FEUILLETON. No. 70. Een en Negentigste Jaargang. 1889. V R IJ D A G 14 JUNI. Nationale Militie. PARIJSCHE BRIEVEN. x. IfE ZON OP 'T WATER. Oorspronkelijke Novelle Prijs der gewone Advertentiën: (Officieel (öebeeUe. SCHUTTERIJ. door eene stadgenoote. finiteulAud. ALKMAARSCHE COURANT Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag-en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80; franco door het geheele rijk f 1, De 3 nummers f 0,06. Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HEEM». COS- TEE ZOON. De onderstaande personen worden uitgenoodigd, hunne verlofpaseen ten spoedigste ter gemeente-secre tarie in te leveren JAN WILLEM TEN HOOPE. G. J. VAN MUNSTER. H. SCHOLTEN. GEEAEDUS KLEINDORP. HEEMANUS GOLBACH. KLAAS LANGEREIS. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter kennis van de belanghebbende ingeschrevenen voor de Schutterij van dit jaar, dat de alphabetische naamlijst van de personendie aan de loting van dit jaar zullen deelnemen, voor een ieder ter inzage ligt ter gemeente-secretarie, van heden tot den dag der loting, op alle werkdagen des morgens van 9 tot 2 uur, opdat een ieder in staat zou zijnomzoo op die lijst eenige personen of omstandigheden mochten voorkomen, die daarop nog zouden behooren te worden aangeteekend of daarvan weggelaten, daarvan aan de commissie, bedoeld bij art. 11 der wet, bij de loting kennis te geven, met last op Dinsdag 25 Juni, des namiddags te zes urente verschijnen op het raadhuis dezer gemeente, ten einde aldaar voor den dienst der schutterij te lotenenredenen van vrijstelling hebbendedit alsdan op te geven, alsmede om de bewijzen tot hare staving en bij de wet gevorderdvoor zooveel noodig, uiterlijk binnen drie dagen na de loting over te leggen aan het bestuur der gemeente. Burgemeester en Wethouders voornoemd. Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 11 Juni 1889. De Secretaris, NUHOUT VAN DER VEEN. Zaterdag 1 Juni j.l. was een bepaald mooie dag. In het Bois de Boulogne het prachtige parijscbe bloemen- feest op het Champs de Mars een welgeslaagd Fête de Nuit. Gij kant u niets fraaiers voorstellen dan het Fête des Fleerszooals dit hier elk jaar wederkeerthet is een feest, hetwelk een zeer groot genet verschaft. Het oog kan eich niet genoeg verzadigen aan den prachtigen aanblik die de Allée de Longchamps biedtdaar ziet gij naast elkander drie lange files van rijtuigen bijna ailen prachtige epuipages met de fraaiste levende bloe men getooid de landauers herschapen in prachtige bloemenmanden, de victoria's en calèches als door bloemen omlijst, bloemen overal, op den grond, rondom de wielen, op de leidsels der paarden, aan de zweepen der koetsier». De meeste heeren in zwarte redingote en witte das of lichte zomerkleeren van den besten faiseur de dames in smaakvolle, zoowel eenvoudige als rijke toiletten allen met korfjes vol bloemen op den schoot, en deel nemend aan de zeer geanimeerde „Bataille des Fleurs.' (S 1 o t.) De morgenstond vond het immer zoo wakkere viertal zwijgend en mistroostig en de arbeid werd reeds met trage handen aangevangen. Toen de zon opkwam, beloofde de dag schoon te worden, 't Zag er bniten zoo zonnig en frisoh en pleizierig uit, maar de wind was gaan liggen en de zon staarde zoo strak uit den wolkenloozen hemel, dat ze de aarde blakerde in plaats van haar te beschijnen. Het was dan ook reeds smoorheet, lang voordat de zon haar hoogste hoogte bad bereikt. Ginds, in de stad, zonden de menschen met wijsheid gewagen van het hoog aantal graden dat de thermometer in de schaduw aanwees, maar buiten tusschen de vlakke velden, waar geen thermometers en geen schaduw te bekeDnen waren, moest men 't met de warmte nemen zooals 't was. Als men niet bepaald voor oogen heeft hoe erg een toestand eigenlijk wel is, dan kan men zich licht wijs maken dat 't nog wel te dragen is. Sjoerd en zijn schoonzoon boomden 't vaartuig voort en waren te zeer in hunne gedachten verdiept om op de warmte acht te geven. De hitte en hunne eigene lusteloosheid maakten echter dat 't voortboomen van veel minder kracht was dan gewoonlijk. Bij toeval viel de aandacht van Sjoerd op een witgeserfd hek dat hij straks in 't voorbijgaan had opgemerkt en dat bij naar zijne meening Het reukorgaan wordt door de geuren van rozen résida's, hyacinthen enz. allerheerlykst geprikkeld, bet gehoor verlustigt zich in de vroolijke tonen der militaire muziek. Het prachtige lenteweder de rijkdom der costumesde friasche geuren en kleuren van al die bloemen de vroolijke toon die er heerschtdie dui zenden venetiaanscbe lampionswelke des avonds het feest fantastisch zullen verlichten, dit alles te zamen is overheerlijk en wij gevoelen ons vooral gelukkig ge stemd bij de gedachte dat de opbrengst van het feest geheel voor een liefdadig doel bestemd is. Hoe mooi het er ook 's avonds zijn moge, toch blijven wij er Dietde tentoonstelling is nu alleseischenden een verslaggever, die een fête de Nuit op de expositie overslaat, begaat eene te groote fout. Natuurlijk is het reeds laat geworden, want van al die heerlijke gevoeleDS krijg ik steeds een buitengewonen honger, dus kom ik eerst tegen 9 uur aan den ingang van het trocadéro. Zoudt gij willen gelooven, dat ondanks de entreeprijs vervijfvoudigd is, er toch aan alle ingangen queue moet worden gemaaktDit komt ook al door de zeer ver standige truc der tentoonstellingsloten, waardoor er 30 milJioen entréekaarten a 1 franc in den handel zijn, en elke ticket a 1 fr. thans verkocht wordt voor 50 centimes. De entree kost das met zalk een feest slechts vijf halve franken, vandaar de buitengewone toeloop. OndankB een bezoek van meer dan 150 duizend per sonen kan men toch nog redelijk wel circuleeren. De aanblik is betooverend en doet voor den ope ningsavond niet onder. Velen bestijgen den Eifieltoren en hebben van het eerste platform een ruim gezicht op de prachtige verlichting, en op de lumineuse fonteinen, welke een effect maken alsof een vuurwerk duizenden gouden en gekleurde vonken zonder ophouden om hoog zendt. Zulke lumineuse fonteinen hadden reeds te Londen, Glasgow en Barcelona een buitengewoon succes doch allen worden overtroffen door deze prachtige monu mentale fontein van den heer Coutan. De verlichting is het werk van het engelsche huis Gallovay en het systeem waarop het kleuren van het opspringende water berustis betrekkelijk zeer eenvoudig. Onder ieder bassin is een onderaardsch kamertje, waarvan de zoldering open is en in eene serie van rechte schoorsteenen uit komt elke schoorsteen eindigt in een glazen spiegel welke den bodem van het opspringende water vormt. Onder den grond heeft men eene sterke electrische lampwelker licht horizontaal valt op een reflector ouder den schoorsteen; een spiegel die een hoek maakt van 45 graden zendt het licht recht naar boven den schoorsteen in en nu behoeft men slechts dit licht te laten gaan door een soort prisma van eene ze&ere kleur, en het opspringende water neemt diezelfde kleur aan. Yoor den toeschouwer maakt het geheel eeu be tooverend effectwant zonder dat hij zich rekenschap kan geven hoe het komt, ziet hij het natuurlijke water plotseling groen, rood, blauw enz. enz. worden, en daar het water ai het electrische licht in zich opneemt, zoo al veel verder achter zich moest gelaten hebben, „Zoo gaat 't niet langer", riep hij wrevelig uit, „we ioopen welmaar we komen niet verder er moet hulp zijn. Temme, Temmewaar ben je, kom boven, meid. 't Zal 't best zijn dat je aan da lyn trekt, terwijl wij boomen." „Goed, vader", zeide Temme onderworpen, 't Was haar geheel onverschillig wat ze deedze had toch nergens lust in. Sjoerd klom af langs de zijde der schuit en nadat hjj de roeiboot, die aan de achterzijde wae vastgebondenmet dan voet naar zich toe had gehaald, ging hij er in zitten en haalde de riemen uit om zijne dochter naar wal te roeien. Temme s echtvriend had dit ook willen d en, doch zijn schoonvader in 't bootje bemerkendwendde hij zich misnoegd af „altijd waren die twee ook bijeen „Teromekom af", riep Sjoerddie beneden in 't bootje 't ongenoegen van zijnen schoonzoon niet bemerkt had. Temme aarzelde even; 't was geheel bniten vader's bedoeling om ergernis te verwekken, daar was za van overtuigd, maar hem atvallen kon ze niet en hem voor spreken ken ze nog veel minder, na 't verwijt dat haar man haar gisteren avond gedaan had. Ze hield zich dus alsof ze niets gezien en begrepen had en zeide, haar echtvriend ter zijde komend, vriendelijk: „Ik heb je koffie boven gebracht en je takaksdoos geschaard en gevuld; ginds bij 't stuurbankje zul je alles in gereedheid vinden." „Dank je" zeide de jonge man kortaf en Temme die vader niet langer durfde laten wachten verliet hem. Hare vriendelijke bedoeling was echter niet onopgemerkt gebleven. Toen ze reeds in 't bootje stond, wierp haar man haar een lap zeildoek toe om haar voor het snijden van het touw te vrijwaren en Temme dankte bem met een blijden glim lach en een blik vol liefde, die zijne stnurschheid echter met ontdooiden. Sjoerd en Temme spraken geen enkel woord gedurende den korten overtocht en zwijgend roeide de schipper naar boord terug. Temme deed den lap zeildoek voor de borst, de zeelt van 't touw daarover en, zoodra de mannen het boomen vallen ook duizenden droppels als een gekleurde schit terende regen neder. Ook de bengaalsche verlichting van den Eifieltoren heeft weder een buitengewoon succes. Over dit hemel- hooge monument zullen wij spreken zoodra de ascen- seurs het tweede platform, of nog liever den top kunnen bereiken. In de verte hooren wij nog het knetteren van een vuurwerk en verlaten tegen half elf het terrein. Een volgend maal de beschrijving van de Transvaal en den Java-kampong op de Esplanade des Invalides. Parijs, 8 Juni 1889. J. M, T. BELGIE. Bij de herstemming voor een lid der Kamer te Brussel op den 11 is gekozen de heer Jan- son, radicaal, gesteund door alle liberalen, met 10539 stemmen tegen 8602 stemmen op den clericalen heer De Becker. Deze uitslag wekte groote geestdrift bij de liberalen en clericalen. De gekozene en andere hoofden der partij deden in redevoeringen uitkomen dat de heree- niging der twee deelen van de linkerzijde thans een feit is. Bij het verlaten van het lokaal, waar de radicalen gewoon zijn te vergaderen, spande de volksmenigte de paarden van den heer Janson af en trok bem in zijn rijtuig naar het lokaal van den liberalen bond. DUITSCHLAND. De Scbacb van Perzië kwam den 10 te Berlijn aan, alwaar hij aan het rijkversierde centrale station plechtig ontvangen werd. Eene eere- wacht was aldaar opgesteld en een muziekkorps speelde het perzisehe volkslied. Met den Keizer waren aan het station de prinsengraaf Herbert von Bismarck de veldmaarschalk Blumenthal, verscheidene andere hoog geplaatste personen, de leden van het perzisehe gezant schap en de rnssieche militaire attaché. De Keizer begroette den Schachdrukte hem herhaaldelijk de hand, stelde hem aan de prinsen voor en schreed met hem langs het front der eerewacht. Daarop werd de tocht naar het paleis Bellevue aanvaardwaarbij de Schach met den Keizer vooruitging in een met 4 paarden bespannen rijtuig. De talrijke menigte juichte hen luide toe en Oij bet doortrekken van de Brandenburger poort weerklonken saluutschoten. Ook by het paleis Bellevue was eene eerewacht opgesteld. Nadat de Keizer zich met zijn gast in bet paleis had begeven werden nog verschillende personen aan den Schach voorgesteld. De Keizer keerde daarop naar zijn paleis terug, waar de Schach hem kort daarna een tegenbezoek brachttevens legde hij een bezoek bij de prinsen en prinsessen af. De Keizer begaf zich eene poos later naar Bellevue, waar de maaltijd werd gehouden. De Schach heeft den 11 des voormiddags in gezelschap van den keizer de militaire oefeningen bijgewoond. Des na middags was hij tegenwoordig bij de hulde, den keizer bij den optocht der brouwers gebracht. Bij den daarop ge volgden gala-maaltijd dronk de keizer de gezondheid hervatten begon zij te trekken. Temme was de schuit slechts weinig voor en 't was stil bniten. Ze hoorde de mannen met geljjkmatige schreden op 't dek heen en weêr loopen. Zwaar en langzaam waren de stappen die zij deden terwijl zij met den boom in de schou derholte geplaatstkracht zetten om 't vaartuig voort te stuwen, dat onder hunne voeten voortgleed en vlug en bedrijvig klonken hunne schreden als ze terug liepen om den boom opnieuw te plaatsen. Temme kende 't ge luid bunner voetstappen uit elkaar en geruimen tijd luisterde ze er naar wie vau beiden den halven nastoot gaf en ze wedde reeds vooraf bij zichzelf wie 't nu zou doen: baar mau of haar vader en ze had er schik in als 't uitkwam zooals ze gedacht had en ze telde wie het 't meeste deed. Ze luisterde ook naar 't druipen van 't water, dat van de boomen afliep als deze werden opgetrokken en naar 't plonzen als ze werden uitgezet en ze luisterde naar 't kabbelen van de golfjes tegen den boeg en 't klotsen van 't water tegen den oever. Hoe vredig en rustig waren al deze geluiden een mensch zou er ge rust bij in kunnen slapen maar dat telkens verterend ongenoegen benam iemand de gemoedsrust, die tot sla pen noodig is. Temme geraakte in treurige gedachten verzonken ze bad zoo heel veel geheel anders ge- wensoht. Thans voelde ze aldoor de blauwe plek, een gevolg van den stoot, haar den vorigen avond toege bracht en schoon de bezeering gering was leed ze er toch veel meer pijn door dan ze vroeger had uitgestaan toen ze, voor een paar jaar, door een val zich zoo deerlijk kwetste. O, die naijver en die aanhoudende onmin, 't Leven was enkel zwoegen de honden van den kar, die baar juist voorbijreed hadden 't bij lange na zoo hard niet als zij. De paardebloemen en 't schermkruid en 't gras langs den weg vormden gele, witte en groene streepen, die snel langs haar oog voorbij trokken en de kiezelweg waarover zij trad veranderde als in lichtbruine en blauwe linten, die even snel onder hare voeten voort gleden, en de hooilucht, die van de granlandea opsteeg,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 1