Gasprijs. FEUILLETON. No. 75. Een en Negentigste Jaargang. 1889 WOENSDAG 26 J U N I. m VROUW VAN DEN MAJOOR, door R. OKTROFF. Prijs der gewone Advertentiën: ©flUiëel <0cbeeUc. PARIJSCHE BRIEVEN. ALK1HAARSCHE COURANT. Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag-en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80; franco door het geheele rijk f 1, De 3 nummers f 0,06. Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERM». COS- TER ZOON. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen in herinnering, dat de gemeenteraad in zijne verga dering van den 6 Maart 18S9 besloten beeft 1». den prijs van het lichtgas, met ingang van 1 Juli 1869, te bepalen voor alle verbruikers op acht centen per stère 2°. met ingang van 1 Juli 1889 houders van industriëele ondernemingenin de gemeente Alkmaar gevestigdvoor lichtgas te laten betalen per jaar: voor de eerste 2000 M3. acht centen per stère; volgende 2000 M3. of gedeelte er van zeven en een halve cent per stère; volgende 2000 M3. of gedeelte er van zeven eenten per stère; volgende 2000 M3. of gedeelte er van zes en een halve cent per stère; volgende 2C00 M3. en daarboven zes centen per stère. Zijnde daarbij uitdrukkelijk bepaald, dat deze vermindering van den gasprijs geschiedt tot den tijd, dat daarin bij nader besluit wijziging mocht worden gebracht. De prijs van gas voor verwarming blijft op zes centen per stère bepaald. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 12 Juni 1889. De Secretaris, NUHOUT VAN DER YEEN. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter algemeene kennis, dat heden op de gemeente secretarie ter visie is gelegd het aan her. ingediend verzoek met de bijlagen van J. A. VAN DEN BOSCH en ZONEN, labrikanten van margarineboter alhierom vergunning tot het oprichten van eene inrichting a. tot het maken van ijs of het verkoelen van water, gebouwen enz.; b. tot bet plaatsen hunner bestaande stoommachine, groot 16 paardenkracht; e. tot plaatsing van een stoomketel van 75 vierk. M. verwarmd opper vlak; d tot het plaatsen van eene smidse, een en ander op het per ceel aan de noordzijde hunner fabriek en op het naast hunne fabriek, wijk E No. 353, gelegen weiland, en dat op Maandag 8 Juil 1889, s middags te twaalf uren, ten raadhuize ge legenheid wordt gegeven om tegen het oprichten van die in richting bezwaren in te dienen. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 24 Juni 1889. De Secretaris, NUHOUT VAN DER YEEN. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter algemeene kennis, dat op 16 Juli a.s., van des voormiddags 9 tot des namiddags 5 uren, ten stadshnize de verkiezing van vijf leden van den gemeenteraad zal plaats hebben ter vervanging van de dit jaar periodiek aftredende e' alphabetiseb gesteld, de heeren H. J. BRUINVIS MEESTER AZ A' G0JEDE Dz- pÜÏHJ.Efi, P. RENT-' Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar A. MACLAINE PONT. Juni 1889. De Secretaris, NUHOUT van dek VEEN. 5) (S 1 o t.) Emma en Helena zagen elkander een oogenbik strak aan, toen boog de eerste voor den dokter, terwijl een ondeugend lachje om haar mond speelde en zei zij „Mag ik u verzoeken mij een oogenbük met mijne vriendin alleen te laten Alle respect voor uwe kunst dokter maar in dit geval geloof ik haar beste genees heer te zijn. U zult wonderen beleven." Zij zag bem bij deze woorden zoo guitig aan dat hij haar meesmuilend de hand gat. „Nu goed zulk een schoone collega sta ik gaarne mijn plaats af, doe nw best maar eens." „Nog een verzoek dcktertreed niet te streng in gericht met den armen majoor, u zoudt er later be rouw van kunnen hebbeD en vergeving moeten vragen", dreigde Emma mot haar vinger „ik kom dadelijk bij u, maar verraad mijne tegenwoordigheid bier niet." aowelyks had de dokter de kamer vedaten of de vriendinnen vielen in elkanders armen en onder lachen en schreien vertelde Helena alles, de reis, de heerlijke gesprekken en ach de schandelijke leugen en hare vreeselyke gevolgen. „Red mijEmmabesloot zij eindelijk haar lange biecht, „jij hebt het onheil aange richt zie nu maar hoe je den majoor weêr weg krijgt en in de eerste plaats vertel aan professor Roditz", zij wendde zich verlegen af„vertel hem alleswant eerlijk gezegd, het zon mij ondragelijk zyn, door dezen man verkeerd beoordeeld te worden." „Welzoo", zeide Emma, „aan dat laatBte schijntje BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter kennis van belanghebbendendat zij die na de zomervacantie hunne kinderen de openbare burgerschool of de openbare sohoo' voor meisjes wenschen te laten bezoekendaar van aangifte moeten doen vóór 15 Juli e k. bij het hoofd van ieder dier inrichtingen onder overlegging van het geboorte- en inëntingsbewijs van het betrokken kind. Alleen worden toe gelaten de kinderen die ten minste den leeftijd van 6 jaren bereikt hebben of dien leeftyd bereiken vóór 1 Nov. 1889. Voor het doen der aangifte aan het hoofd der openbare school voor meisjes bestaat tot en met 10 Juli a.s. gelegenheid aan het schoolgebouw aan de Oudegracht eiken Dinsdag en Donderdag, tusschen 3 en 4 uren 's namiddags. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 22 Juni 1889. De Secretaris, NUHOUT VAN DER VEEN. XIII. Bij deze buitengewone warmte is eene avondwande- iiog op de „Esplanade nes Invalides" eene aangename afleiding. Het is er veel minder vol dan op het Champs de Marsmen vindt gemakkelijk plaats in de restaura ties en kan voor eenige franken vrij goed dineeren. Voor het diner heeft men de keuze tusschen een glas Champagne cider, een dito Amer picon of een bollandsch likeurtjewelke alle drie een apart koepeltje of huisje hebbenna het diner is er genoeg variatie tusschen een glas bier, een kopje Moorsche koffie of een cacaotja van van Houten. Drinkt gij liever thee of punch ook daartoe ontbreekt de gelegenheid niet. Komt gij vroeg genoegdat wil zeggen vóór zes uurdan raad ik u een kijkje te nemen in het paleis van het „Ministère de la guerre". Dit is een bezoek meer dan waard, zooals ik u een volgend maal hoop duidelijk te maken'; want dit ministerie van oorlog verdient geheel alleen eene bijzondere kroniek. Wij zijn nu echter enkel hier om van de warmte te bekomen, doch dit plannetje valt deerlijk in duigen, want daar ontmoeten wij een mijner confraters van de Parijsche persdie ons met zijn ge wone levendigheid en luidruchtige gebaren begroet, en vraagt of wij de dansen der Aissaouas reeds gezien hebben. Op ons ontkennend antwoord heet het dadelijk: „Kereldat moet je het gezelschap laten zien dat „mag je vooral niet verzuimen." Natuurlijk noodig ik bem uit ons te vergezellen doch bij - „neen dank je ik heb het verleden „week al gezienen er 's nachts niet van geslapen „zoo griezelde ik toea ik er weer uit was." Dit is voldoende om ons nieuwsgierig te maken doch, waarde lezers, en gij vooral, geachte lezeressen, 8'J 'e 'ücg®,'oe'ig zyt, leest dan liever het vervolg niet. Vooruit mijne eacnaeezoo de beschrijving u ook doet huiveren, en u den lust tot eten en slapen beneemt. Wij betalen 5 frcs. entree per persoon en treden het concert Algérien binnen. Van het gebouw zelf gaf ik u reeds een verslag, doch hedenavond zitten alle arabische vrouwen aan beide kanten van de estrade, byzonder veel gelegen te zijn, wees maar gerust, ik zal dien man de toedracht der zaak meêdeelen, en mij als zoenoffer aanbieden in ieder geval echter behoor je na den braven majoor, voor zijn ridderlijk zwijgen, met je hand gelukkig te maken." Nu lachte Helena voor het eerst weêr hartelijk. „Wel, waarom met, hij zal van m,j nu wel genoeg hebben, maar hoe zoudt gij het vinden. Emma, wanneer jy die zaak overnaamt?» Zij keek daarbij hare vriendin ondeugend aan. Deze gaf haar een tikje op de hand. „Wel, ik zie a ^ge1°!g«' JÖ na weêr mÜne 0Qde Heleca zijt, Goddank Maar, om 's hemels wil", riep zij uit, „daar vergeet ik, onder ons gebabbel, in welk een verschrik- kehjken toestand ik den armen majoor heb gelaten hoe zal de professor hem onder handen genomen hebben en misschien de dokter ook nog, gewetenloos schepsel, komen beloofde dadelijk terug te zullen Nog een kus en weg was zij. Helena haalde diep adem en vleide zich weer ge makkelijk neer hare blikken vestigden zich droomerig op de groene boomen voor haar venster, terwijl een zalig lachje om hare lippen speelde. Gedurende bet gesprek der beide vriendinnen was een verbitterde woordenstrijd ontstaan tusschen professor tl j 6n iDaJ00r V0D Sehn'tzeldie met een tweege vecht dreigde te eindigen. In de heftigste bewoordingen tad de professor den gewaanden echtgenoot ter verantwoording geroepen wegens zijne liefdeloosheid en onverschilligheid jegens zijne vrouw. Dat ging den majoor, hoewel hij wis^dat de professor zioh vergiste, na toch te ver. Ook hij begon warm te worden dewijl bij bij zich zelf uit maakte, dat zelfs, indien alles was zooals de andere ge.ootde, zulk een wildvreemde professor zich nog niet met zijne huiselijke aangelegenbeden behoefde te be moeien. Zijn tamelijk barsch antwoord „daar bebt gij mets mede te maken" maakte den geleerde nog driftiger. in welker midden zich een tiental mannen bevinden die ons gaan onthalen op eene realistische voorstelling hunner religieuse overdrijving. De eerste danser wordt ons aangekondigd als een eer- waarde „zus of zoo" (ik kan met die arabische namen niet terecht), en begint in zijn eentje een onzinnigen dans, die stellig 8 a 10 minuten duurt en waarbij een ge woon mensch onmiddelijk neer zou vallen. Begeleid door een oorverdoovend getrommel op tamboerijnen beweegt de man zijn lichaam buitengewoon enel heen en weer en vooral bet hoofd zwaait naar voren naar rechts en links, op voor ons onverklaarbare wijze. Na zich aldus door den dans, door de muziek en misschien door nog andere ons onbekende middelen vreeselijk te hebben opgewonden, verkeert de man in een toestand, die aan hysterie doet denken. Zyn gelaat heeft eene wilde, vreemde uitdrukking, de oogen rollen woest in hunne bassen zijne keel brengt afschuwelijke geluiden voort en plotseling grijpt bij lange stalen pennen en steekt die binnen in den mond, prikt zich in de armen een luid gegil van alle mannen en vrouwen weerklinkt, en de eerste danser heeft afgedaaD. Zoo volgen vijf mannen elkander opde een doet nog akeliger dingen dan de ander, het gaat crescendo, de eerste prikt zich alleen maar nummer 2 gaat al verder neemt adders in de hand en in den mondlaat zich door deze kleine slangen in armen en hals bijten springt met de bloote voeten op een scherp zwaard en gaat daarna met het bloote lijf op dien scherpen sabel liggenterwijl een zijner geloofsgenooten hem op den rng spiingt. Nammer 3 strijkt met de hand ove.- een gloeiend ijzer en doorboort zich daarna de wang met eene lan^e stalen pen. De onzinnige handelingen dezer eerste drie gekken zijn echter nog slechts kinderspel bij de twee, die nu volgen. No. 4 toch verorbert met smaak kittelsteenen, stukken glas en eene levende schorpioen terwijl de vijfde aan a! die akeligheid de kroon opzet door een levenden adder den kop af te bijten daarvan gebeele stukken op te^ etenen schrikt niet beeren en dames de séance besluitmet zich een oog uit te steken. Al deze verschillende proeven worden ons vooraf aan gekondigd door eenen regisseur die de stalen pennen en priemen on het scherps zwaard in de zaai doet rondgaan en glimlachend zijne kleine speech hondt. Het publiek zeif levert hier het komieke element vooral de dames trekken allervieste gezichten, en geven met luide oh sah'a en brr's van hare gevoelens lucht. ^eef soddig i3 het te zienhoe een aantai lieve juffertjes de oogen achter hoed of waaier verschuilt bii de aankondiging dat No. 5 „va se faire sortir Pceil de arbite welke verkwikkelijke aanzegging de regisseur van zyn vriendelijksten glimlach doet vergezeld gaan. Nog dient hierbij gevoegd dat ieder der vijf Algerijnen een buitengewoon grooten eerbied aan de beide chefs van den troep betuigt en hnn telkens turban en baard kust. De woorden vlogen steeds heftiger over en weer en de majoor was op het punt zeer onaangenaam te worden, toen de deur geopend werd en de dokter met Ümma binnentrad, Roditz liep op haar toe en vatte haar rechterhand. „Goddank, dat u komt, breng nn den man van uwe arme vriendin eindelijk eens tot rede." „Vriendin?" riep de majoor en vatte haar linker hand nu opbeldermg tot eiken prijs of ik word gek door dien verschrikkelyken onzin."' Emma begon vroolijk te lachen en keek ondengend van den eenen naar den anderen. „Mijnbeer de pro fessor en mijnbeer de majoor", begon zijna twee sierlijke buigingen, „veroorloof mij allereerst, u de reddende engel Emma VVabren voor te stellen de intiemste vriendin der schoone ongelukkige, over wie hier naar het schijnt zeer onverkwikkelijke gesprekken worden gevoerd. „Met nw verlof", viel de professor haar in de rede, „in de ontsteltenis „Vergaten wij ons voor te stellen", voltooide de majoor. „Dat is niet noodig", antwoordde Emma, „ik kom juist van juffrouw Helena, de namen der beide heeren zyn mij bekend. De uwe", wendde zij zich met ondeu gende deftigheid tot den professor, „natuurlijk reeds lang; zelfs zulk een onwetend prozaïsch natuurkind als ik, kent den beroemden wereldreiziger; de uwe evenwel" sprak zij spottend tot den majoor, „klinkt met zijn zon derlingen poèt.achen klank voor het eerst in mijne ooren „Voor de eerste maal viel Roditz haar in de rede. „Om Godswil, mejuffrouw, drijf toch niet zoo wreed den spot met mij. „Ik spotten?" hernam Emma, „ik denk er niet aan, want al is Helena mijne vriendin, dan volgt daaruit nog volstrekt met, dat zij de vrouw moet zyn van dezen gep aagden man, die vandaag zulke zware proeven heeft moeten doorstaan." Zij keek lachend in het opgeklaarde gelaat van den majoor, die zich over hare hand boog

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 1