Laat 00. J. H. WILLERS. Laat 66. BERICHT. Specialiteit in MANTELS en NOUVEAUTé'S. beneden den prijs verkocht. Openbare Verkooping Fabriek en Magazijn Veiling te Egmond a/d Boef, ABR. SLOOS, Gebrs. van Vuure. KUNSTTANDEN Door sterfgeval te huur, MEID-HUISHOUDSTER. Te huur gevraagd Restauratie PBOOT. Hof3. ALKMAAR. Hof3. AANBESTEDING. Gevraagd 9 Jt»gtzonben &tufefccn. Van al heden worden alle voorhanden zijnde Mantels Slbtxrteuüëtt. De gewone jaarlijksche Verpachling van Gras- en Zaadgewas en Verhuring van Etgroen te LIMMEN De gewone jaarlijksche Verpachting van Gras- en Zaadgewas en Verhuring van Etgroen te Koedijk Een HUIS met ruim l£ Hectare bezaaid lBouwland, gelegen aan den Winkelderweg onder de gemeente Nieuwe Niedorpkadaster sectie B Nos. 709 en 710, te zamen groot 1 hectare, 61 aren 10 centiaren. In vele grootten staan zij ter directe aflevering gereed terwijl dezelve op elke verlangde maat, desverkiezend in slaal- pantser of ijzerworden vervaardigd. PIIIJSCOUIIANT EN ATTESTEN OP AANVRAGE. Zaadmarkt No. 78. Spreekuur dagelijks een dofgoud Oorknopje met diamanten Steentje. Gelieve dit terug te bezorgen tegen belooningKanaalkade B 25. Hs. 1EDERKOORIV. GELEGENHEID TOT DINEEREN. Diners van af 1,— en hooger. IVette bediening. Bill(}ke prjjzen. aan te besteden Het herbouwen zjjner afgebrande Hoerderjj aan den Jispsrweg, hoek Oosthuizerwegte den Beemster. Eene goed beklante Broodbak ker U, staande te SCHOORLDAM. Te aanvaarden 1 Augustus ek. Te bevragen brj C. BAR8INGER- HORNte Warmenhuizen. verleenen van f 1000, werd met 259 tegen 529 stemmen verworpen. Bij acclamatie werd wederom f 3000 be schikbaar gesteld ter nitkeering aan een departement voor eene plaatselijke verzameling ter bevordering van kunstinda8trieel onderwijs. De wensch werd geuit, dat Dordrecht deze uitkeering mcoht verwerven. Aan het hoofdbestuur werd de gevraagde som van f 500 toege staan voor subsidiën van algemeenen aard, om kleinere departementen voor nuttige zaken te kunnen helpen. Ingetrokken werd een besluit van 1871 om jaarlijks 250 uit te trekken voor geldelijken steun aan depar tementen ter bestrijding der kosten van wedstrijden tusschen handwerkslieden. Voor het Nederl. school museum werd f 500 bij acclamatie toegestaan, terwijl gedurende de drie eerstvolgende jaren eene som van f 1000 zal worden gegeven aan de kweekschool voor bewaarsohoolhouderessen te Leiden. Den 13 werd beslist, dat het ingediende wetsontwerp tot wijziging der wet op het lager onderwijs in verschillende punten voor de ontwikkeling van het volk schadelijk zal werken in zake de artikelen 12; 24; 8; 23, 28, 29; 19g; 46, 48, enz. Het hoofdbestuur werd gemachtigd, die bezwaren aan de regeering en de 2e kamer kenbaar te maken. Een voorstel tot schrapping van art. 2 en art. 5 al. 3 der wet van de maatschappij werd bij acclamatie ver worpen. Het hoofdbestuur werd uitgenoodigda. te onderzoeken of er verbetering te brengen is in de manier van stemmen in de algemeene vergadering: de voor onderzoek voorgestelde som van f 500 werd geschrapt b. te zijner tijd bij de regeering aan te dringen op de invoering eener wet op het voorbereidend onderwijs. De heer J. Blok, gedurende het öOjarig bestaan van het departement Werkendam de ziel daarvan, werd onder luid applaus tot lid van verdienste benoemd. Prof. mr. G. A. van Hamel had als voorzitter de algemeene vergadering geopend met eene toespraak over de fransche omwenteling der 18e eeuw en hare gevolgen. Mynheer de Redacteur Tot mijne bevreemding wordt mij in het versiag van de buitengewone vergadering der Yereeniging tot ont wikkeling van den landbouw in Hollands Noorder kwartier, gehouden den 8 Juni 1889 in het park-lokaal te Hoorn, voorkomende in uwe courant van 12 Juni, de uitdrukking in den mond gelegd, dat ik het bestuur zou hebben verzocht om met kracht bij de regeering aan te dringen op algeheele afschaffing der wik- en weegloonen en hooge marktgelden. In afwijking daarvan heb ik toch het bestuur alleen herinnerd aan het feitdat door meergenoemde 4 noordhollandsche steden wederom vergunning zal moeten worden aangevraagd om met de bestaande heffingen doortegaan. Tevens is door mij het vermoeden geopperddat de besturen van genoemde steden wel verstandig genoeg mochten worden gerekend 1°. om door verlaging van het waagloon met 10 ets. alle strijd te voorkomen en 2*. om daarmeegevolg gevende aan de door de wet gevende macht bij de behandeling van de uitzonderings wetten genomen decisie, verderen dwang te ontgaan. Mocht integendeel echter het bestuur blijken dat bedoelde steden hieraan geen gevolg zullen geven, dat alsdan een krachtig optreden onzerzijds wederom noodig zou kunnen zijn en mogelijk wel door een algemeen petitionement het best de bezwaren van den landbou wenden stand tegen den bestaanden onwettigen toe stand aan het licht zouden kunnen worden gesteld. Ter verduidelijking van hetgeen ik gezegd heb en in het belang van de zaakdie door de landbouwers meer en meer ernstig wordt opgenomen en waarschijn lijk ook voor uwe stad in 't bijzonder bij verderen strijd min gewensohte gevolgen zal kunnen hebben hoop ik het bovenstaande onder den aandacht te mogen brengen. WieringerwaardJ. ZIJP Hz., Juni 1889. landbouwer. MANTELS - MANTELS. te ALKMAAR, in het café «Central', op Donderdag 4 Juli 1889 bij opbod, en op Donderdag 11 Juli 1889 bij afslag, telkens des namiddags 7 uur, ten overstaan van den te Alkmaar gevestigden Notaris HENDRIK JAN DE LANGE, van 1. Een bijna geheel nieuw WINKELHUIS en ERF, op zeer gunstigen stand, a/d zuidzijde van de Lange- straat bij het Payglop te Alkmaar, groot 1 are, 4 centiaren. 2. Een WINKELHUIS en ERF, a/d zuidzijde van de Laattegenover de R. C. Kerkaldaargroot 1 are, 58 centiaren. 3. Een HUIS en ERF, a/d noordzijde van de Oude gracht, aldaar, groot 22 centiaren. 4. Drie HUIZEN en ERF, a/d Baangracht, aldaar, groot 1 are45 centiaren. 5. Een stuk BOUWTERREIN a/d Kennemerstraat- weg, tegenover den Heilooërhoutgroot 10 aren 52 centiarenin perceelen en in massa. Eigendom van den heer G. BOS8ERT Rz. Behoorende aan mejuflr. de wed. M. FORTUIN. Inmiddels uit de hand te koop. Te be vragen ten kantore van DE LANGE DE MO- RAAZ, te Alkmaar. VEILING van VASTE GOEDEREN? 13 Juni. Door den Notaris M. Gouvebne. Huis Straatweg, E 738. Str. S. Kaandorp f 955,- Afslag 20 Juni.) DIRECTEUREN der ONDERLINGE BRAND WAARBORG-MAATSCHAPPIJ, genaamd SCHER- MEER BRANDCONTRACTin werking gebracht den 1 Januari 1813, herinneren de belanghebbenden, ingevolge Art. 24 van het Reglement, dat de jaar- lUksche algemeene vergadering zal gehouden worden op Maandag, den 1 Juli e.k., des middags 12 ure, ten huize van M. HOS, Schermerbuurt. Punten van behandeling a. Rekening over het dienstjaar 1888/89; b. "Verslag. c. Verkiezing van een Commissarisin de plaats van Jn. KOS. Namens Directeuren voornoemd, de Secretaris-Boekh., C. GROOT Cz. zal door den Notaris W. F. G. L. GOUWE te Alkmaar, worden gehouden op Maandag 1? Juni iss®, 's namiddags 3 uur precies in de herberg van P. Gboot. Breeder bij aanplakbilletten omschreven. VAN zal door den Notaris W. F. G. L. GOUWE, te Alkmaar, worden gehouden op Donderdag, 20 Juni 1889, voormiddags 11 uur precies, in de herberg van de weduwe STAM. Breeder bij aanplakbiljetten omschreven. in de herberg van Bult op Woensdag 1® Juni 188® 's middags 12 uren, ten overstaan van den Notaris H. J. DE LANGE, van Het («rasgewas en de Etgroen van het Weiland in den Wimmenummerpolder, groot 10 hek- taren, 23 aren, in 6 perceelen. Behoorende aan den heer P. LEEK. 8$* N.B. In de vroegere advertentiën stond abu sief Donderdag 20 Juni. Notaris te Winkel zal op Dinsdag 25 Juni 1889 des avonds ten 7 ure, in de herberg «het Wapen van Winkel", te Winkel, publiek verkoopen: Eigendom van D. WIT Psz. plaatst G. J. DE LANGEN WENDELS, zonder de oude wortels te trekken. Reparation worden spoedig en solied uitgevoerd. OUDEGRACHT 99 b/d Baangracht, ALKMAAR. eene in werking zijnde Kruidenierswinkel met of zonder Inventaris. Dadelijk te aan vaarden. Te bevragen bij P. HORSTVeenhuizer Middenweg, Heer Hugowaard. Wordt gevraagd met 1 Aug. eene Meid-Huls- houdster, van ongeveer SOjarigen leeftijd, P. G., en goed met kinderen kunnende omgaan, Brieven franco onder letters A Z, bureau dezer Courant. J. TKIIHiAk firma SLIkTER laat zijnen geachten begunstigers weten, dat gedurende den Aardbeziëntijd dagelijks versclie Soezen bij hem zijn te bekomen. eene beklante IBakkerjj met Inventaris. Adres met franco brieven motto Bakkerij, bureau dezer Courant. OISTTVANOEN nieuwe, prachtige sorteering POSTZEGELÜ voor verzamelaars, bij Gedurende het Badseizoen te Wijk aan Zee (van 15 Juni 15 September) zal Doctor SCHUIT in 't Badhuis te spreken zijn 's morgens na half negen. In verband daarmede wordt 't spreekuur, dat hij ten zijnen huize gewoon is te houden van 8—9 uur, tijdelijk opgeheven en is hij daar van 13 1 uur te raadplegen. De heer S. DROOGte den Beemsteris voorne mens, op Maandag, 24 Juni 1889, ten huize van deu heer H. DROOGte Purmerend, Aanwijzing op het bouwterrein op den dag der aanbestedingdes morgens 9 uur. Bestek en teekening liggen ter inzage en zijn mede tegen betaling van f 1,verkrijgbaar bij den heer H. DROOG, te Purmerend en bij den onder- geteekende. C. N. VLAMING Opzichter der gemeentewerken te Schagen. ^^KBÊÈÊÊÊBÈÊÊÊB^ om met I Juli in dienst te treden, een Bakkers knecht, bij J. JONGEJANS, mr. brood- en koekbakker te Bergen. Stoomdr Herms. Coster en Zoon Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 6