No. 69. Een en Negentigste Jaargang. 1889. WOENSDAG 12 JUNI. Prijs der gewone Advertentiën: Plaatsgebrek noodzaakt ons het Feuilleton achterwege te laten. (Öebeelte. fittiteniAfid. BELGIË. De Kamer heeft den 6 het wetsont werp tot wijziging der legerkadera met GO tegen 25 stemmen aangenomennadat het gewijzigd was door een amendement van generaal Jacmartwaarmede de minister van oorlog zich vereenigd had. Bij de behan deling van dit ontwerp zeide de minister-president Beernaert ten aanzien van den persoonlijken dienstplicht, dat eene hervorming in dien geest naar zijne meening gelnkkig zou zijn, maar dergelijke hervormingen ver kreeg men niet door te bouwen op de hulp van tegen standers; in overleg met geestverwanten moest zij worden voorbereid. DÜITSCHLAND. Het duitsche meteorologisch instituut heeft aan de waarnemingsstations verzocht acht te slaan op de kleur der bliksemstralendaar er redèn bestaat voor het vermoedendat de witte en blauwachtige stralendie het meest voorkomen de sterkste zijnmaar geen brand veroorzakende gele en roodachtige, ofschoon zwakker, daarentegen wel. ENGELAND. In de Theems zijn licbaamsdeelen gevonden van eene vrouwwaarvan de romp in een pakket opgenomen was. Men vermoedtdat deze lichaamsdeelen afkomstig zijn van een meisje nit Oxford, dat naar Londen kwam om eene betrekking te zoeken en aldaar vermoord is. FRANKRIJK. De boulangistische bladen laten zich zeer scherp uit tegen den oud-minister Ferry naar aanleiding zijner op den 6 in de Kamer uitgesproken rede. De Presse noemt hem een stinkend beest, dat met den voet moet worden weggeschopt. SERVIE. De ministerraad beeft den 8 besloten, den metropoiitaan Theodosius te ontslaan en te ver vangen door den gewezen metropoiitaan Michael die bij zijne terugkomst luisterrijk ingehaald zal worden. Tweede Kamer. ALKMAARSCHE COURANT. Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag-en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele rijk f 1,—. De 3 nummers f 0,06. Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERM«. COS' TER ZOON. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengenin voldoening aan artikel 228 der gemeentewet, in herinnering aan belanghebbendendat alle schuldvorderingen over het jaar 1888 ten laste van de gemeente Alkmaar vóór of op 30 Juni e k. ingeleverd moeten zijn en dat alle schuld vorderingen niet binnen dien tijd ingeleverdverjaard en nietig zijn. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 8 Juni 1889. De Secretaris, NUHOUT VAN DER VEEN. KENNISGEVING. Het HOOED van het Plaatselijk Bestuur te ALKMAAR brengt, op grond van art. 1 der wet van 22 Mei 1845 (Staats blad n°. 22) bij deze ter kennis van de ingezetenen der ge meente dat het suppletoir kohier van het Patentrechtover het 4e kwartaalgelijk kohier voor de belasting op het Per soneel No. 9, over een hall jaar en gelijk kohier voor het Per soneel No. 10 over het 4e kwartaal, dienstjaar 1888/89, op 9 Juni 1889 door den Provincialen Inspecteur der directe belastingen in Noordholland executoir verklaard, heden aan den ontvanger der Rijks directe belastingen binnen deze gemeente ter invor dering zijn overgegeven. Ieder belanghebbende wordt vermaand op de voldoening van zijnen aanslag acht te geven, ter voorkoming van gerech telijke vervolging. AlkmaarHet Hoofd van het Bestuur voorn., 11 Juni 1889. A. MACLAINE PONT. GEVONDEN VOORWERPEN. Aan het Commissariaat van Politie zijn voor de rechtheb benden terug te bekomeneen streng granaten koralen met gouden tonnetje; een gouden broche; een vermoedelijk zilveren balletje van een kinderrammelaartjeeen zilveren penhouder; drie sleuteltjes aan een ringetje eene portemonnaie met drie centen; drie heerenboorden; een zweep; een gouden oorbelletje; een lederen sigarenkoker; een barnsteen mondstukje; een bloed koralen armband met gouden tonnetje; een zwarte damesparasol. Den 7 drong bjj de behandeling der begrooting van oorlog de beer Halflants aan op de instelling van een goed ingericht aalmoezenierschap betoogende, dat de manschappen thans met den aalmoezenier niet genoeg in aanraking kwamen en den toestand in de kazernes van dien aard noemende dat een vroom soldaat er zelfs geon kruis kon slaan, zonder uitgejouwd te wordeD. De minister van oorlog kwam met nadruk tegen deze volgens hem zeer overdreven voorstelling op. Overigens zeide hg eene bevredigende regeling van bet aalmoezenierecbap toe. De aalmoezenier zou benoemd worden bij koninklijk besluit, een onderschei- dingsteeken dragen en gelijke eerbewijzen ontvangen als de officieren van zyn rang. Hij zou zich vrij met de soldaten kunnen onderhouden en militaire vereenigingen mogen stichten mits hij zelf als voorzitter de verga deringen leidde. Deze verklaringen gaven den liberalen oud-minister Bara aanleiding tot eene spottende rede waarin hij met het nieuw in te voeren aalmoezenierschap den draak stak en van de beoogde militaire vereenigingen ver derfelijke gevolgen voorspelde, omdat men er o.a. cleri- cale staatkunde zou bevorderen. Het aalmoezenierschap zon niet langer leven dan dit ministerie, beweerde hij bij de eerste wisseling van ministerie, zouden de aalmoe zeniers van hnnne rossen tuimelen en in het zand bijten. De liberale bond beeft besloten bij de herstemming voor een lid der kamer te Brussel den heer Janson te stemmen. Zoowel de voorzitter als een der leden betoogde in eene uitvoerige rede, dat bestrijding der clericale partij het wachtwoord der liberalen moest zijn en dat het ministerie niet alleen geslagen, maar zoo mogelijk ver nietigd moest worden. Een manifest aan de kiezers werd uitgevaardigd, om hen aan te sporen hunne stem men nit te brengen op den heer Janson. Te Brussel zijn voorzorgsmaatregelen genomen ter voorkoming van wanorde bij die herstemming op den 11. Kapitein Wiszmann beeft het tegenover Zanzibar gelegen Saudani en Uwineja vermeesterd en verbrand nadat bet duitsche eskader met zijn geschutvuur het gevecht had ingeleid. Van duitsche zijde Bneuvelde een man en werden een officiereen onderofficier en 6 zwarten licht gekwetst. Een onderofficier en een zoeloe werden zwaar gekwetst. Valsche banknoten van 100 en van 50 mark zijn in omloop. Den 7 te l'U uur des namiddags heeft men te Brest een hevigen aardschok gevoeld, vergezeld van luid onder- aardsch gerommel. De president der repub'iek heeft den 8 een bezoek gebracht aan de nederl. afdeeüng van landbouw en voedingsmiddelen. Da gemeenteraad van Parijs heeft 2500 toegestaan voor de noodlijdenden te Jonnstown in de Yereenigde Staten. De heer Reichertmilitair onder-intendantgedeta cheerd bij het minislerie van oorlogwerd den 8 te middernacht naar de militaire gevangenis overgebracht. Deze maatregel schijnt het gevolg te zijn van de nieuwe huiszoekingen welke geleid hebben tot de ontdekking van ongeveer 60000 door generaal Boulanger ontvangen brieven. De boulangisten waren zeer verslagen over deze inhechtenisneming. Later is uij weer op vrije voeten gesteld. Boulanger gaf bij zijne vlucht al zijne papieren aan zijnen secretaris Breville om ze te verbergen. Breville gaf ze aan zijnen neef Decker, een winkelier, en deze was op het punt om ze in te pakken en naar het bui tenland te zenden toen de politie bij hem huiszoe king deed. Eene den 9 door de boulangisten te Augoulème ge houden bijeenkomst, welke dror een feestmaal zou wor den gevolgdwerd door de politie verboden. Vier en dertig personen werden gevangen genomen wegens het roepen van leve Boulanger! De heeren Dóroulède, Laguerre Laissant en Richard schijnen ook tot de ge vangen genomenen behoord te hebben doch na een verhoor voor den procureur der republiek in vrijheid te zijn gesteld. Kamer. Den 6 heeft de ond-minister Ferry bij de behandeling van de begrooting van onderwijs het woord gevoerd ter verdediging van hetgeen de republiek voor het onderwijs gedaan had. Het door de onsterfe lijke mannen van 1789 gedroomde onderwijsprogram was door de derde republiek verwezenlijkt. Hij bestreed verder de beweringdat de wereldlijke scholen op de gewetensvrijheid inbreuk mankten en verklaardedat hem de godsdienstvrede zeer ter harte ging en hij voorstander was van de begrooting van eeredienst. Her haaldelijk werd hij in de rede gevallen door leden met zinspelingen of herinneringen aan Tonkin. Den 7 werd door den heer Mézières uit naam der commissie voor het legerwetsontwerp in overleg met de regeering verklaard dat het landsbelang meebracht de geschillen met den Senaat over sommige punten by te leggen In plaats van die tot in bet oneindige te doen voortduren. Zij stelde daarom voor, haar te mach tigen met de commissie nit den Senaat te vergaderen om op die wijze tot overeenstemming te geraken. Dit voorstel ward aangenomen en onverwijld aan den Senaat medegedeeld die met 181 tegen 77 stemmen daaraan zijne goedkeuring hechttenadat de minister-president verklaard had, dat de regeering aan het tot stand komen dezer wet groote waarde hechtte en daarom verzocht dadelijk eene beslissing te nemen. Bij de voortgezette beraadslaging over de begrooting van onderwijs op den 8 heeft graaf de Mun de door den beer Ferry aangevoerde cijfers bestreden. Minister Fallières beantwoordde dien spreker en gaf als zijne overtuiging te kennendat bij de aanstaande verkie zingen het land recht zou laten weervaren aan de re publiek erkennendedat zij veel voor bet onderwijs gedaan bad. Dit werk der derde republiek zou het land tot roem Btrekken en kon zonder aarzelen aan de kiezers ter goedkeuring voorgelegd worden. De heer Lockroij verklaarde het den heer Ferry in dank af te nemen dat bij uit naam van alle republikeinen bet woord had gevoerd. Hij verklaarde niet te zullen rusten in den strijd ter verkrijging van de volkomen verwezenlijking van het programma der republikeinen ITALIË. Het standbeeld van Giordano Bruno is den 9 des voormiddags te half twaalf onthuld. De orde werd geen oogenblik gestoord, niettegenstaande er eene ontzaglijke menigte bijeen was en ongeveer 10000 ver eenigingen bij de plechtigheid vertegenwoordigd waren. De minister van oorlog heeft in de Kamer op eene vraag van den heer Bonghi de redenen toegelicht welke tot bet bezetten van Keren geleid haddeo, onder bjjvoeging, dat de garnizoens-kommandant gemeend had eene bezetting in het fort aldaar te moeten laten- Tot dusver was geene versterking van troepen aange. vraagd en hij geloofde nietdat het noodig zou zijn versterkingen te zenden. OOSTENRIJK-HONGARIJE. De Keizej ontving den 10 den vorst vau Montenegro. De russischa gezant bracht den vorBt een bezoek. SPANJE. Dan 6 is te Madrid belangrijke schade aan gebouwen boomen enz. toegebracht door een bij zonder bevigen storm vergezeld van hagel. VEREENIGDE STATEN. Te Seattle in den staatWasliington stond door het ontploffen van terpentijn een drankwinkel in een oogenblik geheel in brand. Het vuur verspreidde zich met verbazende snelheid zoodat na 7 uur 30 blokken huizen geheel vernield waren. De handelswijk ligt letterlijk in puin. De schade zoo aan onroerende als roerende goederen is officieel op f 17.500.000 vastge teld. EGYPTE. Alle mogendheden, Frankrijk en Rus land uitgezonderd hebben bare toestemming gegeven tot de rente-vermindering der bevoorrechte schuid. ISimiewlftttö STATEN-GENERAAL. Geneeskundige wetten. De militaire apothekers in kolonialen dienst missen de be voegdheid zich na bekomen eervol ontslag hier te lande als apotheker te vestigen, voor zoover zij niet op 1 Januari 1866 reeds als militair apotheker waren aangesteld. Daar de eischen, waaraan die apothekers voldaan hebhen, zeer verschillend zijn geweestis het hoewel zij, na op eervolle wijze den dienst verlaten te hebben, allen bevoegd zijn tot uitoefening der art- senijbereidkunst in Nederlandsck-lndië niet geraden, hun allen door eene algemeene bepaling de bevoegdheid toe te kennen zich hier te lande als apothekers te vestigenmaar is het noodig elk geval op zichzelf te beschouwen. Een ingediend ontwerp van wet tot aanvulling der wet van 25 Deo. 1878 (Stbl. n' 222) strekkende om aan den Koning het recht te verzekeren om aan bedoelde personen de bevoegd heid tot het uitoefenen der artsenijbereidkunst hier te lande te verleenen, biedt voldoenden waarborg aan, dat die bevoegd heid niet zal verleend worden dan aan hen, die op grond van de door hen geleverde bewijzen van bekwaamheid daarop recht matige aanspraak kunnen doen gelden. Die bevoegdheid behoeft alleen verleend te worden aan Ne derlanders, zoodat de enkele in kolonialen dienst genomen vreemdelingen door dit wetsontwerp van deze gunstige bepaling worden uitgesloten. Onteigening. Wetsontwerpen zijn ingediend tot onteigening 1° voor het maken eener tochtsloot van de Boerenwetering lot aan de slootnoordelijk van het Concertgebouw te Nieu wer-Amstel 2» voor den aanleg van een weg van het westelijk einde van de Rustenburgerstraat naar den Parkweg te Nieuwer Amstel. In zijn antwoord op het verslag betreffende het wetsontwerp, houdende bepalingen over 's Rijks-waterstaatswerken heeft de minister van waterstaat verklaard, dat tengevolge der verande ringen, welke dat ontwerp heeft ondergaan, de mede-ondertee- kening van den minister van justitie wenschelijk is geacht, waarmede tevens aan een wensch der Kamer is voldaan. On gegrond wordt geacht het bezwaar, dat eene algemeene mach tiging zou z\ju gevraagd tot het regelen van alle onder het departement ressorteerende zakenwant die machtiging is be perkt tot de regeling van het gebruik van bepaalde werken, de Rijks-waterstaatswerken en tot hetgeen onmisbaar is tot bescherming dier werken. Het valt dus geheel binnen de per ken in de grondwet gesteld. De nu voorgestelde wet street in de eerste plaats om de bevoegdheid tot het maken van door straffen te handhaven bepalingen vast te stellen en te omschrijven. Die bevoegdheid wordt slechts verleend voor eene bepaald omschreven groep van bepalingen, welke zoodanige zijn, als vereischt worden om de Rijks-waterstaatswerken te doen beantwoorden aan het doel, waartoe zij door het Rijk worden in stand gehouden alsmede om ze te beschermen tegen han delingenmet het doel dier werken in strijd, terwijl, wat bui ten de voorgestelde omschrijving valt, aan deze wet geen wet- telijken grondslag zal ontleenen. Ook ten aanzien der straffen is geheel gevolgd alinea 3 van art. 56 der grondwet. Intusschen heeft de regeering, ter voldoening aan den wensch der Kamer, een gewijzigd ontwerp samengesteld, waarbij de te maken bepalingen gesplitst zijn in rubrieken en voor elke rubriek bet maximum der op te leggen straf is aangegeven terwijlevenals in het oorspronkelijk ontwerpde bepaling der bij elke overtreding op te leggen straf, binnen de grenzen die wetwordt overgelaten aan den rechter, Zóó meent zij te handelen naar de bedoeling van art. 56 der grondwet. Wilde men verder gaandan zouden feitelijk alle politiereglementen betreflende het hier behandelde onderwerp moeten worden vast-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 1