feuilleton. salyatorêT' No. 82. Een en Negentigste Jaargang. 1889. V R IJ D A G 12 JULI. Nummering der Gebouwen. Roman van ERNST ECKSTEIN. PARIJSCHE BRIEVEN. Prijs der gewone Advertentiën: Officieel (öebeelte. fónitcuiaub. ALKMAARSCHE COURANT Deze Coarant wordt Dinsdag-, Donderdag-en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80; franco door het geheele rijk f 1, De 3 nummers f 0,06. Per regel f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERM«. COS- TER ZOON. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR; Gezien het eerste en tweede lid van artikel 3 der algemeene politie-verordening van 3 April 1889 (Gemeenteblad No. 15) luidende Alle gebouwen moeten ter zijde van of bo v en den hoofdingang gemerkt zijn met de in zwarte olieverf op een lichten grond geschilderde letter van de wijk en het orde-nummer van het per ceel, ter grootte van ten minste vier centimeters. De eigenaar van het gebouw is verplicht, dit merk ten allen tijde in voldoenden staat te onderhouden." Overwegende, dat tal van gebouwen in den laatsten tijd niet voorzien zyn van de letter van de wijk en het orde-nummer van het perceelter grootte van ten minste vier centimeters hoofdzakelijk een gevolg daarvandat die vermelding ver zuimd wordt na het op nieuw verven van den voorgevel Noodigen de eigenaren van gebouwen dringend uit, met 00S °P de aanstaande volkstelling, hierin vóór 1 Augustus 1889 te voorzien, ter voorkoming dat bij den schouw, welke op dien dag een aanvang zal nemen, tegen de nalatigen proces-verbaal worde opgemaakt, zijnde bij art. 5 van aange haalde verordening overtreding van eene der in art. 2 gegeven voorschriften strafbaar gesteld met eene geldboete van ten hoogste drie gulden. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 1 Juli 1889. De Secretaris, NUHOUT VAN DER VEEN. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter algemeene kennis: dat heden op de gemeente-secretarie ter visie is gelegd het aan ïinv,ln? 1 e verzoek met de bijlagen, van D. A. LU1- 11NG, vleeschhouwer alhier, om vergunning tot het oprichten van eene slachtplaats in het perceel aan de zuidzijde van het Enidsen, wijk C, No. 15, en dat op Woensdag 24 Juli 1889 s middags te 12 uren, ten raadhuize gelegenheid wordt gegeven' om tegen het oprichten van die inrichting bezwaren intedienen. Burgemeester en Wethouders voornoemd Alkmaar, a. MACLAINE PONT. Juli 1889. De Secretaris, NUHOUT van der VEEN. Lijst van brieven, waarvan de geadresseerden onbekend zijn, verzonden gedurende de 2e helft der maand Juni 1889 w rp6' Ham, C. Schoenmaker, H. Boeier, Amsterdam: van Tongeren, K. Molder, Veenhuizen. Van Hensbroek: Mej. Mulder, Oudkarspel. Van O ter 1e e k C. Bol, Hoogwoud. Van Oudkarspel: J. Paarlberg, Leiden. Van Schoorldam: A. Hart, f Van Zuidscharwou de G. Glas, Naar bet Hoogduitsch. Hoofdstuk III. In dat gedeelte van Napels, hetwelk gelegen is tas- schen de zuidelijke helft van de Via Toledo en den zich oostwaarts mtstrekkenden heuvelketen, en dat zich van j- l4l"!j r® w|ken onderscheidt door de engheid en dichtheid van zijn schaakbordvormig gebouwd stratennet, stond ten tijde dat deze geschiedenis voorviel, een huis van zeven verdiepingen. Dit steenen gevaarte was zóó dicht tegen de helling aangebouwd dat aan den ach- -t f de..,?,Lerde ïerdiePing gelijkvloers was met de straat; terwijl het oostelijke front door den smallen vieo ai Balbo werd begrensd en de nog smallere straten aan e?p zuldzijde 8,8 bet ware tegen de helling genoemd!"' ba'a Werd 6ewoonlÜk »het eiland" vele'0inf dDStuande Z'JD ma8sieven bonwdien het met een tTV 06 bDUrt 86meen ,lad - was het i, j 8 e eigenaar, een rijke, siciliaacsebe waarin' S" g°6de ZakeD d°0r de acht woningen, waarin het gebouw oorspronkelijk verdeeld was in ongeveer dertig kleinere te splitsen en deze voor 'het meerendeel slechts uit één vertrekje bestaande aan he XVI. Parijs gaat voort met feestvieren. Gisteren don derdag werd op het lie des Cygnes (Zwaneneiland), gelegen in de Seine tusschen de bruggen Passy en Grevelle, het standbeeld onthuld „De Vrijheid, de we reld verlichtend" door de Amerikanen aan de stad Parijs aangeboden. De feestelijkheidwelke door prachtig weder begunstigd werd begon precies 2 ure om tegen half zes te eindigen, en werd bijgewoond door president Carnot, en vele fransche en amerikaansche officiëele personen. De Garde rópublicaine speelde de Marseillaise en het volkslied der Vereenigde Statenmen sprak elkander toe in het frauseb en in het engelsch, dronk eerewijn, aangeboden door den Raad van Parijs, en toastte op de wederzijdsche vriendschap der beide Repu blieken. De aangename dag werd besloten door een avondfeest op het Champs de Marsweder trok de tentoonstelling honderdduizenden mensehen; verlichting, Eifieltoren lumineuse fonteinen en vuurwerkalles had hetzelfde buitengewone succes van vroegere gele genheden. Heden is het kalmer en willen wij dus op ons gemak een en ander bezichtigenwant morgen moeten wij weder een intiem feest bijwonen namelijk de officiëele opening van bet Internationale Theaterwaartoe de pers tegen 4 uur in den namiddag is uitgenoodigd. Verlaten wij het Weesperhuisje van v. Houten en gaan wij rechts at langs een groote engelsche Bar, en treden wij de nederlandsehe koloniën binnen om ken nis te maken met de tentoonstelling van Java, Sumatra en Borneo. Hoe allerbelangrijkst voor Hollanders is ailes wat wij hier zien hoe fraai dat kastje met opge zette vogels en schelpen en verdere produkten van Nieuw Guineaingevoerd door de heeren I. O. G. Pierson, alhier; hoe alleraardigst die markt in miniatuur met allerlei kleine poppetjes, zooals gij ze wellicht reeds in oen amsterdamschen dierentuin zaagt. Wij zullen ons niet vermoeien met de namen der inzenders allen te noteeren doch alleen volstaan met de mededeeling, dat koffie en thee, tabak en sigaren, indigo, notemus- kaathuiden en rijst rijkelijk vertegenwoordigd zijn en dit alles in een zeer klein bestek. In het midden dezer tentoonstelling bevindt zich eene cacaoplantage in bet klein van de firma van Honten en aan de vier hoeken staan vier fraaie cacaoplanten, gij zoudt zwereD dat ze echt zijn. Ook de Java-quinqainade kapok' de muziekinstrumenten, benevens de bibliotheek van G. Kolfi Co. te Batavia de gepelde rijst van Wes- sanen Laan te Wormerveer, en de produkten der fransche industrie op Java verdienen eene bijzondere vermelding, waarna wij, links afgaande, de koloniën verlaten om Nederland zelf te bezoeken. Hier is de fraaiste inzending die van de firma Joost Hooft Labouchère te Delttweike met haar fraai deiftsch porceiein Neeriand's naam werkelijk in eere houdt. Welke mooie schilderijtjes met watergezichten, armoedig ook, bleef als borgtocht voor de achterstallige schuld in de woning achter. Evenwel, sedert vele jaren had zulk eene uitzetting niet plaats gehad want aan- gezien men de onverbiddelijkheid van den huisheer en diens portier kende en de wekelijksche huurprijs niet zulk eene groote som was, deed men zijn uiterste best om het geld bijeen te krijgen vijf of zes der bewoners door eerlijken onvermoeiden arbeid de overige voor namelijk door het geliefkoosde middel van de Napoli- taaneche lazaronidoor bedelen. Op de bovenste verdieping van dit huis woonde sedert eemge maanden eene familie, waarin de overige bewo ners, om meer dan eene reden, belang stelden. De maneen droog schraal kereltje van ongeveer dertig jaar deed, wanneer hij op het met ijzeren traliën voorziene balkon bezig vras de kinderwaseh op te hangen aan den grootsten vagebond van Santa Lueia denken! Hij was dan gekleed in een gescheurd, vuil hemd, eene oude, gelapte Manchesterbroek, die door één draagband werd opgehouden en wanneer het koud was, in een vest van dezelfde stof, waarvan de voorzijde door al de gemorste maecaroniebrei bijna versteend scheen. Ging hij echter uit en dat deed bij dagelijks op hetzelfde uur dan was hij op eenmaal een ander menseh ge- worden. Elegant was zijne verschijning ook dan niet, maar hij had dan toch iets over zich, dat de proletariërs moest doen begrijpen dat Emmanuele Racosta betere dagen gekend had. Zijne anders zoo verwarde, lange haren voegden zich dan door middel van eene groote hoeveelheid olie naar de onregelmatige lijnen van zijn eigenaardig gevormd hoofd; hij droeg een zilveren bril, een hoed naar de mode, die, met uitzondering van eene verdacht gl.mmende vetstreep langs den randgoed onderhouden wasen een costuum dat hem men niet zeggen waarom het aanzien gaf van een geestelijke zoo ernstig zoo zedig en zoo geleerd paste de korte, zwarte broek bij de donkerkleurige kousen en zoo waardig hingen de breede robspanden van de smalle heupen naar beneden. hollandsehe binnenkamers, molentjes, boerenkarretje arresleden winters enz. enz. Hoe prachtig die schoor steen, waarboven de portretten prijken van Willem van Oranje en zijne bruid Maria Henriette Stuartwat fraaie vazen, borden, pendules enz. enz. De spiegelfabriek van Bouvy te Dordrecht zond een keurig gegraveerden spiegelvoorstellende „de jaeht van Diane" naar de schilderij van Hans Makart. „Werklost" te KraLngen en de Koninklijke fabriek te Deventer wedijveren in schoonheid en kracht van prach tige wollen tapijten. Ten einde niemand jaloerseh te maken, willen wij ook hier niet alle namen der inzenders opsommen, doeh kunnen niet nalaten te wijzen op de hooge kolom der delftscbe flessehenfabriekde prachtige coupé en vic toria van B. Veth te Arnhem; de pianos van M. Lies hout Zonen te Rozendaal. Hajenius van Amsterdam en gebroeders Zwartendijk van Rotterdam toonen ons keur van tabak en sigaren, en verder zijn nog vertegenwoordigd verscheidene gorn- en lakfabrieken van Apeldoornzeer vele carton- en papierfabrieken boekdrukkers lettergieters schoenen en laarzen bieren likeuren tot zelfs lange turf, olie en lijnkoeken enz. enz. Nog dikwijls zullen wij het genoegen hebben op deze tentoonstelling kennis te maken met de voortbrengselen van Neeriand's nijverheid, handel en kunst, en is het ons een waar genoegen te kunnen bevestigen, dat Hol land hier voor geen ander laud onderdoet. Parijs, 5 Juli 1889. j, ENGELAND. Het gemeentebestuur van Cardiff heeft den heer Gladstone het eereburgersehap der stad aangeboden en hem het bewijs daarvan overhandigd in een gouden kistje ter waarde van f 2400. ®et van Assises der Seine heeft den 8 uitspraak gedaan in zake den Intran- sigeant en de Presse, welke bladeo op verzoek van den heer Beaurepaire vervolgd werden. De gérant van eerstgenoemd blad is veroordeeld tot 1 maand gevan genisstraf, f 500 boete en f 1000 schadevergoeding- die van laatstgenoemd blad tot f 150 boete en f 500 schadevergoeding. Kamer. Den 9 is de militaire wet in haar geheel aangenomen met 386 tegen 170 stemmen. De heer Lenessan vroeg den minister van marine welke maatregelen hij dacht te nemen, om aan bet onvoldoende materieel bij de vloot tegemoet te komen. De minister antwoordde, dat uitgedane proefnemingen het onvoldoende bij het materieel niet was gebleken Wat de geheele vernieuwing van materieel betreft, deze zou eene uitgave eischen van 58 millioen, en bij kon voor het tegenwoordige geen voorstel van die strekking indienen. Niettemin werd met de voorbereiding van zulk een maatregel voortgegaan. Te vergeeis trachtte men op de zevende verdieping te weten Ie komen w»t Emmanuele Racosta eigenlijk uitvoerde. Hij kon zich onmogelijk met ernstigen arbeid bezighouden daartoe verliet hij veel te laat zijne woning; het ambacht van een „poverino", die de Engel- schen om eene soldo smeekt, wijl hij „van honger sterft", was echter in dit costuum ook moeilijk uit ti oefenen Niemand had den moed het hem op den man af te vragen, want Racosta bemoeide zieh nooit met zijne buren was altijd somber en in zich zeiven gekeerd en beant woordde slechts hoogst zelden een groet. Eén ding was echter boven allen twijfel verheven; de zonderlinge man had weken lang m den grootsten nood verkeerd. Sedert eenige dagen scheen zijn treurige toestand een weinig verbetering te hebben ondergaan, want de vrouw haalde nu en dan eens een paar visschen en wat vruchten, eens zelfs een buiken, aan een der stalletjes in de buurt en nog met lang geleden had zij in de strada dei Miracoli een nieuw kleedje gekocht voor haar kindje van anderhalf jaar. Crispina, zoo heette zij, was in vele opzichten het sprekend contrast van haar echtgenoot. iein van gestalte, vrij gezet, maar van eene buiten gewoon levendige natuurscheen zij hem volkomen te beneerschen. In den eersten tijd van hun huwelijk had zij haar overwegenden invloed zoodanig weten te doen geiden, dat baar man het bekrompen, armzalige kamertje behoorlijk in orde hield en ook zich zeiven niettegen staande zijne voortdurende kwade luim, niet bijzonder verwaarloosde. Op eenmaal echter toen zij begon te begrijpen, dat Emmannele's pogingen om eene betrekking te krijgen, voortdurend mislukten, was zij onverschillig geworden ja het scheen wel, dat zij eene zekere vol- doening smaakte wanneer zij den man, die haar gouden b-rgen beloofd had, daar zoo verwaarloosd, in een ge- soheurd vuil huispakjeaan de ongeverfde tafel zag zitten een toonbeeld van jammer en ellende. Eene dergelijke onverschilligheid had ook Racosta zelf, de voormalige pauselijke ambtenaar bij de belasting op zulk eene beklagenswaardige wijze aan lager wal doen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1889 | | pagina 1