No. 71*. Een en Negentigste Jaargang. 1889. Nationale Militie. TWEE33E BLAD. ZONDAG 16 JUNI. ALKMAAR, "PARIJSCHE BRIEVEN. #ih«iccl (Scheelte. VERGADERING VAN DEN RAAD DER GEMEENTE op 11 ocuoilag 19 Juni 1889 ffnitcwUwb. Ëittueulaub. ALKMAARSCHE COURANT. De onderstaur.d personen worden uitgenoodigd, hunne verlofpassen ten spoedigste ter gemeente-secre tarie in te leveren JAN WILLEM TEN HOOPE. G. J. VAN MÜNSTEE. H. SCHOLTEN. HEI?MANUS GOLBACH. des Namiddags 12s/4 uür. TE BEHANDELEN PUNTEN Onderzoek der geloofsbrieven van den heer J. de Lange CJz. Verzoek van mej. II. J. D. Botzen om eervol ontslag als onderwijzeres aan de openb. school voor onvermogenden, tegen 1 Augustus a.s. Suppletoire begrooting der stads-apotheek voor 1888, met rapport der vaste commissie van financiën. Van Burgemeester en Weihouders. Voorstel tot het doen eener af- en oversohrijving in de gemeente-begrooting dienst 1888. Verordening op de heffing en invordering van een marktgeld op de kleine kaas- en botermarkt, met rapport der vasfe com missie van financiën. Rapport op het verzoek van het hoofd der openbare burger school betrekkelijk de aansluiting zijner woning aan de duin waterleiding. Instructie voor den havenmeester. Verzoek der Alkmaarsche Harddraverijvereeniging om eene toelage van f 250, alleen voor 1889, uit de gemeentekas, met rapport van burg. en wetk. en de vaste commissie van financiën. Vergadering met gesloten deuren. Kohier der plaatselijke directe belasting naar het inkomen, dienst 1889. Benoeming van eene onderwijzeres aan de openbare school voor onvermogenden. van eenen onderwijzer aan diezelfde school. van een stembureau voor de verkiezing van 5 raadsleden op 16 Juli a.s. eener commissie tot onderzoek der gemeente- rekening, dienst 1888. Namens den Voorzitter van den Raad, Be Secretaris, KUHOUT VAN DEK VEEN. GEVONDEN VOORWERPEN. Aan het Commissariaat van Politie zijn voor de rechtheb benden terug te bekomen een lap katoen; een gouden medal- jon; een zakmes; een kiuderschoentjeeen portemonnaie met eenig geldeen handschoen (zwart)twee dames parapluies een paar kinderkousjeseen koperen bus van een rijtuig; twee hengelstokkeneen huissleuteleen zilveren armbandeen gouden ringeen rozenkranseen stropdaseen gouden oor belletje; een handschoen. XI. De tentoonstelling is en blijft een succeshetwelk met eiken dag grooter wordt. Hadden wij reeds zon dagen met een kwart millioen bezoekersop Pinkster maandag steeg dit aantal tot meer dan 350 duizend betalende entróes. Voeg hierbij de vrijkaarten van expo santen, pers en invité's en gij bekomt een cijfer, 40maal zoo groot als dat der geheele bevolking van Alkmaar. Ouder gewoonte was ik er weer vroeg in den morgen en bezocht het gebouwtje der Zuid-Afrikaansche Re- publiek, hetwelk ik de vorige maal nog gesloten vond. Het huisje zelf is in den geest der europeesche woningen in dit land, doch in plaats van steen zooals daarginds, is het hier van houtwit met blauwe lijnen en vóór den ingang is eene veranda. De Transvaal beeft zeer aardig ingezonden voorna melijk producten van bet land, als boonen, koffie, koren, haver, meel, gerst, maïs, wol, gedroogde perziken en abrikozen enz. In eenige fraaie vitrines zijn groote ver zamelingen van sfruisveeren en opgezette vogels, zeer vele delfstoffen en g.uJsteenen, eene fraaie monster collectie van tabak en sigaren, benevens eene expositie der eerste distilleerfabrieken in de Zuid-Afrikaansche Republiek. In de boeken wappert het nationale vaandel groen langs den stok en daarna roodwit en blauw als onze vlag. Tegen den muur over den ingang, en in den vorm van parapluies zijn verschillende meest kleine dieren opgezet, als hagedissen, schildpadden, slangen, meer katten, otters, hazen, ratten en muizen. Een groote pyramide toont ons de opbrengst der goudmijnen van Witwatersrand van af Mei 1888 tot Maart 1889, en vóór wij dit huisje verlaten, slaan wij nog even een nieuwsgierigen blik op ruwe bouten ge reedschappen, wapenen, braceletten, colliers enz. in gebruik bij de kaffers. Wij zouden thans weder onze wandeling over de Esplanade des Invalides geregeld moeten voortzetten, doch zijn zoo vrij voor heden eens van onze gewoonte af te wijken, en haasten ons dadelijk naar den javaan- Bchen kampong. Zoodra zijn wij hier niet binnen of wij verbeelden ons in Indië te wandelen. Vlak voor ons ligt de restau ratie met maleische bedienden, en waar eiken dag van 12 tol 2 uur de javaansche rijsttafel wordt opged.scht. In een aardig bambousbuisje drinken wij een likeurtje van Lucas Bolsin een planteurshutje bedienen drie javaansche meisjes, die er werkelijk niet onaardig uitzien, van Houten's cacoa met een hollandsch beschuitje, een echt knipperdolletje. Iets verder zijn eenige Maleiers bezig met het vlechten van groote hoeden en waaiers voor de firma Ledne te Tangerang. De kampong wordt bewoond door eeD zestigtal Javanen, mannen, vronwen en kinderen; hunne kleeding is zeer eenvoudigmeest witte of geruite pantalons korte geruite jakken of lange slaaprokken, en een doek om het hoofd gewonden. Voor het meerendeel zijn het buitengewoon leelijke luidjeB, met hunne kleine gestalte en groengele kleur, maar het is een vroolijk en dartel volkje. Slechts weinigen verstaan een beetje franscb, en op hollandsch geven zij in het geheel geen antwoord. Zeer aardig is het theater met al die muziekinstru menten; de muziek is nog al welluidend, en maakt het eflect van klokkenspel öfcgeleid door het slaan op trommen en bamboesstokken. De dans der bayaderes is zeer gracieus, de passen zijn zeer rnstig, en de houding der armen en het wuiven met de hand zijn vrij bevallig. Deze danseressen zijn jonge meisjes van ongeveer 14 jarec; naar men beweert, heeft een indische prins haar opzettelijk voor deze gelegenheid uit zijn harem geleend. Die jonge vronwen, nog halve kinderen, zijn lachend en vroolijk, en zouden zelfs niet onknap zijn, zoo men ze maar niet geheel in de gele verf gedompeld had. Nu maken zij met hare gele huidskleur, wit geschilderd gelaateenige meerdere tatouages en kostbare doch bonte kleederen eene vrij potsierlijke vertooning. Op onze verdere wandeling ontmoeten wij het huisje van den chef, hetwelk op palen gebouwd is, zien verder eene oude vrouw bezig met het koken der rijsten eenige jongens, die dit voedsel op primitieve wijze met de vingers samenkneden en zoo in den mond duwen. Ook kunnen wij hier echt javaansche thee koopen, en zal ik u bjj gelegenheid vertellen of die werkelijk goed is. Parijs, 12 Juni 1889, Terwijl ik dezen brief sluit, kan ik niet nalaten er er voor ditmaal een postcriptum aan toe te voegen. Er is een twist ontstaan tusschen de rijtuigvereeni- gingen en hunne koetsiers, zoodat deze laatBten heden het werk gestaakt hebben. Nu kunt gij u dus ons ongeluk voorstellen geen rijtuig te kunnen krijgen trammen en omnibussen staa pvol, en eene hitte van ik weet niet hoeveel graden. Het schijnt wel dat de koet siers gelijk bebben doch voor het publiek is het toch cok eene plaag, in de brandende zon naar buis te moeten wandelen terwijl de heeren koetsiers heden eens een vrijen dag nemen om de tentoonstelling te bezoeken. Parijs, 13 Juni 1889. J. M. T. BELGIE De te Brussel behaalde overwinning is in het gebeele land door de liberalen feestelijk gevierd. DUITSCHLAND. Den 8 is bij de behandeling te Wiesbaden van de zaak van het beslag op dr. Mezgers ver mogen gebleken, dat hij en zijne eehtgenoote twee dagen te voren als pruisische onderdanen genaturaliseerd waren, terwijl hij onder eedo verklaarde, dat hij vooreerst de stad Wiesbaden niet zou verlaten. Het Amtsgericht heeft den 12 beslistdat genoemd beslag opgeheven moest worden en de maatschappij iD de kosten veroor deeld, Het vonnis werd echter niet openlijk uitge sproken daar beide partijen verklaarden eene dading te hebben getroffenwaarbij alle geschillen uit den weg waren geruimd. Volgens die dading blijven de vroeger gesloten overeenkomsten van kracht en neemt dr. Mezger weer voor goed het opperbestuur van de badinrichting op zich. Of er een termijn by is bepaald dan wel of dr. Mezger zich vrijheid van opzegging uitdrukkelijk heeft voorbehouden, is niet bekend ge worden. ENGELAND. Ierland Bij Armsgh zijn van een pleiziertrein met 1000 a 1200 personen waarvan het meerendeel kinderen van 7 tot 16 jaren van de zondagsschool te Armagh, die hun jaarlijksch uitstapje naar Warrenpoint maakten zeven wagens plotseling losgeraakttoen de zeer zware trein de vrij steile helling van den heuvel bij Killooneij 00 voet hoog opgetrokken moest worden. De locomotief schjjnt niet krachtig genoeg te zijn geweest om den zwaren trein op te trekken, waarom de trein in twee gedeelten verdeeld werd. Een gedeelte werd met steenen vastgezet doch geraakte in beweging, toen bet andere gedeelte opgetrokken werd. Volgens een andere lezing zou een haak gebroken zijn. Deze wagens gingen met eene vaart de helling af, waar juist een personen trein in aantocht was. De machinist van dezen trein stopte onmiddellijk zoodat hij zoo goed als stil stond toen de 7 wagens vol kinderen er tegen aan liepen. 73 personen, meest kinderen, zijn dadelijk gedood, ter wijl 12 aan de bekomen wonden gestorven zijn. Boven dien zijn 130 personen gekwetst, waarvan enkele zeer ernstig. Een kleine jongen zat oogenschijnlijk ongedeerd te midden van balken en splinters gevangen; toen hij daaruit verlost werd, bleek het, dat beide beenen ge broken waren en zijn licbaim verminkt was. De meeste dooden waren vreeselijk verminkt. De reizigers van den nagenoeg stilstaandun trein kwamen met een vrij bevigen schok vrij en konden dadelijk de onge- lukkigen helpen. Vier personen zijn in verband met dit onheil gevangen genomen. FRANKRIJK. Den 12 hielden de koetsiers te Parijs eene belangrijke, door 6000 personen bijgewoonde vergadering. Ten slotte werd een besluit aangenomen waarin een vaBt loon van f 3,50 en een werkdag van 12 uur werd verlangd. Tevens werd besloten, dat eene commissie van 9 leden, vergezeld van eenige afgevaardigden uit den gemeenteraad van Parijs, zich den 12 naar bet mi nisterie van binnen), zaken en de Kamer zou begeven. Minister Constans heeft die afgevaardigden uit de werkstakers ontvangen en beloofd bunne grieven te zullen onderzoekenmaar elke betooging op straat verboden. Den 13 kwamen de werkstakers aan den Triomfboog bijeen en hielden de voorbijgaande rijtuigen aan de paarden afspannende. De politie kwam spoedig tusschen beiden en nam maatregelen ter voorkoming van on geregeldheden. Den 14 dnnrde de werkstaking voort, daar nog geene overeenstemming tusschen de patroons en de koetsiers verkregen was. Te Monteeqniere heeft een boerenknecht zijn meisje, dat hem afgewezen hadhare ouders en een bediende vermoord. Hij heeft volledig bekenddoch geen be rouw getoond. ZWITSERLAND. De gezanten van Rusland en Oostenrijk bebben in een onderhoud met het hoofd van bet departement van buitenl. zaken aangedrongen op krachtiger maatregelen tegen de in Zwitserland ver blijvende anarchisten en socialisten. Bij kon. besluit van den 11 is benoemd tot ont vanger der directe belastingen en accijnsen te Oud-Beier land c, a. de heer O. J. Houwing thans teZijp6c. a. Uit het jaarverslagden 12 op de algemeene vergadering uitgebracht aangaande den toestand der Maatschappij tot Nut van het Algemeen over 1888 blijkt, dat aan het einde van dit dienstjaar het aantal leden en begunstigers ongeveer 16000 zal bedragen en het aantal eereleden 370. De toestand der geldmiddelen is gunstig. Yan de machtiging, aan het hoofdbestuur verleend, om van het kapitaal der maatschappij ƒ8000 te verzilveren, behoefde geen gebruik te worden gemaakt. Van het saldo der rekening kon nog 4000 in pro longatie belegd worden. Met het oog op genomen, doch nog niet uitgevoerde besluiten zal de nauwgezette over weging der rekening en begrooting den wensch recht vaardigen, dat de geldmiddelen der maatschappij zoowel door een geregeld vermeerderen van het aantal leden als door erflatingen en geschenken mogen toenemen. Van de indertijd voor de stichting eener kweekschool voor bewaarschoolboudereesen geschonken giften is een bedrag van f 3025,45 ter vrije beschikking der maat schappij door de gevers gelaten. Aan dit bedrag zal eerlang eene bestemming worden gegeven. De com missie voor het onderzoek naar hetgeen in ons land is geschied ter verkrijging van verbeterde arbeiderswoningen gaat met haren arbeid voortzij bezocht reeds ver schillende gemeenten en zal dit nog voortzetten. Daarna zal zij overgaan tot het samenstellen van haar verslag. In dit rapport wenscht zij 1° een overzicht te geven van het door haar ingestelde onderzoek 2° uiteen te zetten, aan welke eischen arbeiderswoningen, tegen een billijken prijs, moeten en kunnen voldoen en welke inrichting de voorkeur verdient; 38 na te gaan, op welke wijze besparing of eigendomsverkrijging door Vereeni- gingen tot het verschaffen van arbeiderswoningen het best kan bereikt worden. In den loop van het volgende dienstjaar kan ook worden tegemoetgezien het verslag der commissie van onderzoek naar den toestand der zieken- en begrafenis fondsen in ons land. Aan 150 ingekomen aanvragen om sprekers gedurende den winter kon voldaan worden. Van de verschenen geschriften werden tot dusver door de departementen verspreid 36838 en daarbuiten 6554, alzoo samen 43392 stuks. De behandeling der ver schillende aan de orde gestelde punten had den vol genden uitslag. Bij acclamatie werd aangenomen het voorstel van het hoofdbestuur om het onderzoek naar den toestand en de werking van begrafenis- en zieken fondsen bier te lande voort te zetten eu een beoordee- lend verslag daarvan samen te stellen, dat ter kennis der departementen gebracht en voor belangstellenden tegen matigen prijs verkrijgbaar gesteld zal worden tot dekking der kosten werd ten hoogste f 1500 toe gestaan. Voor de voortzetting van het onderzoek be tredende de vakopleiding en van de daarmede samen hangende werkzaamheden werd ten hoogste f 1000 toegestaan. Aangenomen werd een voorstel om bjj de besturen der daarvoor in aanmerking komende ge meenten aan te dringen op het bevorderen van de oprichting van bureau's voor chemische onderzoekingen, als van het hoogste belaog voor volksgezondheid en volkswelvaart, onder overlegging van een daaromtrent uitgebracht verslag, dat ook aan de regeering en ver schillende colleges zal worden gezonden, opdat lij, hetzij door geldelijken steun, hetzij door betuiging van instem ming, bet beoogde doel zullen bevorderen. Voor het publiek zal het tevens verkrijgbaar worden gesteld. Een voorstel, om telken jare ƒ2250 op de begrooting te brengen voor bet doen houden van voordrachten over met het streven der maatschappij in verband staande onderwerpen, werd aangenomen met deze wijziging, dat die som alleen voor 1889/90 werd verleend. Een voorstel van het departement Rotterdam, dat de maatschappij gedurende 4 jaren aan de industrieschool voor meisjes te Rotterdam een jaarlijksoh subsidie zou

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 5