SALYATORE. FEUILLETON. No. 80. Een en Negentigste Jaargang. 1889. ZONDAG 7 JULI. Nieuwe belastingvoorstellen. Prijs der gewone Advertentiën: Dit n ummer bestaat uit twee bladen. EERSTE BLAD. i. - Roman van ERNST ECKSTEIN. ALKMAARSCHE COURANT. Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag-en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80; franeo door het geheele rijk f 1, De 3 nummers f 0,06. Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERM». COS- TER ZOON. Zoo is d an toch de Minister van Financiën eindelijk aan het wei -k getogen en zijn nieuwe belastingvoor stellen verse ihenen Neen geachte lezer, zoo ver zijn wij niet. )nze Minister van Financiën peinst nog altijd over de vermindering van de belasting op het zoutdie 1 lij voornemens is aan de Staten-Generaal voor te dra gen. Naar dien belangrijken maatregel mag het laL id vooralsnog reikhalzend uitzien. Niet ten onrechte is deze Minister het beeld der onbeweeg lijkheid genoe md. Reeds meer dan een jaar aan het bewind en n iet verder dan peinzende over een ver mindering van de belasting op het zont Het stilzitteder Ministers heeft enkele leJen der Tweede Kame r in beweging gebracht. Gebruik ma kende van de bevoegdheid die hun de Grondwet ver leent hebben zij eenige voorstellen tot afschaffing of wijziging van bestaande, en invoering van nieuwe belastingen ingediend. Den 2deE Mei 1.1. hebben vijf liberale leden der Tweede kamer, de heeren Goeman BorgesiusHartogh, Kerdijk, Schepel en Zaayer, een vijftal ontwierpen aan hunnen voorzitter doen toe komen, en den 26steE Juni is hun voorbeeld gevolgd door een lid van de rechterzijde, den heer Bahlman, met een voorstel tot heffing van een nieuw invoerrecht. Wij gelooven niet dat één dier voorstellen kans heeft om eenmaal tot wet verhevenin het Staatsblad te prijken. Tegen de voorstellen der liberale leden zal zich natuurlijk de ministeriëele meerderheid verzetten; de eer van het Ministerie de eer van de partijen op wier bondgenootschap het steunt, laat de aanneming daarvan niet toeen ook aan den heer Bahlman wiens voorstél wel bij geen der liberale leden bijval zal vinden, zal door de rechterzijde de eer niet gegund worden met voorbijgang van haren Minister, zijn naam te verbinden aan een belastingwet. Toch is deze beweging tegenover de rustige rust des Ministers een merkwaardig verschijnsel. Zij bevat een veroor deeling in verschillenden zin en uitgaande van ver schillende richtingen van zijn nietsdoen, dat dan ook na zoo belangrijke politieke gebeurtenissen als Grond wetsherziening belangrijke uitbreiding van kiesrecht en optreding van een Kabinet van een andere richting dan in de laatste jaren aan het bewind was schier onbegrijpelijk is. De voorstellen der vijf liberale leden zijn vijf in getal: 1° tot heffing eener inkomstenbelasting; 2° tot Naar het Hoogduitsch. 5) pik heb hem eens verteld dat hij zijn jonge leven niet zoo moet verkniezen", sprak zij tot den Apuliër. „Zijn vader maakt zich bezorgd over hem omdat hij allen omgang met anderen vermijdt ik maakte daarom even van de gelegenheid gebruik. Laat ons nu echter instappenIk verga van ongeduldom bet verdere te hooren van hetgeen gij mij onder weg reeds vluchtig Aebt verteld ach, Salvatore „Ik begin niet vóór wij een eind in zee zijn Ik ben een weinig bijgeloovig geworden en beschouw deze voorzorg als eeiya oefening, want zooals ik u zeide: bij bet tweede plan, dat mii bezighoudt, hangt alles af van onze stilzwijgendheid." Hij had de laatste woorden op fluisterenden toon uitgesproken, als vreesde hij zelfs hier, te midden van de kale, eenzame rotsen, verraders en luisteraars. Nu stiet hij de bark van het strand. Met krachtige, regelmatige slagen kliefden de riemen de blauwgroene golven. Salvatore zat aan het roerdat hij al zeer spoedig vastzette, Alberto volgde het vaartuig met de oogen zoolang het hem mogelijk was. Hoeveel zou hij niet hebben willen geveD, indien hij, in de plaats van dien gebaten vreemdelingmet haar had kunnen dobberen op de onmetelijkeeenzame zee Zijne verhitte verbeelding vermeerdering van het aantal leden der colleges van zetters (uitvloeisel van het eerste ontwerp)3° tot afschaffing van den accijns op het zout en wijziging van het invoerrecht op het zout4» tot afschaffing van het patentrechtmet uitzondering van hetgeen van de naamlooze vennootschappen wordt geheven 5° tot nadere regeling van de rechten van registratie wegens overdracht van onroerend goed. Vermits in het eerste ontwerp wordt voorgesteld jaarlijks te be palen hoeveel percent van het inkomen als belasting zal worden geheven is bij dit vijftal ontwerpen nog een zesde gevoegdtot bepaling van het percentage der inkomstenbelasting over het jaar 1890. De voorstellers wenschen alzoo af te schaffen de belasting op het zout en het recht van invoer op zout van buiten 's lands te verminderen. Waarom alleen vermindering en geen afschaffing van dat in voerrecht? Omdat antwoorden de voorstellers tegenwoordig een invoerrecht wordt geheven van f 12 óp de 100 kilogram geraffineerd zout, terwijl de accijns slechts f 9 bedraagtzoodat er in het in voerrecht een bescherming schuilt van 3 op elke 100 kilogram. Door onmiddellijke afschaffing zou de binnenlandsche zoutziederij in groote moeilijkheden geraken. Wij stellen daarom voor, het invoerrecht te stellen op f 1. Misschien zal men het later geheel kunnen afschaffen maar dat zal aan den wetgever der toekomst moeten worden overgelaten. Voorts wenschen zij af te schaffen de patentbelas ting behalve alleen de 2 percent die van de divi denden der naamlooze vennootschappen wordt geheven, omdat die vennootschappen niet zullen worden aange slagen in de door hen voorgestelde inkomstenbelasting en daarenboven vele aandeelhouders buiten 's lands wonen, zoodat zij in die inkomstenbelasting niets zullen betalen. Men weet dat wegens overdracht van onroerend goedbehoudens enkele uitzonderingeneen recht wordt geheven van 4 percent met 38 opcenten. Van deze zware belasting wordt voorgesteld althans de opcenten af te schaffen. Door de afschaffing dezer belastingen zou de schat kist een verlies lijden van ongeveer negen millioen wat de voorstellers willen vergoeden door een inkomsten belasting die althans niet minder dan dezelfde som zou opbrengen. Zij hebben daarbij in hoofdzaak overgenomen het ontwerp van den Minister Grobbée tot invoering eener klassenbelasting. Gelukkig is door de Grondwets herziening althans één bezwaar tegen de invoering eener Rijksinkomstenbelasting vervallen, namelijk het verband met het kiesrecht. Volgens de voorloopige regeling komen daarvoor thaas alleen in aanmerking de per- soneele belasting en de grondbelastingzoodat de tooverde hem alle denkbare tooneelen voor. Nu eens zag hij zich uitgestrekt liggen ia de bark met zijn hoofd op Maria's schoot met niets dan de zon, den blauwen hemel en Zingarelia's donkere oogen boven zich. Dan weder stak er plotseling een storm op en werd de bark met Maria en den Apuliër door de golven heen en weer geslingerd als een stuk speelgoed. Zij riep om hulp bleek en radeloos worstelde de straks nog zoo overmoedige Apuliër met de woedeode golven. Daar eene laatste poging de bark sloeg om, en hij, Alberto, stortte zich in de schalmende zee. Eenige forsche slagen en hjj had Maria bereikt. Zij leefde noghare druipnatte Jokken raakten lief kozend zijn voorhoofd aan Salvatore echter uitte nog één wanhoopskreet en zonk toen in de diepte ver dween om nimmer terug te keeren. Thans behoorde zij hem toe. Hij droeg haar naar zijne hutver pleegde haar met de grootste zorg, kuste haar frissche mondje en zij sloeg hare armen teeder om zijn hals Zoo droomde hij terwijl hij bet vaartuig natuurde. Maar er was geen windje te bespeuren veel minder een storm de storm woedde slechts in zijn overkropt gemoed Hij bracht de hand voor de oogen en keerde, zenuw achtig bevend, naar de hut terug. Intussehen had de bark een punt bereikt, waar men do grootste helft van de zuidkust als een onbeschrijfelijk schoon panorama voor zich had. Hemelhoog stegen de loodrechte rotswanden uit de branding op de smalle kloof, waarin de hut stond, was voor het oog verdwenen één enkele, reusaoht'ge munr met scherpe punt en daarboven de blauwe Octoberheme) dat was de indruk dien bet eiland in het witte schuim van de branding maakte. Niettegenstaande de gedachten, die hem vervulden, was Salvatore toch getroflen door het grootsche schouw spel; zijne fantasie was onophoudelijk bezig; zijne stem klonk ernstig en plechtigtoen bij nu eindelijk aan zijne verloofde begon te vertellen wat hij op het hart had. patentbelasting kau verdwijnen en de inkomstenbelas ting worden ingevoerd, zonder dat dit eenigen invloed heeft op het stemrecht. Voor de Rijksinkomstenbelasting die de vijf liberale Kamerleden voorstellen, zal het werkelijke jaarlijksche inkomen den grondslag uitmakenen wel berekend naar dat van het vorige jaar, volgens den aanslag van het college van zetters en den ontvanger of den controleur der directe belastingen, nadat de belasting schuldige in de gelegenheid is gesteld zelf de klasse aan te wijzen waarin hij naar zijne meening behoort geplaatst te worden en inlichtingen te verstrekken tot toelichting van die aanwijzing of wel, naar verkiezing, om het college van zetters en den rijksambtenaar in staat te stellen hem in een bepaalde klasse te rang schikken. Tegen deze rangschikking kan hij in verzet komen bij hetzelfde college en daar schriftelijk of mondeling, in persoon of door een gemachtigde, zijn bezwaren inbrengen en ook tegen deze nadere be slissing kan hij bij Gedeputeerde Staten een bezwaar schrift inzenden en op dezelfde wijze toelichten. De belasting wordt geheven naar het inkomen in den uitgebreidsten zin van het woord onverschillig of dat inkomen wordt genoten in geld in vruchten of voor eigen gebruik b. v. door het bewonen van een eigen huis onverschillig of het voortvloeit uit roerend of onroerend goed uit de winst van handel of ouderneming, uit de opbrengst van arbeid of be roep nit de bezoldiging van ambt of bediening uit wachtgeld of pensioen of uit welke andere bron ook. Het bedrag van dat inkomen wordt alleen verminderd met de gewone lasten en met de renten van schulden of vaste uitkeeringen waartoe de belastingschuldige door de wet of door overeenkomst verplicht is Omtrent de inkomsten uit vaste goederen heeft een bijzondere berekening plaats. Bekend is het verschil van meening of die inkomsten ook voor een a'geineene inkomstenbelasting in aanmerking moeten komen niet tegenstaande de grondbelasting. Evenals de Minister Grobbée zijn de voorstellers van meeningdat ook de inkomsten uit grondbezit in rekening behooren te worden gebracht, maar, en hierin wijken zij van dezen Minister afniet voor het volle bedrag. Van hetgeen de grond meer opbrengt dan als belastbare opbrengst voor de heffing der grondbelasting is aan genomen, willen zij geen vermindering toestaan. Van het overige zouden zij willen veroorloven 20 percent af te trekkenomdat zij vau oordeel zijn dat de grondbelasting wel een zakelijke last is, die dus niet als belasting van het inkomen kan gelden, maar toch niet in alle opzichten. Vandaar dat zij dit bestand deel van het inkomen niet voor het geheele bedrag maar voor 80 percent aan de belasting willen onder- „Eerst het eenvoudigste plan", begon hij nadenkend. „Gij weet want ik zond u dikwijls genoeg de „Gazetta del Regnodat in Griekenland op nieuw de strijd is ontbrand tegen de ongeloovigen. Gisteren scheepte zich aan de kade di Santa Lucia nog een twintigtal aanzienlijke Napolitauen in, om deel te nemen aan dezen Gode-welgevaliigen oorlog. In de herberg van Paolo Maddaloni nu ontmoette ik eenige malen een Sulioot, die mij, beter dan iemand anders in Napels, op de hoogte kon brengen van hetgeen op het oogenblik in Griekenland plaats heeft. Uit Frankrijk en üuitsch. land ja zelfs nit Engeland en Denemarken stroomen de jonge mannen toe, om mede te werken tot bestrijding van de heidenen. Voornamelijk vertelde de Sulioot mij vau éen vau hen een Noorsohen boerdie nauwelijks eenige maanden dienst heeft gedaan op een grieksch vaartuig en nu ais eeu vorst leeft, onmetelijke schatten en de hand van een der rijkste meisjes nit Korinthe verworven heeft. De Sulioot liet my het portret vau dien man zien en toen ik het aandachtig bekeek, kwam het denkbeeld in mij opwat die man bereikt heeft, gelukt mij in een oogwenk. De Sulioot, ik heb zijn naam niet onthoudenwant die bestond uit tien of twaalf lettergrepen beloofde mij de noodige maat regelen te zuilen nemen, opdat ik in het begin van de volgende maand met nog een dertigtal Napolitanen zou kunnen uitzeilen en hij bood mijals ijverig patriot zelfs een handgeld aan indien ik het noodig had om mijne uitrusting in orde te maken. Natuurlijk verzocht ik hem een bedenktijd, want ik wilde eerst weten, hoe gij er over oordeelt maar dat belette ons niet een plan te ontwerpenwaarop ik een ongeloofelyk succes verwacht. Ik twijfel er geen oogenblik aan Maria dat ik binnen weinige maanden meer bereikt zal hebben dan die boerenzoon; dat ik wellicht reeds in het begin van het volgend jaar terugkeer rijk en met roem beladen. Alleen de gedachte, dat ik dan zoo ver van u zal moeten leven, doet mij nog aarzelen. Hoe denkt gij er over, Maria?"

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 1