FEUILLETON. No. 72. Een en Negentigste Jaargang. 1889. WOENSDAG 19 J U N I. BE VROUW VAN OEN MAJOOR, Prijs der gewone Alvertentiën: fiuiteuUttë. BELGIE. Het bestuur van den Congostaat heeft bericht ODtvangen van het overlijden van den inspecteur- generaal Gondry. Kapitein Gatnbier zal hem opvolgen. door R. OKTROFF. 2) PORTUGAL. Den 12 is met groote meerderheid door de Kamer een wetsontwerp aangenomen tot nadere regeling der rechten op de wijndaarbij zijn voor uitvoer bestemde wijnen van fiscale rechten ontheven en aan geringe statistische rechten onderworpen. RUMENIE. Tot de invoering van den gouden standaard is door de wetgevende macht besloten. TURKIJE. De Porte heeft eene commissie naar het eiland Creta gezonden om een onderzoek in te stellen naar aldaar voorvallende ongeregeldheden. ZWITSERLAND. De bondsraad heeft den 15 het antwoord aan Duitschland vastgesteld. Na aange toond te hebben, dat de duitsche regeering de zaak op algemeen terrein brengt en zich niet bepaalt tot het ge beurde met Wohlgemuth, verklaart hij, dat Zwitserland bereid is tot een overleg met de naburige stateD, onder krachtige handhaving evenwel van zijne zienswijze in zake Wohlgemuth. Den 17 werd geantwoord op de duitsche nota omtrent de beginselen der onzijdigheid. ZUID-AFRIKA. Generaal Smit de onderpre sident der Transvaal, heeft den 11vergezeld van den procareur-generaal en een detachement artillerie Pre toria verlaten. Men gelooft, dat het doel zijner zending de inlijving van een deel van Swaziland is. ALKMAARSCHE COURANT. Deze Coarant wordt Dinsdag-, Donderdag-en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80; franco door het geheele rijk f 1, De 3 nummers f 0,06. Per regel f 0,15. Groote Utters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERM». COS- TER ZOON. ENGELAND. Lagerhuis. Den 17 werden de zittingen hervat. Minister Smith verzocht dat de regeeringsontwerpen des Dinsdags van elke week den voorrang zouden hebben bij de beraadslagingen. Dit werd toegestaan. Verder deelde hij mede, dat het ontwerp der suiker overeenkomst door de regeering ingetrokken en ver daagd werd tot het volgende zittingjaar. FRANKRIJK- In den nacht van den 12 op den 13 te 1 uur is te Cherbourg een lichte aardschok gevoeld. De afgevaardigden Laguerre en Laisant hebben na hunne terugkomst te Parijs zich in een aan den voor zitter der Kamer gerichten brief beklaagd over hunne wederrechtelijke aanhouding. Te Chaumont jegens italiaansche onderdanen voor gevallen ongeregeldheden hebben den italiaanschen gezant aanleiding gegeven den minister van builenl. zaken daarop te wijzen, die daarop bevolen heeft, der gelijke ongeregeldheden ten krachtigste te onderdrukken. Dan 16 werden bij de verkiezing voor leden van den gemeenteraad te Lyon 3000 stemmen uitgebracht op de conservatieve en 2000 op de radicale candidaten, zoodat herstemd moest worden. Te Ivry sur Seine werd tot raadslid gekozen met 1341 stemmen Boulanger. Laguerre verkreeg 1236, Naquet 1231, Déroulède 1228 en Laisant 1224 stemmen. De radicalen en opportunisten hadden 900 stemmen. Bij de te Clermont—Perrand gehouden verkiezing voor een lid van den Senaat werden slechts 91 stemmen uitgebracht op Boulanger. Drie republikeinen ontvingen respectivelijk 429 227 en 165 stemmende radicaal had 169 en de conservatief 39 stemmen. Alzoo her stemming. Te Nevers werd de heer Devasignyconservatief, gekozen met 382 stemmen de radicaal bekwam 301 en de voorstander van grondwetsherziening 63 stemmen. Te Clermont werd bij derde stemming tot senaatslid gekozen de republikein Legnay, tegenstander der grond wetsherziening, met 603 stemmen tegen 537 op den voorstander daarvan Gaillardmede republikein. Te Lyon werd den 17 bij tweede stemming tot lid van den raad gekozen de republikein Boinlin met 3570 stemmen tegen 2470 op generaal Boulanger. Bij die voor een lid van den raad in het derde arrondissement te Parijs verkregen de candidaten der republikeinen 5180die der sociaal democraten 4214 s'emmen. Boulanger daar entegen een onbeduidend aantal. Een fransch paard, Vasistas, van den heer Delamarre heeft den 16 bij de wedrennen den grooten prijs der stad Parijs van f 50000 gewonnen. IN u was Helena in baar element: kunst, mnziek letterkunde alles wat haar jonge hart vervulde en verrukte, kwam in de "olgende uren aan de beurt, zij zag er allerbekoorlijkst uit in hare levendige en zich onbe wuste manier van sprekeD, en haar overbuurman raakte meer en meer in bewonderende aanschouwing barer groote schitterende bruine oogen verzonken. Plotseling herinnerde hij zich dat het de vronw van een ander was met wie hij sprak hij zweeg een tijdlang streek zich nadenkend met de band over het voorhoofd en zei „Mevrouw, na bet belangwekkend gesprek, dat ik bet geluk had met n te mogen voerenzult n het ver langen billijken dat ik niet als vreemdeling afscheid van n wil nemen; laat ik mij n mogen voorstellen ik ben professor Roditz uit Halle!" „Professor Roditz riep Helena juichendin de vreugde haars harten greep zij zonder bedenken zijne hand en drukte die hartelijk. „O, wat doet mij dat een genoegen, hoe dikwijls heb ik verlangd u eens te zien zoo vaak heb ik met bewondering uwe prachtige reis beschrijvingen gelezen." De professor boog lachend. „Zoo tast men een schrijver in zijn zwakhet is een aangenaam gevoel in de verte begrepen en gunstig beoordeeld te worden, gg laast zeker mijne berichten met uwen echtgenoot?" Helena sloeg geen acht op den eenigszins weemoedigen toon waarop de vraag werd gedaan, terwijl deze haar als een bliksemstraal uit helderen hemel trof; zij had die ook in het vuur van het gesprek geheel vergeten Gedurende de eerste helft van Juni is de tentoon stelling bezocht door 2,002,547 betalende personen tegen 1.104,767 in gelijk tijdvak van het jaar 1878. Kamer. Den 13 is de begrootiDg van onderwijs vastgesteld. Een voorstel van den heer Milleraud om den post voor bezoldiging der roomsche aalmoezeniers, der predikanten en der rabbijnen te schrappeD, werd met 340 tegen 204 stemmen verworpen. Den 15 maakte de werkstaking der koetsiers te Parijs een punt van bespreking uit op een met 282 tegen 242 stemmen aangenomen voorstel van den werkman-afgevaardigde Basiy. Deze afgevaardigde trok krachtig partij voor de koetsiers en verlangde, dat de regeering tusschen beide komen en een rechtmatig tarief voorschrijven zou. De minister van binnenl. zaken zeidedat hij geene openbare betoogingen zon dalden en verklaarde verderzich te vereenigen met de motie om tot de eenvoudige orde van den dag over te gaan doch deze werd met 257 tegen 232 stemmen verworpen. Na het verwerpen van verschillende andere motiën werd met 297 tegen 224 stemmen de vol gende motie aangenomen De Kamerakte nemende van de verklaringen van den minister Conatans, noodigt hem uit, zijne goede diensten te blijven verleecen tot regeling van bet geschil met de koetsiers. OOSTENRIJK-HONGARIJS. Tegen den 22 zijn de delegatiën bij keizerlijk besluit opgeroepen. De vrees voor mislukking van den oogst tengevolge van de droogte is door het vallen van regen verdwenen. RUSLAND. Uit Petersburg wordt den 14 gemeld, dat, ofschoon in eenige districten de stand der granen ongunstig wasna den regen der laatste dagen in de streken van bet Wolga-gebied merkbare verbetering was gekomen. De van den laatsten oogst nog aanwezige aanzienlijke voorraden zouden intusschen zelfs indien de tegenwoordige oogst mocht mislukken voldoende zyn voor de behoeften van het land en nog een groot overschot voor den uitvoer beschikbaar laten. Het Dagblad van St. Petersburg doet de klaarblijke lijke onwaarschijnlijkheid uitkomen van de aan Rusland vijandige berichten in de laatste dagen verspreid. Verzet van Rusland tegen de egyptische rentevermin dering bestond nietRusland wilde alleen dat de be zuinigingen ten bate van Egypte werden gebruikt en dat de europeesche commissie daarvoor zorgen zou. Geruchten omtrent eene met Servië gesloten mili taire overeenkomst worden ook bepaald tegengesproken. Het gerucht liep, dat de Schach van Perzië bij zijn a scheid van den Keizer van Rusland eene scherpe vermaning ontvangen had tegen het toegeven aan die domme onnoodige leugen Wat zou zij zeggen, als hjj nn haar naam vroeg. Bekennen „ik was bang om alleen met u te reizen daarom gaf myne vriendin mij voor eene getrouwde vrouw uit?" Of: „neem mij niet kwalijk: wij veroorloofden ons een kleine grap?' NeeD, dat was onmogelijk. Waarom ook Zij zou hem toch nooit weerzien maar wanneer hij de vraag deed moest zij zonder aarzelen antwoordenzij moest een ongelooflijk klinkenden naam bedenken die in werke lijkheid niet bestond. Eigenlijk werd het avontuur nu hoe langer boe aardigerwanneer die oogen en dat vreemde gevoel in haar hart er maar niet geweest waren. Veel, veel liever zou zij baar reisgenoot de hand gereikt en gezegd hebben„Ik heet Helena Elden en ik hoop u nog eens weêr te zien." Hoe laf en kinder achtig moest haar die bekentenis in de oogen van den ernstigen man doen voorkomen. Al deze gedachten en overleggingen kruisten zich bliksemsnel ic Heiena's hoofd. Gedurende de stilte, die op zijne voorstelling volgde, dacht ook de professor na en nam zijne reisgenoote nauw keurig op. Het korte „ja",als eenig antwoord opzijue vraag, gevolgd door een plotseling verlegen zwijgen van de nog even te voren zoo levendige majoorsvronw viel hem op. Wat kon daarvan de oorzaak zijn en waarom ontbrak aan haren vinger de beteekenisvolle ring Helena had nameljjk in bet vuur van het gesprek hare handschoenen uitgetrokken, en met verrukking bekeek de professor hare slanke witte handen, die zonder eenig sieraad in haren schoot lagen. Waarom ontbrak de ring? Waarom noemde zij baren naam niet? Hij was zich bewnst, dat hjj daarnaar niet behoorde te vragen; blijkbaar wilde zij dien voor hem verzwijgen, en wat hielp het hem ook eigenlijk of hij haren naam wist; hij zou haar toch wel nooit weerzien. Vanwaar kwam dan dat levendige gevoel van spijt, dat hem bij deze voorstelling doortrilde Het scheen hem onmogelijk voor altijd van baar te scheiden het was hem als zou hij later nog eens deze prachtige Engeland's eiscken gedurende zijn verblijf te Londen onder bedreigiig met 1000C0 rnssisehe bajonetten. Thans wordt uit St. Petersburg bericht, dat de Schach alleen den vriendschoppelijken raad bad ontvangen met voorzichtigheid te handelen en de goede betrekkingen met Rusland te handhaven, welkB bescherming hij ont vangen bad en in de toekomst zon blijven genieten. Den 17 is te Petersburg het huwelijk voltrokken van grootvorst Paul met prinses Alexandra van Griekenland. SERVIE Garasohaninede leider der Servische progressisten, is op vrije voeten gesteld. Zoodra hjj de gevangenis verlaten had, bracht de oostenrijksche gezant hem een bezoek. SPANJE. De Kamer heeft den heer Alonzo Mar tinez met 237 tegen 117 stemmen tot baren voorzitter benoemd. De Nationale Raad heeft een nieuw krediet van ruim f 300.000 verleend voor de versterkingswerken aan den St. Gothard en eene commissie benoemd voor de her vorming van de waponing der infanterie. VEREENIGDE STATEN. Bij een zwaar onweder te Nieuw-York is de St. Jacobs-kathedraal te Brooklijn door den bliksem getroffen en afgebrand. Twee personen kwamen om en verscheidene werden gekwetst onder een instortend huis. De ingenieurs die een onderzoek ingesteld hebben naar de overblijfselen van den dam van het Conemaugh- meer, nabij de stad Johnstown, hebben verklaard, dat die ramp aan verregaande achteloosheid van de eigenares van het reservoir eene vereenigingmoet worden ge weten daar de meest gewone voorzorgsmaatregelen voor het bouwen van een dijk verwaarloosd waren. Deze verklaring heeft aanleiding gegevendat eene woedende menigte de huizen van enkele leden dier vereeniging binnen drong om alles kort en klein te slaan. bruine oogen, die sierlijke, evenredige gestalte ont moeten, als zon bij, slechts éénmaal, deze kleine hand kussen die zij juist door hare zwarte brullende haren stak en die daar schitterend bij afstak. Hij drong deze gewaarwording met kracht terug, het streed tegen zijn eergevoel, maar toch kon hij niet nalaten te bedenken, welk eene zaligheid het zou geweest zijn wanneer hij zulk eene vrouw de zijne had mogen noemen, de deel- genoote van zijn geestelijken arbeid, tegelijkertijd de geliefde zijns harten. Hoe anders zouden de vier muren van zijn studeerkamer er uitzien wanneer zulk eene kleine fee daar heerschte. Het werd hem te benauwd, hij stond op en beek het raampje uit; vervolgens wendde hij zich weêr tot Helena, die in bare eigene gedachten verdiept, en bevreesd voor de mogelijke vragen van den professor, evenmin neiging had, om het plotseling afge broken gesprek te hervatten. De tegenstrijdigste ge waarwordingen vertoonden zich op haar gelaat, het was haar blijkbaar gelokt een naam te bedenken, welks vreemde klank haar ondeugend deed glimlachen. Dit, zoowel als het schitteren harer oogen verrieden nog het heimelijk genoegen, dat het avontnur baar gaf, maar hare vroolgbheid vond ditmaal geen uitweg, want toen zij eindelijk opzag en de blikken van den professor strak op baar gelaat gevestigd zag bekroop haar weêr dat vreemde gevoel en een gloeiend rood bedekte hare wangen. Roditz vatte dapper het gesprek weêr op. „Het doel van nw reis ia Leipzigmevrouw ik zal mij daar deze keer niet ophoudenmaar dadelijk naar Halle doorreizen", en vervolgde hij zuchtend, „later zal ik wel weer een verre reis ondernemen. Wanneer ik dan op het dek van een schip of in de aziatische berg passen aan het vaderland denk, zal mij nog vaak onze onvergetelijke tocht voor den geest komen; ik zon daarom gaarne weten aan wie ik denken ban. Zult gij mij niet voor onbescheiden honden wanneer ik u verzoek mij ook uwen naam te noemen „Helena!1 fluisterde het meisje zoo zacht, dat hij moeite had baar te verstaan.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 1