RUSLAND. De Regeeringsbode bericht, dat de Keizer aan het den 30 gehouden dejeuner op Peterhof den volgenden tooat heeft uitgebraobtIk drink op het welzijn van den Forst van Montenegro, den eenigen oprech'en, trouwen vriend van Rusland. SERVIE. Dezer dagen zijn te Belgrado ongere geldheden ontstaan naar aanleiding eener vergadering der progessistische partij onder leiding van den oud minister Garasjavin. De radicalen waren over het houden dier vergadering zoo verwoed, dat zij de leden dier partij tijdens de bijeenkomst aanvielen die zich met vuurwapenen tegen dien aanval moesten verdedi gen. Bij dien strijd verloor een student het leven en op het gerucht, dat genoemde oud-minister zelf hem dood geschoten had, wilde eenige radicalen zijne woning binnendringen. Zij werden echter tegen gehouden door des ministers echtgenoote, die hen met een revolver dreigde, totdat de politie tusschen beiden kwam. Deze ongeregeldheden trekken zeer de aandacht in Oos- tenrijk-Hongarije. VEREENIGDE STATEN. De heer Blaino minister van buiten), zaken, schijnt zeer beslist verklaard te hebbendat hij de Behring zee als eene gesloten zee beschouwt en daar geene engelsche robbevisschers zal toelaten. Deze verklaring heeft groote ontsteltenis doen ontstaan onder de visschers in Britsch-Columbia die thans verlangen, dat de engelsche regeering oor logsschepen zal zenden, om hen tegen de amerikanen te beschermen. IShingniftab. Te Wieringerwaard heeft zich bij den land bouwer Roodjes een geval van kwade droes voorgedaan. Onder toezicht van den districts-veearts den heer M. J. Hengeveld, heeft den 31 de verbranding van bet aangetaste dier plaats gehad. Den 1 is te Wieringer waard het lijkje opge haald van een tweejarig jongentje. In een onbewaakt oogenblik schijnt het kind te water te zijn geraakt. Langs de kasten van het Kanaalte Cherbourg Caen enz. en op het eiland Wight zijn schokken van aardbeving gevoeld. De tweede dochter van eveDgenoemden Vorst de 23jarige Militza, ia verloofd met den tweeden zoon van grootvorst Nicolaaa, den oom van den Keizerterwijl de vorst zelf benoemd ia tot bevelhebber van een rus- aiach regement en zijn zoonde 18jarige kroonprins Danilotot kapitein van datzelfde regiment. SPANJE. Den 3 is het besluit geteekend, waarbij het tegenwoordige zittingjaar der Kamer voor gesloten wordt verklaard. Den 14 wordt de zitting weder ge opend. Door geweldige rijzing van het water in de rivier Northfolk, als gevolg van zware regenszijn in Penn- sylvanië verscheidene distrioten overstroomd geworden en vele dorpen weggespoeld. Van de stad Johnstown bij Pittsburg zijn twee derde gedeelten ondergeloopen, terwijl een in de nabijheid dier stad gelegen reservoir instortte. De inwoners vluchtten naar het gebergte. Het verkeer langs den spoorweg en de telegraaf is ge stremd. Alleen aan den spoorweg moeten 1500 menschen omgekomen zijn. Ook in Maryland en Virginië traden de rivieren buiten de oevers en werd belangrijke schade toegebracht. Den 27, des morgens,is een te IJmuiden woon- aohtig vletterman Grijpsma genaamd die bet stoom schip Olga van Amsterdam naar IJmuiden zou verge zellen, tot het uitbrengen van scheepstrossen met zijne vlet verongelukt tusschen dat schip en de Hembrug te Zaandam. De vlet is onder de sohroef tot splinter geslagen en de man in de diepte verdwenen. De Duinwatermaatschappij te Amsterdam ont ving in 1888 f 995616f 35635 meer en gaf uit f 742710, f 181.528 meer dan in 1887. Het zuiver slot was f 252940f 145858 minder dan in 1887. De gevallen regen bedroeg 26.26 tegen 24.97. De aanlegkosten der Vechtleiding bedroegen tot 31 Decem ber 1888 f 6.876,873. Die leiding met 1 Mei 1888 in werking gekomen voerde 2.403.627 kub. el water aan, waarvan 634.769 voor industrieele doeleinden. De onderhandelingen met het gemeentebestuur van TTa.ar- lem zijn nog niet afgeloopen. De gemeente Amster dam ontvangt als haar aandeel 5 pet. van de onzuivere ontvangsten, zijnde f 46,343. Het dividend werd den Toen kleine Temme haars vaders hand voor 't eerst druktetoen had ze 't in hare onnoozelheid gedaan wantvolgens de menschendie verstand van kleine kinderen hebbenwas ze nog veel te jong om eene bedoeling te hebben. Sjoerd zag't echter heel andersin; men mocht beweren wat men wilde, hij hield stijt en strak vol dat Temme en hij van stonde af aan vaste vriend schap hadden gesloten en 't stond als een paal boven water, dat er geen paar menschen bestond, die elkaar in alles zoo best begrepen als vader Sjoerd en kleine Temme. Het gezin van den schipper werd sedert Temme's geboorte niet grooter, doch wat deerde dat Temme's kinderlijke opgewektheid maakte haars vaders vaartuig tot een verblijf vol vroolijkheid en vervulde tegelijkertijd het gemoed barer ouders met oprechten trots en blijde dankbaarheid. Hoeveel schuiten „de Vrouw Wilhelmina" ook voor bijvoeren met jeugdige, witharige, bolwangige schip pertjes aan boord, vader Sjoerd kon er geen verlangen naar voelen en als zijne vrouw hem aanwees hoe deze of gene dreumes reeds trachtte bij 't werk behulpzaam te zijndan bad hij er geen oogen voor en maakte er zich met eene malligheid afhij kon best zien dat de zon in 't water scheen. Eén ding kon Sjoerd echter nooit hebben en dat was als men zijne lieveling ook maar in 't minste te kort deed. Moeder was een best mensch en een bekwaam menschmaar zóóveel van 't kind houden als hij deeddat lag nu eenmaal niet in haar aard en dus was ze altijd kalmer in de uitingen harer genegenheid en dit kwam te meer uit naarmate de vader 't kind hartelijker liefkoosde. Eens, toen „de Vrouw Wilhelmina" aan wal lag in een groote stad, was 't kleine meisje ongemerkt op de kade gekomen en verwijderde zich van de ligplaats harer woning. Temme had al zoo dikwijls van boord af verlangend gekeken naar de winkelvensters, waar speelgoed, koek, prenten en nieuwe jurken voor uitgestald waren dat 27 vastgesteld op f 16 90 voor de aandeelen van f 240 en op f 8.45 voor de aandeelen van ƒ120. Aandeelhou ders verleenden dien dag machtiging tot het zoo noodig aangaan eener leening van f 2.500.000, De Vereeniging ter bevordering van de Nederl. visscherij telde op 1 Januari 1. 1. ongeveer 690 leden en 3 donateurs. Te IJmuiden en Schiedam zijn nieuwe afdeelingen opgericht, terwijl in Enkhuizen waarschijnlijk eene afdeeling tot stand zal komen. Op de algemeene vergaderingden 28 te Amsterdam gehouden werd o.a. bes'oten, op voorstel van den afgevaardigde van IJmuiden, dat het hoofdbestuur zich tot de regee ring zou wenden ter verkrijging van afschaffing van haven-, steiger- en kanaalgelden te IJmuiden voor alle vissehersvaartuigenof, zoo dit geheel onmogelijk is, de betaling te stellen eens per jaar voor eene zekere som per tonnenmaat, gelijkstaande met de heffiag te Nieuwediep en ter verkrijging van verlichting der vischsteigers aldaar, daar door het niet-verlichten reeds verschillende ongelukken gebeurd zijn. Met den hoofd administrateur der Holl. spoorwegmaatschappij zal nog maals besproken worden het noodzakelijke van een direct goederenvervoertarief tusschen IJmuiden en de stations der verschillende spoorwegmaatschappijen. Uitvoerig werden besproken twee voorstellen om zich tot de regeering of tot de gemeentebesturen te wenden ter verkrijging eener verbetering van bet toezicht op den openbaren verkoop van verscbe visch. Aan de regeering zal worden gevraagd verandering van het vaste licht van Marken in een draaivuur en plaatsing van tonnen op de wrakken in de Zuiderzee of opruiming dier wrakken. De volgende vergadering wordt te Dordrecht gehouden. Te Breda is den 28 een gedeelte der zoutziederij van de firma de E. ingestort, waarschijnlijk doordat het dak, dat hersteld werd, niet voldoende ondersteund was. Twee metselaars geraakten onder het pain, waardoor een ernstig verwond werd. Den 31 is tot wethouder te 's-Gravenhage benoemd de heer C. baron van Breugel Douglasnadat de heer du Tourdie eerst gekozen wasverklaard had die betrekking niet te kunnen aannemen. De heer van Breugel Douglas he ft na beraad bedankt. Den 31 heeft de heer D. C. Loman aftredend burgemeesterin eene buitengewone vergadering van den gemeenteraad van Texel afscheid genomen. Den 1 des namiddags is te Wageningen een 17jarig jongeling bij het zwemmen in de rivier verdronken. Burg. en weth. van Zaandam hebben den 1 aanbesteed het bouwen eener openbare lagere school aldaar en het in verband daarmede maken van toe gangswegen geraamd op f 40000laagste inschrijvers de heeren Giebels en van Servelling te Haarlem voor f 35430. Bij de op den 1 te Amsterdam gehouden trekking van 20 serieën der geldleening, groot f 1.000.000 ten laste van het Paleis voor Volksvlijt, van het jaar 1869 zijn getrokken de serieën 93, 173, 316, 418,913, 1587, 1774, 3132, 3350, 4421, 5073,5645,5887,6010, 6525, 6881, 7300, 7398, 7775 en 7819. De nummers van 150 in deze seriën zijn betaalbaar met f 3 bij de Associatie Cassa te Amsterdam. Aan twee metselaarsknechts uit 's-Gravenhage die den 2 te Stompwyk uit visschen waren werd het verblijf op een stuk land door den boer ontzegd. Toen zij Diet weg wilden gaan mengde de zoon van den boer zich in het geschil, die daarbij van een der met selaars onverwacht met een mes een hevige stoot onder het oor bekwam waardoor de hersens geraakt werden en bij spoedig overleed, nalatende zes kindereD. De visschers gingen op de vluoht, doch werden des avonds ze vurig begeerde om al dat moois van dicht bij te bekijken. Ze tippelde heel voorzichtig over de loopplank en draafde toendwars over de kaderecht op de winkels toe. Om door de vensters te kijken moest Temme op haar teenen gaan staan ot zich met de voeten tegen den steenen rand en met de ellebogen op de vensterbanken in de hoogte houden. Maar de moeite werd beloond door al 't moois dat ze te zien kreeg. Hier was 't een groote wenteltrap van sigarenkistjes gebouwdginds hing de winkelkast van boven tot onder vol met gekleurde linten en gemaakte bloemen; in 't huis daarnaast werd hare opmerkzaamheid ge trokken door vruchten in doozen gepakt; want Temme kende slechts vruchten in manden of zakken en nog nooit zag ze zulke mooie roode appelen als de, haar onbekende, tomaten. Temme had ook nog nooit zooveel lekkers gezien als op de opgestapelde blikken van den banketbakker prijkte en vol bewondering vroeg ze zich zelf af, wat zij van al die heerlijkheden wel 't lekkerst zou vinden. Winkelbellen rinkelden, koopers en ver- koopers liepen af en aan, er werd gepraat en geschertst en gehandeldmaar 't kind merkte er niets van. Ze voegde zich bij een troepje kinderendat voor een speelgoedwinkel stond waar de neigingen gemeen zijn is de kennismaking overbodig en samen keken ze naar poppen en paarden en wagens en blokkendoozen en tinnen soldaten en serviesjes en samen keken zij ook naar de prenten in een boekwinkel; 't was alles al heel mooi en prettig 1 Op eens was men de mooie winkels voorbij en het jonge gezelschap bevond zich voor een dwarsstraat, die lang, smal en donker was. Kleine Temme werd in eens bang en voelde zich eenzaam en verlaten. Eene vrouw, de moeder der kinderen, kwam de straat uit en allen die zooeven met Temme voor de winkelvensters gekeken haddenliepen op moeder toe en Temme stond alleen en begon te schreien. De vrouw bemerkte 't leed en vroeg vol deernis„Wat is er, vrouwtje, weet je den weg niet te 's-Gravenhage in eene tapperij, waar zij kaart zaten te spelen, in hechtenis genomen. De gemeenteraad van Meppel heeft zich den 29 genegen verklaardmet de heeren Th. A. van den Broek en G. W. van Barneveld Kooy Jr. te Amster- datn in overleg te treden over den aanleg en de ex ploitatie eener drinkwaterleiding en hunne uitgewerkte voorstellen in te wachten. Bij kon. besluit van den 29 is de heer mr. T. H. der Kinderen gewezen lid in den Raad van Ned. Indie, thans op wachtgeld, op zijn verzoek eervol uit 's lands dienst ontslagen onder dankbetuiging voor de langdurige en trouwe diensten, door hem aan den lande bewezen onder toekenning van pensioen. De minister van binnenl. zaken heeft ter alge meene kennis gebracht in de Staatscourant van den 30' dat het examen om als leerling aan 's Rijks Veeart senijschool te Utrecht te worden toegelaten, zal plaats hebben in de eerste helft van Juli, en dat belangheb benden zich schriftelijk mits portvrij, vóór 25 Juni bij den directeur der school moeten aanmelden. Bij kon. besluit van den 30 is benoemd tot broe der in de orde van den Nederl. Leeuw Willem Roo- denburg te Maassluis. Deze benoeming is een gevolg van het feit, dat bij, geboren 5 Augustus 1820, meer dan 50 stoutmoedige reddingen van menschenlevens heeft verricht. Den 30 waren te Amsterdam door bestuurderen van het genootschap „Liefdadigheid naar Vermogen" op verschillende plaatsen bussen geplaatst tot het in ont vang nemen van giften ten behoeve van dat genootschap, waarvan vooraf herhaaldelijk aan het publiek kennis was gegeven. In die bussen werd verzameld een bedrag van f 3524,04, dat, gevoegd bij het op andere wijze toegezonden bedrag van f 3558.50eene som van f 7082 54 uitmaakt. Den 30 heeft te's-Gravenhage een man, die dron ken thuis kwam, zyne vrouw zoo ernstig mishandeld, dat zij het raam opende en om hulp riep; hierover geraakte hij zoo in woede ontstoken dat hij haar een schop gaf, waardoor zij op straat viel en ernstig gewond naar het gu thuis moest worden gebracht. Den 31 zijn eerst te 's-Gravenhage de examens voor de onderwijzersakte afgeloopen. Van de 138 man. en 131 vr. candidaten zijn 74 man. en 66 vr. toegelaten. De gemeenteraad van 's-Gravenhage heeft den 31 met 27 tegen 6 stemmen besloten tot uitbreiding der gasfabriek, Bij kon. besluit van den 2 is benoemd tot notaris te Amsterdam de heer Th. Ruijs Gzn., candidaat- notaris aldaar. Den 3 is van den trein der Holl, spoorwegmaat schappij die te 8 u. 34 min. des voermiddags uit 's-Gravenhage vertrok, tusschen's-Gravenhage en Voor- echoten een reiziger van het balcon van een 3e klasse rijtuig gevallen. Hij was onmiddellijk dood. Bij een hevig onweder, dat den 3 te Tilbnrg woedde, werd een zeer oppassend huisvader op den akker doodelijk door den bliksem getroffen. Zij, die aan het schriftelijk examen voor de hoofd akte willen deel nemen moeten vóór den 9 aan den voorzitter der commissie overleggen geboorteakte ge tuigschrift van zedelijk gedrag, reeds verkregen akte en toelatingen en bewijs van tweejarige werkzaamheid aan eene of meer scholen. De voorzitters der commissiën zijn: voor de commissie te Breda, de heer jhr. mr. J. B. A. J. M. Verheijen ts 's-Hertogenbosch idem te Arnhem de heer B. Dingemans te Zutphen idem te 's Graven- hage de heer A. Moens aldaaridem te Amsterdam de heer W. J. Bonte te Zaandam idem te Leeuwar den de heer mr. C. J. Prakkeu aldaar; idem te Zwolle de heer dr. J. J. Kreenen aldaar. Zondag j.l., bij gelegenheid der kermis te Wie- ringerwaard trad in het lokaal van den heer Boon, een variëteiten-gezelschap, onder directie van den heer Henri Roos, op. Evena's onlangs te Amsterdam was men ook aldaar in de gelegenheid kunsten te zien ver- toonen door een zekeren heer Monfi, die, terwijl eene dame zich tegen een smal houten bord had geplaatst een twaalftal messen in het bord wierp, gelukkig zonder „N neen", snikte Temme. „Kom, kom, huil nu maar Diet, stil dan. Tante zal je thuisbrengen, zeg maar waar je woont „Daar", zeide Temme, een onbestemde richting aan wijzende. „Wij hebben haar daar gevonden", zeide een der kindereneen andere richting aanwijzende. De welwillende moederlijke vrouw gaf den moed niet ver loren en vroeg „Zeg me dan eens van wie ben je „Van vader", klonk 't zegevierend antwoord en Temme glimlachte door hare tranen heen en veegde haar oogen aan haar roodbonte boezaltje af. Als Temme's woorden soms de vreemde vrouw nog niet voldoende overtuigd hadden van de waarheid, dat Temme vader's kindje was dan zouden vader's daden 't haar zonneklaar bewijzen. De schipperdie 't liefste deel zijner lading spoedig gemist hadwas terstond uitgeloopen om de vluchteling te achterhalen en kwam juist ter plaatse toen 't kind de laatste woorden uitsprak. Sjoerd droeg 't kind in zijn armen naar boord terug, hoewel Temme reeds veel te groot was om gedragen te worden; moeder, die angstig op den uitkijk stond, daoht eerst dat het kind zich bezeerd had zóó voor zichtig werd ze thuisgebracht en zóó teeder werd ze geliefkoosd. Beneden in het woonvertrek deed Temme getrouw verslag van haar wedervaren en toen ze ge waagde van haar verdrietstopte vader haar een stuk koek toe en toen ze haar gesprek met de vrouw ver telde toen kuste hij haar en zeide dat ze heel goed had geantwoord en dat ze groot gelijk had. Moeder lachte efkens, maar zeide toch, dat 't veel beter en verstandiger was om 't kind den naam van haar vader en van zijn vaartuig te leeren, voor 't geval dat ze weêr eens in verlegenheid geraakte. Doch Sjoerd verstond hare wijze woorden niet. Hy lag geknield voor 't kind om gelijk van grootte met haar te zijn en baar omhelzend vleide hy „Toe dan Temme vertel mij nog eens, wat vroeg die vrouw en wat zeide jij toen [Wordt vervolgd

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 2