330ste Staats-Loterij. derlandsche Paardenstamboekis een adres aan de Staten dezer provincie gerichtmet verzoek om aan de afdeeling, gedurende 10 jaren eene subsidie te verleenen van 5000 's jaars, ter aanmoediging en bevordering der paardenfokkerij in deze provincie. 5e klasse, 13e lijst, 4 Juni. Ns. 4914, 9696, 10817 en 12724 f 1000; Ns. 412, 7148, 15401 en 20815 f 400; Ns. 10930, 13338, 14577 en 16872 f 200; Ns. 701, 3551 5278, 8613, 16296 1767020013 en 20605 f 100. &<Uar*figchc ScrtcfatcM. ^tabs-öerichteu. de arme vrouw te raken. Naar wij vernemen, heeft de politie het voortgaan van dergelijke middeneeuwaehe vertooningen voor de overige avonden verboden. Door de afdeeling „Noordholland" van het Ne- Te Dordrecht is tot onderwijzer aan eene open bare school benoemd J. M. Hoflmans te Sdam. Bedankt voor het beroep naar Krommenie door ds. H. S. K. Pb. Beijemann te Witmarsum. Te Leeuwarden geraakte het paard van een hooi wagen waarop 2 personen gezeten waren door het schrikken voor eene melkkar op hol. Beide personen sprongen er af: de een werd overreden en was spoedig dood. De ander bekwam alleen eenige kneuzingen. De Haarlemsche Tramwaijmaatschappij koert over 1888 2 pot. dividend uit, evenals oier 1887. Uit het jaarverslag van den hoofdingenieur voor het stoomwezen over 1888 blijktdat op 31 Dec. hier te lande in gebruik waren 8066 stoomketels (7831 in '87), geplaatst in 3170 fabrieken (3343 in '87), 440 watergemalen (439 in '87), 1151 zeeschepen en rivier booten (1130 in '87), 1212 locomobielen, stoomkranen enz. (1185 in '87) en 220 stoomtram-locomotieven (208 iD '87). Hieronder z.jn niet begrepen de stoomketels der locomotieven bij de spoorwegdiensten en die bij het departement van marine in gebrnik. Door de ambtenaren van het stoomwezen werden 19390 inspec tiën verricht, tegen 18915 in 1887. De bevindingen van hnn onderzoek kunnen aldus worden saamgevat 45 stoomketels leverden dadelijk gevaar op, zoodat het gebruik daarvan tijdelijk moest worden verboden 358 leverden indirect gevaar op en moesten hersteld warden; 3442 hadden kleine gebreken en 4265 waren zonder gebreken. Er kwamen geene ongevallen ter kennis van het personeel van het stoomwezen, De Amstel-Hotel-Maatsebappij te Amsterdam keert over 1888 Da aanzienlijke afschrijving op de gebouwen en verdere eigendommen der maatschappij en na bui tengewone versterking der reserve 5 pet. dividend uit. - De Noordelijke Hypotheekbank te Zorgvlied bij Diever, welke over 1888 3 pet. dividend uitkeert, sloot in den loop van dat jaar 86 le8ningen tot een bedrag van 1 637.050. Op 31 December 1883 was een bedrag van f 806.000 aan pandbrieven uitgegeven, terwijl hel bedrag der uitstaande hypothecaire leeningen ƒ819.608.15 was. De bevolking van het geheele Rijkwelke op 1 Januari 1883 bedroeg 2 204.259 m. en 2 246 611 vr., samen 4.450 870, bedroeg op 1 Januari 1389 2 232 183 tn. en 2,273.749 vr., samen 4 505.932. De heer J. van Houteherkozen lid der prov. staten van Zeeland voor het district Sluis, heeft die herbenoeming niet aangenomen om aan de kiezers de gelegenheid te geven het in het district Goes nijt herkozen lid van Ged. Staten den heer air, J. C. R. van der Bilt, alsnog in de staten te brengen. De heer van der Bilt is van liberale zijde thans candidaat ge steld tegen de op den 6 uitgeschreven verkiezing. Het hoofdbestuur der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen heeft aan de afdeelingsbesturen over de aanhangige onderwijswet zijn gevoelen uitvoerig mede gedeeld. Wegens art. 2 van de wet der Maatschappij wordt de staatkundige aard van het ontwerp niet be handeld, De hoofdvraag is of het ontwerp den toets kan doorstaan van de eischen door de Maatschappij steeds gesteld aan goed en algemeen vo ksonderwijs. Eenstemmig is het hoofdbestuur van oordeeldat het ontwerp, onveranderd aangenomen, op tal van punten van meer of minder gewicht voor de ontwikkeling des volks schadelijk werken zal. Afzonderlijk worden ver- volgens nagegaan de opleiding en het aantal der on derwijzers, de kweekelingen, de vergelijkende examens, de benoeming en het ontslag, de schooigeldheffing, de leeftijd der kinderen de examensde financiën de waarborgen voor de deugdelijkheid van het bijzonder onderwijs en de algemeenheid van het onderwijs. Om trent al deze punten deelt het hoofdbestuur in de bedenkingen reeds van andere zijde gemaakt. Het vraagt macht ging aan de algemeene vergadering om die bezwaren aan de Staten-Generaal kenbaar te maken. Door het bestuur der afdeeling Wieringer- Waard der flollandsohe Maatschappij van landbouw werd onlangs aan het gemeentebestuur van Pur- merend verzocht, tegen betaling der kosten te willen afstaan een afschrift van de gemeente-begrooting, dienst jaar 1889 met daarbij behoorende memorie van too- lichtiig, ten einde daaruit de ontvangsten en uitgaven van het marktwezen in de gemeente meer in onder- deelen te leeren kennen. Het gemeentebestuur heeft echter geen vrijheid gevondenaan dat verzoek te voldoen, meenende dat deze stukken geen juist denkbeeld konden geven van al de opofleringen, die de gemeente ^gedaan heeft en steeds doet in het belang van het marktwezen; bovendien betwijfelde men het, of het aan het gemeentebestuur geoorloofd isaan anderen dan de door de wet gestelden en bedoelden rekenschap te geven van zijn doen en laten en zijne handelingen op deze wijze te zien controleeren. Yoor alle mogelijke corporatiën zou zoodoende de deur worden opengezet en gevaar worden geloopen, der gemeente banden aan te leggen welke haar in hare bewegingen niet weinig zouden belemmeren. Evenals het vorig jaar doet in den Anna Paulownapolder de rups wederom veel kwaad aan het te veld staande karwijzaad. Door bet groeizame weder zijn er handen te kort, om de gewassen van het overtollige onkruid te zuiveren. Op de 8 jaarvergadering van de Nederl. Veree- nigiog tot bevordering van Zondagsrust werd door den voorzitter o. a. opgemerkt, dat de Zondagsrust min of meer onder bescherming der regeering stond) wat door hem uit de woorden en daden der regeering werd afgeleid. Aan een aan 200 maatschappijen van vervoer verzonden schrijveD, om de Zondagsrust van het personeel zooveel .doenlijk tot haar recht te doen komen, werd door de spoorwegmaatschappij Haarlem—Zandvoort en de Hee- renveeosche tramwegmaatschappij op de meest loijale wijze gevolg gegeven; de humaniteit dezer maatschappijen voor het personeel werd zeer geroemd. Uit een naar de Zondagsrust der politic-beambten ingesteld onderzoek is gebleken, dat die toestand over het algemeen treurig te noemen is, daar zij ic verschillende steden den Zondag bijna nimmer vrij hebben. Aangenomen werd een voor stel om de aandacht van da gemeentebesturen te vesti gen op den Zondagsarbeid, van verschillende gemeente ambtenaren gevorderd. Naar aanleiding van een voor stel, om een vervroegd sluitingsuur op Zondag van alle drankhuizen te verkrijgen, werd besloten, zich daarover in betrekking te stellen met den Volksbond en de Vereeniging tot afschaffing van sterken drank. Het hoofdbestuur werd gemachtigd, een scheurkalender voor propaganda uit te geven en uitgenoodigd, de aandacht der afdeelingsbesturen en correspondenten te vestigen op bet wensehelijke, dat het vaste personeel, aan siga renwinkels en koffiehuizen verbonden, op Zondag door anderen vervaDgen worde. In de plaats van den heer G. P. Ittiuan Jr., aftredend en niet herkiesbaar hoofd bestuurder, werd gekozen de heer jhr. J. D. Six die de benoeming in beraad hield en in plaats van den heer H. Heijblom de heer O. Sohrieke te Zandvoort. Lezer dagen zijn door den heer P. Ellerbroek te Utrecht zeventien in het stamboek ingeschreven koeien aangekocht voor den heer Juan Bernasconi te Milaan voor een prijs tusschen f 500 en 600. O. a. werd van den heer C. Beerepoot te Westwoud eene koe voor f 500 aangekocht. Benoemd tot kapelaan te ZWAAg de heer J. M. Eg, kapelaan te Grootebroek. Het Nuts-departement Hoom heeft besloten, dit jaar geen afgevaardigde te zenden naar de algemeene vergadering te Amsterdam en eerlang de vraag te be handelen, of het wenschelyk is, het departement op te heften en te vervangen door eene andere zelfstandige instelling. Te Edam ia eene vroeger gedempte gracht bij de kaasmarkt bestraatwaardoor gelegenheid is ver kregen om ook daar stapels kaas te plaatsen. P. van de Stait, de bekende sociaal-democraat, is sedert den moordaanslag van P. Visser te IÏ£UUtT6m op zijne eebtgenoote voortvluchtig. Hij was als getuige in die zaak voor den rechter van instructie opgeroepen. Men zegt, dat hij zie i in Belgie bevindt. Aan het postkantoor Wdllkel en de daaronder behoorende hulpkan oren werd gedurende de maand Mei in de Rijkspostspaarbank ingelegd 859.75, terugbetaald f 137.50. Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het nummer 151. Op het eiland Tholen is een effectenkantoor ge sprongen, waardoor tal van personen, die aldaar hunne spaarpenningen brachten, geruïneerd zjjn. De houder van dit kantoor C. V., die algemeen achting en vertrouwen genoot, verliet de gemeente, onder voorwendsel, dat hij zich naar Dordrecht moest begeven. Toen uit hem nage zonden telegrammen bleek, dat dit niet het geval was, vatte een der inwoners het plan op, hem op te sporen, welk plan gelukte. Hij vond hem op de mailboot te Vlissingen van waar hij met behulp der politie naar Tolen teruggebracht en bewaakt werd, totdat hij door de justitie na onderzoek in hechtenis werd genomen. Te ZaadvOOrt is voorloopig eene halt van den spoorweg gemaakt in de onmiddellijke nabijheid van het oude dorp. De openbare godsdienstoefeningen in de doops gezinde kerk te Leeuwarden zijn gestaakt moeten worden daar gebleken is dat aan een der zijmuren eene verzakking ontstaan wav, waarvan de geraadpleegde deskundigen verklaarden, dat er gevaar voor instorting bestond. Volgens den regenmeter der Rijbslandbouwschool te Wageningen zijn gedurende Mei 77 streep regen water a'getapt tegen 26^ streep in Mei 1888, De minister van binnenl. zaken heeft ter kennis van belanghebbenden gebracht dat op 1 September a. p. bij de Rijks kweekscholen voor onderwijzers te 's-HertogenboschHaarlem, Middelburg, Deventer, Groningen en Maastricht kweekelingen kunnen worden geplaatst. Bij gelijke bekwaamheid en aanleg genieten zij de voorkeur die in de gemeente wonen, waar de kweekschool gevestigd is, of die, elders wonende, «elf in de kosten van huisvesting en verpleging voorzien. Bij de aangifte moeten de ouders of voogden der aspi ranten hiervan melding maken. Zij, die voor plaatsing in aanmerking willen komeD, moeten zich vóór 15 Juni aanmelden bij den directeur der kweekschool, die zij wenschen te bezoeken. De minister van binnenl. zaken heeft bepaald dat het Staats-examen ter verkrijging van een getuig schrift van bekwaamheid voor de studie aan eene Rijks universiteit zal worden afgenomen te 's-Gravenhage op 11, 12, 13, 15 tot en met 20 Juli e.k. De naamlooze vennootschap Enkhuizer Gasfabriek keert over 1888 geen dividend uithet geheele winst saldo wordt voor afschrijving gebruikt. - De leden der Eerste Kamer zijn bijeengeroepen tegen den 17 des avonds te 8 uren. Te 's-Gravenhage is overleden de heer K. H. van Diepenbruggegepens. generaal-majoor, oud-inspecteur der artillerie. De hoogste onderscheiding aan de nederl. industrie op de parijsche tentoonstelling is voorzeker reeds nu ten deel gevallen aan de Deli-brouwerij te Amsterdam, daar n.'. het in de restauratie op den EifFeltoren te verschenken münchener-, pilsener- en lagerbier, zoolang de tentoonstelling duurtdoor genoemde brouwerij zal worden geleverd. Inbond van de 6de aflevering van Vragen van den Dag, bet populaire tijdschrift, dat bij den nitgever C. L. Brinkman te Amsterdam verschijnt: Prof. Aug. Gittée de taalstrijd in Vlaanderen; J. IJzermao, Ver keerswegen in Noord-Amerika; Alcoholische dranven en dronkenschap; Stikstof; De voiksaterrenwuoht Urania te Berlijn Chloroform Edison en zijn laboratorium Vraagbas; Henry Argïeu, Bij het eeuwfeest der Groote Revolutie; Bij de heeren S. en W. N. van Nooten, Schoonhoven ia de vijfde aflevering verschenen van den vijfden druk van Rellstab, 1812, historisehen roman, naar het boog- duitsch door J. J. A. Gouverneur. Dinsdag 4 Juni. Nieuwediep. De Goldsbo, bet hoog op strand geworpen engelsche stoomschip, is afgebracht. Het ligt voor den haven. Door het muziekgezelschap COQCOrdia zullen met medewerking van eenige leden van het Stedelijk Muziekkorps op Woensdag 5 Juni 1889, 's avonds 7è uur in den Stadshoutde navolgende stukken worden uitgevoerd 1. Grosafiirst Nicolaus Marsch'' v. Streek 2. Ouver ture zur Drama „Rosamunde" v. Er. Schubert 3. a. Allegretto b Menuetto moderato uit de sympbonie militaire v. Jos. Haydn 4. „Soiréa d'été(Em Som- merabend-Walzer) v. Emil Waldteufel; 5 „Muaikalische lauschungen", grosser Potpourri v. Ad. Soheiner; 6. „Fanfare militaire'' v. J. Ascher 7. „Seconde ouver ture de concert", v. J. W. Kalliwoda; 8. a. „Die Post Solo für PLton v. Schalier; b. „Die türkische Schaar- wache" v. Theod. Michaëlis 9. „Im grünen Walde mit Strobfiedel (Xylophon) und Carillon solo v. Eitner; 10. „Dur und Moll", Grosser Potpourri v. Ad. Schreiner. Kon in de laatste jaren, dank zij de vrijgevigheid van Alkmaar's ingezetenen, door de afdeeling Alkmaar der Vereeniging Volksonderwijs, een feest be- reid worden aan de leerlingen der openbare scholen die in één jaar tijd niet meer dan drie keer verzuimden, de gunstige invloed door dit feest uitgeoefend op het getrouw schoolbezoek, heeft de afdeeling doen besluiten, opnieuw een beroep op de ingezetenen te doen om aan de trouwe schoo lbezoekors een dergelijk feest te bereiden. Konden aanvankelijk slechts 600 kinderen daaraan deelnemen, in de laatste jaren klom dit cijter tot 930 en waa'schijnlijk zal net c^fer van 930 dit jaar nog overschreden worden. By de verwachting dat de ingezetenen haar zullen blijven steunen, is bepaald, dat aan de jongste leerlingen een feest op de speelplaats, bij iedere openbare school, zal worden gegeven op maan dag 8 Juli en dat met de oudste kinderen wederom een tocht naar Schoorl zal worden gemaakt op woens dag 10 Juli. In de eerstvolgende dagen zal een be roep op de ingezetenen worden gedaan. Mogen velen zich geroepen gevoeleu om deze zoo gunstig werkende bestrijding van schoolverzuim krachtig te steunen. B U R Q E RL IJ K E STAND. GETROUW O. 2 Juni. Hendricus Jacobus de Jong en Gerhardma Aleijda Keijzer. GEBOREN. 30 Mei. Cornelia MariaD. van Cornelis de Boer en Aafje Koeleman. OVERLEDEN. 2 Juni. Maretje Paardeman, wed. Adrianus Dainen eerder wed. van Jan Pruim, 82 j. en 9 m. Anna Aletta Bruin, echtgen. van Dominicus Goossens, 41 j. Anna Margaretha Paleari, 36 j. ARRONDISSEMENT S - RECHTBANK. Behandeling van strafzaken op 4 Juni. J. A. H., Alkmaar, beleediging, 1 12 boste of 4 dagen gev. C. d. Z, Alkmaar, diefstal, vrijgesproken, maar opzending gelast naar een verbeterhuis tot 1 Maart 1897. D. K., Hoorn, mishandeling, f 8 boete of 5 dagen gev. K. M., Alkmaar, openbare dronkenschap, 1 jaar gev. P. H., Kolhorn, diefstal, 2 jaar heeht. 16 Bedelaars werden tot verschillende straften veroordeel d GEVONDEN VOORWERPEN. Aan het Commissariaat van Politie zijn voor de rechtheb benden terug te bekomen drie sleutels (klein) aan eene dubbele sluiting; hondenpenning No. 64; een nickel armband; een koperen H. Gzeen ketting]e met slotje; een klein sleuteltje aan eene ketting; eene ronde tafel en een botertijn eene ring waaraan vijf sleutels; een gouden oorbelletje; een schapenvel; een pakhuissleutel; een achterbord van een boerenwagen; een zakje met thee; eene portemonnaie met f 0.14; een kinder fantasie-armband; een zilveren armband; een brillendoos; een paar kinderkousjes. K A N T O N G E RECHT. Zitting van 29 Mei 188 9. A. S. Ez., Egmond aan Zee strooperij 14 dagen gev. A. V. Gz., Egmond aan Zee, als boven, ieder 2 dagen gev. J. P. Dz, P. D. Gz., Egmond aan Zee, als boven, ieder 1 dag gev. K. S, Heilooals boven, f 0,50 boete of 1 dag hecht. B. S., Heilooals bovenen opgeven van een valsche naam, 1 boete van t 1en 1 van 0,50 of 1 dag hecht, voor elke boete. F. J. L. B., H. A. T., Alkmaar, S. K., Koedijk, R. S„ Rijp, openbare dronkenschapieder f 0,50 boete of 1 dag hecht. A. S., Alkmaar, J. 8. Gz., Egmond aan Zee, rijden meteen hondenkarieder f 1 boete of 1 dag heebt. S. B. N., Haarlem, als boven, en opgeven van een valscnen naam1 boete van 1 en een van f 0,50 ot 1 dag hecht, voor clhc boete» M. L Fz., Castricum, loopen over eens anders grond zon- der daartoe gerechtigd te zijnf 3 boete of 2 dagen hecht. C. B. B., Alkmaar, maken van muziek op straat te Alkmaar, f 1 boete of 1 dag hecht. M. K., Rijp, als boven, drie maal gepleegd, 3 boeten van 1 of 1 dag Uecht. voor elke boeteJ Alkmaar 3 Juni. Aangevoerd 1 Koe f 170, 2a8 vette Kalveren 35 a 105, 24 Nuclit dito f 8 a 18, 15 Schapen f 30 a 35196 vette Varkens f 0,42 a 0,49 per P., 4S Magere dito 14 a 17. Amsterdam 3 Juni. Aardappelen. Friesche Dokkumer |am. men f 1,20 a 1,80dito Franeker t 1,20 a 1,60dito En gelsche f 0,60 a 1,20Pruisische Hamburgers f 3,30 a 3,60 dito roode t 1,25 a 2,80, Munstersohe Jammen f 0,90 a 1, Andijker Muisjes /14 a 16, Nieuwe Malta 0,15 0,18 per P Aangevoerd 636 Runderen, vette 0,52 a 0,70 per P., Melk- en Kalfkoeien f 155 a 255 69 nucht. Kalveren 7 a 13, 75 Se apen 19 a 26, 2500 Lammeren 10 a 13 367 vette Varkens 0,40 a 0,46 per P.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 3