13ï, x* HET WITTE KRUIS, 300,000-, 1 Augustus 1889. Si IE VISSERFA7QL0P. MUZIEK EN DANS BEKENDMAKING. KUUB EN DANS 37'. Koekbakkerij Extra S» Vh' Adr. BIERSTEKER, Tandarts, Hestauratie PRCOT. Mof3. ALKMAAR. Mof met Hoofdprijzen van Van af heden worden alle nog voorhanden zijnde MANTELS tot veel verminderde prijzen opgeruimd. AANBESTEDING. AANBESTEDING. op Zaterdag 8 Juni en Tweeden Pinksterdag. Faillissement A. L. BEEK, op Maandag 10 Juni 1889 DIENSTBODE. if'" ITU- 72-/1" 86»,.. 1°»".. 92»/ 1°2 io2r O? l' l°i% 1<>°% e°7l„ 6o's 91», s IO81» U ns'/ i07»/ 16ll» ËRRATUM. Tn de advertentie, in ons nummer van Zondag 11,, betreffende de rangregeling faillissement (curator mr. J. A. MIDDELHOF/F) staat abusievelijk C. KAAIJ, hetgeen moet zijn C. B4AAC. gthorvtcutiëw. Bevallen van een meisje E. VAN LEIJDEN—DE GEUS. Schermeer, gem. Oterleek 29 Mei 1889. Den 81 Mei overleed onze geliefde oudste dochter en zuster ALIDA MARIA, in den jeugdigen leeftijd van ruim 22 jaar. Wij betuigen tevens onzen dank voor de vele hartelijke bewijzen van deelneming, ge durende hare langdurige ziekte en bij haar overlijden ons betoond. Wed J. VAN HEEMS—de Moor. J. VAN HEEMS. Alkmaar. JANe. VAN HEEMS. Heden overleed na eene korte ongesteldheid tot diepe droefheid van mijmijne kinderen behowd- en kleinkinderen, mijn geliefde echtgenoote NANTJE BRUULin den ouderdom van ruim 71 jaren. Hoe zwaar ons dit verlies valt, zullen zij beseffen, die haar van nabij hebben gekend. D. STAM Dz. Nieuwe Niedorp, 2 Juni 1889. Algemeene kennisgeving. (nieuwe wet), Damrak 63, Amsterdam is eiken Yr|jdag te consulteeren voor tand heelkundige operatien vullingen en het pluatsen van kunsttanden en gebit ten in het hotel tie 'foelattlChoorstraat. Alkmaar. Spreekuren van 11 tot 2 uur. GELEGENHEID TOT DINEEREN. Diners van al 1,en hooger. Heite bediening. Billijke pr{jzcn. f 200,000, f ÏOO.OOO, f 50,000, f 30,000, f 15.000, f ÏO.OOO. DE EERSTVOLGENDE TREKKING MET EEN HOOFDPRIJS VAN HEEFT PLAATS OP Minste prijs f 14, opklimmende tot f 25. Te bkomen tot den beurs koers bij den heer J. DE LANGE C.J.zoon, te Alkmaar. In bovengenoemd vak kan primo Juli een flinke BEDIENDE geplaatst worden. Adres in persoon of franco brieven bij A. GREIDANUS, Alkmaar. Hollandsche IJzeren Spoorweg- Maatschappij. DIJKGRAAF en HEEMRADEN van het Ambacht van WESTFRIESLAND, genaamd GEESTMER- AMBACHTzullenin bijzijn eener Commissie uit Hoofd-Ingelanden van Westfriesland, op Woensdag, 19 Juni 1889, des middags ten 12 ure, in het loge ment cNoordholland", te Alkmaar, presenteeren aan te besteden: liet gewone onderhoud der H'est- friesche U(jkswerken, met de leverantie van alle benoodigde materialen en arbeldsloonen waarvan het bestek ter lezing zal liggen ten kantore van het Ambacht te Veenhuizen alwaar hetzelve ook op franco aanvrage tegen betaling van 50 cents per exemplaar verkrijgbaar zal zijn terwijl nadere infor mation te bekomen zijn bij den Opzichter A. FRAIJ, te St. Maartendoor wien aanwijzing in loco zal worden gedaan op Zaterdag, 15 Juni bevorens des voormiddags te 10 ure, te beginnen bij het logement bovengenoemd. Dijkgraaf en Heemraden voornoemd, C. KROONDijkgraaf. P. WONDER Az Secretaris. DIJKGRAAF en HEEMRADEN van het Ambacht van WESTFRIESLAND, genaamd GEE8TMËR- AMBACHT zullen op Woensdag, 19 Juni 1889, des middags ten 12 ure, in het logement »Noord- holland'', te Alkmaar, presenteeren aan (e be steden Het gewone onderhoud van den Beestmer-AmbachtsdUk te Ween- liuizeu met aanhoorigheden als mede het verbeteren van de kluft aldaar, waarvan het bestek ter lezing zal liggen ter secretarie te Veenhuizen alwaar hetzelve ook op franco aan vrage, tegen betaling van 25 cents per exemplaar, ver krijgbaar zal zijn. Informatiën geeft de Opzichter A. FRAIJ, te St. Maarten door wien aanwijzing in loco zal wor den gedaan op Maandag, 17 Juni bevorens, des voor middags ten 10 ure, te beginnen bij de Veenhuizer- brug. Dijkgraaf en Heemraden voornoemd, C. KROON, Dijkgraaf. P. WONDER Az., Secretaris. RANGREGELING. De provisionele rangschikking in het faillissement van JACOB ZANDSTRA, vroeger win kelier en zeilemaker te Broekerhavenis door den E.A. heer Rechter-Commissaris opgemaakt en door den ondergeteekende gedeponeerd ter griffie der Arrondis- sements-Rechtbank te Alkmaar, ten einde aldaar gedu rende 14 dagen ter inzage van belanghebbenden te verblijven. De Curator, Hoorn 5 Juni 1889. E. RUIJTER. A. PEPERKAMP. (Herplaatsing wegens misstelling.) koopman en winkelier te llelder. De tweede verificatie-vergadering in bovengenoemd faillissement, is bepaald op Vrijdag, 21 Juni e.k., 's morgens half twaalfte houden in het Gerechts gebouw te Alkmaar. Alkmaar, Mr. W. F. A. VERHOEFF, 3 Juni 1889. Curator. (Sen Pinksterdag): van Amsterdam via Zaandam naar Helder en van Haarlem naar Helder, stoppende aan alle tusschenstations. Vertrek van AMSTERDAM 's avonds 10,55. Vertrek van HAARLEM 's avonds 11.00. Zie verder de aanplakbiljetten. DE ADMINISTRATEUR. Ondergeteekendezijn zaken van af 3 Juni aan den heer <S. VEHUAAI& overgedaan hebbende bedankt zijne geachte clientèle in en buiten Alkmaar beleefd voor het genoten vertrouwen en be veelt zijn opvolger minzaam aan. Hoogachtend, UEdw. dienaar, Alkmaar, Voordam C 13. D. KREUNEN. Volgens bovenstaande adverteutie neem ik de vrij heid mij in ieders gunst aan te bevelenhopende op denzelfden voet voort te gaan, om uitsluitend prima kwaliteit HAMMEN, GEROOKT VLEE8CH, 08- SENTONG, BOULOGNE, BOTERHAMMEN- WORST, COMESTIBLES etc. te leveren en door eene nette bediening dat vertrouwen te blijven behouden wat mijn voorganger zoo ruimschoots heeft genoten. Hoogachtend, UEdw. dienaar, Alkmaar, Verdronkenoord G. TERHAAK. bij de Kapelkerk. Mejuffrouw VAN DEN BOSCH (Mient) vraagt met Augustus of eerder eene fatsoenlijke gedurende de drie Pinksterdagen ZONDAG 9, MAANDAG 10 en DINSDAG ll Juni, in het café *de Nachtegaal", bij T. HARP. Entrée 10 cents in vertering. TANDARTS (nieuwe wet), Damstraat 19, Amsterdam, is iederen V r {j d a g van fi a nur, te con- snlteeren of te ontbieden in het Hótel H'fjn- kampPaardenmarkt, te Alkmaar, VOOT Tandheelkundige Operatiën en het maken van Kunsttanden. Abonneert familiën tot het regelen van kindertanden. Tandheelkundige Operatiën zonder pijn. GELD BESCHIKBAAR flinke posten als le hypotheek op Landerijenzonder vooruitbetaling van rente, voor jaren vast, a 3| Adres: P. BAAN Hensbroek. Stoomdr. Herms. Coster Zoon Alkmaar, Edam 1 Juni. Kleine kaas 1 27 aangevoerd 120 stapels, wegende 24830 P. Londen 3 Juni. Aangevoerd 3200 Runderen 2.4-4.9, 14000 Schapen en Lammeren 3.6-660 Kalveren 3.9-640 "Varkens 2.6-4.4. Purmerend 4 Juni. Aangevoerd 71 Paarden, 269 Melk en vette Koeien, de le prijshoudend, de 2e handel matig, prijshoudend, 281 vette Kalveren t 0,60 a 0,80 per P., handel vlug, 216 Nucht. dito f 6 a 18handel stug, 1161 Schapen, vette schapen hoog, vluggen handel, 700 Lammeren handel vlug, 155 vette Varkens f 0,30 a 0,50, handel vlug, 206 Biggen /6a 10handel stugKipeieren 3 a 4Eenden dito f 3 per 100, 1685 P. Boter 1 1,15 a 1,25 per pond. Kleine kaas gras f 31aangevoerd 434 stapels. AMSTERDAM pCt. 3 Juni 4 Juni. Nederland tiert. N. W. Srhuld2/, 78 1 787/a dito, dito 8 94',, 94»/,i dito, dito 3' 102' 102% dito, Oblig3^ 102 102*/» italie, Inschrijving 1861/815 Oostenrijk, Obi. in pay. fl. 1000 Mei-Nov. 6 dito, dito Febr.-Ang. 5 dito, zilver Jan.-Juli 5 dito, dito April-Oct. 5 PortugalObl. Bnit. 1853/80 8 Rusland, Ob. H en C. 1798/1815/1000 Jan. 5 Cert. lnsch. 6e serie 1855 Z.R. 500 Ap.-Oct. 5 Obl. 1864 Amst. 1000 April-Oct5 dito, 1866 5 dito, Oostersche Leening 2e serie5 dito, 1873 gecons. 50-100 Juni-Dec. 5 dito, 1860 2e leening 100 tj dito, 1875 gecons. 50-100 Apr.-Oct. 4j dito, 1880gecons.ZR.125-625 18 Mei-13Nov.4 dito, 1889, 1 Jan., I Juni, 1 Sept., 1 Dec. 4 dito, 1867/69 20-100 Mei-Nov4 dito, in goud 1883. Juni. Dec6 Spanje, Obl. Buit. Perpetuele4 dito, dito Binn. dito 4 Turkije, gepriv. Oblig5 dito, Geconverteerden Ser. D dito, id. C Egypte, Obl. leening 18764 Mexico, Obligatiën geconvert2 dito, dito 6 Pern, Oblig. leening 1870 geregist6 dito dito, 1872 id5 Venezuela, Obligatiën 1881...4 Nederland, Cnlt. hlaatach.d. Vorstenl. Aand. dito, dito, dito, dito, dito, dito, dito Winst-Aandeelen Koloniale Bank Aandeel dito Oblig5 Ned. Ind. Handelab. Aand N. Centr. Spoorw. Aand. f 250 dito gestemp. Oblig.f235 Italië, Spoorwegl. 18873 dito, Zuid-Ital. Spoorweg Obl3 Polen, Wars.-Weeuen Aandeel Rusland, Gr. Sp.-Maatsch. Aand5 dito, Ilypoth. Obligatiën4J dito, id. 8 dito, Baltische Spoorw. Aand3 dito, Jelez-Griasi. Oblig dito, Jelez-Orel. dito dito, Orel-Vitebsk. Oblig dito, Poti-Tifiis. Oblig. 1 1000 dito, Transcaus Spoorweg Oblig dito, Z.-W. Spoorw. Aand. 100-1000 ZweedschNoorweeesche Spoorwegen.. Amerika, Cleveland, Akron Shares 'dito, Deny. Rio Grande dito Illinois Centr. Cert. v. Aand... Louisv.en Nashv. Cert. v. Aand. Miss. Kans. Texas Aand dito Alg. Hyp. Certif5 N.-York Erie West. Sp. Aand.. dito Wabash St. L. en Pac. Ct. v. Aand. Canada-South Cert. v. Aandeel Nederland, Stad Amsterdam f 1003 Hongarije, Theiss Spoorweg4 Oostenrijk, Staatsl. 1854 4 dito, dito 1860 dito, dito 18645 dito Stad Weenen 1874 Rusland, Staatsleening 1864 Lolen 5 dito, dito 1866. Dit 5 TnrkijeSpoorweirleeuing. dito, dito, dito, dito, dito, 78 94»/ 102' 102% 904 71» 71 »i J00 88'/,. 89 9l% 16»/ 16." 92 40 6 51 58 16 56 102* 88 140 122- 99% 74% 62 97'/ 101 10L/, 101,/s 69"/ 78% 26. 36 7a 16,»* 117% 687 U,/a 72'/. 71% 72 72*/, 67 102" 92' 102 102% 62>s 1018 IOOV4 100 88 i/ 87% 861, 16 16.' 54 27./,' 28". 54 1157* 122 150 1251/ 172 157 153, 14t/ 56 56 85./, 32% 60% 1 l01'j4 l01»/s lOl'l, 69' 77s 8 24», 4 34'/, 17 116% 68» ll1/» 54 ll 3*/, 108 150 124 15*/, 9- I

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 4