SALVATORE. FEUILLETON. No. 81. Een en Negentigste Jaargang. 1889 WOENSDAG 10 JULI. Hongersnood Curacao. Prijs der gewone Advertentiën: flUfigiëcl OebctUe, Nationale \Iilitie. PARIJSCHË BRIEVEN. xv. Roman van ERNST ECKSTEIN. 5) BuitiuSanb. DU1TSCHLA.ND. De Nordd. Allgem. Zeitung bespreekt het prospectus van de conversie der rnssische spoorwegleeningen en beveelt^'den houders aan de aangeboden terugbetaling aan te nemen en niet door bet aannemen der conversie nieuwe russische effecten te nemen op ongunstiger voorwaarden wat de rente betreft, dan voorheen. ALKMAARSCHE COURANT. Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag-en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80; franco door het geheele rijk f 1, De 3 nummers f 0,06. Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERM«. COS- TER ZOON. Ontvangen van J. C. M. K. 5,—; G. L., Koedijk, 40,—; W. A. f 1,—; Z 2,50. Totaal f 48,50. De persoon van KLAAS LANGEREIS wordt ver zocht zijn zakboekje ter gemeente-secretarie in te leveren en zijn adres op te geven. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter algemeene kennis dat heden op de gemeente-secretarie ter visie is gelegd het aan hen ingediende verzoek, met de bijlagen, van den keer J.M. GOES, tabaksfabrikant, handelende onder de firma van N. GOES ZOON om vergunning tot het oprichten van eene stoomtabakskerverij in het perceel aan de zuidzijde van den Dijk, hoek AchterdamNo. 3, en dat op Maandag 22 Juli 1889, 's middags te 12 uren, ten raadhuize gelegenheid wordt gegeven, om tegen het oprichten van die inrichting bezwaren intedienen. Burgemeester en Wethouders voornoemd. Alkmaar, A. MACLA1NE PONT. 8 Juli 1889. De Secretaris, NUHOUT van der VEEN. Heeft men eenmaal eea goed plan opgevat, te zarnsn eene afspraak gemaakt, dan doet men wel, zich daar aan te houden, en willen wij dit dus ook doen, veriaten de Esplanade des Invalides en sporen naar het Champs de Mars. Ja, daar staan wij, achter ocs do Jenabrug en het Trocedaro voor ons "de Eiffeltoren waaronder de fraaie fontein van den beeldbouwer Francis de Saint Vidaldaar achter de lumineuse fonteinen, de Dóme Central en het Palais des machines. Eerlijk gezegd, wij krabben ons achter het oor, en ware het niet, dat wij ons voor het publiek geneerden, dan zaten wij met de banden in het haar. Het ia hier zoo buitengewoon groot, alles is zoo prachtig mooi, dat wij niet weten waar te beginnen. Nog voor wij eea stap gedaan hebben dringt ons van twee kanten de geur van walelen in den neuslinks de f'ranscherechts de hollandsche. Proeft gij echter van de laatste dan wordt gij teleurgesteld deze wafelbakkerij heeft Hol lands eer niet opgehouden. De wafelen zijn zonder boter en gij moet ze staande opeten zoodat de suiker u over de kleeren stuift. Toch brengen zij ons op een goed denkbeeld wij hebben na een begin gevonden hoe konden wij ook een oogenblik aarzelen, waar kunnen wij beter aanvangen dan in ons eigen landje. Das vooruitonder dec Eiffeltoren door, het Champs de Mars over; in een rechte lijn wandelen wij lnngs fraaie grasperken met mcoie rechthoekige bloembedden een marnieren en bronzen beeldgroepenrecbts en links zijn overdekte lanen, en overal in den tuin kiosken voor den verkoop van tabak couranten snuisterijen Naar het Hoogduitsch. Maria deed wat hij verlangde. Daa> na ging de Apnliër voort „Dus een politie-beambte heeft mij dat alles ver teld en uitgelegd; terwijl hij mij bovendien eenige van die vlugschriften ter lezing heeft gegeven. Ik ontmoette hem in dezelfde herberg, waar ik later dat gesprek had met dien Sulioot. Evenals deze, kwam ook de politie beambte toevallig bij mij, toen ik stil en mismoedig bij mijn glas zat te peinzen over middelenom eindelijk toch eens wat vooruit te komen in de wereld. Hij ging naast mij zitten knoopte een gesprek met mij aan en was zóó beleefd, toonde zóóveel sympathie voor mij, dat wij langzamerhand een vertrouwelijker toon aannamen. Hij bestelde eene flescb en toen hij nu wat mededeel zamer werd vertelde hij mij zijne levensgeschiedenis verhaalde van Rome en Bologna en boe het hem ein delijk gelukt was, na velerlei moeielijkheden, te Napels eene betrekking te vindeD. Hij behoort namelijk tot de geheime politie, maar niemand zou dit achter hem zoe- "en hij ziet er uit als een schoolmeester of een ge leerde en is ook zoo gekleed. Van het eene woord kwam nu het andere. Hij vertelde mij dingen ik zeg u Mariadat ik nooit in mijn leven heb kunnen vermoeden, hoe ingewikkeld sommige toestanden zijn - waarvan wij niels dan de oppervlakte aanschouwen 1" „Verder, verder!" sprak Zingarella. „Wat heeft dat met de gevangenis te maken en met de mogelijkheid, dat gij, Salvatore P" souvenirs van de tentoonstelling) brood, bier, wijn, worstcider enz., en aa een Hinken loop staan wij voor den Döme Centralwijken links af', en zien voor ons een aardig huisje met roode steentjes, kleine ven sters en luiken, een echt onderwetsch Weesper huisje, mst een uithangbord, waarop „Cacao v*n Houten. Octroi „de 1828. Weesp, Hollande." De buitendeur is opeo, dus behoeven wij van den klopper geen gebruik te makenen treden rechts eene fraaie kamer binnen welke met hare stevige meubels een echt hollandsch voorkomen heeft. Zware eikenhouten tafelsstoelen met leêren zittingen eene prachtige schoorsteen geheel van blauwe tegeltjes, de muren ter balver hoogte met dezelfde blauwe steentjes, doch laat ons even uit rusten en een kopje cacao met beschuitjes verorberen. Daar nadert ons de représentante, mevrouw D. B. van Heuckelum ben ik soms onbescheiden zoo zonder verlof HEd's naam te noemen en brengt ons op de viiendelijkste wijze met de geringste bijzonderheden van deze fraaie tentoonstelling in kennis. Geheel en al zijn wij het met deze dame eensdat de heeren van Houten de eer van Nederland in de ruimste mate op houden zoowel Parijzenaars als Hollanders en alle vreemdelingen maken hun compliment over de smaak volle inrichting van dit huisje. Alles is echt ouder- watsch en uit Holland overgekomen, de blauwe borden en vazende blakers met kaarsen er inde fraaie friesche klokken, alleraardigst beschilderde klaptafeltjes en lessenaarde onderwetsohe spiegelsschilderijtjes in blauw porcelain voorstellende verschillende punten van Amsterdam. Het is een museum in een museum, beweerde een Parijzenaar. De bediening is uiterst fatsoenlijk en eenvoudig en de vier boerinnetjes in nationaal kostuum stellen op aardige wijze onze frisscheheldere provinciën Noord en Zuidholland Zeeland en Friesland voor. Wij ver laten dit huisje niet voor wij de beide benedenkamers goed in oogenschouw hebben genomen en alles op ons gemak bebben bekeken Herinneren ons met ge noegen dat de 5rma van Houten ook in den Javaan- schen kampong een allerliefst bamboehuisje heeften zullen ook nog later het genot hebben met bare cacao* plantage kennis te maken. Wij willen echter Nederland niet op eens afloopen daarom gaan wij nn eerst den Dóme Central in. Schooner ingang kunt gij u wel niet voorstellen dan dezen prach- tigen ronden feoepel, die aan haar basis 30 ellen middellijn heeft, en waarvan de top zich 55 ellen boven den groDd verheft, waar links en rechts fraaie Gobelins en Beau- vais uwe bewondering tot zich trekken, en welke prach tige dom toegang geeft tot de Galerie Centrale. Op deze ga'erij luopen recbts de tentoonstellingen van groep III uitbevattende de klassen 17 tot 29 gewijd aan meubelen tapijten, bronzen enz., en links de groep IV, wefke de stoffeD, kanten, kleederen, passementeriën enz. enz. bevat, klassen 30 tot 40. Gij zult dus met mij instemmen, waarde lezers, dat wij gcede en bepaald plan moeten volgen want raken wij eenmaal in al die „Dat is zeer eenvoudig. De beambte verklaarde mij, boe het belang van den Staat hij zeide het belang van den Staat boven alles gaat; hoe het verder de plicht is van iederen burger voor dit belang te werken en er zelfs offers voor te brengen, ja, hoe in den strijd tegen de vijanden van den Staat elke krijgslist veroor loofd is wanneer er maar geen onschnldigen door te gronde gaan. Kortom, de zaak is deze: het volk,name lijk het echte, nijvere, arbeidzame volk, begint in den laatsten tijd te meenen dat de liberalen niet bepaald ongelijk hebben en dat hnnne denkbeelden heilzaam voor den Staat zouden kunnen zijn. Het wordt hoog tijd, het volk van deze dwaling te genezen, en daartoe wist de politie-beambte, die nog niet lang geleden de eer had met zijne Hoogheid deze aangelegenheid vertrou welijk te bespreken niets beters dan eene daaddie aan het volk met tastbare duidelijkheid moet bewijzen, dat die vrienden van de vrijheid tot de duivelachtigste boosheden in staat zijn." „Maar hoe kan men die menschen dan dwingen zulk eene daad te bedrijven?" „De liberalen? Niemand. Een ander kan echter zulk eene daad begaan op rekening van de liberalenen wanneer het volk dan meent, dat de vrienden der vrij heid deze bedreven hebben dan zal de langzaam ont kiemende sympathie spoedig in haat verandereD," „Maar, Salvatore, dat is slecht I" „Het staatsbelang eischt eene andere moraal dan het gewone leven. Durft gij de meening van zulk eene autoriteit gispen Hij wierp haar by die woorden een vlammenden blik toe. „Dat is waarzei Maria. „Zijne Hoogheid moet immers weten „Luister daarom verder 1 De politie-beambte deelde mij nu mede, dat hij een geschikt persoon zocht voor deze daad. Indien ik bereid was den aanslag te doen, of voor te bereiden, bij voorbeeld zoodanig, dat hij in zijne qualiteit van geheim politie-beambte even vóór de uitvoering tct de ontdekking kwam, en ik wilde mij dan groepen aan het dwalen, dan is er geen uitkomen meer aan. Blijven wij dns voorloopig eenige oogen- blikken in deze buitengewoon prachtige middengalerij wij geraken van de eene bewondering in de andere alles wat wij hier zien is zoo bijzonder grootsch en fraai dat er geene woorden voor te vinden zijn. Het hoofdaltaar, bestemd voor de St. Ouenkerk te Rouaan geheel van verguld brons en in zuiver gothischen stijl, is in een woord magnifiek, de serviezen van het fraaiste porcelein der firma Havilaud te Limoges bepaald deliciens. De stad Lyon toont ons eene collectie van zijden stoffen in de beelderigste dessins en kleuren. Ongeveer in het midden van de galerij verheft zich een gegoten stand beeld van Etienne Marcel te paard en rondom eene collectie van de prachtigste beeldeD, vazen en lampen, allen afkomstig uit de fabriek en gieteryen van de gebroeders Rh ébaut. Het is onmogelijk alles op te noemen, een opmerkzaam bezoeker heeft in deze galerij a leen wel een geheelen dag noodig om alles goed te bekijken. Wat zegt gij van die vlengelpiano en harpen van Erard, van dio kostbare bontwerken, pelser, moften en tapijtenvan dat hooge beeld van den Heiligen Michel die den draak satan overwint, en wat van die monumentale fontein met vier reusachtige paarden werkelijk voor heden hebt gij genoeg gezien. Parijs, 4 Juli 1889. J. M. T. 'Wordt vervolgd.) BELGIE. Volgens de Indép. Beige zon de Paus in het buitengewoon consistorie, den 30 gehouden, den kardinaal Lavigerie als siin opvolger aanbevolen bebben. Te Brussel is een machinist van de Munt in hechte nis genomen wegens het verduisteren van staafjes zilver Hij stopte ze in den mond en om dit te verbergen liep hij steeds met een kiespijedoek. Den 7 des ochtends is de sneltrein van Keulen IrankfortMiinchen bij het station Röhrmoos ontspoord. Volgens officieele berichten was de wissel verkeerd gesteld zoodat de trein op een zijspoor kwam waar drie wagons stonden. De sneltrein was zeer vol, zoodat men reeds bij de zeven wagons, welke de trein telde, te Afschaffen burg nog eenige wagons moest aanhaken. Acht reizigers verloren het leven, waarvan vijf uit Ei- senstoek in Saksen die bij elkaar zaten. De andere drie dooden zijn een luitenant uit Ingolstadt en eene onbe kende vrouw met een kind. Bovendien werden een tiental reizigers gewond meest ingezetenen uit Neu renberg Eisenstock en Ingolstadt, De vele reizigers voordoen als een aanhanger van het liberalisme, die nit haat tegen de regeering gehandeld had dan zon zijne Hoogheid mij terstond na mijDe invrijheidstelling twee maal honderd en vijftigduizend lire uitbetalen en na tuurlijk zorg dragen dat mij na eene korte zeer dragelijke gevangenschap, genade geschonken werd." „Genade geschonken herhaalde Maria. „En wat zon die daad dan zijn Salvatore keek haar strak in het gelaat. „Een aanslag op het leven van Zijne Hoogheid antwoordde hij laDgzaam. „Wat? De daad van een sluipmoordenaar 1" „Slechts in schijn en tot heil van de regeering en van alle Napolitanen „Om het even dat is onmogelijk Moet gedurende nw geheele toekomstige leven op uw naam de smet rasten dat gij den weldoener van Napels hebt willen dooden „Ook daarvoor is zorg gedragen! Wanneer de regee ring na den aanslag de ontevredenen heeft verbannen en iedereen weder tot kalmte is gekomendan zal Zijne Hoogheid wel de waarheid aan het licht brengen en mij rechtvaardigen dan breekt voor mij een tijdperk aan van geluk, roem en rijkdom, want geheel Napels zal mij op de handen dragen en in mij den redder des vaderlands begroetenen Zijne Hoog heid kan het kwartmillioen dat hij uit zijne eigene middelen betaald heeft, uit de staatskas verdubbelen ja verdrievoudigen 1" Zingarella haalde zwaar en angstig adem. „En gelooft gij, dat deze politie-beambte volkomen te vertrouwen is vroeg zij na eene pauze. „Hij is een beschermeling van Zijne Hoogheid „Dat kan hij wel zeggen." Salvatore schndde met een gevoel van meerderheid het hoofd. „Welk doel zou hij daarmede beoogen Neen, Maria, er is geen twijfel aan die man slaat in betrekking tot de voornaamste personen van de regeering. Hij kent

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 1