fiimtctiUnb. De gemeenteraad ran Amsterdam heeft den 12 met algemeeDe stemmen (een blanco) benoemd tot hoogleeraar in de chirurgie, in de plaats van prof. Wurfbain, dr. J. A. Korteweg, hoogleeraar te Groningen, nadat met 20 tegen 8 steramen verworpen was eene voordracht van curatoren der universiteitom over te gaan tot de benoeming van eea hoogleeraar in de theo retische chirurgie en de chirurgische propaedensis. verdronk. daders is proces-verbaal opgemaakt. gered. Door het stedelijk muziekkorps zullen op Zondag 16 Juni 1889, des avonds te 7 uren, in den Stadshout, de navolgende stukken worden uitgevoerd man zijn aanspraken ook na het eindigen zijner dienstbetrekking behouden. Bestaat nu tusschen den werkgever en den werkman zulk een behoorlijk schriftelijk contractdan mogen de bijdragen voor deze fondsen op het loon worden gekort. 4°. Maar ook voor alle andere schulden, behalve wegens levering van sterken drankmag op het loon worden gekort, indien er bestaat een schriftelijke verklaring van den werkman, hoeveel hij schuldig is en waarvoor. Het koopen op crediet zal dus niet meer een sleur zijn de werkman zal niet de rekening eenvoudig laten oploopen zonder dat hij zelf weet tot welk bedragalthans de leverancier zal dit niet kunnen doen zonder gevaar van geen betaling te ontvangen want de werkman zelf zal schriftelijk moeten verklaren hoeveel hij schuldig is en wat hem daarvoor is geleverd. Alleen in dat geval kan er ook tot voldoening van deze schulden op zijn loon worden gekort, b. v. wegens huur van een woning of van een stukje grond, wegens voor schot van den werkgever, wegens geleverde waren door den werkgever of door anderen. Werd er omtrent de kortingen op het loon nu niets meer bepaald dan zou ondanks deze nuttige voorschriften daarvan toch een zoo ruim gebruik gemaakt kunnen worden, dat het borgen er al zeer weinig door beteugeld werd. Alleen zouden er voor den werkman eenige "waarborgen gegeven worden tegen misleiding en bedrog en tegen de gevaren van zijn eigen achteloosheid. De Regeering heeft daarom nog een laatstedoch zeer belangrijke be paling voorgesteld, en wel omtrent het bedrag van hetgeen op het loon mag worden gekort. De boeten die de werkman verbeurd heeft komen natuurlijk geheel in mindering van zijn weekloon; evenzoo mag op dat loon gekort worden de wekelijksche huur van zijn woning of, wat bij boerenarbeiders dikwijls voorkomtvan een stukje grond maar voor alle andere schulden, wegens toegebrachte schade, wegens bijdragen in fondsen, wegens voorschot of geleverde winkelwaren en levensbehoeften mag, alles te samen genomen, op het loon niet meer gekort worden dan een vijfde gedeelte. Verdient alzoo een werkman een weekloon van tien gulden heeft hij geen boeten verbeurd en zijn huishuur betaalddan mag hem voor alle andere zaken daarop niet meer gekort worden dan twee gulden. Dit is inderdaad een hoogst belangrijkevoor vele streken in ons land, waar de werkman tegen woordig bijna geen geld in handen krijgt, een zeer krasse bepalingwaardoor werkelijk het borgen of koopen op crediet sterk zou kunnen worden beteugeld. In den nacht van den 11 heeft te Hoogwoud een jongeling, die een paard tegenhield, dat een wagen, waarin vreemde msaiers zaten, voorttrok, van een der afgestegen, in drift ontstoken maaiers verscheidene messteken ontvangen, waaronder één zeer diep. Den 12 des nachts te 3 uur is te Oosterbeek de fraai gelegen villa van den heer W. F. Engelsman te Amsterdam in zeer korten tijd afgebrand. Men denkt aan kwaadwilligheid, daar de villa onbewoond was en een ingezeten van Óosterbeek iemand des nachts te 1 uur uit het huis heeft zien komeD, terwijl hij op de bovenverdieping licht zag. In eene put nabij de villa waaruit den 11 nog gedronken was, werd eene petro- leumkan gevonden. Den 12 zijn drie getuigen, ais verdacht van het afleggen van valsche verklaringen onder eede voor de rechtbank te Roermond, in hechtenis genomen. geloof, dat je daar gerust kunt gaan zitten en de vreeselijke onderneming wagen." „Ja je hebt goed spotten juist omdat ik deze reis op mijn eigen houtje onderneemzou ik niet gaarne iets doen wat mij onaangenaamheden bezorgen kan," „Wacht, daar valt mij iets in", riep Emma zegevierend, „ik kom daar op eene gedachte die je beschermen zal en je misschien nog eene oDgedachte grap verschaft stap nu maar spoedig in, er is geen tijd te verliezen.1' „Instappen Instappen 1" klonken de stemmen der conducteurs en nu ontstond de gewone laatste drukte, dat haastige heen en weer loopendat wisselen van kussenomhelzingen en handdrukkende portieren werden dichtgeslagenuit de raampjes klonken nog afscheidsgroeten en vermaningen aan de achterblij- venden. Ook Helena leunde nieuwsgierig uit het raampje om den beloofden goeden inval harer vriendin te vernemen op den vreemden heer die haar bij het instappen beleefd gegroet had, had zij niet meer gelet, en das niet bemerktdat hij over hare bevallige ge stalte heen op het perron keek. Emma daarentegen zag hem welvluchtig gleden bare blikken langs het belangwekkend mannengelaaten vroolijk riep zij tot hare vriendin: „Vaarwel, lieve Helena, groet je man den majoor van mijbij moet je ons spoedig weer terngzenden, vaarwelschat en goede reis." Een doordringend gefluit weerklonklangzaam zette de trein zich in beweging, levendig wuifde Helena met haar zakdoek en eerst, toen zij hare vriendin niet meer zien kon, nam zij, met moeite haar lachen verbergend, haar plaats in. Wat een dwaze inval van Emma hoe komt men nu tot znlk een onzin Maar aardig was het toch en vooral practischwant die ongedachte nieuwe waardigheid zon haar voor iedere toenadering vrijwaren ja zelfs wanneer de vreemde heer een ge sprek wilde beginnen kon zij gerust daarop ingaan daar zij toch in zijne oogen eene getrouwde vrouw was. Helena had weder moeite haar lachen te verbergen zij keek snel het venster uit en vermoedde nietdat haar reisgezel haar glimlachend aankeek en zich in stilte afvroeg wat die buitengewone vrooljjkheid bij de jonge dame kon hebben teweeg gebracht. Eindelijk Den 13 heeft de nieuw benoemde burgemeester Texelde heer C. M. Kooij ven Utrecht, zijne betrekking aanvaard. Door het provinciaal bestuur van Noord-Holland is den 13 bij enkele inschrijving aanbesteed 1°. Het uitvoeren van eenige werken aan de noordelijke boord- voorziening van bet buitentoeleidïngs-feanaal naar d® nieuw te bouwen sobntsluisbe joorende tot de uit-- breiding der sluis- en havenwerken te IJnsuid.6IIy geraamd op 29.500. Laagste inschrijver de heer A„ Prins Tc. te Sliedreebtvoor f 27.400. 2°. Het ver beteren van de Rijkswerken op het eiland WierïUg0H,. geraamd op 9730. Laagste inschrijver de heer Joh_ Gijzelaar te Medembük, voor /ll.290. 3o. Het bouwen eener pontwachterswoning nabij de Jakob Klaassensluis, beboorende tot de werken van het NoordholUndsch kanaal, geraamd op 5075. Laagste inschrijver de heer G. Ruigewaard te Egmond aan Zee, voor f 58©0. 4°.. Het maken eener brugknecht.-wonicg bij de vlotbrug aan het znideinde van Koedijk, behoorende tat de werken van het Noordhollandsch kanaai, geraamd op f 4500. Laagste insehrjjver de heer J. D. Tesselaar te Alkmaar,., voor 4242. Den 13 is in de eerezaal van 's Rijks-museum te Amsterdam opgenomen het op een voetstuk van zwart marmer rustend borstbeeld van dr. Schaapman in wit marmer op verzoek van eenige zijnen vereerders aan dat museum ten geschenke gegeven. Den 13 geraakt® een 14jange jongen di® zich in de Markergracht te Amsterdam' baadde m ge vaar van te verdrinken. Op zijn geroep om hulp sprong Levie de Hond, 22 jarsn oud, toe, om hem te redden, welke poging mislukte. Beiden werden na veel moeite en inspanning op het droge gebracht, en bleken toen reeds overleden te zijn. De 22jarige jongeling was een paar uren vroeger bruidegom geworden. Prof. Rosenstem en dr. Vinkhajzen bshhen den. 13 een bezoek aan den Koning op het Loo gebracht. In de laatste dagen was de pijn ergar geweest. Des« Konings toestand gaf hun geen aanleiding laager op het Loo te vertoeven, soodat zij des avonds terugkeerden... Den 14 zijn te Haarlem bij de ned. herv.. gemeente tot predikanten benoemd ds. G: J. Lammerink. te Scheveningen en B. J. Swaan te Gouda. Den 14 is door de directie dor marine te Wil lemsoord aanbesteedhet verrichten van eenige werk zaamheden aan de gebouwen en inrichtingen van hafc maritieme etablissement a daar. Van 19- inschrijvers was de heer C. Pool te Helder voer f 13380 de laagste. Den 16 tusschen acht en half negen uur des avonds komt de Schach van Perzië met zijn talrijk gevolg te Amsterdam aan. Nu Z. M. de Koning wegens zijn gezondheidstoestand den Schach niet persoonlijk kan ontvangen reist de vorst inecgnito en blijft alle officieel eerbetoon op zijn verzoak achterwege. Hij neemt zijn intrek in het Amstel-Hotel en zal ook een bezoek brengen aan Haarlem. Den 13 is te 's-Hertogen boach het tweejarig zoontje van den beer van A., die met zijne moeder den namiddag doorbracht in den tuin van den. heer jhr. V., die met zijn gezin afwezig was, in eane in den tuin gelijkvloers liggende waterput gevallen, waar van de debsteen verwijderd was en verdronken. Den 14 des middags is de conducteur de Regt te Beverwijk van den bagagewagen van trein 109 gevallen hij bekwam een ernstige schedelbreuk. Zijn toestand was hopeloos. De liberale kiesveroenigingen te den Burg en keerde Helena het hoofd om en den nitvorsctnnden blik van den vreemdeling bemerkend, sprong zij verlegen op en probeerde het gesloten raampje te openen, wat haar evenwelniettegenstaande al haar moeite niet mocht gelukken. „Wilt u mij toestaan, mevrouw?" klonk achter haar een diepe, aangename stem. Waarlijk, „mevrouw" had hij haar genoemd, de list was dus gelukt. Een oogenblik weifelde Helena, toen keerde zij zich waardig en ernstig om zooals het de vrouw van een majoor pastmaar het genot, nu eens eindelijk eeu behoorlijk klein avontuur te hebben, keek baar onmiskenbaar de oogen uit, terwijl zij afgemeteu antwoordde „Als u zoo goed wilt zijn, mijnheer, het is hier snikheet." De vreemdeling, eene krachtige, lange gestalte, droeg een dichte rende baard deze en eene buitengewoon ontwikkelde haardosdie met alle kunst scheen te spotten omgaf een gelaat, dat geen aanspraak op bij zondere schoonheid kon maken maar het hooge voor hoofd, de uitdrukking der doordringende blauwe oogen, verraadden een vlug verstand men kreeg van dezen man den indruk eener zelfbewuste en belangwekkende persoonlijkheid. In een spoorwegwagon hangt het ge sprek slechts van eene aanleiding af. Het geopende raampje en het bedanken voor den kleinen dienst werden het uitgangspunt tot een onderhoud, dat zeer spoedig de levendigste belangstelling van Helena wekte. Zij had zich over de tropische hitte beklaagd de vreem deling gaf haar tot troost eene kleine beschrijving van het lijden in een afrikaansch middaguur met haar verzengenden gloedja zelfs van den indiaanschen zomerdie de Europeanen naar de koele boschachtige ravijneD der Himalaya drijftwanneer zij niet gedeel telijk of geheel te gronde willen gaan. Alles wat deze man zeide, klonk zoo aanschouwelijk alsof bij uit eigene ondervinding Bprak en Helena luisterde opmerkzaam toe, terwyl zij daarby de vrouwelijke kunst van vragen te doen, niet verzuimde en hem steeds verder en verder liet vertellen. Hij deed voor hare verbeelding de steden van het Oosten verrijzen Delhi en Singapore, het veel talige Shanghai, bet keizerlijk Pekin, de oneindige, gele moerassen der uitgestrekte vlakten, de ohineesche berg. Oudeschild op Texel hebben besloten, hnnne adhesie te scheuken aan het aan de regeering te richten adres der vereeniging „Eendracht maakt macht" te Tietjerk- steradeel. In dit adres wordt aangedrongen op afschaffing der accijnzen en invoering eener inkomstenbelasting. De vrijzinnige kiesvereeniging te den Burg zal zich aansluiten bij de centrale liberale kiesvereeniging te den Helderdie te Oosterend heeft eene afwachtende bonding aangenomen, terwijl de liberale kiesvereeniging „Nieuw Leven'* te Oudeschild zich tegen aansluiting heeft verklaard. De commissie uit de 2e Kamer is gereed met het verslag der afdeelingen omtrent de onderwijswet. Door den raad der gemeente Bar8ingerllOrn werd besloten eenen rijweg van dit dorp naar Kolhom te doen aanleggenwanneer het bestuur der banne Barsingerborn verder het jaarljjksch onderhond wil op zich nemen. Tegen K. B., kotfiebuishouder aan den Stations weg, werd proces-verbaal opgemaakt, als ver dacht Pinkstermaandag aan bezoekers van zyn koffiehuis Bterken draak te hebben verkocht, zonder daarvoor de vereischte vergunning te bezitten Een vierjarig kind, aan het Oudorper dijkje, viel donderdag bij hare woning in een regenwaterton en H. de J. aan de Baekenlaan die zich vrijdag voor zaken te Obdam bevond zakte aldaar plotseling ineen en gaf den geest. Het lijk werd voorloopig naar het lijkenhuisje aldaar overgebracht. De nachtwacht A. V., die zondag namiddag een beschonken persoon naar het politie-burean zou over brengen, werd in de Langestraat daarin bemoeilijkt door een vijftal jongens, die hem den arrestant afhandig maakten en hem bovendien zoodanig mishandelden, dat de man het bloed uit neus en mond kwam. Tegen de Maandag werd een jongen, bij het passeeren der Groenmarkt, door den hond van den heer F. zoodanig in wang en oor gebeten, dat geneeskundige hulp moest worden ingeroepen. Genoemde heer werd door de politie aangezegd, zijn hond vastteleggen ofte muilkorven. Door twee spoorbeambten werd maandag een ingezetene van Oudcarspel aan het po itiebureau gebracht in zoodanigen kennelyken staatdat hij de reis niet kon voortzetten. Hij werd ter ontnuchtering in be waring genomen. Donderdagmorgen werd door G. de Vries aan de Voordam, alhier, een kind van de R uit de Achter straat nabij de Friesche brug uit het N.-H. kanaal 1. „L'Arquebusier", pas redoublév. J. Martin; 2. Ouver ture zu „Athalia" v. Mendelssohn Bartholdy; 3. „Meine Königin" (My Queen), Walzer v. Ch. Coote 4. Grosser Potpourri aus der Oper „Die Zigeunerin" („La Bohó- miènne") v. Balfe; 5. „Burgröschen's Hocbzeit", Fan- taisie Ouverture v. E. Eule„Ankunft der Gaste", „Hocbzeit Marsch", „In der Kirche", „Land- lichei Tanz"; 6«. „Ernestina", polca pour cornet a pis tons v. G. Joh. van Dam b. Souvenir de l'opéra „Bé- lisaire v. Donizetti 7. Grosser Potpourri „Eine Concertreise" v. A. Reckling; 8. „Le Postillon", grand galop v. Faust. Bij beschikking van den minister van waterstaat is met ingang van 1 Juli o.a. bevorderd tot opzicil- ter van den waterstaat 1 kl. de heer J» G. Lugten alhier thans 2 kl. De heer W. F. Stoel alhier is voor f 2.90 per loo K.G. de laagste inschrijver geweest ?oor het artikel cementbenoodigd bij het maritieme eta blissement Willemsoord. ketenen met de onuitspreekbare names eindelijk-, var- haalde hij van de tooverachtige schoonheid van den morgenstond op den grooten indischen oceaan. „En hebt u dat alles zelf gezien vroeg Helena gespannen. „Ik ben eenige jaren in Oost-Azië geweest." „Voor uw genoegen Zij had oogenblikkelijk berouw over hare onbescheidene vraag, maar ze had toch bij zonder gaarne geweten wie hij was, hij zag er niet uit als een koopman. „Da& nu juist niet geheel", antwoordde hij lachend,, „een genoegen kan men niet alles noemen wat van reizen onafscheidelijk is. Maar aan den anderen kant overtreft de oneindige levensrijkdom, die men in zulke jaren verwerft, ver het genoegem Ik was daar om geologische opnemingen te doen", sprak hij kortaf, daar zij hem vragend bleef aanzien. Das een geleerdeHelena vond dat buitengewoon belangwekkend. Zij had al zoo lang verlangd eens een beroemden professor te zien misschien was hij er wel een; eigenlijk zag hij er niet oud en eerwaardig genoeg voor uit, en zijne oogen rustten met zulk eene bjjsondere nitdrukking op baar klein persoontje: het waren seboone diepe oogen en ook zyn stem had een voller klank, die de muzikale Helena aangenaam aandeed. „Wat hebben de mannen het toch goed in de wereld", sprak het jonge meisjeterwijl zij droomerig naar het voorbijsnellend landschap keek „zij kannen reizen en het leven in al zijne vormen leeren kennen, terwijl wij een beetje in kunst en dergelijke rondknoeien en Indië bij voorbeeld alleen leeren kennen als wij in Paradies und die Peri meêzingen." „Ozie niet zoo laag op het lot der vrouw neêr", sprak bij ijverig, „niemand voelt dieper als een vakge leerde hoe eenzijdig onze ontwikkeling isgeloof mij ik heb al dikwijls een waar verlangen gekoesterd naar die vakkenwelke wij veronachtzamen moeten en die mij geheel het eigendom schijnen voor begaafde, fijnge voelige vrouwen. Gisteren nog in uwe heerlijke galerij voelde ik my als een arme vreemdeling te midden van al die wonderen der kunst." Wordt vervolgd,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 2