitoefening1 van liet beroep van sl ij ter, kroeghouder, koffiehuis houder, koffieschenker en tapper van bier, melk en gedistilleerd, kunnen door de ingezetenen ter gemeente-secretarie worden afgehaald, onder overlegging van het bewijs, dat de aanslag voor de helft is aangezuiverd, op alle werkdagen van 5 tot en met 18 Juni 1889, 's mor gens van 92 uur. SttiUttl*nb. DUITSCHLAND. De werkstaking iu Westfalen ia zoo goed als geindigd. Den 29 gingen weer 80000 man aan het werk, bijna 7000 meer dau den vorigen dagzoodat dien dag 7000 wagons kolen verzonden konden worden. De nieuwbenoemde regeeringapresident, de heer Stadtbeeft zijn ambt reeds aanvaard. Zijn voorganger, de heer von Hagemeiaterheeft in eene proclamatie van de bevolking afscheid genomen. door eene stadgenoote. ITALIË. De Koning en de Kroonprins kwamen den 1 des namiddags te een nur te Rome aan het Btation aan, waar zij door de ministers, de leden der Volksvertegenwoordiging, afgevaardigden vau verschil lende colleges en eene groote volksmenigte met levendig gejuich ontvangen werden. ALKMAARSCHE Deie Courant wordt Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80 franco door het geheele rijk f 1, De 3 nummers r 0,06. COURANT. Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERM«. COS- TER ZOON. De onderstaande personen worden verzocht zich ter gemeente secretarie alhier aan te meldenalsDirk KoopmanDirk Schuit, geboren te EgmondbinnenCorns. Dekker, Dirk Snip, Jan van der Sluis, ÉLubertus Petrus de Swart, Willem Wil- lemsKlaas OttoGerrit Krijnsen Corns. Bregman. Voor eenige der hier bovenstaande personen zijn paspoorten van volbrachten militie-dienst beschikbaar. Ter gemeente-secretarie is tegen betaling van f 1,ver krijgbaar een exemplaar van het door burg. en wetb. uit gebrachte VERSLAG omtrent den toestand der gemeente Alkmaar over 1888. De heer Bebel heeft bekend gemaakt, dat de sociaal democraten nieta te maken hebben gehad met de thana afgeloopen werkstaking in de Weatfaalache kolenmijnen. Alleen had na het uitbreken van de werkstaking een afgezant der werkstakers gevraagd, welke kans zij zou den hebben op ondersteuning van buitenlandacbe vak- genooten. De toost van den Keizer van Rusland op den Vorst van Montenegro wordt te Berlijn door velen opgevat als eene daad tegen Frankrijk. De Vossische en de Kreuz-Zeitung noemen hem belachelijk. De National Zeitung vindt in des Keizers woorden eene verregaande ontstemdheid en een bewijs, dat de wind uit Petersburg weer iets scherper waait. 1) Het is zomer. De zou schijnt op de aarde en schenkt licht en warmte in milden overvloed. De leeuwerik stijgt juichend op, om zijn dankbaar gemoed lucbt te geven. De kleine grijze vogel rept de vlugge wieken, als wilde hij in persoon zijn dank gaan betuigen aan de vriendelijke zondie boog aan den blauwen hemel staat. Al de bloemen op de weiden zien van uit het groene gras vol beminnelijke belangstelling den gevederden afgezant nadie in zijn blijde zangen van hare ontluikende schoonheid gewaagt. Hoe glanst de boterbloem van loutere vergenoegd heid, hce spreidt de madelief haar helder witte blaadjes nit. Wie een hart van goud draagt, die late het iu reinen eenvoud blinken en hoeft het hoofd niet af te wenden zooals de koekoeks-bloem daargindsdie zich vol eigenwaan verheven rekent boven de klaverde veelgeliefde, die het geluk verzekert aan hen, die haar vierblad vinden en wie zich nuttig weetdie verheffe zich zooals de bruine rietpluim doetdieginds aan den waterkant boven alle planten uitsteekt en, door het zonnekoeltje bewogen bevallig been en weder wiegelt. De vroolijke bloemen op de weide verheugen zich alleen bij het gezicht harer naburen en van bet wolkenlooze blauwe uitspansel, maar de rietpluim overziet veel meer. Zij wendt en buigt en trilt naar alle zijden en zij ziet de bloemrijke weilanden, en den van licht overvloeienden hemel en ze ziet de 'zon schijnen over het land en over het water der vaart, aan wier oevers zij groeit. Elke zonnestraal tintelt en flikkert op de kleine golfjes van het heldere water. Het is of het licht en het water ENGELAND. Het blad, de Standard, bespreekt den dronk, door den Keizer van Rusland te Peterbof op den vorst van Montenegro ingesteld. (Zie Rusland Het ziet daarin het bewijs, dat de Keizer zelfs niet meer onder de gebruikelijke diplomatieke bewoordingen tracht te verbergen, hoe goed hij op de hoogte is van den tegenstand, welke tegen Rusland's staatkunde en plannen te Berlijn en te Weenea bestaat. Tevens doet het opmerken dat men hoe langer hoe minder hoort spreken over het door den Keizer van Rusland te Ber lijn te breugen bezoek. De woorden des Keizers zullen, volgens de meening van dat blad, de ontevredenheid doen toenemen, welke reeds bestaat over de eerzucht van Nicolaas van Montenegro en doen zien, dat Rusland steeds bezig is de ten uitvoerlegging van zijn staatkun dig programma in het Oosten voor te bereiden. De internationale commissie tot regeling der suiker premies hield den 2 hare laatste bijeenkomst. De ver tegenwoordigers van Belgie Oostenrijk Duitscbland Engeland, Italië en Spanje teekenden het aandegced- keuring der regeeringen te onderwerpen verslag. Lagerhuis. De afwezigheid van den engelsehen gezant bij de opening der wereldtentoonstelling te Parijs is ter sprake gebracht door den heer Robertson, die de verwerping van een begrootingspost voorstelde als middel om daarover een afkeurend oordeel uit te lokken. Minister Fergusson erkende dat mi nister Salisbury aan den gezant had geschreven, dat, daar de andere gezanten der monarchale staten niet tegenwoordig zouden zijn, hj zich ook onthouden moest. De gezant was daarop „wegens ongesteldheid" naar Engeland gekomen. Minister Goachen voegde er bij dat, daar de tentoonstelling ter esre van eece omwen teling werd gehouden, over welker waarde en beginselen in Frankrijk zelf nog hevig gestreden werd, de britsche regeering zich vau offloieele deelneming onthouden moest. Dit werd door den heer John Morley bestreden, omdat dit neerkwam op de bewering, als zou de tegen woordige repnblikeinsche regeering van Frankrijk niet zijn eene nationale regesringmaar eenvoudig de regeering eener politieke partij. Dat was eene houding, die de engelsche regeering niet had mogen aannemen. De beer Gladstone sprak zeer gematigd, maar noemde toch iedere neiging, om nu nog te weigeren de fransebe omwenteling officieel te erkennen, balaohehjk. Ten slotte werd de begrootingspost met 283 tegen 190 stemmen goedgekeurd. FRANKRIJK. President Carnot brengt een bezoek aan het departement Pas de Calais. Den 31 kwam hij te Atrecht aan waar de straten met vlaggen versierd waren en waar hij luidruchtig toegejuicht werd. Hij werd ontvangen door leden van den Senaat, de Kamer en verscheidene overheidspersonen. Op eene toespraak van generaal Jamont, die de officieren aan den heer Carnot voorstelde, antwoordde deze „Ik weet, dat de troepen met toewijding bezield zijn en onder goede leiding staan men kan hen vertrouwen, mochten ooit samen spelen. Elke rimpel van den vliet verheft zich tot een kJeine golf als om den vroolijken zonnestraal blijde in te balen en samen dansen zij op en neder tot de golf uit behaagzucht kabbelend schuil gaat tusschen de riethalmen of klotsend uiteen spat tegen de boeg der schuit, die het spel komt storen. Als de rietpluim van hare geringe hoogte reeds zooveel schoons overzietwat moet dan die schipper boven op het dek wel niet zien terwijl hij op de roerpen zit nit te kijken. Geen wonder, dat bij zijn mast zoo recht heeft ge trokken en dat zijn zeil zoo lastig klappert en dat zijn wimpel wappert en krult Er was 't heele jaar geen schooner dag dan heden De bloemen en bet gras zijn zoo fleurig nog niet geweest en de hemel was nog niet zoo blauw en zoo wolkenloos en nog nooit, neen nog nooit scheen die zon zoo schit terend op het water Dat die leeuwerik opvloog om luide zijn vreagde te uiten over het heerlijke weêr, dat was prijzenswaardig van 't beest, vond de schipper; bij zooveel pracht van licht en warmte kan zelfs een stom dier niet onbewogen blijven maar voor een tnenscb zijn gevoel zijn er zegeningen, die een dag schooner maken dan 't mooiste zomerweer doen kan en waar hij toch geen woorden voor weetom zijne dankbaarheid te betuigenen waar geen vogel van te zingen weet omdat hij 't niet beseffen kan. Zulk een dag was het heden voor den schipper, want heden was hem een dochtertje geboren en hij was er nog onder den indruk van. Toen kleine Temme pas geboren was, toen kon vader Sjoerd het nog maar zoo dadelijk niet vergeten dat hij voor zijn eerste kind liever een jongen had gehad 't Zou zoo aardig geweest zijn met der tijd een knechtje aan boord te hebben en later - de Vrouw Wil- helmina aan zijn zoon over te doen als moeder en bjj te oud waren om te varen jaronduit gezegd 't viel den jongen vader dan danig tegen dat 't kind de omstandigheden een beroep op hunnen moed noodig maken. Ik vertrouw, dat hunne kalme en krachtige houding het behoud van den vrede zoo in het binnen land als naar buiten zal verzekeren." Eene te Havre gehouden bijeenkomst van boulangis- ten werd door 3000 personen bijgewoond. Toen de heer Laguerre het woord wilde voeren, maakte de anarchis ten een onbeschrijfelijk geweld; zy zwaaiden met stoelen in het rond, waardoor verscheidene personen gekwetst werden. De graaf van Parijs heeft te Londen zijn zilveren bruiloft gevierd. Hij beeft by die gelegenheid aan den aartsbisschop van Parijs f 5000 voor de armen gezonden. Officieel wordt bevestigd, dat geDeraal Hippolyte met zijne troepen Port au Prince binnengerukt is. OOSTENRIJK-HONGARIJE. De Weener bladen vatten den toost van den Keizer van Rusland op den vorst van Montenegro op als een teeken, dat de Keizer naar het Panslavisme overhelt; de hongaarsohe vreezen voor een handelend optreden van Rusland in Servie. Het russische blad Grasjdauin zegt, dat de toost, het verleenen van het bevel over een regiment aan den Vorst van Montenegro en de verloving zijner dochter de geschiedenis van Rusland aanduiden op het Balkan- schiereiland in de eerstvolgende jaren. Groot opzien heeft te Weenen gebaard de door den aartshertog Reinier in de jaarvergadering van de Aka- demie van Wetenschappen op den 29 uitgesproken rede, waarin de volgende zinsneden voorkwamen In het af geloopen jaar zijn door u, mijne heeren. bewijzen gegeven van vruchtbare werkzaamheid op het gebied der wetenschap en de beschaafde wereld zal met erkentelijkheid de kostbare vruchten van uwen arbeid ontvangen Onge'ukkigerwijze echter hebben vooruitgang en verlichting een strijd te voeren dien wij dubbel betreurenomdat wij al de waarde van wetenschap en onderwijs erkennenLaat ons hopendat dit droevig teeken alleen van tijdelijken aard zal zijn. Deze woorden worden beschouwd als eene veroordeeling zoowel van de anti semitische beweging als van den strijd der clerical^ partij tegen de schoolwet. De commissie voor het strafwetboek heeft onder goed vinden van den minister van justitie, in het ontwerp de voorwaardelijke veroordeeling opgenomen en wel op deze wijze dat de rechter een beschuldigde die tot niet meer dan zes maanden vrijheidsberooving veroor deeld is, kan vrijstellen van het ondergaan dier straf, op voorwaarde, dat hij binnen te bepalen termijn niet op nieuw de strafwet overtreedt. Gedurende dien ter mijn kan die vrijstelling altijd ingetrokken worden. Op Hemelvaartsdag werd de tentoonstelling te Parijs door 250908 betalende personen bezocht. een meisje was maar 't had nu eenmaal geen zoon mogen wezen en Sjoerd verkropte zijne telenrstel- ling en keek met welbehagen naar het kindje in de wieg. Hij streelde voorzichtig de zachte wangetjes en raakte de wiemelende handjes aan en toen de kleine zachte vingertjes van kleine Temme een zijner groote ruwe vingers omspandentoen was 't net of 't kleine ding daarmeê zeggen wilde: „Wees maar tevreden, vader wij beidjes zullen toch wel goede kameraden zijn Het was dan ook heelemaal overbodig dat de jonge moeder, half als vertroosting, tot haren man zeide: „'t Is toch een aardig kindjeniet waarSjoerd P" want het kleine schepseltje bad haar vador's hart reeda gewonnen. Hij vond het tbans zelfs lief van haardat ze een meisje was en hij zon haar niet eens kwijt willen zijn voorvoor een heele lading jongens daar I en uit de volheid van zijn hart erkende hij blijde„Ik voor mij ben er best meê in me schik moederen als jij maar weer bij de werken bentdan geloof ik dat we niks meer te wenschen hebben." Toen is Sjoerd naar boven geloopen. 't Gemoed schoot hem vol bij de gedachte aan zijn geluk Boven op 't dek, heeft hij 't zich eerst geweldig druk gemaakt met een touw op te winden. Nog nooit legde hij de lassen zóó ongelijk over zijn arm als nn en terwijl hij er mede bezig was dacht hij glimlachend er aan, wat zyn vader zaliger wel van zulk onhandig mar telen zou gezegd hebben en hij dacht aan zijne moeder, die ook reeds overleden was en waar kleine Temme naar genoemd wastoen bad hij 't touw ver van zich geworpen en was op 't roer gaan zitten met de banden voor het gelaat, omdat er iets in zijn oogen welde dat hem 't uitzien belette en zoo bleef hij lang zitten, 't Was niet dat Sjoerd ontdaan was van 't gevallang nietals je alles dan zoo precies weten wilt, dan kwam dat geschemer natuurlijk maar alleen van die zon op 't water dat was al.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 1