a. e. m frenne,' LA INTIMIRAD HOLST CÉ BRUINIER MAATSCHAPPIJ M MED. FAMMTEI ONHERROEPELIJK ZAL SLUITEN. Van itoiii ii mie en bevefce, JUL lïLLl PUIKE OUDE Gebroeders Serbrock, A 182de huis van af het PAYGLOP, te ALKMAA R. in WijnenGedistilleerd, enz. eerste kwaliteit Engelsche Stoffen t Onze Mather Piatt Stoom- zuigers P. M. Duijvis Co., L Schoenen en Laarzen Nieuw verbeterde VLIEGENKWASTJES. Hs. Mederkoorn, Gemaakte Kleederen, Hooischudders, PAARDEIMHARKEN, Maaimaciiines De Blonenlandsche Vaart Risico-Societeit KANTOOR, MAGAZIJN en HERSTELPLAATS Singer Invincible, II umber TltANSPORT- WIELERS. diverse modellen Garantie Re Directie van bovengenoemde Maatschappij, dankbaar voor de gunst, naar dit seizoen weder ten deel gevallenheeft de eer door deze te berichten, dat z|), door vertrek naar elders, haar tijdelijk Magazijn DINSDAGAVOND, den 18 Juni a.s. Wir zich dus nog van goedkoope ÜEoinerkleeiliugr wil voor zien liaaste zich naar de T - TvrrLT^cai Mr. Kleedermakers, Amsterdam, Damrak H 61. JAARL1JKSCHE COLLECTE W. J. BLITZ, Tandarts, «ebr. SJS IX, P. DE FRENNE, Volle Koog aan de Zaan. Amsterdam. Vrobeer s.r.p. de Souchon Thee No 3 a f 1,85 per j kilo. Ledler-^ppretnm- Deze nieuw verbeterde Vliegenkwastjes verdrijven op de gemakkelykste manier VLIEGEN en MUGGEN. Verkrijgbaar te Alkmaar bjj Langestraat A 11. Sigaren-Fabrikant te KAMPEN. Agent voor A'oortlliolliiiid LangestraatB 96 Alkmaar. in ruime keuze voorhandentot ongekend lage prijzen UJSTEIt en DRIEGOEDEREN in de grootste sorteering. J. FORTUIN Bz., haasmarkt, Alkmaar. en verdere LANDBOUWMACHI NES en GEREEDSCHAPPENbjj Jl>. SMIT Cx., aan den Jan Glijnisweg te Heer Hugowaard. AMSTERDAM, sluit VERZEKERINGEN van allerlei aard op ver zendingen van GOEDEREN, INBOEDELS, enz per Schip, Stoomboot en Spoor; op verzendingen van waarden per Post en Van Gend Loos; op WASCD- GOEDEREN naar, op en in de lileekerijen. C. JAHSSKH Bz. Haarvlechten, Scheidingen PruikenToupets van de natuur niet te onderscheiden worden door den ondergeteekende vervaardigd in alle prijzen en kwaliteiten. J. BIJLOOS, Coiffeur, Langestraat. Hog steeds voorhanden het veel ge vraagde merk geurige 3Cts. SIGAAR, verkrijgbaar bU G. S ULOECk, lerdronkeooord, C 135. 609 PRINSENGRACHT 609, AMSTERDAM. en andere rijwielen in alle soorten en prijzen. Leveranciers van Nieuwe en ge bruikte WIELERS in de Prijscouranten Iranco op aanvrage Verkrijgbaar bij Mejuffrouw Wed. C. REEKERS, firma 1 SC m EP AM-r „M; S w a e r t s, aan de BoterstraatA 16'17te Alkmaar. Adres te Alkmaar: Hotel „DE TOELAST." JUun magazijn is- steeds ruim voorzien van NB. Alle Tandheelkundige Operatie» 1, Minvermogenden kosteloos. kunnen onmogelijk slaan noch stoom doorlaten en zijn zeer eenvoudig en practisch. Bijna alle zuigers kunnen naar ons systeem verbeterd worden. Ingenieurs Machine-Fabrikanten, TRADE MARK 1-H. I«i Fi VAN Verkrijgbaar te ALKMAAR, bij [C. Schipper, Laat 144, Th. Schoon, firma Walraven, Ritsevoort, P. Houtkooper, WaagpleinC. Berg- I houwer, Korte Nieuwesloot, Wed. v. d. Veen, Fnidsen Wed.LEVERT, Zij- dam, J. W. Tersteeqe, Geest, No. 3, C M. Tonne- man, Zoutsteeg 7, A. Kruiten, Stationsweg. No. 310, D. Schipper, Stationsweg, C. Vebdonk, Voormeer, S. Pos, Mient. Te SCHAGEN bij K. Verheus en te WINKEL bij W. v. d Wal. worden door het van CONRAD, te N u r n b e r g, in den kortst mo gelijken tij?l blinkend, zonder dat men een borstel behoeft te gebruiken. Flacon met gebruik 40 cents. Depot bij Gez. PERK, Fnidsen, Alkmaar. Inlichtingen en Tarieven bij den Hoofdagent voor Alkmaar Singer's Front Steering Tandem. P. HOPPE NIGHTCAP BSCHIEOAÏ Schiedammer Genever. d b N B Ala bewijs van echtheid, is cachet en kurk steeds voorzien van den naam der firma P. Hoppe. T AT TVTT, T7-TTI-rTTi-ry->ir>«m-»-v -n M IN DE KEURIGSTE DESSINS. De DIRECTIE der ROTTERDAMSCHE HYPOTHEEKBANK voor NEDERLAND, gevestigd te Rotterdam, geeft Gelden onder lste Hypothecair verband °P landerijen voor tien jaar vastbenevens aflosbaar in jaarljjksche termijnen. Inlichtingen en tarieven te bekomen bij hare Agenten de H.H. DE LANGE DE MORAAZ te Alkmaar; JOH. ROZENDAAL, Burgemeester van Zwaa» te Hoorn; G. P. NIJHOFFNotaris te Enkhuizen; A. H. CRAMER, Notaris te Edam. De Directie: B. MEES. B. VAN ROSSEM E. HOYER De DISTRICTS-COMMISSIE van het FONDS ter aanmoediging en ondersteu ning van den tfiewapenden dienst in de Nederlanden te Alkmaar, bericht, dat zij in overleg met Burgemeester en Wethouders de ter instandhouding en uitbreiding van gemeld Fonds, zal doen plaats hebben op 1) I S IIH k 18 Juni 188». Zij roept wederom aller krachtige hulp in, om het hoofdbestuur instaat te stellen, zooveel mogelijk aan hen, die liians in behoeftige omstandigheden verkee- ren en eenmaal op uitstekende wijze hun vaderland dienden eenige gratificatie te kunnen [toeleggen. De Districtscommissie voornoemd, J. C. VONK, President. M. A. KLUPPEL, Secretaris. Alkmaar, 11 Juni 1889. zal iederen Maandag en Vrijdag bij de wed. KOETS VELD, Kaasmarkt en Zaterdags hótel de Burg alhier, des voormiddags te spreken zyn wegens tand heelkundige operatien en het plaatsen van kunsttanden en geheele gebitten. ECHTSCHEI DING. Bij vonnis der Arrondissements-Rechtbank te Alkmaar, den 14 Maart 1889, bij verstek gewezen, is ten verzoeke van AL- BERT VELTMAN, hofmeester bij de Koninklijke Nederland- sche Marinewonende te Helder, het huwelijk tusschen hem en GUURTJE MOOIJ, zonder beroep, wonende te Helder, ontbonden verklaard door echtscheiding met bepaling dat de uit dat huwelijk geboren kinderen ANNA en JACOB VELT MAN zullen verblijven bij ALBERT VELTMAN voornoemd. Voor extract conform De Procureur van den eischer, Mr. W. E. A. VERHOEEE. Stoomdr. Herms. Coster Zoon Alkmaar,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 4