s,i(» M Verkooping li'1' S':- Den Lezer Ueil. Koopmans- en Winkelwaren Openbare Verpachting en Ver huring te Bergen, Openbare Verpachting METSELAARSKNECHT STEARIN E-KAARSEN J. SMIT Cz in a a ie 11 met de in a e ii ine, twee llinke Dienstboden. Ifu dl en I o?'" M7 ?3> il6S L7>'. 2lDoev(cntiën- tff Heden herdenken onze geliefde ouders •I C. JANSSEN g tg D. v. d SLUIJ8 VEER tg hunne Ï5|»rige Elctatwereenlging. *jjj Hunne dankbare kinderen, i tff Alkmaar, 16 Juni 1889. CORNELI8 ZOMERDIJK en ANGENIETA MARIA RICKE in het Schoolhofje, hopen Woensdag, den 19 Juni 1889 hunne 35jarige Echtweree- nlging te herdenken. Hunne dankbare kinderen. Jb. H E IJ N en Ge. DUBBELD hopen den 19 Juni 1889 hunne «öjarige Eeht- vereeniging te herdenken. Hunne dankbare kinderen en Alkmaar. behuwdkinderen. Getrouwd: Jhr. V. V. VAN CAMMINGHA en T. J. SIMON VAN DER AA. De heer en mevrouw VAN CAMMINGHA SIMON VAN DER AA betuigen hunnen hartelijken dank voor de vele bewijzen van belangstelling bij gelegenheid van hun huwelijk ondervonden. Alkmaar u Juni lggg Purmerend f De heer en mevrouw SIMON VAN DER AA SINNINGHE DAMSTÉ en mevrouw de douairière CAMMINGHA EGE betuigen hunnen hartelijken dank voor de vele bewijzen van belangstelling bij gelegenheid van het huwelijk hunner kinderen on dervonden. Purmerend, J Juni lg8g_ Alkmaar, 5 Bevallen van een zoon W. M. DE VRIESHenpelnan. Alkmaar, 13 Juni 1889. Ten gevolge van de geboorte van eenen levenloozen zoon overleed heden mijne hartelijk beminde echtgenoote NEELTJE OLIJ Kld., in den ouderdom van ruim 30 jaren. J. KOOTJ Klz. Schermeer, gem. Schermerhorn, 12 Juni 1889. Heden overleed te Haarlem Vrouwe S. C. BRUTEL DE LA RIVIEREgeb. Salveeda. J. M. U. SANNES Brutel de la Rivièbe. Mr. T. A. SANNES. Alkmaar, 18 Juni 1889. Eenige kennisgeving. Heden overleed, na eene kortstondige ongesteldheid, ons geliefd eenig kind TRIJNTJE, op den jeugdigen leeftijd van ruim 12 jaren, diep betreurd door hare ouders en haar pleegbroeder. Langereis, gem. Hoogwoud. T. DE BEURS Juni 1889. en echtgenoote. Voor de vele bewijzen van belangstelling, die wij zoowel van hier als van elders, bij gelegenheid onzer 25jarige Echtvereeniging mochten ontvangen, brengen wij onzen hartelijken dank. Winkel, J. H. BERGMAN. Juui 1889. E. BERGMANWalch. Wanneer ik door middel van dit Nieuwsblad mijn innigen dank en dien van mijn gezin breng aan de velen, die op allerlei wijzen den 10 Juni hebben ge maakt tot een voor ons allen onvergetelijken feestdag, dan geschiedt ditomdat 't mij onmogelijk isieder in 't bijzonder door handdruk of brief te zeggen, hoe gelukkig ik mij gevoel in de vele en heerlijke blijken van waardeering en vriendschap die mij dien dag zijn te beurt gevallen. Beverwijk J. W. SCHUIT, 14. Juni 1889. Med. et Art. Obst. Doctor. op Maandag, den 17 Juni 1889,'s voormiddags 10 uur, op het Hof te Alkmaar, daarna in het lokaal wDiligentia", van: van een Kruidenierswinkel, behoorende tot den faillieten boedel van J. BOLLAND te Alkmaar. Zoomede van eenige Meubilaire Goederen. KRIJT KLEIN. in het koffiehuis van den heer Veenhuizen op Woensdag 19 Juni 1889 's middags 12 uur van 1. Het GRASGEWAS van een stuk Land, in de Bergermeer, gemeente Bergen, sectie E, No. 150, groot 3 bunders 81 roe, 50 el. 2. Het ETGROEil van hetzelfde stuk Land. Behoorende aan den heer GOEDHART. GOUWE, Notaris. aan de BURGERVLOTBRUG, in de ZIJPE, in de herberg van Rus, Dinsdag 18 Juni 1889, s namiddags 6 uur, van Het GRASCES WAM, staande op ruim 4 Hec taren Land, in den Leijhoek, en van den ETGROEN tot Kersttijd 1889, in perceelen en in massa, ten verzoeke van TRIJNTJE DE JONGH. A. WQIMK, Notaris. terstond gevraagd, bij Jb. HART, te Oudkarspel. die grondig zjjn vak verstaat, kan dadeljjk geplaatst worden, bij P. BRUGMAN BoekelaanAlkmaar. Tegen 1°. Aug. of eerder wordt gevraagd eene Protest. HIEMSVRtï WE, die ook raTk o k e n kan. Loon f 85 buiten verval. Adres bij de Uitgevers dezer Courant. Sollicitanten voor de betrekking van bewaarder in bet Rijksopvoe dingsgesticht te Alkmaar, van den R. Cath. Godsdienst, bij voorkeur gepasporteerde militairen, niet boven de 35 jaren oud in staat om des gevorderd onderwijs te geven in eenig ambacht, als timmeren, kleermakerschoenmakerworden opgeroepen om voorzien van hunne stukken vau aanbevelingzich op Dinsdag 25 Juni, voormiddags tusschen half twaalf en drie uuraan te melden bij het college van re genten over de gevangenissen te Alkmaarvergaderd in genoemd gesticht. Aan deze betrekking is verbonden een Rijkstracte- ment van 600,- in het jaar, genot van boven- en onderkleêren en geneeskundige hulp, maar geene vrije woning. Gedurende de eerste acht jaren wordt iaarliiks voor het pensioenfonds gekort. Mr. M. BUCHNER, loco "Voorzitter. Mr. N. H. DE LANGE, Secretaris. TP.f»htsclieiding-. Bij vonnis van de Arrondissements-Rechtbank te Alkmaar, den 21 Maart 1889 bij verstek gewezen tusschen MAARTJE MOLENAAR, winkelierster, wonende te Alkmaar, als eischeresse, en JACOB Van TWISK wonende te New-York, als gedaagde, is het tusschen partijen bestaande huwelijk ont bonden verklaard door echtscheiding, met toewijzing van de kindereu uit het huwelijk geboren aan de eischeresse. Voor extract vonnis De Procureur der eischeresse Mr. J. A. MIDDELHOFE. Harde, Hitte en Zuivere van de Stearine-KaarsentabriekAPOLLO," te Schiedam, B ekroond te Weenen in 1873 met de Verdienst- Medalje, te Parijs in 1878 met de Gouden Medalje, te Amsterdam in 1883 met de Gouden Medalje, te Antwerpen in 1885 met het EEKE-DIPLOMA (hoogste onderscheiding.) Zijn verkrijgbaar bij alle voorname winkeliers. aan den D ij k te Alkmaarbiedt zich aan tot het die hij daartoe beschikbaar heeft. Conditiën mondeling. Mevrouw lEHWEil vraagt tegen 1 Augustus Van 8 tot en met 14 Juni zijn aan de bad- en zweminrichting genomen 946 baden, waar»an 125 door dames en 136 door onvermogenden. Drukste dag 14 Juni met 250 baden. BURGERLIJKE STAND. ONDERTROUW 1). 13 Juni. Gerardas Marie van de Seyp, te Delft en Adrian* Antlionia Bots, te Alkmaar. Jan Snel, te Rotter dam. onlangs te AmsterdamenJohannaMariaHofst.ee, te Alkmaar. Pieter Jacobus Deijlius, te Helder en Johanna Maria Haasbroek te Alkmaar. GETROUWD. 12 Juni. Gerhard Glazer en Rachel Prins. GEBOREN. t 13 Juni N eel tie, D. van Gerrit Blom en Marijt|e Kloosterboer. JosephZ. van Levi Salomon van Tbijn en Eslina van Gelderen. Marten, Z. van Marten de Vries en Wilhelmina Maria Henpelman. 14 Jacob, Z. van Jacob Hart en Trijntje Kalf. ld11 Catharina NelettaD van Pieter de Graaf en Dina Machtilda Flens. Nellij Catharina, D.;van Pieter Jacob van der Kamp en Catharina ElisabethHilkhuizen. OVERLEDEN. p. 13 Juni. Nicolaas Hoogvorst 45 j. DirkZ. van Pieter Ruyterman en Aaltje Luten 3 j. en bijna 11 m. 14 Maria, D. van Jacobus Schoen en Trijntje de Wit, 2 j. en bijna 10 in. AMSTEKDAi» Pw- Nederland Cert. N. W. Schuld2i dito, dito 8 dito, dito 8i dito, Oblig8i Italië, Inschrijving 1861/81 8 Oostenrijk, Obl. in pay.fi. 1000 Mei-Nov. 5 dito, dito Febr.-Aug. 5 dito, zilver Jan.-Jnli 5 dito, dito April-Oct. 5 Portm alObl, Bnit. 1853/80 3 Rusland, Ob. Hen C. 1798/18151000 Jan. 5 Cert. lnsch. 6e serie 1855 Z.R. 500 Ap.-Oct 5 Obl. 1864 Amst. f 1000 April-Oct5 dito, 1866 5 dito, Oostersche Leening 2e serie5 dito, 1873 gecons. s£ 50-100 Jnni-Dec. 5 dito, 1860 2e leening JL 100 4j dito, 1875 gecons. 50-100 Apr.-Oct. 4J dito, 1880gecons.ZK.125-625 13 Mei-13Nov.4 dito, 1889, 1 Jan., I Juni, 1 Sept., I Dec. 4 dito, 1867)69 20-100 Mei-Nov4 dito, in goud 1883. Jnni. Dec6 Spanje, Obl. Bnit. Perpetuele4 dito, dito Binn. dito 4 Turkije, gepriv. Oblig5 dito, Geconverteerden Ser. D dito, id. C Egypte, Obl. leeoing 18764 Mexico, Obligation geconvert2 dito, dito 6 Pern, Oblig. leening 1870 geregist6 dito dito, 1872 id5 Venezuela, Obligation 1881..,4 Nederland, Cult. Maatsch.d. Vorstenl. Aand. dito, dito Winst-Aandeelen dito, Koloniale Bank Aandeel dito, dito Oblig5 dito, Ned. Ind. Handelsb. Aand dito, N Centr. Spoorw. Aand. f250 dito, dito gestemp. Oblig,... f235 Balie, Spoorwegl. 18878 dito, Zuid-Ital. Spoorweg Obl3 Polen, Wars.-Weenen Aandeel Rusland, Gr. Sp.-Maatsch. Aand5 dito, llypoth. Obligation4' dito, id. 8 dito, Baltische Spoorw. Aand3 dito, Jelez-GriaBi. Oblig5 dito, Jelez-Orel. dito 5 dito, Orel-Vitebsk. Oblig5 dito, Poti-Tifiis. Oblig. f 10005 dito, Transcaus Spoorweg Oblig3 dito, Z.-W. Spoorw. Aand. 100-1000 5 ZweedschNoorweegsche Spoorwegen.... 5 Amerika, Cleveland, Akron Shares dito, Denv. Rio Grande dito dito, Illinois Centr. Cert. v. Aand... dito, Loaisv. en Nashv. Cert. v.Aand. dito. Miss. Kans. Texas Aand dito, dito Alg. Hyp. Certif5 dito, N.-York Erie West. Sp. Aand.. dito Wabash St. L. en Pac. Ct. V. Aand. Canada-South Cert. v. Aandeel Nederland, Stad Amsterdam f 1008 Hongarije, Theiss Spoorweg4 Oostenrijk, Staatsl. 1854 4 dito, dito 1860. dito, dito 1864 dito Stad Weenen 1874. 14 Jnni 78' 94»/, 102'/ 102 903 69», 69 693,4 8» 66' 10»'/,. 90 102»», 102% «9% 98.» 86 86 I®*'/, 7i» fa7 85 18. 4 58» 1»/4- 84',, 32% 83 8«5/, 6°\l. 607,. 96»'. lOl», 9 9»/, 101 27 27 28'» 541».,* U4 108 115' 117% 148 124 168% 149»/, 15% la Jnni. 79')s 95 102 1027» 68' 68 68»/, 66% 102% 90» 102% 593m 101 4 99' 98' 85'% 85)s, 88' 107' 4 347, 167, 167» 90 95 12" 54 583 s 16'/ 65 "j 84'/, 32'/, b43 56% 60* 133% li»7, 993 72% 59',3 lOD ]00 68 72'/, 277.» 333/4 16'*/ 69 10' s 56'/, 28% 113% 106 118"/,. 117 144 123', 163% 15'/4 Rusland, Staatsleening 1864 Loten Jito, dito 1866. Dit- Turkije8poorwee:leening Alkmaar 14 Juni. Kleine Kaas gras f 30, Commissie gras f 25Middelbare gras f 26,50aangevoerd 671 stapels wegende 175972 P. Up de graanmarkt werden aangevoerd 21 mudden. Tarwe 7,50, ErwtenGroene 1 14. Alkmaar 15 Juni. Aangevoerd 15 Paarden 70 a 300, 12 Koeien en Ossen f 60 a 250, 23 nucht. Kalveren f 10 a 2035 Schapen 1 20 a 28177 Lammeren f 12 a 18 62 magere Varkens 13 a 16171 Biggen 7 a 114 Bokken en Geiten t 5 a 10, 1 klein bokje 1 Boter per kop ('s middags 12 uur) 0,70 a 0,80, Kipeieren f 3,50 a 4, Eenden dito t 3 per 100. Amsterdam 14 Juni. Aardappelen. Friesche Dokkumer jam men f 1,20 a 1,50, dito Franeker 1,20 a 1,40, dito En- gelsche f 0,80 a 1,Zeeuwsche spuisehe jammen 1,50 a 3, Pruisische Hamburgers a 3, Andijker Muisjes 1 3,20 a 4, Westlandsche Kleimanden /3a 3,50, alles per heet. Handel zeer flauw. Raapkoeken 70 a 87, Lijnkoeken f 8 11,50 per 100 P. 14 Juni. Petroleum Amerika loco f 8,40, Sept.Dec. /8,60 •entr. In cons. 9,50, Russ. Nobel onveranderd. Delft 13 Juni. Aangevoerd 1188achtste en 97 zestiende vaten boter. Per kwartvat 48 a 58per pond f 1,20 a 1,95. .Samen wegende 24550 P. Edam 13 Juni. Aangevoerd 104 stukken Boter 1 1,25 per pond, Kipeieren 4,50 per 100. Hoorn 14 Juni. Kleine kaas 33, Commissie f 24. Aange voerd 427 stapels, wegende 121913 P. 14 Juni. Aangevoerd 221 Schapen 25 a 36. Handel vlug. Hoorn 15 Juni. Tarwe f 6,25 a 9, Gerst 4,25 a 4,75, Haver 2,75 a 4, Erwten: Witte 10,50 a 13, Groene 12,25 a 14, Grauwe 16,50 a 20, Vale f 12,50 a 17, Bruine boonen 8,50 a 13, Karwei 10 a 10,50, Mosterdzaad £16 a 18, 16 Paarden 60 a 3004 Koeien 120 a 170, 71 Schapen f 20 a 33, 14 Lammeren 10 a 12 10 Kalve ren f 11 a 20, 15 Varkens 8 a 16, 36 Biggen /4a 7,50. 2500 Kipeieren /4a 4,50 per 100, 1900 koppen Boter 10,55 a 0,60 per kop. Leiden 14 Juni. Aangevoerd 9 Paarden f 60 a 175 10 Stieren 58 a 110, 86 Melk- en Kalfkoeien f 102 a 270 72 Geldekoeien 100 a 224, 60 vette Ossen en Koeien 128 a 280, 8 Graskalveren 22 a 54, 95 vette Kalveren f 28 a 80, 82 Nncht. dito f 3 a 16, 610 Vette Schapen 22 a 36, 80 Magere 15 a 22, 2602 Lammeren f 7,50 a 19 46 magere Varkens 15 a 20 158 Biggen 6 a 10. Leeuwarden 14 Juni. Boter per kwartvat le srt. 1 41. Aangevoerd 975 kwart 174 achtste en 33 zestiende vaten. Meppel 13 Juni. Boter per achtste vat le soort 22 2e soort f 20,50, 3e soort 19, per P. 11,13. Aangevoerd 11500 P. Schiedam 14 Juni Moutwijn 9, Jenever 13 per v. Zaandam 13 Juni. Kleine kaas 26. Aangevoerd 34 st. Zwolle 14 Juni. Boter per achtste vat f 22,50 a 23,50, per pond 1 0,90 a 1,25. Texel 14 Juni. Naar de Leidsche markt werden 1481 lam meren verzonden. Londen 11 Juni. Aangevoerd 500 Runderen 2.4-4.8, 6000 Schapen en Lammeren 3.8-6.4100 Kalveren 3.9-5.950 Varkens 3.5-4.4.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 3