SAL YATJ3RE. Buiten de grenzen. FEUILLETON. No. 77. Een en Negentigste Jaargang. 1889 ZONDAG 30 JUNI. Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80; franco door het geheele rijk f 1, Prijs der gewone Advertentiën: Dit nummer bestaat uit twee bladen. EERSTE BLAD. Roman van ERNST ECKSTEIN. 2) ALKIHAARSCHE COURANT. Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag-en De 3 nummers f 0,06. Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HEEM». COS TER ZOON. Het vieren van nationale feestdagen is bij alle volkeu in gebruik, en de geestdrift waarmede de feestviering plaats heeft is in den regel een maatstaf voor de kracht en de beteekenis der nationale over leveringen, die bij den nazaat levendig zijn gehouden of na een soms langen schijndood ontwaken. Een nieuwe beweging een verlevendiging van den volks- geet tracht gewoonlijk kracht en bijval te ontleenen aan de viering van een nationalen feestdag. Zoo werd tegtn den 21sten Juni 1,1, door de Serviërs de her- deuking van den slag V3n Kossowa met buitengewonen nadruk aangekondigd als voor alle Serviërsbinnen en buiten de grenzen van het tegenwoordig Koninkrijk Servië van de grootste beteekenis. Eat Koninkrijk Servië heeft in den laatsten tijd veel over zich doen spreken. Het is bij het Berlijn- sche traktaat van 1878 onafhankelijk verklaard. Vóór dien tijd was het schatplichtig aan den Sultan van Turkije, ofschoon reeds als afzonderlijk Vorsten dom met een eigen Grondwet en een volksvertegen woordiging geplaatst onder een erfelijk regeerend stamhuis. In 1882 werd het Vorstendom tot een Koninkrijk verheven. Intusschen werd het voortdurend door politiekeu tweespalt verontrust. Wij mogen aan nemen dat uitbreiding van het grondgebied en de macht van Servië het doel is dat door elk der twee groote staatkundige partijen in Servië wordt beoogd al is daarbij zooals gewoonlijk veel eigenbelang en persoonlijke eer- en heerschzucht in het spelde eene partij ziet daartoe het beste middel in een nauwe aansluiting bij Rusland, terwijl de andere juist tegen de gevreesde Russische overheersching heil zoekt in toenadering tot Oostenrijk. De Koninklijke familie is in dit opzicht een getrouw beeld van de verdeeldheid der natie. Koningin Nathalie is de dochter van een Russischen kolonel en de ijverige beschermster der Russische partij. Koning Milan is Oostenrijksgezind. Wij hebben van de lange onderhandelingen over de echtscheiding van het vorstelijk echtpaar gelezen en eindelijk de beslissing en het vertrek der Koningin uit Servië vernomen. Daarmee scheen de Russische invloed gebroken. Intusschen bleek spoedig dat deze ook na de verwijdering der Koningin den Koning te machtig was. Eensklaps werd Europa verrast door het berichtdat Koning Milan afstand had gedaan van de Regeeringhet land had verlaten en door zijn twaalfjarig zoontje Alexander onder een Regentschap f» Naar het Hoogduitsch. „Gij windt u te veel opwaarde vriend'*, zei de Deen. „Vergeef mij, dat ik zoo onnadenkend was, dit punt juist thans aan te roeren, nu gij van plan zijt een weinig te komen uitrusten. Werp liever een blik op de schitterende golf of tracht verkwikking te vinden in het genotdat de aanblik van het bonte gewemel aan het strand u moet verschaffen. Waarlijk, deze visschers van Capri zijn nog echte natuurmenschen niette genstaande de Engelscben elk jaar in grooter getale het goud hier met volle handen komen rondstrooien. En de meisjes zijn zoo frisch en zoo bloeiend halt' griekecbe type voor ons, schilders, ware pareleD, Gij moet niet oordeelen naar Giulietta zij gelijkt meer op eene Napolitaansche. Zaagt gij echter juiBt toen wij ons bootje verlieten, die donkeroogige met die roos in het haar F Zingarella heet zij onder hare speelmak kertjes een prachtexemplaar van haar geslacht onberispelijk schoonals het werk van een griekschen beeldhouwer. Indien ik ten uitvoer breng hetgeen mij reeds lang bezighoudt eene groote schilderij Per sephone aan de zijde van haar gemaal demonische verlichting symbolische voorstelling van den inge houden hartstochtdie in een vrouwenhart kan gloeien en woeden bij alle goden dan moet deze scboone Zingarella mij tot model dienen het koste wat het wil 1 Zie signor Antonio daar komt zij het pad op aan den arm van haar Apuliër. Wat wandelen die was opgevolgd. De Russische invloed zegevierde en onder deze omstandigheden wordt thans de gedenk dag van den slag van Kossowa met buitengewone plechtigheid gevierd. De slag in de vlakte van Kossowa (het Mezelveld) is een afgrijselijke menschenslachting geweest, waarbij de vereeuigde Slavische volksstammen, Serviërs, Bos- niërs Bulgaren Wallachen Albaneezen versterkt door Polen en Hongarendoor de Turken werden verslagen. Het is dus niet, gelijk uit den aard der zaak gewoonlijk geschiedteen overwinning die her dacht wordtmaar integendeel een ontzettende neder laag die aan de onafhankelijkheid van Servië een einde maakte een groot deel van zijn grondgebied onder Turksche heerschappij bracht en het overige een Turksch leen deed worden welks vorst zich ver bond met zijne onderdanen voortaan in het Turksche leger te dienen. Evenwel heeft de overlevering dezen slag getooid met de schoonste verhalen van helden moed en zelfopoffering. Sultan Murad I had Adrianopel tot den zetel der Turksche heerschappij gemaakt en hield Konstantinopel schier voortdurend belegerd. Den 27sten junj 1389 stond hij op dit beroemd Mezelveld tegenover den toenmaligen Koning van Servië, Lazarus, reeds aan hem schatplichtig, maar in opstand gekomen en thans aan het hoofd van alle den Turken vijandige Christen-volksstammen. Volgens één der vele verhalen zou Sultan Murad reeds vóór den slag door een Serviër zijn vermoorddie met opoffering van eigen leven in het Turksche kamp was gedrongen. Volgens andere verhalen was de later in zoovele liederen verheerlijkte Serviër onder de gewonden op het slagveld gaan liggen, en doodde hij den Sultan, terwijl de zegedurende den slag hem voorbijging of deed hij zich voor als over- looper en doorstak hij den Sultan terwijl hy een voetval voor hem deed en deze zich tot hem neder- boog. Volgens die verhalen streden ruim 100.000 Christenen tegen 300.000 Turken, en verwierp nochtans de dappere bevelhebber George Casstriota het voorstel om de Turken gedurende den nacht aan te vallen wat hem ongetwijfeld de overwinning zou hebben bezorgd omdat hij er prijs op stelde dat de zon de zegepraal der Christenen zou beschijnen. Koning Lazarus is in den slag gesneuveld of volgens een ander verhaalgevangen genomen en voor de oogen van den stervenden Murad neergehouwen. Ten slotte werd de strijd beslist door het verraad van een bevel hebber der Serviërs of wel door de woeste dapperheid vau den zoon en opvolger van den Sultan Bajazeth, die zich daardoor den bijnaam van „de bliksem" verwieif en als teekenen zijner zegepraal het slagveld deed tooien met honderden piramiden van de hoofden der gesneuvelden. beiden daar ernstig en zwijgend alsof zij van eene begrafenis kwamen Toch is er geen tweede paar op het eiland dat zoo razend verliefd op elkaar is als Salvatore en Zingarella. Ik was eens getuige van een ongelooflijk tooneelginds aan het zuidelijke strand. Hij was woedend, noemde haar eene slang, eene eer- looze huichelaarster en dreigde haar van de rots te zul len werpen. De Hemel mag weten waarover zij twist hadden Ik zat beneden bijna in de branding te schilderen maar ik kan u zeggen het was een prach tig schouwspeldie fiere jongeling met zijae vonken schietende oogenzoo schoon in zijn toorn. en naast hem die verrukkelijke vrouw bedeesdsmeekend en tot volkomen onderwerping gebracht z»die anders rondkijkt als eene koningin. Zij zonk aan zijne voeten en toen kusten zij elkander een niet te schilderen beeld van menschelijken hartstocht tusschen de woeste rotsen. Sedert dat oogenblik heb ik Zingarella niet uit het oog verloren." Antonio Cesari had zich omgewend. Terwijl zij nu hunne wandeling voortzetten zei hij tot den Deen „Gij hebt gelijk. Een prachtig paarBeiden zien er uit alsof er een vuur ia hen brandt vooral hij met zijne demonische schoonheid en zijn schrander gelaat. Uit zulke klei vormt het noodlot helden avon turiers en de grootste misdadigers- In de eerste stadiën van hunne ontwikkeling gelijken die drie categoriën van menschen dikwijls sprekend op elkander. Jahet Fatum schijnt somtijds zelf niet te weten welken weg het uit wilde omstandigheden zetten den stempel op den uitslag." „Daar is de rechtsgeleerde weer bezig riep Gustaaf Njjborg. „Laat ons nu niet weder op dat oude onder werp terugkomen signor Cesari De natuur en een zalig nietsdoen ook met uwe gedachten dat moet het parool voorloopig zijn en blijven. Ziet gij dat kleine, verlichte wolkje boven den krater F Dat voorspelt veel zon en eene kalme zee! Wij zullen er van genieten, Antonio Ik zal uw gids zijn op uwe tochten door dit Wat is de drijfveer, die de Serviërs tot een zoo buitengewone viering van dezen dag van hunnen onder gang nooptzij het dan ook van een glorierijken en roemvollen ondergang F Op zich zelf is het feitdat er juist vijf eeuwen na dien noodlottigen dag zijn verloopenreeds voldoende om hem met meer dan gewone plechtigheid te herdenken; maar daarbij komt ongetwijfeld dezelfde reden die Servië in 1885 tot den rampspoedigen oorlog met Bulgarije bewoog, toen dit door de vereenigiog met Oost-Rumelië" in de oogen der Serviërs te machtig werd. Naar hunne meening is Servië geroepen om, nu de Halve Maan in Europa ondergaat, de machtigste, de invloedrijkste, de eerste, zoo niet. de eenige staat te worden die hare heer schappij overneemtgelijk Servië aan het hoofd stond van al hare bestrijders toen zij in de vlakte van Kossowa zoo glansrijk verrees over de afgehouwen hoofden van Koning Lazarus en zijne duizendtallen van dappere Serviërs. Niet aan Bulgarije, veel minder aan Oostenrijk-Hongarijemaar aan Servië alleen komt, naar hunne meening, die hooge rang toe, en een bondgenootschap met Rusland kan daartoe den weg banen. Na alles wat iu den laatsten tijd is voor gevallen met betrekking tot de uit de puinhoopen van het Turksche Rijk in Europa gebouwde staatjes, moet wel de plechtige herdenking van den slag van Kossowa de aandacht trekken. Onder de buren heeft de zaak bijval noch medewerking gevonden. Gelijk bekend is houdt Oostenrijk het aangrenzende Bosnië en Herzegowina bezet; alleen een gedeelte, het Sandjak Novi-Bazar, staat nog onder Turksch bestuur. Oosten rijk zoo min als Turkije kunnen uit den aard der zaak voor deze beweging gunstig gestemd ziju. In Novi-Bazar zijn eenige ongeregeldheden voorgevallen, waaromtrent nadere berichten ontbrekeu. Niet onmo gelijk iswat beweerd wordtdat de Servische be volking van dit gewest in beweging is gekomen, Turkije heeft er troepen heen gezonden en Oostenrijk- Hongarije sluit de grenzen af en weert alle deelne ming aan de Servische feestviering. Men herinnert zich den feestdronk van den Keizer van Rusland waarin hij den vorst van Montenegro Ruslands eenigen vriend noemde en wijst op de mogelijkheid dat het groote Servische Rijk der toekomst wel eens gesticht zou kunnen worden onder de regeeriug van den schoonzoon van dezen vriend van den Czaar, in plaats van onder het Koningschap van den twaalfjarigen zoon van den voormaligen Koning Milan. Merkwaardig is onder deze omstandigheden de toespraak van den Keizer van Oostenrijk bij de ont vangst der Oostenrijksche en Hongaarsche delegaties. Hij noemde het besluit van Koning Milan om afstand van den troon te doen, waardoor het land onder een wonder-eiland. Komt Giulietta wordt ongeduldig." De beide vrienden bleven den weg volgen doch Maria sloeg met Salvatore een zijpad in aan hunne rech terhand. Zonder een woord te spreken bestegen de beide gelieven de honderd trappen, die naar het weste lijk uiteinde van het door wijngaarden omringde stadje leidden. Hier woonde Maria's tante die haar had op gevoed. Het huisje, dat slechts uit ééne verdieping be stond, was in twee ongelijke deelen verdeeld; lioks van de deur bevond zich een klein vierkant vertrekje: Maria's kamertje rechts eene grootere kamer en eene keuken: de eigenlijke woning van Bartolda. Hier, in de kamer van de pleegmoeder, zou Salvatore gedurende de vacantiawaarvan ook hij kon genieten hij was klerk bij een collega van Cesari een onderkomen vinden. Toeu Maria met haar verloofde binnentradwas tante juist op het punt de woning te verlaten, ten einde bare sobere inkoopen te gaan doen voor den aanstaan den feestdag. Zij begroette den jongen Apuliër met een zekeren eerbied die zonder twijfel het gevolg was van de menigvuldige verhalen en verzekeringen van Maria. Zij wist, dat de zwartgeiokte Salvatore met het hooge; schrandere voorhoofd en de schitterende oogen voor iets beters bestemd was dan voor den dagelijkschen arbeid op het kantoor van den advocaat Pezzini. Wanneer het lot hem naar verdienste wilde beloonen dan zon hij weldra in een met goud beslagen karos langs de Cbiaja rijden en woonde hij in eene schitterende villa onder de vijgeboomen van Posilippo. Nadat Bartolda was heengegaan zij had hare bood schappen tot dit uur uitgesteld ten einde de beide verloofden alleen te laten zette Maria eene flesch landwijn en een mandje met brood op tafel en verzocht haar aanstaande het eenvoudige voor lief te nemen, Salvatore schonk zich een glas wijn in en ledigde het in een teug, waarna bij het met licht gefronste wenk brauwen naast de flesch plaatste. „Smaakt het u niet F" vroeg Maria.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 1